Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czasowniki w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
29.09.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Czasowniki w języku angielskim

Spis treści

Czasownik w języku angielskim jest dynamiczną jednostką językową, która opisuje akcję, stan czy zdarzenie. W języku angielskim, jego właściwe użycie jest kluczowe dla zrozumienia i skomunikowania myśli. Czasownik angielski często pełni rolę rdzenia zdania i pozwala nam rozpoznać w jakim czasie angielskim jest dane zdanie, czy dotyczy przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości.

Czasownik to część mowy, która odpowiada na pytania takie jak: „Co robi?” „Co się stało?” , „Co będzie się działo?”. 

Czasownik w najbardziej podstawowej formie to bezokolicznik, tzw. to-infinitive, czyli forma „to + czasownik”. Np. „to eat”, „to work”. 

Do zbudowania zdania w języku angielskim, podobnie jak w języku polskim potrzebujemy czasowników. Verbs to ważna część mowy w angielskim, która dotyczy różnych form gramatycznych czasownika. 

Na jakie pytania odpowiada czasownik w języku angielskim?

Czasownik w języku angielskim odpowiada na pytania takie jak:

 • „Co robi?” („What does it do?”),
 • „Co się stało?” („What happened?”) 
 • „Co będzie się działo?” („What will happen?”).

W języku angielskim czasownik, niezależnie od rodzaju, zawsze odpowiada na te same pytania.

Jakie są rodzaje czasowników w języku angielskim?

Wyróżniamy trzy główne kategorie czasowników w angielskim, są to: czasowniki główne (np. go, learn, speak, work), czasowniki posiłkowe (np. do, be, have) oraz czasowniki modalne (np. can, could, may, might, ought, shall, should, will, would, must). 

W angielskim, odmiana czasowników jest nieco mniej skomplikowana niż w wielu innych językach, takich jak polski. Niemniej jednak, są pewne kluczowe zasady, które trzeba zrozumieć.

Czasowniki główne w języku angielskim

Są to najczęściej spotykane czasowniki, które opisują konkretne działania czy stany. W ich obrębie mamy do czynienia z kilkoma formami:

Forma podstawowa czasownika, czyli base form, jest najprostszą formą czasownika. Występuje po czasownikach modalnych i w czasie teraźniejszym (Present Simple). Przykłady zdań z takimi czasownikami znajdują się poniżej:

 • I work every day.
 • They go to school.
 • She eats breakfast at 9:00. 

Do czasowników głównych zaliczamy: formę podstawową czasownika, czasowniki nieregularne, formę ciągłą czasownika w języku angielskim, formę Past Participle i bezokolicznik. 

Czym jest forma podstawowa czasownika? 

Forma podstawowa czasownika, znana również jako „base form” w języku angielskim, jest używana w różnych kontekstach gramatycznych. Najczęściej występuje:

 1. Po czasownikach modalnych (can, could, may, might, shall, should, will, would, must).
 2. W zdaniach w trybie rozkazującym.
 3. Po wyrażeniach takich jak „let’s” czy „why don’t we”.
 4. W nieskończoności (infinitive), zwykle po „to” (chociaż są wyjątki, np. let, make, help).
 5. W czasie Present Simple, dla wszystkich podmiotów z wyjątkiem „he”, „she”, „it”.
Bezokolicznik angielski Tłumaczenie na polski
to be być
to have mieć
to do robić
to say mówić, powiedzieć
to go iść, jechać
to get dostać, zdobyć
to make robić, tworzyć
to know wiedzieć, znać
to think myśleć
to take brać, wziąć
to see widzieć
to come przyjść, przyjechać
to want chcieć
to use używać, korzystać
to find znaleźć
to give dać
to tell powiedzieć, opowiadać
to work pracować
to call dzwonić, wołać
to try próbować
to need potrzebować
to feel czuć
to become stać się
to leave opuścić, wyjść
to put kłaść, położyć
to mean znaczyć, oznaczać
to keep trzymać, zatrzymać
to let pozwolić
to begin zaczynać
to seem wydawać się

 

Przykłady zdań: 

1. To have (mieć)

 • I have a car. – Mam samochód.

2. To do (robić)

 • She does her homework every day. – Ona robi swoją pracę domową każdego dnia.

3. To say (mówić, powiedzieć)

 • They say it’s going to rain tomorrow. – Oni mówią, że jutro będzie padać.

