Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Przyimki ruchu (Prepositions of movement) w języku angielskim   
Gramatyka
Star icon
05.02.2024
Time icon 16 min
Comment icon 0 komentarze

Przyimki ruchu (Prepositions of movement) w języku angielskim   

Spis treści

Przyimki ruchu w języku angielskim to krótkie słówka, które pozwalają nam opowiedzieć innym, w którą stronę się udajemy czy jak różne obiekty zmieniają położenia. Kiedy mówimy o przemieszczaniu się z punktu A do punktu B, właśnie one wskazują drogę, cel naszej podróży, czy nawet sposób, w jaki się poruszamy. Słowa jak „to”, „towards”, „into”, „through” czy „across” pozwalają nam precyzyjnie określić, jak coś lub ktoś się przemieszcza (np. „go to the store”, „move towards the light”, „walk into the room”, „drive through the tunnel”, „swim across the lake”).

Dzięki tym przyimkom opisy stają się bardziej dynamiczne i pełne życia. Umożliwiają one przekazanie nie tylko suchych faktów, ale też uczuć i doświadczeń związanych z ruchem i podróżowaniem.

Przejdźmy teraz do szczegółowego omówienia wszystkich przyimków ruchu, aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie i nauczyć się, jak efektywnie ich używać w codziennym języku.

„On” – na    

Przyimek „on” pomaga precyzyjnie określić ruch lub położenie w stosunku do różnych powierzchni.

Do czego stosuje się przyimek „on”?

Przyimek „on” wykorzystuje się, kiedy mówimy o:

 • Ruchu w kierunku powierzchni i osadzeniu się na niej (np. „put the book on the table” – połóż książkę na stole).
 • Przemieszczaniu się po określonej powierzchni (np. „walk on the beach” – spacerować po plaży).
 • Wsiadaniu do środków transportu (np. „get on the bus” – wsiąść do autobusu), choć tutaj warto zaznaczyć, że stosuje się to głównie w przypadku większych środków transportu jak autobusy, pociągi, samoloty, a nie np. samochody, gdzie używamy „in”.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „He put the vase on the shelf.” – On postawił wazon na półce.
 2. „The cat jumped on the bed.” – Kot skoczył na łóżko.
 3. „She’s walking on the ice.” – Ona chodzi po lodzie.
 4. „They’re playing football on the field.” – Oni grają w piłkę nożną na boisku.
 5. „Get on the train, it’s leaving soon.” – Wsiądź do pociągu, niebawem odjeżdża.
 6. „I found your name on the list.” – Znalazłem twoje imię na liście.
 7. „The paintings on the wall are beautiful.” – Obrazy na ścianie są piękne. (Choć to zdanie nie opisuje ruchu, pokazuje zastosowanie „on” w kontekście umiejscowienia, co jest użyteczne dla zrozumienia kontrastu).
 8. „He slipped on the ice.” – On poślizgnął się na lodzie.
 9. „Let’s meet on the corner of the street.” – Spotkajmy się na rogu ulicy.

„Onto” – na    

Przyimek „onto” służy do wyrażenia ruchu w kierunku powierzchni, z naciskiem na zmianę położenia z jednego miejsca na inne, zwykle z dołu na górę lub ze stanu nie będącego w kontakcie na stan będący w kontakcie z daną powierzchnią.

Do czego stosuje się przyimek „onto”?

Przyimek „onto” używamy, gdy chcemy opisać:

 1. Ruch skierowany na powierzchnię, który kończy się osiągnięciem i zajęciem nowej pozycji (np. „jump onto the bed” – skoczyć na łóżko).
 2. Przemieszczanie się z jednego miejsca na inne, zaznaczając wejście na określoną przestrzeń lub obszar (np. „climb onto the roof” – wspiąć się na dach).
 3. Akcje, które wymagają zmiany położenia z zewnątrz do wewnątrz określonej przestrzeni lub na jej powierzchnię (np. „step onto the balcony” – wyjść na balkon).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The cat jumped onto the windowsill.” – Kot skoczył na parapet.
 2. „She stepped onto the stage.” – Ona weszła na scenę.
 3. „He climbed onto the roof to get a better view.” – Wspiął się na dach, aby mieć lepszy widok.
 4. „They moved the couch onto the truck.” – Przenieśli sofę na ciężarówkę.
 5. „The bird flew onto the branch.” – Ptak przyleciał na gałąź.
 6. „She poured the water onto the plants.” – Olała wodą rośliny.
 7. „He carefully placed the glasses onto the shelf.” – Ostrożnie postawił szklanki na półce.
 8. „The child climbed onto the chair to reach the table.” – Dziecko wspięło się na krzesło, aby dosięgnąć do stołu.
 9. „She dropped her keys onto the floor.” – Upuściła klucze na podłogę.
 10. „The snow fell onto the streets, covering them in white.” – Śnieg spadł na ulice, pokrywając je bielą.

Czym różni się „onto” od „on”? 

„Onto” wskazuje na dynamiczne działanie zmierzające do umieszczenia czegoś na powierzchni, co wiąże się ze zmianą położenia. Natomiast „on” skupia się na stanie spoczynku na danej powierzchni, bez akcentowania ruchu.

