Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
Greșeli gramaticale frecvente: Profesorul ne spune cum le putem evita
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
29.02.2024
Time icon 16 min

Przyimki miejsca (Prepositions of place) w języku angielskim   

Spis treści

Przyimki miejsca w języku angielskim pełnią kluczową rolę w określaniu położenia przedmiotów, osób lub zdarzeń w przestrzeni. Są to krótkie słówka, które pomimo swojej krótkiej długości, mają ogromne znaczenie dla precyzji i poprawności wypowiedzi. Użycie właściwego przyimka pozwala na dokładne określenie, gdzie coś się znajduje, co jest fundamentalne nie tylko w codziennych konwersacjach, ale również w pisaniu.

Przyimki miejsca są stosowane do wskazywania na położenie w najróżniejszych kontekstach – od prostych informacji o lokalizacji przedmiotów, przez wskazywanie miejsc docelowych podróży, aż po bardziej złożone sytuacje, jak opisywanie scenariuszy w literaturze czy instrukcjach. Dzięki nim możemy przekazać informacje o lokalizacji w sposób zrozumiały i jednoznaczny, co sprawia, że są one niezbędnym elementem komunikacji.

Najważniejsze przyimki miejsca w angielskim to „on”, „at” oraz „in”. Każdy z nich używany jest w różnych sytuacjach i kontekstach, co czasami może sprawiać trudności osobom uczącym się angielskiego. Ale bez obaw! W poniższym artykule wyjaśnimy dokładnie zastosowania dla poszczególnych z nich na przykładach zdań.

„On” – Na 

Przyimek „on” odnosi się do sytuacji, w której coś znajduje się na powierzchni innego przedmiotu lub jest bezpośrednio z nim związane, podkreślając kontakt fizyczny między obiektami. Jest to jeden z podstawowych przyimków miejsca w języku angielskim.

Do czego stosuje się przyimek „on”?

Przyimek „on” znajduje zastosowanie w wielu kontekstach, między innymi:

 • Poruszaniu się po określonej powierzchni (np. „walk on the beach” – spacerować po plaży).
 • Umieszczaniu czegoś na powierzchni (np. „book on the table” – książka na stole).
 • Wskaźniku położenia w relacji do powierzchni pionowych i poziomych (np. „painting on the wall” – obraz na ścianie).
 • Określaniu położenia w ramach większych jednostek geograficznych, takich jak wyspy lub kontynenty (np. „on an island” – na wyspie).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „We spent the afternoon on the boat.” – Spędziliśmy popołudnie na łodzi.
 2. „He placed the vase on the shelf.” – Umieścił wazon na półce.
 3. „She hung the picture on the wall.” – Powiesiła obraz na ścianie.
 4. „Kids were playing on the playground.” – Dzieci bawiły się na placu zabaw.
 5. „There is a new notice on the bulletin board.” – Na tablicy ogłoszeń jest nowe ogłoszenie.
 6. „I found your keys on the floor.” – Znalazłem twoje klucze na podłodze.
 7. „The village is located on a small island.” – Wioska znajduje się na małej wyspie.
 8. „Please, write your name on the first page of the test.” – Proszę, napisz swoje imię na pierwszej stronie testu.
 9. „They organized a picnic on the riverbank.” – Zorganizowali piknik na brzegu rzeki.

„At” – Na, Przy, W   

Przyimek „at” w języku angielskim służy do wskazywania konkretnego miejsca lub punktu, a także może być używany w kontekście określonych wydarzeń lub czasu. W odniesieniu do miejsca, „at” często wskazuje na dokładną lokalizację, punkt spotkań lub określoną przestrzeń. Jego użycie jest szczególnie ważne, gdy chcemy podkreślić konkretną pozycję lub precyzyjne miejsce, co odróżnia go od bardziej ogólnych przyimków takich jak „in” czy „on”.

Do czego stosuje się przyimek „at”?

Przyimek „at” znajduje zastosowanie przede wszystkim w trzech głównych obszarach:

 1. Określanie dokładnej lokalizacji lub miejsca. Używamy go, gdy mówimy o konkretnych punktach geograficznych, miejscach spotkań czy lokalizacjach, które można jednoznacznie zidentyfikować.
 2. Wskazywanie na udział w wydarzeniach lub aktywnościach. „At” pomaga określić uczestnictwo w określonych sytuacjach, takich jak koncerty, konferencje czy spotkania.
 3. Określanie położenia w mniejszych, zamkniętych przestrzeniach. Chodzi tu o miejsca takie jak budynki, sale, pomieszczenia, gdzie „at” podkreśla konkretną lokalizację wewnątrz większego obiektu.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „Meet me at the entrance of the museum.” – Spotkaj się ze mną przy wejściu do muzeum.
 2. „She was waiting at the bus stop.” – Ona czekała na przystanku autobusowym.
 3. „The conference will be held at the city hall.” – Konferencja odbędzie się w ratuszu.
 4. „He’s staying at a hotel near the airport.” – On zatrzymał się w hotelu w pobliżu lotniska.
 5. „Please, take a seat at the table.” – Proszę, zajmij miejsce przy stole.
 6. „They arrived at the party around 9 PM.” – Przybyli na przyjęcie około 21.
 7. „You can find the information at the reception desk.” – Informacje możesz znaleźć przy recepcji.
 8. „The taxi will wait for you at the main entrance.” – Taksówka będzie czekać na ciebie przy głównym wejściu.
 9. „I saw your friend at the concert last night.” – Widziałem twojego przyjaciela na koncercie wczoraj wieczorem.
 10. „Her painting is displayed at the gallery on 5th Avenue.” – Jej obraz jest wystawiony w galerii na 5. Alei.

„In” – w, wewnątrz, w środku

Przyimek „in” jest używany do wskazywania położenia czegoś lub kogoś wewnątrz określonej przestrzeni, miejsca, czy też obszaru. Jego zastosowanie obejmuje szeroki zakres kontekstów, od fizycznych przestrzeni, przez abstrakcyjne pojęcia, aż po określenia czasowe. W kontekście miejsca, „in” pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji, podkreślając umiejscowienie wewnątrz lub w ramach określonych granic.

