Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
Poziomy znajomości języka angielskiego
Gramatyka
Star icon
22.11.2023
Time icon 10 min

Poziomy znajomości języka angielskiego

Spis treści

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) to międzynarodowy standard oceny i nauczania języków. Jest używany do określenia poziomu znajomości języka obcego, zapewniając jednolite kryteria na całym świecie. CEFR dzieli umiejętności językowe na trzy główne kategorie: A (podstawowy), B (średniozaawansowany) i C (zaawansowany), które są dalej podzielone na sześć poziomów: od A1 (początkujący) do C2 (mastery).

Z kolei American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) jest innym systemem, który znajduje zastosowanie głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W odróżnieniu od CEFR, ACTFL posiada 10 poziomów znajomości języka, które są bardziej szczegółowe w opisie konkretnych umiejętności językowych.

Systemy te pełnią kluczową rolę w ocenie umiejętności językowych, zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i zawodowym. Pomagają one w ustaleniu realnych celów nauki oraz w ocenie postępów, umożliwiając zarówno nauczycielom, jak i uczniom lepsze zrozumienie poziomu opanowania języka. Dzięki temu uczący się mogą bardziej efektywnie dążyć do osiągnięcia określonego poziomu biegłości językowej.

Dowiedz się z tego artykułu jak sklasyfikować swój poziom znajomości języka angielskiego i po czym rozpoznać, czy jesteś na poziomie A1, B2, czy C1.

Poziomy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)

W ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) wyróżniamy sześć głównych poziomów znajomości języka angielskiego. Te poziomy to: Początkujący (A1, A2), Średnio zaawansowany (B1, B2) oraz Zaawansowany (C1, C2).

Każdy z tych poziomów charakteryzuje się określonymi umiejętnościami językowymi, które uczący się powinien posiadać. W dalszej części artykułu szczegółowo omówimy każdy z tych poziomów, aby lepiej zrozumieć, jakie kompetencje językowe są z nimi związane.

Poziom A1

Na poziomie podstawowym A1, użytkownik języka jest w stanie zrozumieć i używać codziennych wyrażeń oraz budować proste zdania. Jego umiejętności pozwalają na przedstawienie się, zadawanie podstawowych pytań oraz odpowiadanie na nie. Konstruowane zdania dotyczą osobistych szczegółów, takich jak miejsce zamieszkania, znajomość ludzi i posiadanych rzeczy.

Przykład użycia języka angielskiego na poziomie A1: „Hi, I’m Anna. I live in Warsaw. This is my phone.” (Cześć, jestem Anna. Mieszkam w Warszawie. To jest mój telefon.) 

Poziom A2

Na poziomie A2, użytkownik potrafi zrozumieć zwroty i najczęściej używane wyrażenia związane z bezpośrednimi potrzebami (np. informacje osobiste i rodzinne, zakupy, praca, lokalne otoczenie). Może komunikować się w prostych sytuacjach wymagających bezpośredniej wymiany informacji na tematy znajome i rutynowe. 

Przykład użycia języka angielskiego na poziomie A2: „I need new shoes. Can you show me the way to the nearest shoe store?” (Potrzebuję nowych butów. Czy możesz mi pokazać drogę do najbliższego sklepu obuwniczego?) 

Poziom B1

Osoby średnio-zaawansowane na poziomie B1 potrafią zrozumieć główne punkty jasnych, standardowych wypowiedzi na znane tematy. Są w stanie poradzić sobie w większości sytuacji, które mogą pojawić się podczas podróży w krajach anglojęzycznych. Mogą również tworzyć proste teksty na tematy, które są im znane lub interesujące.

Przykład użycia języka angielskiego na poziomie B1: „Last week, I went to London. I visited many interesting places such as the Tower Bridge and the British Museum.” (W zeszłym tygodniu pojechałem do Londynu. Odwiedziłem wiele interesujących miejsc, takich jak Tower Bridge i British Museum.)

Poziom B2

Użytkownicy na poziomie B2 rozumieją złożone teksty i są w stanie komunikować się z rodzimymi użytkownikami języka z dość dużą płynnością i spontanicznością. Mogą również tworzyć klarowne, szczegółowe teksty na szeroki zakres tematów i wyrażać swoje opinie na tematy kontrowersyjne, wyjaśniając zalety i wady różnych opcji.

Przykład użycia języka angielskiego na poziomie B2: „I believe that online education has many advantages, such as accessibility and flexibility, but it lacks interaction and practical aspects of teaching.” (Uważam, że edukacja online ma wiele zalet, takich jak dostępność i elastyczność, ale brakuje jej interakcji i praktycznych aspektów nauczania.)