Przyimek Znaczenie Implikacje Przykład
Onto Wskazuje na ruch skierowany na powierzchnię, który kończy się osiągnięciem i zajęciem nowej pozycji. Podkreśla akcję przenoszenia lub przemieszczania się z jednego miejsca na inne, często z dołu na górę lub z zewnątrz na określoną powierzchnię. „The cat jumped onto the windowsill. – Kot skoczył na parapet.”
On Wskazuje na umieszczenie lub obecność na powierzchni. Nie implikuje ruchu; koncentruje się na położeniu na powierzchni bez podkreślania zmiany pozycji. „The book is lying on the table. – Książka leży na stole.”

„To” – do (w kierunku)  

Przyimek „to” odgrywa kluczową rolę w języku angielskim, służąc do określenia kierunku ruchu w stronę jakiegoś miejsca, osoby, czy przedmiotu. Jego podstawowe zastosowanie polega na wskazywaniu celu podróży, miejsca docelowego, do którego ktoś lub coś się udaje. „To” pomaga wyrazić zamiar dotarcia do określonej lokalizacji, tworząc most między punktem wyjścia a miejscem docelowym.

Do czego stosuje się przyimek „to”?

Przyimek „to” używamy, gdy chcemy mówić o:

 • Kierunku ruchu w stronę miejsca, osoby, czy przedmiotu (np. „go to the store” – iść do sklepu).
 • Docelowym punkcie podróży lub zamiaru (np. „send a letter to a friend” – wysłać list do przyjaciela).
 • Celu działania, który jest wyrażony jako ruch w stronę osiągnięcia czegoś (np. „dedicate oneself to a cause” – poświęcić się sprawie).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. She is going to the market.” – Ona idzie na targ.
 2. „We traveled to Paris last year.” – Podróżowaliśmy do Paryża w zeszłym roku.
 3. „He handed the book to his teacher.” – On przekazał książkę swojemu nauczycielowi.
 4. „They are moving to a new city.” – Oni przeprowadzają się do nowego miasta.
 5. „I need to talk to you.” – Muszę z tobą porozmawiać.
 6. „Send this package to the office, please.” – Proszę, wyślij tę paczkę do biura.
 7. „She dedicated her life to helping others.” – Poświęciła swoje życie pomocy innym.
 8. „The kids ran to the playground.” – Dzieci pobiegły na plac zabaw.
 9. „He’s going to the doctor’s appointment.” – On idzie na wizytę u lekarza.
 10. „I gave the keys to my brother.” – Dałem klucze mojemu bratu.

„Towards” – w kierunku

Przyimek „towards” jest używany do wyrażenia ruchu lub zamiaru kierowania się w stronę czegoś lub kogoś, bez wskazywania dokładnego celu. Jest to sposób na określenie ogólnego kierunku, który nie musi koniecznie kończyć się na konkretnym punkcie czy miejscu.

Do czego stosuje się przyimek „towards”?

Przyimek „towards” używamy, gdy chcemy mówić o:

 • Kierunku ruchu lub intencji zbliżenia się do miejsca, osoby, czy przedmiotu, sugerując ogólny kierunek bez precyzowania celu (np. „walk towards the forest” – iść w kierunku lasu).
 • Wyrażeniu emocji lub postaw skierowanych ku komuś lub czemuś, co również może być ujęte w formie ruchu w kierunku metaforycznym (np. „feel warmth towards someone” – czuć sympatię do kogoś).
 • Zbliżaniu się do realizacji idei, planu czy zadania, gdzie „towards” może podkreślać proces dążenia do czegoś (np. „work towards a goal” – dążyć celu).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „He walked towards the house.” – On szedł w kierunku domu.
 2. „She ran towards the sound.” – Ona pobiegła w kierunku dźwięku.
 3. „The crowd moved towards the exit.” – Tłum poruszał się w kierunku wyjścia.
 4. „He looked towards the sky.” – On spojrzał w kierunku nieba.
 5. „They made a step towards reconciliation.” – Zrobili krok w kierunku pojednania.
 6. „She extended her feelings towards him.” – Okazała mu swoje uczucia względem niego. 
 7. „The ship sailed towards the island.” – Statek popłynął w kierunku wyspy.
 8. „They are working towards the project’s completion.” – Pracują nad zakończeniem projektu.
 9. „The dog trotted towards its owner.” – Pies podbiegł do swojego właściciela.
 10. „He gestured towards the painting.” – On zasygnalizował w kierunku obrazu.

„Along” – wzdłuż  

Użycie „along” wskazuje na poruszanie się obok czegoś lub wzdłuż czegoś, podkreślając ciągłość i równoległość do danej linii lub powierzchni.

Do czego stosuje się przyimek „along”?