Do czego stosuje się przyimek „in”?

Przyimek „in” stosowany jest, gdy mówimy o:

 1. Umiejscowieniu wewnątrz fizycznych granic – takich jak budynki, pomieszczenia, miasta, kraje.
 2. Znajdowaniu się w obrębie określonych granic naturalnych – np. w lesie, w górach, w rzece.
 3. Przebywaniu w określonych warunkach lub sytuacjach – np. in the dark (w ciemności), in the rain (w deszczu).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „I live in a small town near the mountains.” – Mieszkam w małym miasteczku blisko gór.
 2. „She is in the garden picking flowers.” – Ona jest w ogrodzie i zbiera kwiaty.
 3. „They found shelter in an old cabin in the woods.” – Znaleźli schronienie w starej chacie w lesie.
 4. „The painting is in the museum on the second floor.” – Obraz znajduje się w muzeum na drugim piętrze.
 5. „He spends a lot of time in the library studying.” – On spędza dużo czasu w bibliotece na nauce.
 6. „The fish swim in the river that flows through the city.” – Ryby pływają w rzece, która przepływa przez miasto.
 7. „We waited for her in the lobby of the hotel.” – Czekaliśmy na nią w holu hotelu.
 8. „The keys are in the drawer on the left.” – Klucze są w szufladzie po lewej stronie.
 9. „They enjoy hiking in the mountains during summer.” – Lubią wędrować po górach latem.
 10. „There is a lot of noise in the city center during the festival.” – W centrum miasta jest dużo hałasu podczas festiwalu.

Czym się różnią od siebie przyimki „on”, „at” oraz „in”? 

Te najpopularniejsze przyimki miejsca zazębiają się w kontekście tłumaczenia na język polski. Oto tabela podsumowująca najważniejsze różnice:

Przyimek Użycie Przykłady
On Kluczowym aspektem jest kontakt z powierzchnią – „on” używa się, kiedy coś fizycznie spoczywa, leży lub jest przytwierdzone do powierzchni innej rzeczy. np. na stole, na ścianie. on the table, on the wall
At Wskazuje na konkretną lokalizację, ale jest używany w bardziej ogólnym sensie niż „on” i „in”. Stosuje się go do określenia punktów docelowych, miejsc spotkań lub lokalizacji, które nie wymagają precyzji wskazania na znajdowanie się wewnątrz czy na powierzchni. at the bus stop, at the entrance
In „In” używamy, gdy mówimy o znajdowaniu się wewnątrz czegoś, co jest otoczone z wszystkich stron. Dotyczy to zarówno fizycznych przestrzeni (jak budynki, pokoje, miasta), jak i większych, otwartych przestrzeni, gdzie granice są bardziej abstrakcyjne (jak kraje, lasy). in the room, in the building

„Against” – o, na, opierając się o 

Przyimek „against” w kontekście miejsca jest używany głównie do określenia sytuacji, w której coś znajduje się w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią czegoś innego, sugerując oparcie lub przyleganie. Użycie tego przyimka podkreśla fizyczną relację między obiektami, gdzie jeden z nich jest oparty o drugi lub przyciśnięty do niego.

Do czego stosuje się przyimek „against”?

Przyimek „against” znajduje zastosowanie w kontekście miejsca, gdy chcemy wyrazić:

 1. Fizyczne oparcie jednego obiektu o inny – pokazuje, że coś jest umieszczone w taki sposób, iż dotyka innego przedmiotu swoją powierzchnią.
 2. Przyleganie do powierzchni – obiekt jest w bezpośrednim kontakcie z innym, opierając się o niego.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The ladder is leaning against the wall.” – Drabina opiera się o ścianę.
 2. „She rested her head against his shoulder.” – Opierała głowę o jego ramię.
 3. „The waves crashed against the rocks.” – Fale rozbijały się o skały.
 4. „The painting was hung against the dark background of the wall.” – Obraz został powieszony na ciemnym tle ściany.
 5. „He kicked the ball against the fence.” – Kopnął piłkę o płot.
 6. „The tree was planted close enough to lean against the side of the house.” – Drzewo zostało posadzone wystarczająco blisko, aby opierać się o bok domu.
 7. „She pressed against the door to overhear the conversation.” – Przycisnęła się do drzwi, aby podsłuchać rozmowę.
 8. „The dog curled up against the warm radiator.” – Pies zwinął się przy ciepłym kaloryferze.
 9. „I placed my back against the tree and enjoyed the shade.” – Oprłem się plecami o drzewo i cieszyłem się cieniem.
 10. „The chairs were stacked against the corner of the room.” – Krzesła były ustawione przy kącie pokoju.

„Among” – pośród, wśród    

Użycie przyimka „among” pozwala na zbudowanie wypowiedzi, które precyzyjnie opisują integrację z grupą lub otoczeniem, co jest kluczowe w sytuacjach wymagających podkreślenia relacji społecznych, przestrzennych lub uczestnictwa w zbiorowości.

Do czego stosuje się przyimek „among”?

Przyimek „among” stosowany jest głównie do określenia:

 1. Położenia jednostki wewnątrz grupy lub zbioru – sugeruje bycie częścią większej liczby osób lub przedmiotów.
 2. Rozdzielenia czegoś lub podziału pomiędzy członków grupy – gdy coś jest dzielone lub rozprowadzane wśród kilku osób.
 3. Wskazania na obecność lub znajdowanie się w otoczeniu innych elementów – podkreśla relację przestrzenną z innymi obiektami.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „She felt comfortable sitting among her friends.” – Czuła się komfortowo siedząc pośród przyjaciół.
 2. „The cabin is hidden among the trees.” – Chata jest ukryta wśród drzew.
 3. „He distributed the gifts among the children.” – Rozdzielił prezenty wśród dzieci.
 4. „The thief was caught among the crowd.” – Złodziej został złapany pośród tłumu.
 5. „There is a traitor among us.” – Jest zdrajca wśród nas.
 6. „Rare plants grow among the rocks in this area.” – Rzadkie rośliny rosną pośród skał w tym obszarze.
 7. Among the topics discussed were climate change and sustainability.” – Pośród omawianych tematów znalazły się zmiana klimatu i zrównoważony rozwój.
 8. „She found a small antique shop among the narrow streets of the old town.” – Znalazła mały antykwariat wśród wąskich ulic starego miasta.
 9. „The agreement was made among the team members before proceeding.” – Umowa została zawarta wśród członków zespołu przed kontynuacją.
 10. „A sense of unity emerged among the participants of the workshop.” – Wśród uczestników warsztatu pojawiło się poczucie jedności.

