Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Czasowniki nieregularne w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
05.07.2023
Time icon 7 min
Comment icon 1 komentarze

Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Spis treści

Czasowniki nieregularne to po angielsku „irregular verbs”. Są to nieregularne formy czasownika angielskiego, niezbędne do tworzenia poprawnych gramatycznie zdań w czasach Past Simple, Past Perfect, Present Perfect oraz Future Perfect. Czasowniki nieregularne mają swoje unikalne, nieregularne formy, które różnią się od typowych końcówek „-ed”. 

W większości angielskich czasowników, wystarczy dodać końcówkę „-ed” na końcu wyrazu, aby utworzyć formę przeszłą. Jednak „buntownicze” czasowniki nieregularne wymagają zapamiętania 2 i 3 formy czasownika angielskiego. 

W tym artykule omówimy jak zapamiętać i poprawnie używać czasowników nieregularnych. Przedstawimy też, jak wygląda tabela czasowników nieregularnych i co najważniejsze – jak efektywnie nauczyć się wszystkich trzech form angielskich nieregularnych czasowników.

Czym są czasowniki nieregularne?

Czasowniki nieregularne, czyli irregular verbs, to słowa, które nie podążają za typowymi regułami tworzenia form przeszłych poprzez dodanie końcówki „-ed”. Wyróżniamy trzy formy czasownika nieregularnego:

 • podstawową (bezokolicznik, tzw. infinitive),
 • drugą formę (past tense),
 • trzecią formę (past participle).

Podstawowa forma to ta, którą zawsze znajdziemy na pierwszym miejscu w słowniku. Druga forma jest używana w czasie przeszłym Past Simple, podczas gdy trzecia forma stosowana jest w czasach Past Perfect Present Perfect i Future Perfect.

Nauczenie się wszystkich form nieregularnych czasowników angielskich może być wyzwaniem, ale jest niezbędne do płynnej i poprawnej komunikacji w tym języku.

Pobierz łatwą do zapamiętania listę najważniejszych czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Kiedy używa się podstawowej formy czasownika

Podstawową formę czasownika (infinitive), czyli pierwszą formę, używamy w przypadku czasów Present Simple, Future Simple, oraz do tworzenia czasu Future Continuous i Present Continuous.

Kiedy używa się 2 formy czasownika

Druga forma czasownika, znana jako past tense, jest kluczowa do tworzenia zdania w czasie Past Simple. To właśnie w tej formie czasownik pokazuje nam, że akcja miała miejsce w przeszłości.

Kiedy używa 3 formy czasownika

Trzecia forma czasownika, czyli past participle, jest używana w takich czasach jak Past Perfect, Present Perfect, Future Perfect. Jest to najbardziej „zaawansowana” forma czasownika, która pozwala na tworzenie bardziej skomplikowanych struktur zdaniowych i mówienie o przeszłości w szerszym kontekście.

Ile jest czasowników nieregularnych?

Język angielski zawiera około 200 czasowników nieregularnych. Dla początkujących osób uczących się angielskiego zaleca się opanowanie przynajmniej 20 najczęściej używanych czasowników nieregularnych.

Czasowniki nieregularne angielski – tabelka skrócona 

I forma
(infinitive)
II forma
(past tense)
III forma
(past participle)
Znaczenie
be[bi:] was, were[wəz], [wər] been[bɪn] być
become[bɪˈkʌm] became[bɪˈkeɪm] become[bɪˈkʌm] stawać się
come[kʌm] came[keɪm] come[kʌm] przychodzić
do[duː] did[dɪd] done[dʌn] robić
find[faɪnd] found[faʊnd] found[faʊnd] znajdować
get[ɡet] got[ɡɑːt] gotten[ˈɡɑːtn] dostawać
give[ɡɪv] gave[ɡeɪv] given[ˈɡɪvən] dawać
go[ɡoʊ] went[went] gone[ɡɒːn] iść
have[hæv] had[hæd] had[hæd] mieć
hear[hɪr] heard[hɜːrd] heard[hɜːrd] słyszeć
keep[kiːp] kept[kept] kept[kept] trzymać
know[noʊ] knew[nuː] known[noʊn] wiedzieć
make[meɪk] made[meɪd] made[meɪd] robić
put[pʊt] put[pʊt] put[pʊt] kłaść
say[seɪ] said[sed] said[sed] mówić
see[siː] saw[sɒː] seen[siːn] widzieć
speak[spiːk] spoke[spoʊk] spoken[ˈspoʊkən] mówić
take[teɪk] took[tʊk] taken[ˈteɪkən] brać
tell[tel] told[toʊld] told[toʊld] powiedzieć
think[θɪŋk] thought[θɒːt] thought[θɒːt] myśleć
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Czasowniki nieregularne tabela – irregular verbs z tłumaczeniem