Przyimek „along” używamy, gdy chcemy mówić o:

 • Poruszaniu się wzdłuż jakiegoś obiektu, takiego jak droga, rzeka, ściana itp. (np. „drive along the coast” – jechać wzdłuż wybrzeża).
 • Rozmieszczaniu czegoś wzdłuż linii lub ścieżki (np. „trees planted along the street” – drzewa posadzone wzdłuż ulicy).
 • Przebiegu czegoś wzdłuż określonej przestrzeni (np. „a scar running along his cheek” – blizna ciągnąca się wzdłuż jego policzka).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „We walked along the river for miles.” – Szliśmy wzdłuż rzeki przez mile.
 2. „The children ran along the beach, collecting shells.” – Dzieci biegały wzdłuż plaży, zbierając muszle.
 3. „Flowers were blooming along the pathway.” – Kwiaty kwitły wzdłuż ścieżki.
 4. „He moved along the crowded street, trying not to bump into anyone.” – Poruszał się wzdłuż zatłoczonej ulicy, starając się nikogo nie zderzyć.
 5. „Lights were strung along the walls of the room.” – Światła były rozwieszone wzdłuż ścian pokoju.
 6. „The cat crept along the fence, stealthily.” – Kot skradał się wzdłuż płotu, po cichu.
 7. „They installed new lamps along the corridor.” – Zainstalowali nowe lampy wzdłuż korytarza.
 8. „Paintings were displayed along the hall, creating a gallery feel.” – Obrazy były wystawione wzdłuż hali, tworząc atmosferę galerii.
 9. „She traced her finger along the map, following the river’s course.” – Przesuwała palcem wzdłuż mapy, śledząc bieg rzeki.
 10. „Banners hung along the main road, welcoming visitors.” – Banery wisiały wzdłuż głównej drogi, witając gości.

„Around” – wokół    

Przyimka „around” używamy, aby opisać ruch dookoła czegoś, obszar otaczający punkt lub obiekt, a także ogólnie sytuacje, w których coś znajduje się w bliskim otoczeniu innego elementu. Wskazuje on na ruch okrężny, położenie w otoczeniu punktu centralnego lub rozproszenie w pobliżu.

Do czego stosuje się przyimek „around”?

Przyimek „around” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Ruchu obiegającym coś, zaznaczającym pełen okrąg lub część okręgu dookoła punktu centralnego (np. „walk around the park” – spacerować wokół parku).
 • Położeniu w bliskim otoczeniu, sugerującym rozproszenie lub obecność w pobliżu (np. „houses scattered around the lake” – domy rozrzucone wokół jeziora).
 • Sytuacjach, w których działania lub zdarzenia mają miejsce w różnych punktach bliskiego otoczenia (np. „looking around the room” – rozglądanie się po pokoju).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „They gathered around the fire to stay warm.” – Zebrali się wokół ogniska, aby się ogrzać.
 2. „The dog ran around the yard, chasing its tail.” – Pies biegał wokół podwórka, goniąc swój ogon.
 3. „Flowers bloomed around the house, adding color to the garden.” – Kwiaty zakwitły wokół domu, dodając koloru do ogrodu.
 4. „She looked around the room, searching for her keys.” – Rozejrzała się po pokoju, szukając swoich kluczy.
 5. „Birds flew around the tree, singing joyfully.” – Ptaki latały wokół drzewa, radośnie śpiewając.
 6. „The children played games around the neighborhood.” – Dzieci bawiły się w różnych miejscach wokół sąsiedztwa.
 7. „He wore a scarf around his neck to keep warm.” – Miał szalik owinięty wokół szyi, aby się ogrzać.
 8. „We took a stroll around the city to explore its beauty.” – Przeszliśmy się po mieście, aby odkryć jego piękno.
 9. „The rumor spread around the office quickly.” – Plotka szybko rozeszła się po biurze.
 10. „She wrapped her arms around him in a hug.” – Obejmowała go ramionami, przytulając się.

„Round” – dookoła  

Przyimek „round” jest używany w języku angielskim w sposób bardzo podobny do „around”, często zastępując go w nieformalnych lub kolokwialnych kontekstach. Wskazuje on na ruch dookoła czegoś, otaczanie punktu lub miejsca, a także na ogólną obecność wokół czegoś.

Do czego stosuje się przyimek „round”?

Przyimek „round” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Ruchu lub drodze prowadzącej dookoła czegoś, co może sugerować pełne lub częściowe okrążenie (np. „take a walk round the lake” – przejść się dookoła jeziora).
 • Lokalizacji lub obecności wokół określonego miejsca lub obiektu, wskazując na otoczenie punktu centralnego (np. „a fence round the garden” – płot dookoła ogrodu).
 • Rozproszeniu lub grupowaniu elementów wokół centralnego punktu, miejsca (np. „chairs placed round the table” – krzesła ustawione dookoła stołu).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The children ran round the house playing hide and seek.” – Dzieci biegały dookoła domu, bawiąc się w chowanego.
 2. „We drove round the city to find the best route.” – Przejechaliśmy się dookoła miasta, szukając najlepszej trasy.
 3. „He put his arms round her in a warm embrace.” – Objął ją ramionami, przytulając ciepło.
 4. „Lights were strung round the Christmas tree, making it sparkle.” – Światła były oplecione dookoła choinki, sprawiając, że migotała.
 5. „They sat round the campfire, sharing stories.” – Siedzieli dookoła ogniska, dzieląc się opowieściami.
 6. „Flower beds were arranged round the patio, adding beauty to it.” – Grządki kwiatowe zostały zaaranżowane dookoła patio, dodając mu uroku.
 7. „Birds gathered round the feeder, pecking at the seeds.” – Ptaki zgromadziły się dookoła karmnika, dziobiąc nasiona.
 8. „A group of tourists gathered round the guide, listening intently.” – Grupa turystów zgromadziła się dookoła przewodnika, słuchając uważnie.
 9. „He drew a circle round the spot on the map.” – Narysował koło dookoła miejsca na mapie.
 10. „The conversation round the dinner table was lively and engaging.” – Rozmowa dookoła stołu obiadowego była żywa i angażująca.