„Behind” – za, z tyłu    

Przyimek „behind” opisuje położenie czegoś za innym obiektem, wskazując na jego umiejscowienie z tyłu lub w tyle w stosunku do innych przedmiotów. Jest to niezbędne narzędzie językowe do opisania relacji przestrzennych, które akcentują pozycję za czymś, niezależnie od tego, czy chodzi o fizyczne blokady, czy ukrycie.

Do czego stosuje się przyimek „behind”? 

Przyimek „behind” stosuje się, aby:

 1. Wskazać fizyczne umiejscowienie za czymś – podkreślając położenie obiektu względem innego, często z naciskiem na to, co jest niewidoczne z przodu.
 2. Określić ukrycie lub schowanie się za obiektem – sugerując, że przedmiot lub osoba nie jest bezpośrednio widoczna z przodu.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The cat hid behind the sofa.” – Kot ukrył się za sofą.
 2. „He left his keys behind the door.” – Zostawił swoje klucze za drzwiami.
 3. „The sun disappeared behind the mountains.” – Słońce zniknęło za górami.
 4. „The park is located behind the school.” – Park znajduje się za szkołą.
 5. „You can find the secret garden behind the old wall.” – Można znaleźć tajemniczy ogród za starą ścianą.
 6. „A mural was painted behind the building.” – Mural został namalowany za budynkiem.
 7. „The noise came from behind the curtain.” – Hałas dochodził spod zasłony.
 8. „She parked her car behind the supermarket.” – Zaparkowała swój samochód za supermarketem.
 9. „The kids were playing hide and seek behind the trees.” – Dzieci bawiły się w chowanego za drzewami.
 10. „He noticed a strange figure standing behind the window.” – Zauważył dziwną postać stojącą za oknem.

„Between” – między, pomiędzy  

Przyimek „between” jest używany w języku angielskim do określenia relacji przestrzennej pomiędzy dwoma lub więcej obiektami, miejscami lub osobami.

Do czego stosuje się przyimek „between”? 

Przyimek „between” stosuje się, aby:

 1. Wskazać położenie fizyczne znajdujące się dokładnie w środku lub pomiędzy dwoma punktami, przedmiotami lub osobami – sugerując równą odległość od każdego z nich lub ich pośrednią lokalizację.
 2. Określić przestrzeń podzieloną między określone punkty lub obiekty – gdzie „between” opisuje obszar zdefiniowany przez te punkty.
 3. Wyrazić połączenie lub relację pomiędzy różnymi elementami – podkreślając związki przestrzenne lub funkcjonalne.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. The small cafe is located between the bookstore and the library.” – Mała kawiarnia znajduje się między księgarnią a biblioteką.
 2. „She sat between her two best friends during the concert.” – Siedziała pomiędzy dwoma najlepszymi przyjaciółmi podczas koncertu.
 3. „A river flows between the two mountains, forming a natural border.” – Rzeka płynie między dwoma górami, tworząc naturalną granicę.
 4. „The agreement was made between the three parties involved in the project.” – Umowa została zawarta między trzema stronami zaangażowanymi w projekt.
 5. „He parked his car between the two yellow lines.” – Zaparkował swój samochód między dwiema żółtymi liniami.
 6. „A beautiful garden lies between the castle and the lake.” – Piękny ogród leży między zamkiem a jeziorem.
 7. „The discussion between the team members led to a new idea.” – Dyskusja między członkami zespołu doprowadziła do nowego pomysłu.
 8. „The path runs between the rows of trees, offering a shaded walk.” – Ścieżka biegnie między rzędami drzew, oferując zacieniony spacer.
 9. „The treaty was signed between the two countries to promote peace.” – Traktat został podpisany między dwoma krajami, aby promować pokój.
 10. „She divided the sweets between her two children.” – Podzieliła słodycze między swoje dwoje dzieci.

Beyond – poza, za, ponad

Użycie przyimka „beyond” umożliwia opisywanie położenia, podkreślając przestrzeń leżącą daleko poza widocznymi lub znanymi granicami, co zachęca do myślenia o przekraczaniu fizycznych i metaforycznych barier. Jest to przydatne narzędzie do tworzenia bogatych, obrazowych opisów w komunikacji po angielsku.

Do czego stosuje się przyimek „beyond”? 

Przyimek „beyond” stosuje się do:

 1. Wskazania na położenie poza zasięgiem lub granicami – sugerując lokalizację znajdującą się dalej niż określony obszar lub punkt.
 2. Podkreślenia odległości przekraczającej pewne punkty orientacyjne – opisując miejsca, które leżą daleko poza łatwo rozpoznawalnymi lub ustalonymi granicami.
 3. Wyrażenia przekraczania fizycznych bądź symbolicznych barier – zarówno w kontekście dosłownym, jak i w przenośni, „beyond” może sugerować eksplorację lub rozszerzenie poza tradycyjne lub oczekiwane ramy.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The forest extends beyond the mountains, covering vast areas.” – Las rozciąga się poza górami, pokrywając rozległe obszary.
 2. „Their journey took them beyond the borders of their home country.” – Ich podróż zaprowadziła ich poza granice ich ojczyzny.
 3. „The castle is located beyond the river, in a secluded area.” – Zamek znajduje się za rzeką, w ustronnym miejscu.
 4. „You can see the sea beyond the hills from the top of the tower.” – Z wierzchołka wieży widać morze poza wzgórzami.
 5. „The legend speaks of treasures hidden beyond the desert.” – Legenda opowiada o skarbach ukrytych poza pustynią.
 6. „Their influence reached beyond the city, affecting the surrounding regions.” – Ich wpływ sięgał poza miasto, oddziałując na okoliczne regiony.
 7. Beyond this point, the trail becomes much more difficult.” – Poza tym punktem szlak staje się znacznie trudniejszy.
 8. „The solution lies beyond the conventional methods we’ve been using.” – Rozwiązanie leży poza konwencjonalnymi metodami, których używaliśmy.
 9. „There is a world beyond our own that we know little about.” – Istnieje świat poza naszym własnym, o którym wiemy niewiele.
 10. „He looked beyond the fence, dreaming of distant lands.” – Spojrzał za ogrodzenie, marząc o odległych krainach.

