Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czasy w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
13.11.2023
Time icon 18 min
Comment icon 1 komentarze

Czasy w języku angielskim

Spis treści

Czasy w języku angielskim to gramatyczne konstrukcje wykorzystywane do określenia, kiedy dana czynność lub zdarzenie ma miejsce. Poprzez odpowiednie użycie czasów, można precyzyjnie wyrazić chronologię działań.

W języku angielskim wyróżniamy 12 czasów gramatycznych i dzielimy je na trzy główne kategorie czasów: 4 teraźniejsze, 4 przeszłe i 4 przyszłe. Każdy z 12 czasów w języku angielskim zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części artykułu, w szczególności wyjaśniając ich budowę i zastosowanie. 

Nauka czasów angielskich może być wyzwaniem, ale z odpowiednim podejściem stanie się zrozumiała i efektywna. O ile początki przygody z językiem angielskim zwykle są łatwe i przyjemne, a nauka wśród najmłodszych uczniów realizowana jest głównie w formie zabawy, o tyle im dalej w las, tym więcej drzew.

Język angielski uważany jest za jeden z najprostszych języków obcych do nauki, jednakże problemem dla wielu uczniów okazują się czasy w języku angielskim, których jest aż dwanaście!

Kluczowym elementem jest systematyczne ćwiczenie oraz korzystanie z praktycznych przykładów, które pomagają zrozumieć kontekst użycia danego czasu. Istotne jest także zrozumienie, kiedy i dlaczego używamy określonego czasu, co pomaga w wyrażaniu myśli w sposób precyzyjny i klarowny. Przejdźmy teraz do szczegółowej analizy poszczególnych czasów w języku angielskim. 

Present Simple – czas teraźniejszy

Czas Present Simple, czyli teraźniejszy czas prosty, jest używany w języku angielskim w odniesieniu do wydarzeń, działań i warunków, które mają miejsce przez cały czas lub istnieją teraz. Opisuje wszystkie czynności stałe, rutynowe i powtarzające się. Dotyczy także wydarzeń odbywających się zgodnie z określonym harmonogramem oraz uczuć.

Budowa zdania w czasie Present Simple polega na utworzeniu wyrażenia przy pomocy podmiotu i czasownika w podstawowej formie ( z końcówką „s” / „es” w trzeciej osobie). 

Budowa zdania w czasie Present Simple: podmiot + czasownik (w 3 os. l. poj. z końcówką -s)

Przykład: I eat yoghurt every day. – Codziennie jem jogurt. 

Present Continuous – czas teraźniejszy

Czas Present Continuous, czyli teraźniejszy czas ciągły jest 1 z 12 czasów gramatycznych w języku angielskim. Jego budowa jest prosta i składa się z czasownika „to be” w czasie teraźniejszym oraz formy -ing czasownika. 

Czasu Present Continuous używamy do opisywania czynności, które odbywają się dokładnie w danym momencie w teraźniejszości. Wykorzystywany jest też do opisywania czynności tymczasowych oraz wydarzeń, które odbędą się w najbliższej przyszłości.

Budowa zdania z czasie Present Continuous: podmiot + to be (am/is/are) + czasownik + ing

Przykład: Right now I am playing volleyball with my friends. – W tej chwili gram w siatkówkę z moimi przyjaciółmi. 

Present Perfect – czas teraźniejszy

Czas Present Perfect, czyli teraźniejszy czas dokonany używany jest do opisywania własnych doświadczeń oraz aktualnych efektów wcześniej wykonywanych czynności lub zdarzeń. Budowa czasu Present Perfect składa się z czasownika modalnego „have” lub „has”, po którym następuje bezokolicznik czasownika w formie trzeciej – czasownik nieregularny lub regularny. 

Budowa zdania w czasie Present Perfect: podmiot + have/has + III forma czasownika

Przykład: I have bought a car. – Kupiłem samochód. 

Present Perfect Continuous – czas teraźniejszy

Czas Present Perfect Continuous, czyli teraźniejszy czas dokonany ciągły służy do opisywania czynności, w których chcemy podkreślić długość trwania tej czynności. W tym czasie opowiemy również o efektach czynności, które dopiero co się zakończyły. Konstrukcja Present Perfect Continuous lub inaczej Present Perfect Progressive, łączy część dokonanego aspektu progresywnego z czasem teraźniejszym.

Budowa zdania w Present Perfect Continuous: podmiot + have/has + been + czasownik + ing

Przykład: Mary has been studying in the UK since September. – Mary studiuje w Wielkiej Brytanii od września. 