4. To go (iść, jechać)

 • We should go to the cinema this weekend. – Powinniśmy pójść do kina w ten weekend.

5. To get (dostać, zdobyć)

 • He got a good grade on his exam. – Dostał dobrą ocenę na egzaminie.

Nieregularne czasowniki po angielsku tabela 

Niektóre czasowniki w języku angielskim nie podążają za standardowymi regułami tworzenia formy przeszłej czy III formy, tzw. Past Participle. Wymagają dodatkowego zapamiętania. Przykłady 20 najpopularniejszych czasowników nieregularnych, przedstawia poniższa tabela:

Bezokolicznik Past Simple Past Participle Polskie tłumaczenie
be was/were been być
go went gone iść, jechać
have had had mieć
do did done robić
say said said mówić, powiedzieć
see saw seen widzieć
take took taken brać, wziąć
come came come przyjść, przyjechać
get got gotten/got dostać, zdobyć
make made made robić, tworzyć
know knew known wiedzieć, znać
think thought thought myśleć
find found found znaleźć
give gave given dać
tell told told powiedzieć, opowiadać
become became become stać się
show showed shown/showed pokazywać
leave left left opuścić, wyjść
feel felt felt czuć
bring brought brought przynieść

 

Pobierz łatwą do zapamiętania listę najważniejszych czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Forma czasownika angielskiego w Past Participle

Ta forma jest używana głównie w czasach złożonych oraz w konstrukcjach pasywnych. Przykłady zdań z użyciem czasownika w czasie past Participle znajdują się poniżej.

 • The book has been read.
 • The work was done by her.
 • She has been to London twice this year.
 • They have never seen snow.

Forma ciągła czasownika w języku angielskim (verb patterns)

Forma ciągła, znana również jako continuous form, używana jest w czasach takich jak Present Continuous czy Past Continuous oraz Future Continuous, Present Perfect Continuous i Past Perfect Continuous. W języku angielskim służy ona do wyrażenia akcji trwającej w danym momencie lub określonym okresie czasu. Przykłady użycia czasownika w trybie ciągłym w zdaniach znajdują się poniżej. 

 • He is running. (Present Continuous)
 • They were watching TV. (Past Continuous)
 • He will be working all night. (Future Continuous)
 • I have been studying for three hours. (Present Perfect Continuous) 

Bezokolicznik w angielskim

Bezokolicznik (infinitive) w języku angielskim to forma podstawowa czasownika, najczęściej poprzedzona słówkiem „to”, chociaż istnieją sytuacje, gdzie „to” jest pomijane. Struktura bezokolicznika wygląda zazwyczaj jako „to + czasownik” (np. to go, to read, to eat). Bezokolicznik w angielskim pełni różne funkcje w zdaniu i może występować w różnych kontekstach.

Może być używany, na przykład, po pewnych czasownikach („want to”, „need to”), po przymiotnikach („happy to”, „glad to”), czy też po wyrażeniach („going to”, „have to”).

Przykłady zdań:

 1. I want to go to the cinema tonight. (Chcę iść do kina dziś wieczorem.)
 2. He needs to finish his homework before playing. (On musi skończyć pracę domową przed zabawą.)
 3. She is happy to see her friends again. (Ona jest szczęśliwa, że znów zobaczy swoich przyjaciół.)
 4. They are going to travel next month. (Oni zamierzają podróżować w przyszłym miesiącu.)

Czym są czasowniki posiłkowe w angielskim?

Czasowniki posiłkowe, znane również jako auxiliary verbs, są czasownikami, które nie mają znaczenia same w sobie, ale służą do tworzenia różnych form gramatycznych innych czasowników. W języku angielskim najczęściej używane czasowniki posiłkowe to „be”, „have” i „do”. Przykłady zastosowania w zdaniach:

 • She is reading a book. („is” jest czasownikiem posiłkowym) – Ona czyta książkę.
 • I have finished my homework. („have” jest czasownikiem posiłkowym) – Skończyłem pracę domową.
 • Do you like ice cream? („do” jest czasownikiem posiłkowym) – Lubisz lody?

Czym są czasowniki modalne w angielskim?