„In front of” – przed    

Przyimek „in front of” jest używany w języku angielskim do określenia położenia czegoś lub kogoś znajdującego się przed innym obiektem, osobą lub miejscem, sugerując bezpośrednią widoczność lub umiejscowienie z przodu.

Do czego stosuje się przyimek „in front of”? 

Przyimek „in front of” stosuje się do:

 1. Wskazania na bezpośrednie położenie przed czymś – określając fizyczne umiejscowienie obiektu lub osoby na pierwszym planie względem innego punktu odniesienia.
 2. Podkreślenia wystawienia na widok publiczny – gdzie obiekt lub osoba jest łatwo zauważalny lub dostępny z przodu danego miejsca.
 3. Określenia przestrzeni dostępnej przed wejściem – jak na przykład przed budynkiem, drzwiami, czy w wejściu do jakiegoś miejsca.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The statue stands in front of the museum.” – Statua stoi przed muzeum.
 2. „They met in front of the coffee shop.” – Spotkali się przed kawiarnią.
 3. „A large crowd gathered in front of the stage.” – Duży tłum zebrał się przed sceną.
 4. „There is a beautiful garden in front of the house.” – Przed domem znajduje się piękny ogród.
 5. „The bus stop is located in front of the school.” – Przystanek autobusowy znajduje się przed szkołą.
 6. „He parked his car in front of the building.” – Zaparkował swój samochód przed budynkiem.
 7. „The teacher stood in front of the class, ready to begin the lesson.” – Nauczyciel stanął przed klasą, gotowy, aby rozpocząć lekcję.
 8. „A bench was placed in front of the window.” – Ławka została umieszczona przed oknem.
 9. „They laid out a picnic blanket in front of the lake.” – Rozłożyli koc piknikowy przed jeziorem.
 10. „There were several shoes lined up in front of the door.” – Przed drzwiami ustawiono kilka par butów.

„Inside” – w środku, wewnątrz  

Przyimek „inside” odnosi się do położenia czegoś lub kogoś w środku lub wewnątrz określonej przestrzeni, budynku, obiektu czy obszaru.

Do czego stosuje się przyimek „inside”? 

Przyimek „inside” jest stosowany, kiedy chcemy wskazać:

 1. Umiejscowienie w obrębie granic fizycznych – mówiąc o położeniu wewnątrz budynku, pomieszczenia, pojeździe lub innym zamkniętym obszarze.
 2. Bycie w środku określonego obszaru – podkreślając znajdowanie się w centrum lub w sercu jakiegoś miejsca.
 3. Zakrycie lub otoczenie z każdej strony – gdzie „inside” wskazuje na kompletną fizyczną barierę między wnętrzem a zewnętrznym światem.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The keys are inside the drawer.” – Klucze są w szufladzie.
 2. „It’s raining, but we’re warm and dry inside the house.” – Na zewnątrz pada deszcz, ale my jesteśmy ciepli i suchi w domu.
 3. „The treasure is hidden inside the cave.” – Skarb jest ukryty w jaskini.
 4. „She felt a sense of peace inside the garden.” – Czuła się spokojnie w ogrodzie.
 5. „There is a beautiful painting inside the museum that you must see.” – W muzeum znajduje się piękny obraz, który musisz zobaczyć.
 6. „They were waiting for me inside the restaurant.” – Czekali na mnie w restauracji.
 7. „The letter was inside the book as a bookmark.” – List był w książce użyty jako zakładka.
 8. „There are many interesting exhibits inside the science center.” – W centrum nauki znajduje się wiele interesujących eksponatów.
 9. „The cat loves to sleep inside the box.” – Kot uwielbia spać w pudełku.
 10. „Please, leave your shoes inside the entrance.” – Proszę, zostaw swoje buty wewnątrz przy wejściu.
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

„Near” – w pobliżu, niedaleko 

Przyimek „near” w języku angielskim służy do określenia położenia czegoś lub kogoś w relatywnie niewielkiej odległości od innego punktu, miejsca lub obiektu. Użycie tego przyimka zwraca uwagę na to, że przedmiot, osoba lub miejsce znajduje się w bliskiej odległości, ale bez bezpośredniego kontaktu fizycznego.

Do czego stosuje się przyimek „near”? 

Przyimek „near” jest stosowany, kiedy chcemy wskazać:

 1. Bliskość fizyczną do jakiegoś miejsca lub obiektu – mówiąc o lokalizacji, która znajduje się w niewielkiej odległości od innego punktu odniesienia.
 2. Umiejscowienie w niedalekiej odległości – sugerując łatwość dotarcia lub widoczność z danego miejsca.
 3. Relatywną bliskość w kontekście geograficznym lub przestrzennym – bez określania dokładnej odległości, ale podkreślając, że coś nie jest daleko.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The park is near the school.” – Park jest w pobliżu szkoły.
 2. „We live near a beautiful lake.” – Mieszkamy niedaleko pięknego jeziora.
 3. „There is a grocery store near their house.” – W pobliżu ich domu jest sklep spożywczy.
 4. „She found a quiet spot near the river to read her book.” – Znalazła ciche miejsce nad rzeką, aby poczytać książkę.
 5. „The hotel is conveniently located near the airport.” – Hotel jest dogodnie położony w pobliżu lotniska.
 6. „Let’s meet near the entrance of the museum.” – Spotkajmy się w pobliżu wejścia do muzeum.
 7. „I parked my car near the park.” – Zaparkowałem mój samochód w pobliżu parku.
 8. „The children were playing near a small stream.” – Dzieci bawiły się niedaleko małego strumienia.
 9. „They built their cabin near the edge of the forest.” – Zbudowali swoją chatę w pobliżu skraju lasu.
 10. „You can see the mountains clearly from here; they’re near.” – Stąd wyraźnie widać góry; są niedaleko.