I forma
(infinitive)

II forma
(past tense)
III forma
(past participle)

Znaczenie

abide[əˈbaɪd] abode[əˈboʊd] abode[əˈboʊd] przebywać
arise[əˈraɪz] arose[əˈroʊz] arisen[əˈrɪzən] nadarzać się
awake[əˈweɪk] awoke[əˈwoʊk] awoken[əˈwoʊkən] budzić się
be[bi:] was, were[wəz], [wər] been[bɪn] być
bear[ber] bore[bɔːr] borne[bɔːrn] znosić coś
beat[biːt] beat[biːt] beaten[ˈbiːtn] bić, pobić kogoś (wygrać)
become[bɪˈkʌm] became[bɪˈkeɪm] become[bɪˈkʌm] stawać się
befall[bɪˈfɒːl] befell[bɪˈfel] befallen[bɪˈfɒːlən] przytrafiać się
begin[bɪˈɡɪn] began[bɪˈɡæn] begun[bɪˈɡʌn] zaczynać
behold[bɪˈhoʊld] beheld[bɪˈheld] beheld[bɪˈheld] ujrzeć, spostrzec
bend[bend] bent[bent] bent[bent] zginać
beseech[bɪˈsiːtʃ] besought[bɪˈsɒːt] besought[bɪˈsɒːt] błagać
beset[bɪˈset] beset[bɪˈset] beset[bɪˈset] osaczać, dręczyć
bespeak[bɪˈspiːk] bespoke[bɪˈspoʊk] bespoken[bɪˈspoʊkən] zamówić, być dowodem na
bet[bet] bet[bet] bet[bet] zakładać się
bid[bɪd] bid[bɪd] bid[bɪd] licytować, kazać
bind[baɪnd] bound[baʊnd] bound[baʊnd] związywać
bite[baɪt] bit[bɪt] bitten[ˈbɪtn] gryźć
bleed[bliːd] bled[bled] bled[bled] krwawić
blow[bloʊ] blew[bluː] blown[bloʊn] dmuchać
break[breɪk] broke[broʊk] broken[ˈbroʊkən] połamać
breed[briːd] bred[bred] bred[bred] hodować
bring[brɪŋ] brought[brɒːt] brought[brɒːt] przynosić
broadcast[ˈbrɒːdkæst] broadcast[ˈbrɒːdkæst] broadcast[ˈbrɒːdkæst] transmitować
build[bɪld] built[bɪlt] built[bɪlt] budować
burn[bɜːrn] burnt[bɜːrnt] burnt[bɜːrnt] palić, parzyć
burst[bɜːrst] burst[bɜːrst] burst[bɜːrst] pękać
buy[baɪ] bought[bɒːt] bought[bɒːt] kupować
catch[kætʃ] caught[kɒːt] caught[kɒːt] łapać
cast[kæst] cast[kæst] cast[kæst] rzucać
choose[tʃuːz] chose[tʃoʊz] chosen[ˈtʃoʊzən] wybierać
cleave[kliːv] clove[kloʊv] cloven[kloʊvən] rozłupywać
cling[klɪŋ] clung[klʌŋ] clung[klʌŋ] uczepić się
come[kʌm] came[keɪm] come[kʌm] przychodzić
cost[kɒːst] cost[kɒːst] cost[kɒːst] kosztować
creep[kriːp] crept[krept] crept[krept] skradać się
cut[kʌt] cut[kʌt] cut[kʌt] ciąć
deal[diːl] dealt[delt] dealt[delt] rozdawać
dig[dɪɡ] dug[dʌɡ] dug[dʌɡ] kopać
do[duː] did[dɪd] done[dʌn] robić
draw[drɒː] drew[druː] drawn[drɒːn] rysować
dream[driːm] dreamt