Past Simple – czas przeszły

Czasu Past Simple, czyli przeszły czas prostużywa się podczas opisywania wydarzeń z przeszłości, które już się zakończyły i chcemy podkreślić to, kiedy, w określonym punkcie w przeszłości miały miejsce. Zdania w Past Simple budujemy przy pomocy regularnych lub nieregularnych form czasowników.

Budowa zdania: podmiot + czasownik w II formie/końcówka -ed,

Przykład: She visited John two days ago. – Ona odwiedziła Johna dwa lata temu.

Past Continuous – czas przeszły

Czas Past Continuous, czyli przeszły czas ciągły jest 1 z 12 czasów gramatycznych w języku angielskim. Służy do opisu czynności, które działy się w określonym momencie w przeszłości lub podczas innego wydarzenia. Zdanie w czasie Past Continuous budujemy przy użyciu czasownika „to be”, odmienionego w czasie przeszłym. W Past Continuous używamy również czasownika z końcówką -ing, który pojawia się też w czasie Present Continuous. 

Budowa zdania w czasie Past Continuous: podmiot + was/were + czasownik + ing

Przykład: I saw an accident when I was driving to work this morning. – Zobaczyłem wypadek, gdy jechałem do pracy dziś rano.

Past Perfect – czas przeszły

Czas Past Perfect, czyli przeszły czas dokonany opisuje czynności, które dokonały się w przeszłości, zanim rozpoczęły się inne czynności w przeszłości. Past Perfect składa się z czasownika posiłkowego 'have’ w czasie Past Simple oraz trzeciej formy czasownika głównego. 

Budowa zdania w czasie Past Perfect: podmiot + had + czasownik III forma/końcówka -ed

Przykład: By the time we reached the cinema, the film had already started. – Kiedy dotarliśmy do kina, film już się rozpoczął. 

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Past Perfect Continuous – czas przeszły

Czas Past Perfect Continuous, czyli przeszły czas dokonany ciągły używany jest do podkreślenia ciągłości czynności w przeszłości, która trwała do określonego momentu w tejże przeszłości. Zdania w Past Perfect Continuous są tworzone poprzez użycie czasownika posiłkowego „had been” oraz formy bezokolicznikowej czasownika z końcówką -ing. 

Budowa zdania w Past Perfect Continuous: podmiot + had been + czasownik + ing

Przykład: The police finally found the man who had been hiding for months. – Policja wreszcie znalazła mężczyznę, który ukrywał się przez miesiące.

Future Simple – czas przyszły

Czas Future Simple, czyli przyszły czas prosty służy do wyrażania czynności, które będą miały miejsce w przyszłości, bez względu na to, czy są one jednorazowe, zaplanowane czy spontaniczne. Aby zbudować zdanie w czasie Future Simple, stosujemy will / shall i dodajemy do tego czasownik w podstawowej formie. 

Budowa zdania w czasie Future Simple: podmiot + will + czasownik w formie podstawowej

Przykład: I will come to see you tomorrow. – Przyjdę jutro, żeby Cię zobaczyć.”

Future Continuous – czas przyszły

Czasu Future Continuous, czyli przyszłego czasu ciągłego używamy, gdy chcemy wyrazić czynność, która będzie wykonywana przez nas w przyszłości, przez pewien określony czas. Zdania w czasie Future Continuous tworzy się poprzez połączenie czasownika „will be” z czasownikiem w formie ciągłej z końcówką -ing. Forma czasownika nie zmienia się i jest taka sama dla wszystkich osób.

Budowa zdania w czasie Future Continuous: podmiot + will be + czasownik + ing

Przykład: I will be doing homework tomorrow at 5 pm. – Jutro o godzinie 17:00 będę zajmował się pracą domową.

Future Perfect – czas przyszły

Czas Future Perfect, czyli przyszły czas dokonany zarezerwowany jest do wyrażania czynności, które zostaną zakończone do określonego momentu w przyszłości. Czas Future Perfect Simple tworzy się za pomocą czasownika modalnego 'will’ oraz formy trzeciej czasownika, czyli tzw. 'past participle’.

Budowa zdania w czasie Future Perfect: podmiot + will have + czasownik III forma/końcówka -ed

Przykład: By the time she gets ready, the bus will have left. – Do czasu, kiedy się przygotuje, autobus już odjedzie.

Future Perfect Continuous – czas przyszły

Czas Future Perfect Continuous, czyli przyszły czas dokonany ciągły określa długość trwania czynności w odniesieniu do jakiegoś punktu w przyszłości. Zdania w czasie Future Perfect Continuous tworzy się poprzez połączenie czasownika „will have been” z czasownikiem w formie ciągłej. Forma czasownika nie zmienia się i pozostaje taka sama dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej.