Czasowniki modalne są specjalnym typem czasowników, które używane są do wyrażania możliwości, prawdopodobieństwa, potrzeby czy obowiązku. Najczęstsze czasowniki modalne w angielskim to „can”, „could”, „may”, „might”, „shall”, „should”, „will”, „would”, „must”. Przykłady zastosowania w zdaniach:

 • She can swim. (Ona umie pływać.)
 • You must finish your work. (Musisz skończyć swoją pracę.)
 • They should be here by now. (Oni już powinni tu być.)

Czym są phrasal verbs – czasowniki frazowe w angielskim?

Phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe, to połączenie czasownika z przyimkiem lub przysłówkiem. Czasowniki frazowe często mają znaczenie różne od znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w ich skład. Przykłady zastosowania phrasal verbs w zdaniach:

 • She gave up smoking. („gave up” to czasownik frazowy) – Ona rzuciła palenie.
 • They are looking forward to the party. („looking forward to” to czasownik frazowy) – Oni nie mogą się doczekać imprezy.
 • Please, turn off the light. („turn off” to czasownik frazowy) – Proszę, wyłącz światło.

Poznaj pełną listę czasowników frazalnych – phrasal verbs

Ile jest typów konstrukcji czasownikowych w angielskim? 

W języku angielskim wyróżniamy pięć podstawowych typów konstrukcji czasowników: czasowniki nieprzechodnie, czasowniki łączące, czasowniki jednoprzechodnie (posiadające jeden dopełniacz), czasowniki dwuprzechodnie (posiadające dwa dopełniacze) oraz czasowniki złożono-przechodnie (posiadające dopełniacz i orzeczenie dopełnione). Poniżej znajdują się przykłady dla każdego z pięciu typów konstrukcji czasownikowych w języku angielskim:

 1. Czasowniki Nieprzechodnie (Intransitive Verbs) – czasowniki te nie wymagają dopełnienia. Przykład: „She sleeps.” (Ona śpi.).
 2. Czasowniki Łączące (Linking Verbs) – czasowniki te łączą podmiot z jego orzeczeniem dopełnionym. Przykład: „He is a teacher.” (On jest nauczycielem.)
 3. Czasowniki Jednoprzechodnie (Mono-Transitive Verbs) – czasowniki te wymagają jednego dopełnienia (obiektu). Przykład: „She reads a book.” (Ona czyta książkę.)
 4. Czasowniki Dwuprzechodnie (Di-Transitive Verbs) – czasowniki te wymagają dwóch dopełnień. Przykład: „She gave him a gift.” (Ona dała mu prezent.)
 5. Czasowniki Złożono-Przechodnie (Complex-Transitive Verbs) – czasowniki te wymagają dopełnienia i orzeczenia dopełnionego. Przykład: „They named the baby Emily.” (Nazwali dziecko Emily.)

Czasowniki – ćwiczenia z angielskiej gramatyki 

Najlepszym sposobem na naukę rzeczowników jest praktyka i regularne powtórki materiału. Wykorzystaj poniższe ćwiczenia do utrwalenia wiedzy i zapamiętania nowych czasowników po angielsku. Pamiętaj o różnicach w odmianie regularnych i nieregularnych czasowników!

Wybierz prawidłową formę czasownika "to be" w zdaniu: She ___ happy.
Jakie jest poprawne użycie czasownika modalnego w zdaniu? You ___ wear a seatbelt while driving.
Jakie jest poprawne użycie czasownika "have" w zdaniu? He ___ breakfast already.
Które zdanie używa poprawnej formy phrasal verb? She ____ for her keys.
Które zdanie jest w formie ciągłej?
Jakie jest poprawne zastosowanie czasownika "to do" w zdaniu? ___ you like ice cream?
Które zdanie jest w formie Past Participle?
Jakie jest poprawne zdanie z użyciem czasownika nieregularnego "go"?
Które zdanie używa czasownika posiłkowego "do" w formie przeszłej?
Jakie jest poprawne użycie czasownika "can" w zdaniu przyszłym? She ___ swim tomorrow.
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Zrozumienie roli i działania i odmiany czasowników w języku angielskim jest niezbędne dla każdego, kto chce płynnie posługiwać się tym językiem. Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci w zrozumieniu tej podstawowej, ale jakże ważnej części mowy, a podstawowe czasowniki angielskie są już Tobie dobrze znane!

Czy ten artykuł był pomocny? 

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.