„Up” – w górę    

Przyimek „up” jest używany do wskazania ruchu ku górze lub zmiany położenia na bardziej wysunięte pionowo. Użycie „up” podkreśla zwykle przemieszczenie się z niższego na wyższy poziom, zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym (np. aspekty wzrostu, zwiększenia, czy poprawy).

Do czego stosuje się przyimek „up”?

Przyimek „up” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Ruchu z dołu na górę, wznoszeniu się (np. „climb up the mountain” – wspinać się na górę).
 • Zwiększeniu poziomu, intensywności lub ilości czegoś (np. „turn up the volume” – zwiększyć głośność).
 • Osiągnięciu wyższego stanu lub poziomu (np. „move up in the company” – awansować w firmie).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „She ran up the stairs quickly.” – Ona szybko pobiegła po schodach w górę.
 2. „The balloon floated up into the sky.” – Balon unosił się w górę, do nieba.
 3. „He turned up the heat because it was cold outside.” – On podkręcił ogrzewanie, bo na zewnątrz było zimno.
 4. „They are saving money to move up to a bigger house.” – Oszczędzają pieniądze, by przeprowadzić się do większego domu.
 5. „The sun came up at 6 a.m.” – Słońce wzeszło o godzinie 6 rano.
 6. „Prices have gone up again this month.” – Ceny znów poszły w górę w tym miesiącu.
 7. „She worked hard to move up the career ladder.” – Ciężko pracowała, by wspinać się po szczeblach kariery.
 8. „The climber pushed up the steep incline.” – Wspinacz przeciskał się w górę stromej ścieżki.
 9. „Please pick up the toys from the floor.” – Proszę, podnieś zabawki z podłogi.
 10. „He cheered up when he heard the good news.” – On ucieszył się, gdy usłyszał dobre wieści.

„Down” – w dół    

Przyimek „down” jest używany do wskazania ruchu w dół, opadania lub przemieszczania się z wyższego na niższy poziom. Jest to przeciwieństwo przyimka „up” i często opisuje akcje związane ze spadaniem, schodzeniem, czy obniżaniem się. „Down” podkreśla zmniejszenie położenia, intensywności lub ilości, a także może być używany w kontekście emocjonalnym, wskazując na spadek nastroju lub stanu.

Do czego stosuje się przyimek „down”?

Przyimek „down” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Ruchu z góry na dół, opadaniu (np. „walk down the hill” – iść w dół z góry).
 • Zmniejszeniu poziomu, intensywności lub ilości (np. „turn down the volume” – ściszyć głośność).
 • Obniżeniu stanu, pozycji lub kondycji (np. „step down from a position” – ustąpić ze stanowiska).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The rain poured down all afternoon.” – Deszcz lał się całe popołudnie.
 2. „She walked down the stairs slowly.” – Ona schodziła po schodach w dół powoli.
 3. „He turned down the offer because it wasn’t good enough.” – On odrzucił ofertę, ponieważ nie była wystarczająco dobra.
 4. „The leaves fell down from the trees in autumn.” – Liście spadały z drzew jesienią.
 5. „They are looking to cut down expenses this year.” – Oni planują obciąć wydatki w tym roku.
 6. „Please write down your name and address.” – Proszę, zapisz swoje imię i adres.
 7. „The sun went down at 8 p.m.” – Słońce zaszło o godzinie 20:00.
 8. „Prices are expected to go down next month.” – Oczekuje się, że ceny spadną w przyszłym miesiącu.
 9. „The hiker slipped and tumbled down the slope.” – Wędrowiec poślizgnął się i stoczył ze zbocza.
 10. „He felt down after hearing the sad news.” – On poczuł się przygnębiony po usłyszeniu smutnych wieści.
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

„Past” – obok (przechodząc obok)    

Przyimek „past” jest używany do opisania przemieszczania się w pobliżu i poza różnymi punktami odniesienia, podkreślając ruch obok nich i pozostawianie za sobą.

Do czego stosuje się przyimek „past”?