„Next to / By / Beside” – obok, przy

Przyimki „next to”, „by” oraz „beside” w języku angielskim są używane do opisywania położenia czegoś lub kogoś znajdującego się obok lub przy innym obiekcie, miejscu lub osobie. Te przyimki podkreślają bliskość i bezpośrednie sąsiedztwo bez nakładania się na siebie.

Do czego stosuje się przyimek „next to”? 

Przyimki „next to”, „by”, „beside” stosuje się, gdy chcemy wskazać:

 1. Bezpośrednie sąsiedztwo lub przyległość – określając, że obiekt, osoba lub miejsce znajduje się w bardzo bliskiej odległości obok innego punktu odniesienia.
 2. Umiejscowienie w pobliżu, ale bez nakładania się – sugerując, że przedmioty są blisko siebie, ale nie na sobie.
 3. Towarzyszenie lub współistnienie w bliskiej przestrzeni – wskazując na bliską relację przestrzenną między obiektami.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The coffee shop is next to the bookstore.” – Kawiarnia znajduje się obok księgarni.
 2. „She sat by the window, reading a book.” – Usiadła przy oknie, czytając książkę.
 3. „The bench is beside the path through the park.” – Ławka jest obok ścieżki przez park.
 4. „He stood by me throughout the ceremony.” – Stał przy mnie przez całą ceremonię.
 5. „There is a small garden next to their house.” – Obok ich domu jest mały ogród.
 6. „The children played beside the lake.” – Dzieci bawiły się nad jeziorem.
 7. „Park your car by the curb.” – Zaparkuj samochód przy krawężniku.
 8. „Our seats are next to the aisle.” – Nasze miejsca są przy przejściu.
 9. „The lamp stood beside the bed, casting a soft light.” – Lampa stała obok łóżka, rzucając miękkie światło.
 10. „They built a new library next to the old one.” – Zbudowali nową bibliotekę obok starej.

„Opposite” – naprzeciwko 

Użycie przyimka „opposite” podkreśla, że opisywane elementy są skierowane do siebie lub znajdują się w linii wzroku obserwatra.

Do czego stosuje się przyimek „opposite”? 

Przyimek „opposite” używa się, gdy chcemy określić:

 1. Bezpośrednią relację naprzeciwko – wskazując na położenie, w którym obiekty, osoby lub miejsca znajdują się po przeciwnych stronach drogi, korytarza, rzeki itp.
 2. Umiejscowienie w przeciwległej lokalizacji – sugerując, że dwa punkty są oddzielone przez jakąś przestrzeń, ale w bezpośredniej linii względem siebie.
 3. Konfrontacyjną lub przeciwstawną orientację – gdzie „opposite” podkreśla fizyczne lub symboliczne przeciwstawienie się.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The bank is opposite the post office.” – Bank znajduje się naprzeciwko poczty.
 2. „She sat opposite me at the table.” – Usiadła naprzeciwko mnie przy stole.
 3. „Their house is opposite the park, with a beautiful view of the greenery.” – Ich dom znajduje się naprzeciwko parku, z pięknym widokiem na zieleń.
 4. „The two chairs were placed opposite each other.” – Dwa krzesła zostały umieszczone naprzeciwko siebie.
 5. „There’s a new café opposite the train station.” – Jest nowa kawiarnia naprzeciwko stacji kolejowej.
 6. „The students stood opposite the entrance, waiting for the doors to open.” – Studenci stali naprzeciwko wejścia, czekając na otwarcie drzwi.
 7. „A monument stands opposite the city hall.” – Pomnik stoi naprzeciwko ratusza.
 8. „The pharmacy is located opposite a small supermarket.” – Apteka znajduje się naprzeciwko małego supermarketu.
 9. „He found a parking spot opposite the museum.” – Znalazł miejsce parkingowe naprzeciwko muzeum.
 10. „There is a bus stop opposite our hotel.” – Jest przystanek autobusowy naprzeciwko naszego hotelu.

„Outside” – na zewnątrz  

Użycie przyimka „outside” umożliwia wskazanie miejsca poza zamkniętymi lub ograniczonymi obszarami. Jest to niezbędne do opisywania lokalizacji w kontekście otwartego dostępu lub większej przestrzeni zewnętrznej.

Do czego stosuje się przyimek „outside”? 

Przyimek „outside” stosuje się, aby:

 1. Wskazać lokalizację poza fizycznymi granicami – mówiąc o położeniu, które nie znajduje się wewnątrz danej przestrzeni zamkniętej lub ograniczonej.
 2. Podkreślić położenie w przestrzeni otwartej – sugerując, że dany obiekt, osoba lub miejsce jest dostępne lub widoczne z obszaru zewnętrznego.
 3. Określić umiejscowienie względem większej struktury lub obszaru – wskazując na bezpośrednie otoczenie, ale poza jego centralną lub zdefiniowaną częścią.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The garden is located outside the house.” – Ogród znajduje się na zewnątrz domu.
 2. „There was a group of people waiting outside the cinema.” – Grupa ludzi czekała na zewnątrz kina.
 3. „He prefers to dine outside on the patio.” – On woli jeść na zewnątrz, na patio.
 4. „The taxi will be waiting for you outside the main entrance.” – Taksówka będzie czekała na ciebie na zewnątrz głównego wejścia.
 5. „It’s sunny; let’s take our coffee outside.” – Jest słonecznie; weźmy naszą kawę na zewnątrz.
 6. „The noise came from somewhere outside the room.” – Hałas dochodził skądś z zewnątrz pokoju.
 7. „Parking is available outside the hotel.” – Parking jest dostępny na zewnątrz hotelu.
 8. „She heard voices outside her window.” – Słyszała głosy na zewnątrz swojego okna.
 9. „The stars are visible outside the city, away from the light pollution.” – Gwiazdy są widoczne na zewnątrz miasta, z dala od zanieczyszczenia światłem.
 10. „Let’s meet outside the library at 3 PM.” – Spotkajmy się na zewnątrz biblioteki o 15:00.