Budowa zdania w Future Perfect Continuous: podmiot + will have been + czasownik + ing

Przykład: By this time next week they will have been studying English for 9 months. – Za tydzień o tej porze będą uczyć się angielskiego przez 9 miesięcy.

Tabela czasów w języku angielskim

Czasy angielskie: teraźniejszy, przeszły i przyszły, dzielą się na dwanaście czasów gramatycznych. Szczegółowy podział prezentuje się następująco:

  • Cztery czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. 
  • Cztery czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous.
  • Cztery czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.

Poniżej przedstawiono tabelę czasów angielskich z przykładami zdań opartych na jednym czasowniku „to read”, umieszczonym w różnych kontekstach, odpowiednich dla każdego czasu.

Present Simple Past Simple Future Simple
I read books every day. Last night I read an entire magazine. I will read many books this year.
Present Progressive Past Continuous Future Progressive
I am reading a newspaper at the moment. I was reading Harry Potter last night. I will be reading Jane Eyre soon.
Present Perfect Past Perfect Future Perfect
I have read so many books I can’t keep count. I had read at least 100 books by the time I was twelve. I will have read at least 100 books by the end of the year. 
Present Perfect Progressive Past Perfect Progressive Future Perfect Progressive
I have been reading a lot since I was 7 years old. I had been reading for at least a year before my brother learned to read. I will have been reading for at least two hours before dinner tonight. 

Jak rozpoznać czasy w języku angielskim?

Każdy z czasów w języku angielskim używany jest w innym kontekście. Nawet gdy mówimy o teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości, w języku angielskim możemy o nich powiedzieć na cztery różne sposoby. 

Każdy angielski czas ma swoją charakterystyczną budowę, po której można dany czas rozpoznać lub na podstawie której można zbudować zdanie w danym czasie. W tabeli powyżej przedstawiono na przykładowych zdaniach, w jakiej sytuacji należy użyć danego czasu w języku angielskim oraz jak wygląda budowa zdania w każdym z angielskich czasów.

Teraz łatwiej będzie Ci rozpoznawać czasy w języku angielskim!

Jak uczyć się angielskich czasów?

Aby nauczyć się angielskich czasów, rozpocznij od podstaw. Zrozum podstawy czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych. Ćwicz regularnie, najlepiej praktykując tworzenie zdań w różnych czasach, korzystając z przykładów. Ucz się kontekstu – zrozum, kiedy i dlaczego używamy danego czasu w konkretnych sytuacjach. Wykorzystaj również materiały edukacyjne, takie jak podręczniki, kursy online i inne zasoby edukacyjne.

Należy pamiętać, że nauka czasów wymaga czasu i praktyki, dlatego nie warto się spieszyć i trzeba być cierpliwym. Korzystaj z języka na co dzień. Stosuj nauczony materiał w rozmowach i pisaniu. Jeśli masz trudności, skorzystaj z pomocy i skonsultuj się z nauczycielem lub ekspertem językowym.

Nauka rozpoznawania czasów w języku angielskim niestety wymaga poświęcenia sporej ilości czasu. Aby prawidłowo używać czasów w języku angielskim, na początkowym etapie nauki warto wszystko dokładnie sobie rozpisać i próbować każdego dnia zapamiętać kolejną porcję materiału. Pomocą w nauce angielskich czasów mogą być specjalne fiszki do nauki czasów lub kolorowe listy, plansze i tablice.

Dobrym sposobem na naukę angielskich czasów jest również osłuchiwanie się ze zdaniami wypowiadanymi po angielsku przez bohaterów filmów i bajek, słuchanie podcastów, czy angielskich piosenek. Płynne posługiwanie się czasami w języku angielskim wymaga sporo praktyki i dobrego wyczucia sytuacji, jednak nie ma co się zrażać i zniechęcać do nauki. Nawet jeżeli nie masz pewności, czy wypowiadane przez Ciebie po angielsku zdanie jest poprawne gramatycznie i skonstruowane w dobrym czasie, śmiało i tak je powiedz! Najwyżej ktoś Cię poprawi, a Ty swój błąd wykorzystasz do dalszej nauki. 

Co myślisz o tym wpisie podsumowującym wszystkie 12 czasów w języku angielskim? Daj znać w komentarzu, ile Tobie zajęła nauka angielskich czasów i ile z nich jesteś już w stanie samodzielnie rozpoznać w zdaniu!

4.2/5
  1. Jula

    Artykuł przydatny, chociaż wprowadza w jednym miejscu w błąd. Przy Past Simple powinno być napisane, że opisuje wydarzenia z przeszłości a nie z przyszłości 🙂

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.