Przyimek „past” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Przechodzeniu lub przemieszczaniu się obok punktu odniesienia, zostawiając go za sobą (np. „walk past the store” – iść obok sklepu).
 • Wskazaniu na poruszanie się poza określony punkt lub miejsce (np. „drive past the school” – przejechać obok szkoły).
 • Zaznaczeniu momentu, w którym obiekt lub osoba przekracza linię bądź granicę w bliskiej odległości od punktu odniesienia (np. „run past the finish line” – przebiec obok linii mety).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „He walked past the shop without stopping.” – Przeszedł obok sklepu, nie zatrzymując się.
 2. „The car sped past the house.” – Samochód przemknął obok domu.
 3. „She ran past me on her way to the bus.” – Przebiegła obok mnie w drodze do autobusu.
 4. „They strolled past the park, enjoying the evening.” – Przechadzali się obok parku, ciesząc się wieczorem.
 5. „The dog dashed past the gate into the garden.” – Pies wpadł obok bramy do ogrodu.
 6. „Birds flew past the window all morning.” – Ptaki latały obok okna cały poranek.
 7. „He walked past the old oak tree every morning.” – Codziennie rano przechodził obok starego dębu.
 8. „The ball rolled past the goalpost.” – Piłka potoczyła się obok słupka bramki.
 9. „They walked past the line and were asked to return.” – Przeszli obok linii i zostali poproszeni o powrót.
 10. „She looked past the horizon, dreaming of distant lands.” – Spojrzała za horyzont, marząc o odległych krainach.

„Through” – przez (przechodząc przez coś)  

Przyimek „through” opisuje proces przechodzenia lub poruszania się przez coś, co jest otoczone lub zamknięte, a także przezwyciężania trudności lub wykorzystywania mediów do komunikacji.

Do czego stosuje się przyimek „through”?

Przyimek „through” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Przechodzeniu przez przestrzeń, która jest otoczona z wszystkich stron (np. „walk through the forest” – iść przez las).
 • Kontynuowaniu czegoś pomimo trudności lub przeszkód (np. „work through problems” – pracować nad rozwiązaniem problemów).
 • Dokonywaniu połączenia lub komunikacji przez coś, co służy jako medium (np. „talk through the phone” – rozmawiać przez telefon).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „She drove through the tunnel without slowing down.” – Przejechała przez tunel nie zwalniając.
 2. „The river flows through the city, dividing it in half.” – Rzeka przepływa przez miasto, dzieląc je na pół.
 3. „We hiked through the mountains to reach the valley.” – Przeszliśmy przez góry, aby dotrzeć do doliny.
 4. „The light shone through the window, illuminating the room.” – Światło przebiło się przez okno, oświetlając pokój.
 5. „He read through the document carefully before signing.” – Przeczytał dokument uważnie przed podpisaniem.
 6. „They worked through the night to finish the project on time.” – Pracowali przez całą noc, aby zakończyć projekt na czas.
 7. „The path leads through the garden to the house.” – Ścieżka prowadzi przez ogród do domu.
 8. „Birds migrate through the area every year.” – Ptaki migrują przez ten obszar co roku.
 9. „He made his way through the crowd to get to the front.” – Przedzierał się przez tłum, aby dostać się na przód.
 10. „The company expanded its services through partnerships with other firms.” – Firma rozszerzyła swoje usługi dzięki partnerstwom z innymi firmami.

„Off” – z (z powierzchni)    

Przyimek „off” odnosi się zarówno do fizycznego oddzielenia od powierzchni, jak i metaforycznego zaprzestania działania lub wyłączenia czegoś.

Do czego stosuje się przyimek „off”?

Przyimek „off” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Zabraniu / oddzieleniu od powierzchni, na której coś było umieszczone lub do której było przyczepione (np. „take the book off the table” – zdjąć książkę ze stołu).
 • Wyłączaniu urządzenia lub źródła (np. „turn off the lights” – wyłączyć światła).
 • Zakończeniu czynności lub opuszczeniu miejsca (np. „head off to bed” – iść spać).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „He lifted the cat off the sofa.” – Podniósł kota z kanapy.
 2. „The paint is peeling off the walls.” – Farba odpryskuje ze ścian.
 3. „She took her shoes off before entering.” – Zdjęła buty przed wejściem.
 4. „I need to cut off the damaged part.” – Muszę odciąć uszkodzoną część.
 5. „Please turn off the computer when you’re done.” – Proszę, wyłącz komputer, gdy skończysz.
 6. „The bird flew off the branch.” – Ptak odleciał z gałęzi.
 7. „Wipe the dust off the shelf.” – Zetrzyj kurz z półki.
 8. „They set off on their journey early in the morning.” – Wyruszyli w podróż wcześnie rano.
 9. „The alarm went off at 6 a.m.” – Alarm włączył się o 6 rano.
 10. „He brushed the snow off his coat.” – Strzepnął śnieg ze swojego płaszcza.

„Across” – przez (przechodząc przez coś)    

Przyimek „across” jest używany do opisania przemieszczenia się lub rozciągnięcia czegoś na całym obszarze lub powierzchni.

Do czego stosuje się przyimek „across”?