(or dreamed)[dremt], [ˈdriːmd]
dreamt
(or dreamed)[dremt], [ˈdriːmd]
śnić
drink[drɪŋk] drank[dræŋk] drunk[drʌŋk] pić
drive[draɪv] drove[droʊv] driven[ˈdrɪvən] prowadzić
dwell[dwel] dwelt[dwelt] dwelt[dwelt] mieszkać
eat[iːt] ate[eɪt] eaten[ˈiːtn] jeść
fall[fɒːl] fell[fel] fallen[ˈfɒːlən] upadać
feed[fiːd] fed[fed] fed[fed] karmić
feel[fiːl] felt[felt] felt[felt] czuć
fight[faɪt] fought[fɒːt] fought[fɒːt] walczyć
find[faɪnd] found[faʊnd] found[faʊnd] znajdować
fit[fɪt] fit[fɪt] fit[fɪt] pasować
flee[fliː] fled[fled] fled[fled] uciekać
fling[flɪŋ] flung[flʌŋ] flung[flʌŋ] ciskać
fly[flaɪ] flew[fluː] flown[floʊn] latać
forbear[fərˈber] forbore[fərˈbɔːr] forborne[fərˈbɔːrn] powstrzymywać się
forbid[fərˈbɪd] forbade[fərˈbeɪd] forbidden[fərˈbɪdn] zabraniać
forecast[ˈfɔːrkæst] forecast[ˈfɔːrkæst] forecast[ˈfɔːrkæst] prognozować
forget[fərˈɡet] forgot[fərˈɡɑːt] forgotten[fərˈɡɑːtn] zapominać
forgive[fərˈɡɪv] forgave[fərˈɡeɪv] forgiven[fərˈɡɪvən] wybaczać
forsake[fərˈseɪk] forsook[fərˈsʊk] forsaken[fərˈseɪkən] porzucać
freeze[friːz] froze[froʊz] frozen[ˈfroʊzən] zamarzać
get[ɡet] got[ɡɑːt] gotten (BrE got)[ˈɡɑːtn], [ɡɑːt] dostawać
give[ɡɪv] gave[ɡeɪv] given[ˈɡɪvən] dawać
go[ɡoʊ] went[went] gone[ɡɒːn] iść
grind[ɡraɪnd] ground[ɡraʊnd] ground[ɡraʊnd] mielić
grow[ɡroʊ] grew[ɡruː] grown[ɡroʊn] rosnąć
hang[hæŋ] hung[hʌŋ] hung[hʌŋ] wieszać
have[hæv] had[hæd] had[hæd] mieć
hear[hɪr] heard[hɜːrd] heard[hɜːrd] słyszeć
hew[hjuː] hewed[hjuːd] hewn[hjuːn] rąbać
hide[haɪd] hid[hɪd] hidden[ˈhɪdn] chować
hit[hɪt] hit[hɪt] hit[hɪt] uderzać
hold[hoʊld] held[held] held[held] trzymać
hurt[hɜːrt] hurt[hɜːrt] hurt[hɜːrt] ranić
keep[kiːp] kept[kept] kept[kept] trzymać
kneel[niːl] knelt[nelt] knelt[nelt] klęczeć
knit[nɪt] knit[nɪt] knit[nɪt] robić na drutach
know[noʊ] knew[nuː] known[noʊn] wiedzieć
lay[leɪ] laid[leɪd] laid[leɪd] kłaść
lead[liːd] led[led] led[led] prowadzić
lean[liːn] leaned
(BrE leant)[liːnd], [lent]
leaned
(BrE leant)[liːnd], [lent]
pochylać się
leap[liːp] leaped
(BrE leapt)[liːpt], [lept]
leaped
(BrE leapt)[liːpt], [lept]
skakać
learn[lɜːrn] learned
(BrE learnt)[ˈlɜːrnɪd], [lɜːrnt]
learned
(BrE learnt)[ˈlɜːrnɪd], [lɜːrnt]