„Over, Above” – nad, ponad   

Przyimki „over” i „above” w języku angielskim służą do określenia położenia czegoś, co znajduje się wyżej względem innego obiektu, miejsca lub osoby, nie mając bezpośredniego kontaktu fizycznego.

Do czego stosuje się przyimek „over”? 

Przyimki „over” i „above” używa się do:

 1. Wskazania na wyższe położenie bez bezpośredniego kontaktu – określając, że jeden obiekt znajduje się na wyższym poziomie względem innego.
 2. Podkreślenia pionowej odległości między obiektami – sugerując, że istnieje widoczna przestrzeń pomiędzy elementami na różnych poziomach.
 3. Określenia dominacji lub ochrony jednego elementu nad drugim – w przypadku „over”, gdzie może to również sugerować zasłanianie lub osłanianie.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The plane flew over the city.” – Samolot przeleciał nad miastem.
 2. „The painting hangs above the fireplace.” – Obraz wisi nad kominkiem.
 3. „Birds soared over the lake.” – Ptaki szybowały nad jeziorem.
 4. „She placed the shelf above the desk.” – Umieściła półkę nad biurkiem.
 5. „A bridge goes over the river, connecting the two sides.” – Most przechodzi nad rzeką, łącząc oba brzegi.
 6. „The stars are above us in the night sky.” – Gwiazdy są nad nami na nocnym niebie.
 7. „He held the umbrella over both of them to keep dry.” – Trzymał parasol nad obojgiem, aby pozostać suchym.
 8. „The helicopter hovered above the building.” – Helikopter zawisł nad budynkiem.
 9. „Signs over the door indicate the exit.” – Znaki nad drzwiami wskazują wyjście.
 10. „The sun rose above the horizon.” – Słońce wzeszło nad horyzontem.

„Round / Around” – wokół, dookoła, tuż za    

Przyimki „round” i „around” w języku angielskim są stosowane wymiennie do opisywania ruchu lub położenia czegoś w pełnym zakresie wokół punktu centralnego lub obiektu. Oba te przyimki akcentują ideę otaczania, okrążania lub znajdowania się po wszystkich stronach czegoś, mogą również sugerować ruch po orbicie lub ścieżce zakreślającej koło.

Do czego stosuje się przyimek „around”? 

Przyimki „round” i „around” używa się, aby:

 1. Wskazać położenie otaczające punkt centralny lub obiekt – sugerując, że coś znajduje się we wszystkich kierunkach wokół określonego miejsca.
 2. Opisać ruch okrężny lub ścieżkę wokół czegoś – podkreślając akcję obejmowania czy okrążania danej przestrzeni lub obiektu.
 3. Zaznaczyć bliskość lub obecność w pobliżu, ale niekoniecznie w bezpośrednim kontakcie – np. gdy coś jest tuż za rogiem lub w zasięgu krótkiego spaceru.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The children ran around the tree, laughing.” – Dzieci biegały dookoła drzewa, śmiejąc się.
 2. „A fence goes round the entire property.” – Płot biegnie wokół całej posesji.
 3. „She took a walk around the park to clear her mind.” – Poszła na spacer dookoła parku, aby oczyścić umysł.
 4. „There is a beautiful path round the lake.” – Wokół jeziora jest piękna ścieżka.
 5. „He looked around but couldn’t see anyone.” – Rozejrzał się dookoła, ale nie mógł zobaczyć nikogo.
 6. „Birds flew around the top of the mountain.” – Ptaki latały wokół szczytu góry.
 7. „The rumor spread quickly around the town.” – Plotka szybko rozeszła się po mieście.
 8. „They gathered round the campfire to stay warm.” – Zgromadzili się wokół ogniska, aby się ogrzać.
 9. „A group of tourists was guided around the historic site.” – Grupa turystów została oprowadzona wokół historycznego miejsca.
 10. „The dog chased its tail round and round.” – Pies gonił swój ogon dookoła i dookoła.

„Under, Below” – pod, poniżej   

Przyimki „under” i „below” są używane w języku angielskim do opisania położenia czegoś znajdującego się niżej względem innego obiektu, miejsca lub powierzchni.

Do czego stosuje się przyimek „under”? 

Przyimki „under” i „below” używa się do:

 1. Wskazania na położenie bezpośrednio pod czymś (dla „under”) – sugerując, że obiekt jest zasłonięty lub znajduje się bezpośrednio pod innym obiektem.
 2. Określenia położenia na niższym poziomie bez bezpośredniego kontaktu (dla „below”) – wskazując na różnicę poziomów między obiektami, gdzie jeden jest umiejscowiony poniżej drugiego, ale niekoniecznie bezpośrednio pod nim.
 3. Podkreślenia różnicy poziomów w kontekście pionowym – oba przyimki mogą być używane do opisania hierarchii przestrzennej, poziomu, wysokości lub głębokości.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The cat is sleeping under the bed.” – Kot śpi pod łóżkiem.
 2. „The temperature dropped to 5 degrees below zero.” – Temperatura spadła do 5 stopni poniżej zera.
 3. „They found an ancient city buried under the sand.” – Znaleźli starożytne miasto pochowane pod piaskiem.
 4. „The fish swim below the surface of the water.” – Ryby pływają poniżej powierzchni wody.
 5. „Parking is available under the building.” – Parking jest dostępny pod budynkiem.
 6. „The pressure is greater below the sea level.” – Ciśnienie jest większe poniżej poziomu morza.
 7. Under the bridge, there is a small stream.” – Pod mostem jest mały strumień.
 8. „Her name was listed below mine on the invitation.” – Jej imię było wymienione poniżej mojego na zaproszeniu.
 9. „You can store your luggage under the seat in front of you.” – Możesz przechowywać bagaż pod siedzeniem przed tobą.
 10. „The valley lies below the mountains.” – Dolina leży poniżej gór.

„Underneath / Beneath” – pod (czymś) 

Przyimki „underneath” i „beneath” są używane w języku angielskim do wskazania położenia czegoś znajdującego się bezpośrednio pod innym obiektem lub powierzchnią. Podobnie jak „under” i „below”, oba te przyimki podkreślają relację przestrzenną, gdzie jeden element jest umieszczony niżej od drugiego.