Przyimek „across” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Przejściu z jednej strony na drugą przez obszar lub powierzchnię (np. „walk across the bridge” – przejść przez most).
 • Rozprzestrzenieniu się czegoś na całej powierzchni (np. „spread the cloth across the table” – rozłożyć obrus na całym stole).
 • Obejmowaniu wzrokiem, zasięgiem lub działaniem całego obszaru (np. „look across the horizon” – spojrzeć na cały horyzont).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „She ran across the field to greet her friend.” – Przebiegła przez pole, by przywitać przyjaciela.
 2. „A road goes across the desert.” – Droga przebiega przez pustynię.
 3. „He painted a sign across the wall.” – Namalował znak na całej ścianie.
 4. „The cat stretched across the windowsill.” – Kot rozciągnął się na całej długości parapetu.
 5. „They built a bridge across the river.” – Zbudowali most przez rzekę.
 6. „The sun set across the ocean, creating a beautiful view.” – Słońce zachodziło nad oceanem, tworząc piękny widok.
 7. „She laid the documents across the desk.” – Rozłożyła dokumenty na całym biurku.
 8. „Birds flew across the sky in formation.” – Ptaki przelatywały przez niebo w formacji.
 9. „He drew a line across the page.” – Poprowadził linię przez całą stronę.
 10. „Floodwaters spread across the town, causing damage.” – Wody powodziowe rozlały się po całym mieście, powodując szkody.

„From” – z (wychodząc z miejsca)    

Przyimek „from” jest używany do opisania różnych sytuacji związanych z punktem wyjścia, pochodzeniem, czy początkiem czegoś, podkreślając zarówno fizyczne jak i abstrakcyjne aspekty wychodzenia z miejsca lub stanu.

Do czego stosuje się przyimek „from”?

Przyimek „from” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Wskazaniu miejsca początkowego ruchu lub działania (np. „fly from New York to London” – lecieć z Nowego Jorku do Londynu).
 • Określeniu pochodzenia, źródła lub przyczyny (np. „a gift from a friend” – prezent od przyjaciela).
 • Podkreśleniu początku okresu czasu (np. „from January to March” – od stycznia do marca).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „She moved from the countryside to the city.” – Przeprowadziła się ze wsi do miasta.
 2. „The package arrived from overseas.” – Paczka przyszła z zagranicy.
 3. „He works from 9 to 5.” – On pracuje od 9 do 17.
 4. „This tradition dates back from the 18th century.” – Ta tradycja sięga XVIII wieku.
 5. „The letter was from an old friend.” – List był od starego przyjaciela.
 6. „They walked from the park back to their home.” – Poszli z parku do domu.
 7. „The view from the top of the mountain is breathtaking.” – Widok z wierzchołka góry zapiera dech w piersiach.
 8. „I learned a lot from this experience.” – Dużo się nauczyłem z tego doświadczenia.
 9. „The plane departs from gate 20.” – Samolot odlatuje z bramki numer 20.
 10. „Water was leaking from the ceiling.” – Woda przeciekała z sufitu.

„Out of” – z (wychodząc z wnętrza)

Przyimek „out of” używany jest do określenia opuszczania wnętrza jakiegoś miejsca lub obiektu. Użycie „out of” podkreśla przejście z obszaru wewnętrznego na zewnętrzny, często niosąc z sobą konotację wyjścia, ucieczki lub opuszczenia.

Do czego stosuje się przyimek „out of”?

Przyimek „out of” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Wyjściu z wnętrza miejsca lub obiektu na zewnątrz (np. „step out of the house” – wyjść z domu).
 • Pochodzeniu lub wywodzeniu się z określonego stanu, sytuacji lub grupy (np. „made out of wood” – zrobiony z drewna).
 • Konieczności opuszczenia pewnego stanu lub sytuacji (np. „run out of time” – skończyć się czas).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „He ran out of the room.” – Wybiegł z pokoju.
 2. „The cat jumped out of the window.” – Kot wyskoczył z okna.
 3. „She took the cookies out of the oven.” – Wyjęła ciastka z piekarnika.
 4. „They made a boat out of plastic bottles.” – Zrobili łódź z butelek plastikowych.
 5. „I’m out of breath from running.” – Nie mogę oddychać po bieganiu..
 6. „Pour the water out of the bottle into the glass.” – Wlej wodę z butelki do szklanki.
 7. „The bird flew out of the cage.” – Ptak wyfrunął z klatki.
 8. „He walked out of the meeting in frustration.” – Wyszedł z zebrania, będąc sfrustrowanym.
 9. „We are out of milk; can you buy some?” – Skończyło się mleko; możesz kupić?
 10. „She climbed out of the pool to dry off.” – Wyszła z basenu, aby się wysuszyć.

Czym się różni „out of” od „from”? 

Przyimek „from” jest używany do określenia pochodzenia, źródła lub początku ruchu z jakiegoś miejsca, wskazując na opuszczenie miejsce w sensie szerokim. „Out of” również sugeruje ruch wyjściowy, ale kładzie większy nacisk na wyjście z wnętrza lub spod jakiejś struktury, sugerując opuszczenie zamkniętej przestrzeni.

Przyimek Znaczenie Implikacje Przykład
From Wskazuje na punkt wyjścia ruchu, pochodzenie lub źródło. Podkreśla miejsce początkowe lub źródło czegoś w sensie ogólnym, nie koniecznie związane z przestrzenią zamkniętą. „She flew from New York to Paris. – Ona poleciała z Nowego Jorku do Paryża.”
Out of Wskazuje na ruch wyjściowy z wnętrza lub z pod czegoś. Akcentuje opuszczenie zamkniętej lub ograniczonej przestrzeni, skupiając się na wyjściu z wnętrza. „He ran out of the house. – On wybiegł z domu.”