uczyć się
leave[liːv] left[left] left[left] wychodzić
lend[lend] lent[lent] lent[lent] pożyczać
let[let] let[let] let[let] pozwalać
lie[laɪ] lay[leɪ] lain[leɪn] leżeć
light[laɪt] lit[lɪt] lit[lɪt] zapalać
lose[luːz] lost[lɒːst] lost[lɒːst] gubić
make[meɪk] made[meɪd] made[meɪd] robić
mean[miːn] meant[ment] meant[ment] znaczyć
meet[miːt] met[met] met[met] spotykać
mistake[məˈsteɪk] mistook[məˈstʊk] mistaken[məˈsteɪkən] mylić się
mow[moʊ] mowed[moʊd] mown[moʊd] kosić
pay[peɪ] paid[peɪd] paid[peɪd] płacić
plead[pliːd] pled
(BrE pleaded)[pled], [ˈplidəd]
pled
(BrE pleaded)[pled], [ˈplidəd]
błagać
prove[pruːv] proved[pruːvd] proven[pruːvən] udowadniać
put[pʊt] put[pʊt] put[pʊt] kłaść
quit[kwɪt] quit[kwɪt] quit[kwɪt] zrezygnować
read[riːd] read[red] read[red] czytać
rend[rend] rent[rent] rent[rent] drzeć na kawałki
rid[rɪd] rid[rɪd] rid[rɪd] uwalniać
ride[raɪd] rode[roʊd] ridden[ˈrɪdn] jeździć
ring[rɪŋ] rang[ræŋ] rung[rʌŋ] dzwonić
rise[raɪz] rose[roʊz] risen[ˈrɪzən] powstawać
run[rʌn] ran[ræn] run[rʌn] biegać
saw[sɒː] sawed[sɒːd] sawn[sɒːn] piłować
say[seɪ] said[sed] said[sed] mówić
see[siː] saw[sɒː] seen[siːn] widzieć
seek[siːk] sought[sɒːt] sought[sɒːt] szukać
sell[sel] sold[soʊld] sold[soʊld] sprzedać
send[send] sent[sent] sent[sent] wysyłać
set[set] set[set] set[set] ustawiać
sew[soʊ] sewed[soʊd] sewn[soʊn] szyć
shake[ʃeɪk] shook[ʃʊk] shaken[ˈʃeɪkən] potrząsać
shear[ʃɪr] sheared[ʃɪrd] shorn[ʃɔːrn] strzyc
shed[ʃed] shed[ʃed] shed[ʃed] zrzucać, tracić
shine[ʃaɪn] shone[ʃoʊn] shone[ʃoʊn] błyszczeć
shoot[ʃuːt] shot[ʃɑːt] shot[ʃɑːt] strzelać
show[ʃoʊ] showed[ʃoʊd] shown[ʃoʊn] pokazywać
shrink[ʃrɪŋk] shrank[ʃræŋk] shrunk[ʃrʌŋk] kurczyć się
shut[ʃʌt] shut[ʃʌt] shut[ʃʌt] zamykać
sing[sɪŋ] sang[sæŋ] sung[sʌŋ] śpiewać
sink[sɪŋk] sank[sæŋk] sunk[sʌŋk] tonąć
sit[sɪt] sat[sæt] sat[sæt] siedzieć
slay[sleɪ] slew[sluː] slain[sleɪn] zabijać
sleep[sliːp] slept[slept] slept[slept] spać
slide[slaɪd] slid[slɪd] slid[slɪd] ślizgać się
sling[slɪŋ] slung[slʌŋ] slung[slʌŋ] podwiesić
slit[slɪt] slit[slɪt] slit[slɪt] podrzynać
smite[smaɪt] smote[smoʊt] smitten[ˈsmɪtn] uderzać
sow[soʊ] sowed[soʊd] sown[soʊn] siać