Poziom C1

Na poziomie zaawansowanym C1 użytkownicy mogą zrozumieć szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów oraz rozpoznać ukryte znaczenia. Są w stanie wyrażać się płynnie i spontanicznie bez większych trudności. Mogą używać języka elastycznie i efektywnie w życiu społecznym, zawodowym i akademickim.

Przykład użycia języka angielskiego na poziomie C1: „During the last conference, we discussed the impact of globalization on local markets, which required a deep analysis and understanding of many complex issues.” (Podczas ostatniej konferencji dyskutowaliśmy o wpływie globalizacji na lokalne rynki, co wymagało głębokiej analizy i zrozumienia wielu złożonych zagadnień.)

Poziom C2

Poziom C2, czyli najbardziej zaawansowany charakteryzuje się zdolnością do zrozumienia praktycznie wszystkiego, co uczniowie usłyszą lub przeczytają. Użytkownicy mogą podsumować informacje z różnych źródeł pisanych lub mówionych, tworząc spójne wypowiedzi. Potrafią wyrażać się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, różnicując drobne niuanse znaczeń nawet w bardziej złożonych sytuacjach.

Przykład użycia języka angielskiego na poziomie C2: „In the context of global climate change, a thoughtful approach to sustainable development is necessary, one that considers both economic and environmental aspects of the problem.” (W kontekście globalnych zmian klimatycznych, konieczne jest przemyślane podejście do zrównoważonego rozwoju, które uwzględnia zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe aspekty problemu.)

Poziomy Amerykańskiej Rady ds. Nauczania Języków Obcych (ACTFL)

Porównując systemy ACTFL i CEFR, kluczową różnicą jest ich struktura poziomów. CEFR skupia się na sześciu głównych poziomach (A1, A2, B1, B2, C1, C2), które są bardziej ogólne i ustandaryzowane w skali międzynarodowej. Natomiast ACTFL oferuje bardziej szczegółowy podział na 10 poziomów (od Novice do Distinguished), co pozwala na dokładniejszą ocenę umiejętności językowych, szczególnie w kontekście edukacji i oceny w Stanach Zjednoczonych. Oba systemy mają na celu dokładne określenie poziomu biegłości językowej, lecz różnią się podejściem do gradacji i szczegółowości oceny.

System oceny znajomości języka obcego American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) dzieli umiejętności językowe na kilka głównych poziomów, które dalej są podzielone na podpoziomy. Oto one:

1. Novice (Początkujący):

 • Novice Low: Ograniczona zdolność do komunikacji w bardzo prostych sytuacjach.
 • Novice Mid: Podstawowa komunikacja dotycząca znanych tematów i potrzeb.
 • Novice High: Lepsza zdolność do komunikacji w znanych kontekstach.

2. Intermediate (Średnio zaawansowany):

 • Intermediate Low: Zdolność do tworzenia prostych zdań i udzielania odpowiedzi na proste pytania.
 • Intermediate Mid: Większa elastyczność w tworzeniu zdań; rozumienie głównych idei w prostych tekstach.
 • Intermediate High: Zdolność do prowadzenia prostych rozmów na znane tematy.

3. Advanced (Zaawansowany):

 • Advanced Low: Możliwość porozumiewania się w większości sytuacji, tworzenie dłuższych wypowiedzi.
 • Advanced Mid: Zdolność do wyrażania własnych opinii, dyskusji i argumentacji.
 • Advanced High: Płynność w komunikacji, zdolność do zrozumienia bardziej złożonych tekstów i rozmów.

4. Superior (Wyższy):

 • Użytkownicy na tym poziomie charakteryzują się zaawansowaną płynnością językową, mogą porozumiewać się na szeroki zakres tematów, w tym abstrakcyjnych i specjalistycznych.

5. Distinguished (Wyróżniający):

 • Ten poziom reprezentują osoby o wyjątkowej biegłości językowej, zdolne do precyzyjnego i efektywnego komunikowania się w różnorodnych kontekstach, również tych wymagających wysokiego poziomu kultury i wiedzy językowej.

System ACTFL jest szczególnie popularny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie jest wykorzystywany do oceny zdolności językowych w kontekście edukacyjnym i profesjonalnym.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Standaryzowane testy języka angielskiego i ich poziomy

Standaryzowane testy języka angielskiego, takie jak TOEFL, IELTS oraz egzaminy Cambridge Assessment English, są zgodne z poziomami biegłości językowej określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Poniżej przygotowaliśmy krótki przegląd i porównanie tych testów wraz z ich odniesieniem do poziomów biegłości językowej według CEFR:

– TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Skupia się na akademickim języku angielskim, używanym w kontekście uniwersyteckim. Wyniki TOEFL można przybliżeniowo przypisać do poziomów B1 do C1/C2 CEFR, w zależności od zdobytej liczby punktów.