 

Oba przyimki wskazują na ruch z miejsca, ale „from” jest bardziej ogólny i może odnosić się do szerokiego zakresu sytuacji, podczas gdy „out of” jest bardziej specyficzny, sugerując wyjście z jakiegoś zamkniętego lub ograniczonego obszaru.

„Inside” – do (w kierunku wewnętrznej strony)    

Przyimek „inside” używany jest do wskazania ruchu w kierunku wnętrza jakiegoś miejsca lub obiektu, sugerując przemieszczenie się do środka zamkniętej przestrzeni lub struktury. Użycie „inside” podkreśla zamiar wejścia lub znajdowania się w obszarze wewnętrznym, często przeciwstawiając się zewnętrznej lokalizacji lub powierzchni.

Do czego stosuje się przyimek „inside”?

Przyimek „inside” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Wejściu lub przemieszczeniu się do wnętrza miejsca lub obiektu (np. „go inside the house” – wejść do domu).
 • Znajdowaniu się w obszarze wewnętrznym, z dala od zewnętrznego świata (np. „stay inside during the storm” – zostać w domu podczas burzy).
 • Skierowaniu uwagi, zainteresowania lub działań w stronę wnętrza grupy, organizacji (np. „look inside oneself” – spojrzeć w głąb siebie).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „She looked inside the box to see what was there.” – Zaglądneła do pudełka, aby zobaczyć, co tam jest.
 2. „The children are playing inside the house.” – Dzieci bawią się w domu.
 3. „Please, come inside; it’s cold outside.” – Proszę, wejdź do środka; na zewnątrz jest zimno.
 4. „He felt a sense of peace inside the church.” – Poczuł spokój w kościele.
 5. „Keep the documents inside the folder.” – Trzymaj dokumenty w teczce.
 6. „They were waiting for him inside the restaurant.” – Czekali na niego w restauracji.
 7. „The secret lies inside the ancient text.” – Sekret tkwi w starożytnym tekście.
 8. „She closed her eyes and looked inside her heart.” – Zamknęła oczy i spojrzała do swojego serca.
 9. „All the answers are inside you.” – Wszystkie odpowiedzi są w tobie.
 10. „He put his hand inside his pocket and found a coin.” – Włożył rękę do kieszeni i znalazł monetę.

„Into” – do (wchodząc do wnętrza)    

Przyimek „into” jest używany do opisu wejścia do wnętrza jakiegoś miejsca lub obiektu, przekształcenia się w coś nowego oraz zmiany stanu (fizycznego lub emocjonalnego).

Do czego stosuje się przyimek „into”?

Przyimek „into” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Wejściu lub przemieszczeniu się do wnętrza miejsca lub obiektu (np. „walk into the room” – wejść do pokoju).
 • Transformacji lub zmianie stanu, stając się częścią czegoś większego lub zmieniając formę (np. „turn into a butterfly” – przemienić się w motyla).
 • Zanurzeniu się w jakiejś działalności lub stanie emocjonalnym (np. „get into trouble” – wpaść w kłopoty).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „He walked into the building looking for his office.” – Wszedł do budynku szukając swojego biura.
 2. „The car crashed into the tree.” – Samochód wjechał w drzewo.
 3. „She dived into the pool.” – Zanurkowała w basenie.
 4. „The story turns into a mystery halfway through.” – Opowieść przemienia się w tajemnicę w połowie.
 5. „They broke into laughter when they heard the joke.” – Wybuchnęli śmiechem, gdy usłyszeli żart.
 6. „I’m really into yoga these days.” – Ostatnio naprawdę pochłonęła mnie joga.
 7. „The magician turned the handkerchief into a dove.” – Magik przemienił chusteczkę w gołębia.
 8. „He poured the tea into the cup.” – Nalał herbatę do filiżanki.
 9. „The thief sneaked into the house at night.” – Złodziej wślizgnął się do domu w nocy.
 10. „She transformed her passion into a successful business.” – Przekształciła swoją pasję w odnoszący sukcesy biznes.

„Outside” – na zewnątrz (w kierunku zewnętrznej strony)    

Przyimek „outside” używany jest do wskazania ruchu w kierunku zewnętrznej strony miejsca lub obiektu, sugerując przemieszczenie się na zewnątrz zamkniętej przestrzeni lub opuszczenie wnętrza na otwartą przestrzeń. „Outside” podkreśla lokalizację lub kierunek działania, który znajduje się poza granicami, obrysem, lub po prostu w otwartym terenie.

Do czego stosuje się przyimek „outside”?