speak[spiːk] spoke[spoʊk] spoken[ˈspoʊkən] mówić
speed[spiːd] sped[sped] sped[sped] pędzić
spend[spend] spent[spent] spent[spent] wydawać
spin[spɪn] spun[spʌn] spun[spʌn] obracać
spit[spɪt] spit
(BrE spat)[spɪt], [spæt]
spit
(BrE spat)[spɪt], [spæt]
pluć
split[splɪt] split[splɪt] split[splɪt] rozczepiać
spoil[spɔɪl] spoiled
(BrE spoilt)[spɔɪld], [spɔɪlt]
spoiled
(BrE spoilt)[spɔɪld], [spɔɪlt]
psuć
spread[spred] spread[spred] spread[spred] rozprzestrzeniać
spring[sprɪŋ] sprang[spræŋ] sprung[sprʌŋ] skakać
stand[stænd] stood[stʊd] stood[stʊd] stać
steal[stiːl] stole[stoʊl] stolen[stoʊlən] kraść
stick[stɪk] stuck[stʌk] stuck[stʌk] przyklejać
sting[stɪŋ] stung[stʌŋ] stung[stʌŋ] żądlić
stink[stɪŋk] stank[stæŋk] stunk[stʌŋk] śmierdzieć
strew[struː] strewed[struːd] strewn[struːn] rozsypywać
stride[straɪd] strode[stroʊd] stridden[ˈstrɪdn] kroczyć
strike[straɪk] struck[strʌk] struck[strʌk] uderzyć
string[strɪŋ] strung[strʌŋ] strung[strʌŋ] naciągać
strive[straɪv] strove[stroʊv] striven[ˈstrɪvən] usiłować
swear[swer] swore[swɔːr] sworn[swɔːrn] przysięgać
sweep[swiːp] swept[swept] swept[swept] zamiatać
swell[swel] swelled[sweld] swollen[ˈswoʊlən] puchnąć
swim[swɪm] swam[swæm] swum[swʌm] pływać
swing[swɪŋ] swung[swʌŋ] swung[swʌŋ] kołysać
take[teɪk] took[tʊk] taken[ˈteɪkən] brać
teach[tiːtʃ] taught[tɒːt] taught[tɒːt] nauczać
tear[ter] tore[tɔːr] torn[tɔːrn] rozrywać
tell[tel] told[toʊld] told[toʊld] powiedzieć
think[θɪŋk] thought[θɒːt] thought[θɒːt] myśleć
thrive[θraɪv] throve[θroʊ] thrived[θraɪvd] prosperować
throw[[θroʊ] threw[θruː] thrown[θroʊn] rzucać
thrust[θrʌst] thrust[θrʌst] thrust[θrʌst] pchać
tread[tred] trod[trɑːd] trodden[ˈtrɑːdn] stąpać
understand[ˌʌndərˈstænd] understood[ˌʌndərˈstʊd] understood[ˌʌndərˈstʊd] rozumieć
upset[ʌpˈset] upset[ʌpˈset] upset[ʌpˈset] zmartwić
wake[weɪk] woke[woʊk] woken[ˈwoʊkən] budzić
wear[wer] wore[wɔːr] worn[wɔːrn] nosić
weave[wiːv] wove[woʊv] woven[ˈwoʊvən] tkać
weep[wiːp] wept[wept] wept[wept] płakać
wet[wet] wet[wet] wet[wet] zwilżać
win[wɪn] won[wʌn] won[wʌn] wygrywać
wind[waɪnd] wound[waʊnd] wound[waʊnd] nawijać
wring[rɪŋ] wrung[rʌŋ] wrung[rʌŋ] wyciskać
write[raɪt] wrote[roʊt] written[ˈrɪtn] pisać