– IELTS (International English Language Testing System): Ocena umiejętności językowych w szerokim spektrum kontekstów, zarówno akademickich, jak i ogólnych. Zakres oceny od B1 do C2, z wynikami testu przekładającymi się na określone poziomy CEFR.

– Cambridge English Assessments:

 • First (FCE): Testuje umiejętności językowe na średnio zaawansowanym poziomie. Odpowiednik CEFR: Poziom B2.
 • Advanced (CAE): Egzamin dla zaawansowanych użytkowników języka. Odpowiednik CEFR: Poziom C1.
 • Proficiency (CPE): Najbardziej zaawansowany egzamin, dla osób o bardzo wysokim poziomie biegłości. Odpowiednik CEFR: Poziom C2.

Wymienione wyżej testy poziomu znajomości języka angielskiego są powszechnie uznawane na całym świecie i służą do oceny umiejętności językowych w kontekście edukacyjnym, zawodowym oraz imigracyjnym. Wyniki z tych testów często są wymagane przez uczelnie, pracodawców oraz agencje rządowe w wielu krajach. Im wyższy uzyskany wynik testu, tym więcej możliwości podjęcia edukacji czy pracy przed użytkownikiem języka angielskiego na określonym poziomie.

Jak określane są poziomy znajomości języka angielskiego

Poziomy znajomości języka angielskiego są określane poprzez proces oceny i certyfikacji, który może przybierać różne formy.

Z jednej strony mamy role standardowych testów, takich jak TOEFL, IELTS, czy egzaminy Cambridge, które oferują oficjalną certyfikację poziomu biegłości. Te testy są tak zaprojektowane, aby oceniać różne aspekty umiejętności językowych, takie jak rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. Często są wymagane do celów akademickich, zawodowych, czy imigracyjnych.

Z drugiej strony, istnieją również oceny nieformalne, które mogą być przeprowadzane przez nauczycieli języków obcych w szkołach, kursach językowych czy nawet w miejscu pracy. Te mniej formalne metody oceny często opierają się na ciągłej obserwacji i interakcji, pozwalając na bardziej elastyczną i praktyczną ocenę umiejętności językowych.

Zarówno standardowe testy, jak i oceny nieformalne, odgrywają ważną rolę w określaniu poziomu znajomości języka angielskiego, dodając uczniom pewności siebie i dostarczając im wartościowej informacji na temat poziomu znajomości języka dla różnych, indywidualnych potrzeb.

Znaczenie znajomości języka angielskiego

Nauka języka angielskiego w dzisiejszych czasach przydaje się zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dzięki znajomości angielskiego zyskujemy dostęp do globalnej komunikacji i nie tylko.

Język angielski jest powszechnie uważany za lingua franca we współczesnym świecie, co sprawia, że jego znajomość otwiera drzwi do międzynarodowych relacji, podróży i kultury. W wymiarze zawodowym, biegłość w angielskim często jest kluczowym wymogiem w wielu branżach, umożliwiając dostęp do szerszego rynku pracy, międzynarodowych projektów i szybszego awansu zawodowego.

Dodatkowo, znajomość angielskiego daje dostęp do ogromnej ilości zasobów edukacyjnych i naukowych, a także świata rozrywki w postaci literatury, filmów, kursów online i badań naukowych, które często są dostępne wyłącznie w tym języku.

Na płaszczyźnie osobistej, umiejętność komunikacji w języku angielskim pozwala na lepsze zrozumienie różnych kultur i zawieranie interesujących, zagranicznych przyjaźni, co przyczynia się do rozwoju osobistego i poszerzenia tolerancji międzykulturowej.

Co ciekawe, badania naukowe pokazują, że nauka angielskiego (w każdym wieku!) jest również doskonałym treningiem umysłowym, poprawiającym pamięć, zdolności analityczne oraz umiejętność wielozadaniowości.

Jak nauczyć się języka angielskiego? 

Nauka języka angielskiego będzie efektywna, przyjemna i bezstresowa, jeżeli uczeń wykorzysta różnorodne i dopasowane do jego poziomu znajomości języka metody i narzędzia. Poniżej znajduje się kilka sprawdzonych sposobów na skuteczną naukę języka angielskiego:

 1. Książki do nauki języka: Używaj podręczników i książek do nauki angielskiego, które oferują strukturalne podejście do gramatyki, słownictwa i umiejętności językowych. Dodatkowo, czytaj literaturę w języku angielskim, zaczynając od prostszych książek, stopniowo przechodząc do bardziej złożonych tekstów.
 2. Kursy online: Zapisz się na kurs online oferujący interaktywne lekcje, które pomogą w rozwijaniu różnych umiejętności językowych. Wykorzystaj platformy edukacyjne oferujące kursy od podstaw do zaawansowanych zagadnień, takie jak Novakid.
 3. Aplikacje do nauki języków: Skorzystaj z aplikacji do nauki języków, takich jak Duolingo, Babbel czy Rosetta Stone, które oferują zabawne i interaktywne sposoby nauki. Wykorzystaj aplikacje służące do powtórek słownictwa, takie jak Anki czy Quizlet, które pomagają w utrwalaniu i zapamiętywaniu nowych słów i zwrotów.
 4. Materiały audio i wideo: Słuchaj podcastów, audycji radiowych i oglądaj filmy oraz seriale w języku angielskim, aby poprawić rozumienie ze słuchu. Dodatkowo, wykorzystaj YouTube i inne serwisy streamingowe do oglądania materiałów edukacyjnych i rozrywkowych w języku angielskim.
 5. Ćwicz mówienie: Dołącz do klubów językowych lub grup dyskusyjnych, aby ćwiczyć mówienie i słuchanie. Rozważ lekcje z native speakerem lub wymianę językową z osobami mówiącymi w języku angielskim, aby nabrać płynności w mówieniu po angielsku i przełamać ewentualną barierę językową.
 6. Pisanie: Ćwicz pisanie poprzez tworzenie notatek, dzienników czy esejów w języku angielskim. Używaj aplikacji do korekty gramatycznej, takich jak Grammarly, aby poprawić jakość swoich tekstów.

Pamiętaj, że niezależnie od wybranej metody nauki, kluczem do sukcesu jest regularność i zaangażowanie. Znalezienie metod, które najlepiej odpowiadają Twojemu stylowi uczenia się, jest również niezwykle ważne, żeby nauka nie była przykrym obowiązkiem, a raczej ekscytującą przygodą. 

Nauka angielskiego dla dzieci

Naukę angielskiego dla dzieci warto zacząć wcześnie od rzeczy prostych, takich jak podstawowe słówka i zwroty, a następnie stopniowo przechodzić do bardziej zaawansowanych zagadnień związanych z gramatyką języka angielskiego.

Do nauki angielskiego przez najmłodszych warto wykorzystać różnorodne i atrakcyjne pomoce naukowe, a także uczyć poprzez elementy zabawy, np. w zabawach ruchowych, słownych, z wykorzystaniem gier planszowych i interaktywnej platformy z grami i zabawami językowymi online jak Novakid.

Ponadto, czytanie dzieciom bajek i książek w języku angielskim, pomaga rozwijać słownictwo i zrozumienie języka. Wspólne śpiewanie z dzieckiem angielskich piosenek i rymowanek, ułatwia zapamiętywanie nowych słów, a oglądanie filmów i programów dla dzieci w języku angielskim wspiera naukę poprzez słuchanie i obserwację.

Zasoby do nauki języka angielskiego na różnych poziomach

Wybór zasobów do nauki języka angielskiego powinien być zawsze dostosowany do indywidualnego poziomu zaawansowania uczącego się i jego preferencji. Niektórzy są wzrokowcami, inni słuchowcami, dlatego dla każdego inna metoda nauki może okazać się skuteczna. Poniżej zaproponowaliśmy kilka przydatnych źródeł wiedzy do nauki języka angielskiego, w zależności od poziomu zaawansowania:

1. Dla początkujących (poziomy A1-A2):

 • Książki: „English for Everyone” czy „Oxford Picture Dictionary”.
 • Aplikacje: Duolingo, Babbel, Memrise – oferują podstawowe lekcje słownictwa i gramatyki.
 • Kursy online: Platformy takie jak Novakid, które oferują kursy z angielskiego dla najmłodszych i początkujących.

2. Dla średnio zaawansowanych (poziomy B1-B2):

 • Książki: „English Grammar in Use” od Cambridge, „Practical English Usage” Michaela Swana.
 • Aplikacje: Intermediate English Course w aplikacji ABA English, kursy na platformie Udemy.

3. Dla zaawansowanych (poziomy C1-C2):

 • Książki: Zaawansowane podręczniki jak „Advanced Language Practice” Michaela Vince’a.
 • Kursy online: Kursy na Coursera czy EdX oferujące specjalistyczne moduły językowe.
 • Aplikacje: Advanced English & Thesaurus od Word Magic Software.

Na wyższych poziomach znajomości języka angielskiego warto również korzystać z zasobów takich jak angielskojęzyczne podcasty, filmy, seriale czy YouTube, które pomagają w rozwijaniu umiejętności słuchania i rozumienia mówionego języka angielskiego. Ponadto, regularne rozmawianie z native speakerami poprzez platformy takie jak Tandem czy HelloTalk może znacząco poprawić płynność mówienia i pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.

Czy ten artykuł był pomocny?

3/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.