Przyimek „outside” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Lokalizacji lub przemieszczaniu się na zewnątrz danej przestrzeni lub budynku (np. „wait outside the office” – czekać na zewnątrz biura).
 • Rozważaniu czegoś, co znajduje się poza określonymi granicami, obszarem lub zakresem (np. „outside the city limits” – poza granicami miasta).
 • Angażowaniu się w aktywności odbywające się w otwartej przestrzeni (np. „play outside” – bawić się na zewnątrz).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The kids are playing outside.” – Dzieci bawią się na zewnątrz.
 2. „Please, leave your shoes outside the door.” – Proszę, zostaw buty przed drzwiami.
 3. „They set up a tent outside the town for the festival.” – Rozstawili namiot na przedmieściach miasta na festiwal.
 4. „He waited for her outside the cinema.” – Czekał na nią przed kinem.
 5. „The garden outside the window was blooming beautifully.” – Ogród za oknem pięknie kwitł.
 6. „Parking is available outside the building.” – Parking dostępny jest przed budynkiem.
 7. „It’s raining, but the dog wants to go outside.” – Pada deszcz, ale pies chce wyjść na zewnątrz.
 8. „Their voices could be heard outside the hall.” – Ich głosy były słyszalne przed salą.
 9. „He enjoys spending time outside in nature.” – Lubi spędzać czas na łonie natury.
 10. „The event will take place outside, weather permitting.” – Wydarzenie odbędzie się na zewnątrz, o ile pozwoli pogoda.

Te przykłady pokazują, jak „outside” jest używany do opisania lokalizacji, ruchu lub aktywności poza określonymi granicami, przestrzeniami lub strukturami, akcentując otwartą przestrzeń i środowisko zewnętrzne.

„Over” – nad (przechodząc nad czymś)  

Przyimek „over” jest używany do opisania ruchu, pozycji lub akcji odbywających się nad daną powierzchnią lub obiektem.

Do czego stosuje się przyimek „over”?

Przyimek „over” stosuje się, gdy chcemy mówić o:

 • Przemieszczaniu się nad czymś, utrzymując odległość od powierzchni (np. „fly over the lake” – lecieć nad jeziorem).
 • Znajdowaniu się lub umieszczaniu czegoś bezpośrednio nad czymś innym (np. „a lamp hanging over the table” – lampa wisząca nad stołem).
 • Przekraczaniu czegoś w sensie fizycznym lub metaforycznym (np. „the discussion went over my head” – dyskusja przeszła nad moją głową, czyli była dla mnie niezrozumiała).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The plane flew over the mountains.” – Samolot przeleciał nad górami.
 2. „She threw the ball over the fence.” – Rzuciła piłkę przez płot.
 3. „The bridge goes over the river.” – Most przebiega nad rzeką.
 4. „He watched the birds flying over the sea.” – Obserwował ptaki lecące nad morzem.
 5. „A banner was stretched over the street for the festival.” – Baner został rozwieszony nad ulicą na festiwal.
 6. „The sun rose over the horizon.” – Słońce wzeszło nad horyzontem.
 7. „Clouds gathered over the city.” – Chmury zgromadziły się nad miastem.
 8. „They live in an apartment over the shop.” – Mieszkają w apartamencie nad sklepem.
 9. „He jumped over the puddle to keep his feet dry.” – Przeskoczył nad kałużą, aby nie zmoczyć nóg.
 10. „The temperature stayed over 30 degrees throughout the day.” – Temperatura utrzymywała się powyżej 30 stopni przez cały dzień.

Czym są przyimki w języku angielskim ?   

Angielskie przyimki to krótkie słowa lub zwroty, które  pozwalają w zdaniach określić relacje między obiektami, ludźmi i miejscami, a także określają czas i sposób wykonywania czynności. Przyimki zazwyczaj stawiamy przed rzeczownikiem, zaimkiem lub frazą rzeczownikową, tworząc klarowne i precyzyjne wskazówki na temat tego, co się dzieje w zdaniu.

W języku angielskim nie ma odmiany przez przypadki, dlatego łącząc dany przyimek z rzeczownikiem, nie trzeba zastanawiać się nad jego odmianą, co znacząco ułatwia komunikację. Wśród najpopularniejszych przyimków znajdziemy takie słówka jak: „in”, „at”, „on”, „of”, „to”, które pomagają nam określić lokalizację, czas, przynależność czy kierunek.

Poza przyimkami ruchu w gramatyce angielskiej występują jeszcze dwa rodzaje przyimków – miejsca oraz czasu.

Przyimki czasu

Przyimki czasu w języku angielskim pełnią kluczową rolę w precyzyjnym określaniu momentów, okresów oraz relacji czasowych. Są one niezbędne w kontekście wyrażania myśli, planów, czy opisywania doświadczeń związanych z czasem. Najczęściej stosowane przyimki, takie jak „in”, „at” oraz „on”, umożliwiają dokładne wskazanie, kiedy coś się dzieje (np. „in July”, „at 10 o’clock”, „on Sunday”).

Przyimki miejsca

Przyimki miejsca pozwalają na określanie lokalizacji, kierunków oraz relacji przestrzennych między obiektami. Są one kluczowe dla opisu położenia, miejsca, w którym coś się znajduje, lub kierunku, w którym coś lub ktoś się udaje. Najpopularniejsze przyimki takie jak „in”, „at” oraz „on” pozwalają na precyzyjne określenie miejsca zdarzenia lub lokalizacji przedmiotu (np. „in the park”, „at the station”, „on the table”).

Czy ten artykuł był pomocny?

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
budowa zdania w angielskim - ilustracja
Gramatyka
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.