Najczęściej używane czasowniki nieregularne – przykłady

Zobacz najczęściej używane czasowniki nieregularne w języku angielskim, w przykładowych zdaniach, w zależności od użytego czasu gramatycznego. Te przykłady na pewno przydadzą Ci się w wielu sytuacjach, podczas mówienia i pisania po angielsku.

Past Simple (2 forma)

W czasie Past Simple czasownik w drugiej formie pokazuje, że akcja miała miejsce w przeszłości.

 • be – She was at home yesterday
 • become – He became a doctor after years of studying
 • come – We came back from our vacation yesterday
 • do – She did not go to the gym yesterday
 • find – We found a nice restaurant for dinner

Past Perfect (3 forma)

W czasie Past Perfect, trzecia forma czasownika wskazuje, że jedna akcja zakończyła się przed inną akcją w przeszłości.

 • get – By the time I arrived at the party, they had already gotten married.
 • give – She had given me a book before I left for my trip.
 • go – They had gone to the store before the storm started.
 • have – By the time he arrived, we had already had dinner.
 • hear – I had heard the news before it was announced publicly.

Present Perfect (3 forma) 

W czasie Present Perfect, trzecia forma czasownika pokazuje, że akcja miała miejsce w przeszłości, ale ma wpływ na teraźniejszość.

 • keep – I have kept this secret for a long time.
 • know – She has known him since they were children.
 • make – We have made significant progress on the project.
 • put – He has put a lot of effort into his studies.
 • say – They have said they will come to the party.

Future Perfect (3 forma) 

W Future Perfect, trzecia forma czasownika wskazuje, że akcja zakończy się przed inną akcją w przyszłości.

 • see – By the end of the year, I will have seen all the episodes of that TV series.
 • speak – By tomorrow, she will have spoken with her boss about the promotion.
 • take – By the time they arrive, we will have taken care of all the preparations.
 • tell – By next week, I will have told everyone about the exciting news.
 • think – By the end of the month, he will have thought of a solution to the problem.

Jak nauczyć się czasowników nieregularnych?

Nauka czasowników nieregularnych wcale nie musi opierać się na zapamiętywaniu nudnej listy słówek i powtarzaniu ich w kółko. Są ciekawsze sposoby na naukę i odmianę czasowników nieregularnych w angielskim. Oto nasze propozycje:

 • Fiszki – napisz pierwszą, drugą i trzecią formę czasownika na jednej stronie fiszki, a na drugiej tłumaczenie na język polski. Ucz się w formie quizu, samodzielnie albo ze znajomymi. 
 • Częste powtórki – regularne przeglądanie fiszek lub słówek w tabeli i powtarzanie ich na głos pomoże zapamiętać nieregularne czasowniki.
 • Żywe używanie języka – twórz zdania przy użyciu różnych form czasownika i baw się w językowe skojarzenia. Pomoże to zrozumieć i zapamiętać, jak i kiedy używać nieregularnych form czasownika w angielskim. 
 • Rozmowy z native speakerami – angażowanie się w konwersacje z osobami, które mówią po angielsku jako pierwszym języku, pomoże Ci naturalnie przyswoić czasowniki nieregularne. Zwróć uwagę na to, jak rodowici anglicy używają czasowników nieregularnych w różnych kontekstach. Nauczyciele native-speakerzy w Novakid z pewnością pomogą w opanowaniu nawet najtrudniejszych słówek z tabeli nieregularnych angielskich czasowników, 

Podsumowując, nauka czasowników nieregularnych w języku angielskim może wydawać się na początku trudna, ale jest niezbędna do pełnego zrozumienia i biegłości w tym języku. Wypróbuj różne metody nauki, aby znaleźć te, które działają najlepiej i pamiętaj, że regularne ćwiczenia są kluczem do sukcesu!

Test online ze znajomości Irregular Verbs. Sprawdź swoją wiedzę!

Na sam koniec mamy dla Ciebie test dotyczący czasowników nieregularnych. Rozwiąż go samodzielnie lub ze swoim dzieckiem w ramach sprawdzenia wiedzy i treningu. Powodzenia!

Wybierz właściwy czasownik nieregularny dla każdego zdania.

Yesterday, Sarah _______ (go) to the park with her friends.
The cat _______ (hide) under the bed when it saw the dog.
We _______ (eat) delicious pizza for dinner last night.
Tim _______ (break) his toy accidentally.
My sister _______ (draw) a beautiful picture for me.
The birds _______ (fly) high in the sky.
The children _______ (ride) their bikes to school this morning.
Dad _______ (buy) a new car last week.
Amy and Tom _______ (see) a movie at the cinema yesterday.
The baby _______ (sleep) peacefully throughout the night.
Sprawdź wyniki
5/5
 1. Casey

  Thankѕ for finally talking about > Czasowniki nieregularne
  w języku angielskim | Tɑbela z wymową stagnate

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.