Do czego stosuje się przyimek „beneath”? 

Przyimki „underneath” i „beneath” używa się do:

 1. Wskazania na bezpośrednie położenie pod czymś – podkreślając, że obiekt znajduje się bezpośrednio pod innym obiektem lub powierzchnią, zwykle z sugestią bliskiego kontaktu lub pokrycia.
 2. Opisania ukrycia lub ochrony jednego elementu przez inny – gdzie „beneath” może również nawiązywać do ukrytych znaczeń lub głębszych warstw sytuacji lub relacji.
 3. Podkreślenia mniejszej ważności lub rangi w abstrakcyjnym sensie (częściej dla „beneath”).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The treasure was found underneath the old oak tree.” – Skarb został znaleziony pod starym dębem.
 2. „A quiet stream flows beneath the bridge.” – Cichy strumień płynie pod mostem.
 3. „They discovered ancient ruins beneath the city streets.” – Odkryli starożytne ruiny pod ulicami miasta.
 4. „The cat loves to sleep underneath the warm blanket.” – Kot uwielbia spać pod ciepłym kocem.
 5. Beneath the surface of the lake, there is a whole different world.” – Pod powierzchnią jeziora istnieje całkiem inny świat.
 6. „She hid the gift underneath the bed to keep it a surprise.” – Ukryła prezent pod łóżkiem, aby zachować niespodziankę.
 7. „The roots of the tree extend far beneath the ground.” – Korzenie drzewa sięgają daleko pod ziemię.
 8. Underneath his calm exterior, he was really anxious.” – Pod jego spokojnym zewnętrzem krył się prawdziwy niepokój.
 9. „They placed a time capsule beneath the foundation of the new building.” – Umieścili kapsułę czasu pod fundamentem nowego budynku.
 10. „There is a parking garage underneath the apartment complex.” – Pod kompleksem mieszkalnym znajduje się parking podziemny.

Czym różnią się od siebie przyimki „underneath / beneath” i „under / below”? 

Różnice między tymi przyimkami wynikają głównie z kontekstu ich użycia oraz sugerowanej bliskości lub bezpośredniego kontaktu z obiektami, które opisują.

Przyimek Znaczenie Kiedy używać Przykłady
Underneath / Beneath Oba przyimki używane są do opisania położenia czegoś znajdującego się bezpośrednio pod innym obiektem lub powierzchnią, często z naciskiem na bezpośredni kontakt lub bliskość. Kiedy chcemy podkreślić bliskość lub intymność położenia; często używane w kontekstach bardziej formalnych lub literackich. „The cat is hiding beneath the bed. / The secret room was found underneath the castle.”
Under / Below Oba przyimki używane są do wskazania niższego położenia, ale 'under’ częściej implikuje bezpośrednie zasłanianie, podczas gdy 'below’ może wskazywać na większą odległość bez bezpośredniego kontaktu. Kiedy opisujemy relacje przestrzenne bez nacisku na bezpośredni kontakt; ’under’ może być używany w bardziej ogólnym znaczeniu, 'below’ do określenia poziomów lub hierarchii. „The book is under the table. / The temperature is below zero.”

„Within” – wewnątrz, w granicach, w obrębie

Użycie przyimka „within” umożliwia dokładne określenie położenia w kontekście ograniczeń przestrzennych, czasowych lub konceptualnych, podkreślając zawartość w określonych ramach.

Do czego stosuje się przyimek „within”? 

Przyimek „within” stosuje się, gdy chcemy określić:

 1. Umiejscowienie wewnątrz określonych granic fizycznych – mówiąc o lokalizacji wewnątrz budynku, miasta, kraju itp.
 2. Znajdowanie się w obrębie określonego obszaru – podkreślając, że coś jest zawarte w konkretnym obszarze geograficznym, przestrzennym lub strukturalnym.
 3. Bycie częścią większej całości – sugerując integrację z większym systemem, strukturą lub kontekstem.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „The keys must be within the house somewhere.” – Klucze muszą być gdzieś wewnątrz domu.
 2. „All residents within the city limits are required to follow these regulations.” – Wszyscy mieszkańcy w granicach miasta są zobowiązani do przestrzegania tych przepisów.
 3. „The museum is located within the historic district.” – Muzeum znajduje się w obrębie historycznej dzielnicy.
 4. „You can find a variety of shops within the mall.” – W centrum handlowym można znaleźć różnorodność sklepów wewnątrz.
 5. „They live within a gated community.” – Mieszkają w obrębie zamkniętego osiedla.
 6. „The solution lies within the problem itself.” – Rozwiązanie leży wewnątrz samego problemu.
 7. „Please remain within the designated area.” – Proszę pozostać w granicach wyznaczonego obszaru.
 8. „The park offers many attractions within its boundaries.” – Park oferuje wiele atrakcji w swoich granicach.
 9. „Everything you need is within walking distance.” – Wszystko, czego potrzebujesz, jest w zasięgu spaceru.
 10. „The document was found within an old chest in the attic.” – Dokument został znaleziony wewnątrz starej skrzyni na strychu.

„Towards” – w kierunku (czegoś)   

Użycie przyimka „towards” pozwala na precyzyjne opisanie kierunku ruchu lub orientacji, umożliwiając zrozumienie intencji i celu działania w kontekście przestrzennym. Jest niezbędne do tworzenia wyraźnych i dynamicznych opisów scenariuszy związanych z ruchem i kierunkiem.

Do czego stosuje się przyimek „towards”? 

Przyimek „towards” używa się, aby:

 1. Określić kierunek ruchu fizycznego – sugerując, że osoba, zwierzę, czy obiekt porusza się w stronę określonego miejsca lub punktu.
 2. Wskazać orientację w przestrzeni – podkreślając, że coś jest zwrócone lub skierowane w stronę czegoś innego.
 3. Zaznaczyć dążenie lub cel – gdzie „towards” może wskazywać na intencję osiągnięcia lub zbliżenia się do określonego stanu lub miejsca.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „She walked towards the park.” – Poszła w kierunku parku.
 2. „The cat ran towards its owner.” – Kot pobiegł w stronę swojego właściciela.
 3. „He looked towards the mountains, dreaming of climbing them one day.” – Spojrzał w kierunku gór, marząc o ich zdobyciu pewnego dnia.
 4. „The ship sailed towards the horizon.” – Statek popłynął w kierunku horyzontu.
 5. „They moved towards the exit as the concert ended.” – Oni przemieszczali się w kierunku wyjścia, gdy koncert się skończył.
 6. „The crowd was heading towards the city center.” – Tłum zmierzał w kierunku centrum miasta.
 7. „The dog cautiously approached towards the stranger.” – Pies ostrożnie zbliżył się w stronę nieznajomego.
 8. „The flowers turned towards the sun.” – Kwiaty obróciły się w stronę słońca.
 9. „She extended her hand towards him in a gesture of friendship.” – Wyciągnęła w jego stronę rękę w geście przyjaźni.
 10. „The plane was heading towards the airport for landing.” – Samolot zmierzał w kierunku lotniska, aby wylądować.

„Through” – przez    

Przyimek „through” jest używany w języku angielskim do opisania ruchu z jednej strony na drugą przez określoną przestrzeń lub medium, lub też wskazania na przemieszczenie się wewnątrz czegoś z otwarciem po obu stronach. Użycie tego przyimka podkreśla przejście, penetrację lub pokonywanie jakiejś przestrzeni, bariery, przedmiotu czy okresu czasu.

Do czego stosuje się przyimek „through”? 

 1. Przejście przez fizyczną przestrzeń: Kiedy mówimy o poruszaniu się przez park, tunel, budynek czy jakikolwiek inny obiekt, używamy „through” do wskazania, że trasa przechodzi z jednej strony obiektu na drugą, pokonując jego wnętrze lub przestrzeń.
 2. Przezroczystość lub otwarte przestrzenie: „Through” może również opisywać widoczność lub percepcję przez transparentne powierzchnie lub otwarte przestrzenie.
 3. Pokonywanie barier: Użycie „through” w kontekście miejsca może odnosić się do pokonywania barier fizycznych lub symbolicznych, sugerując wysiłek potrzebny do przejścia z jednego punktu do drugiego.
 4. Połączenie przestrzeni: „Through” używane jest do opisania połączenia lub ciągłości przestrzennej, jak w przypadku ulic, ścieżek czy korytarzy, które łączą jedne miejsca z drugimi.
 5. Ruch w obrębie granic: W niektórych kontekstach „through” może opisywać ruch wewnątrz określonych granic lub obszarów, podkreślając przebywanie w obrębie tych granic podczas przemieszczania się.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. „We walked through the forest to reach the clearing.” – Przeszliśmy przez las, aby dotrzeć do polany.
 2. „The river cuts through the heart of the city.” – Rzeka przecina przez serce miasta.
 3. „Light shone through the stained glass, casting colorful shadows.” – Światło przeświecało przez witraż, rzucając kolorowe cienie.
 4. „They drove through the tunnel to emerge on the other side of the mountain.” – Przejechali przez tunel, aby wyjechać po drugiej stronie góry.
 5. „The path winds through the garden, leading visitors among the flowers.” – Ścieżka wiję się przez ogród, prowadząc odwiedzających wśród kwiatów.
 6. „He made his way through the crowd to get to the front.” – Przedzierał się przez tłum, aby dostać się na przód.
 7. „The hikers trekked through the valley, enjoying the scenic views.” – Turyści wędrowali przez dolinę, ciesząc się malowniczymi widokami.
 8. „The tour guide led us through the ancient ruins, explaining their history.” – Przewodnik poprowadził nas przez starożytne ruiny, wyjaśniając ich historię.
 9. „A small stream flows through the property, providing a natural water source.” – Przez teren przepływa strumień, zapewniając naturalne źródło wody.
 10. „Birds flew through the open windows, filling the room with song.” – Ptaki przelatywały przez otwarte okna, wypełniając pokój śpiewem.

Czym są przyimki w języku angielskim ?   

Przyimki w języku angielskim to krótkie słowa lub zwroty, które pełnią w zdaniach bardzo ważną funkcję. Pozwalają one określić relacje między obiektami, ludźmi i miejscami, a także określają czas i sposób wykonywania czynności. Przyimki zazwyczaj stawiamy przed rzeczownikiem, zaimkiem lub frazą rzeczownikową, tworząc klarowne i precyzyjne wskazówki na temat tego, co się dzieje w zdaniu.

W języku angielskim nie ma odmiany przez przypadki, dlatego łącząc dany przyimek z rzeczownikiem, nie trzeba zastanawiać się nad jego odmianą, co znacząco ułatwia komunikację. Wśród najpopularniejszych przyimków znajdziemy takie słówka jak: „in”, „at”, „on”, „of”, „to”, które pomagają nam określić lokalizację, czas, przynależność czy kierunek.

Poza przyimkami miejsca, które omówiliśmy w tym artykule, w gramatyce angielskiej występują jeszcze dwie niezwykle istotne rodzaje przyimków – czasu oraz ruchu.

Przyimki czasu

Przyimki czasu w języku angielskim pełnią kluczową rolę w precyzyjnym określaniu momentów, okresów oraz relacji czasowych. Są one niezbędne w kontekście wyrażania myśli, planów, czy opisywania doświadczeń związanych z czasem. Najczęściej stosowane przyimki, takie jak „in”, „at” oraz „on”, umożliwiają dokładne wskazanie, kiedy coś się dzieje (np. „in July”, „at 10 o’clock”, „on Sunday”).

Przyimki ruchu

Przyimki ruchu w języku angielskim pełnią kluczową funkcję w opisywaniu kierunku, w którym coś lub ktoś się przemieszcza oraz dodają dynamiki opisom. Są one bardzo istotne w kontekście opisu przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego, wskazywania na trasę, kierunek lub cel podróży. Przyimki takie jak „to”, „towards”, „into”, „through” oraz „across” umożliwiają precyzyjne określenie ruchu obiektów lub osób (np. „go to the store”, „move towards the light”, „walk into the room”, „drive through the tunnel”, „swim across the lake”).

Czy ten artykuł był pomocny?

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Gramatyka
Rzeczowniki w języku angielskim
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.