Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Przyimki czasu (Prepositions of time) w języku angielskim 
Gramatyka
Star icon
06.02.2024
Time icon 14 min
Comment icon 0 komentarze

Przyimki czasu (Prepositions of time) w języku angielskim 

Spis treści

Przyimki czasu w języku angielskim pełnią kluczową rolę w precyzyjnym określaniu momentów, okresów oraz relacji czasowych. Stanowią one fundament dla wyrażania myśli, planów, czy opisywania doświadczeń związanych z czasem. Najczęściej stosowane przyimki, takie jak „in”, „at” oraz „on”, umożliwiają dokładne wskazanie, kiedy coś się dzieje (np. „in July”, „at 10 o’clock”, „on Sunday”).

Ich właściwe użycie wpływa na zrozumiałość komunikatu i jest niezbędne dla płynnego porozumiewania się w języku angielskim.

„In” – w, za (jakiś czas) 

Przyimek „in” zajmuje wysokie miejsca w rankingach najczęściej używanych słów w języku angielskim, co podkreśla jego znaczenie w efektywnej komunikacji. Znaczenie „in” może się różnić w zależności od kontekstu, jednak głównie wskazuje na moment, w którym coś się stanie (w przyszłości) lub okres, w którym coś miało miejsce.

Do czego stosuje się przyimek „in”? 

Przyimek „in” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Danym okresie (miesiące, pory roku, lata, dekady, wieki).
 • Częściach dnia (z wyjątkiem „at night”).
 • Przyszłości, określając czas, po którym coś się wydarzy.

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami: 

 1. In two weeks we’re going on vacation. – Za dwa tygodnie jedziemy na wakacje.
 2. She was born in 1985. – Ona urodziła się w 1985 roku.
 3. It’s too cold in winter to swim in the sea. – Zimą jest za zimno, by pływać w morzu.
 4. He likes to read newspapers in the morning. – On lubi czytać gazety rano.
 5. The trees blossom in spring. – Drzewa kwitną wiosną.
 6. They plan to retire in 2050. – Planują przejść na emeryturę w 2050 roku.
 7. The meeting is scheduled in three hours. – Spotkanie jest zaplanowane za trzy godziny.
 8. This technology will be obsolete in a decade. – Ta technologia będzie przestarzała za dekadę.
 9. In the 18th century, this was considered a luxury. – W XVIII wieku to było uznawane za luksus.
 10. I’ll call you in five minutes. – Zadzwonię do ciebie za pięć minut.

„On” – w

Przyimek „on” pozwala precyzyjnie określić, kiedy dane spotkanie lub wydarzenie miało, ma lub będzie miało miejsce.

Do czego stosuje się przyimek „on”?

Przyimek „on” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Dniach tygodnia (np. on Monday – w poniedziałek).
 • Datach (np. on the 23rd of April – 23 kwietnia).
 • Wydarzeniach specjalnych (np. on Christmas Day – w Boże Narodzenie).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami: 

 1. The meeting is on Monday. – Spotkanie jest w poniedziałek.
 2. My birthday is on the 23rd of April. – Moje urodziny są 23 kwietnia.
 3. We’re closed on Christmas Day. – Jesteśmy zamknięci w Boże Narodzenie.
 4. The report is due on the 5th of May. – Raport ma termin na 5 maja.
 5. He got married on Valentine’s Day. – On wziął ślub w Walentynki.
 6. The concert takes place on Friday evening. – Koncert odbywa się w piątkowy wieczór.
 7. They arrived on the last day of June. – Oni przybyli w ostatnim dniu czerwca.
 8. She always visits her parents on weekends. – Ona zawsze odwiedza swoich rodziców w weekendy.
 9. The package will be delivered on the next business day. – Paczka zostanie dostarczona w następny dzień roboczy.
 10. The film was released on New Year’s Eve. – Film został wydany w Sylwestra.

„At” – w, o 

Stosowanie „at” w kontekście czasu pozwala na dokładne i jednoznaczne wskazanie momentu, co jest niezwykle ważne dla klarowności komunikacji.

Do czego stosuje się przyimek „at”?

Przyimek „at” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Godzinach (np. at 8 PM – o 20:00).
 • Momentach dnia (np. at midnight – o północy, at dawn – o świcie).
 • Okresach świątecznych i wydarzeniach specjalnych (np. at Christmas – w Boże Narodzenie, at Easter – w Wielkanoc).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. The show starts at 8 PM. – Spektakl zaczyna się o 20:00.
 2. We have to be quiet at midnight. – Musimy być cicho o północy.
 3. She wakes up early at dawn. – Ona budzi się wcześnie o świcie.
 4. The plane lands at noon. – Samolot ląduje w południe.
 5. The party begins at sunset. – Impreza zaczyna się o zachodzie słońca.
 6. Dinner is served at 7 o’clock. – Obiad jest podawany o 19:00.
 7. The appointment is at half past nine. – Spotkanie jest o wpół do dziesiątej.
 8. They celebrate at Christmas every year. – Oni świętują w Boże Narodzenie każdego roku.
 9. The office closes at 5 PM. – Biuro zamyka się o 17:00.
 10. We usually exchange gifts at midnight on New Year’s Eve. – Zwykle wymieniamy się prezentami o północy w Sylwestra.

„After” – po  

Stosowanie przyimka „after” pozwala na wyraźne określenie kolejności zdarzeń i jest niezbędne w sytuacjach, gdzie kontekst czasowy ma kluczowe znaczenie. Ułatwia on również zrozumienie relacji przyczynowo-skutkowych oraz pomaga w organizacji narracji, zarówno w mowie, jak i piśmie.

Do czego stosuje się przyimek „after”?

Przyimek „after” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Sekwencji zdarzeń (np. after the meeting – po spotkaniu).
 • Okresach czasu następujących po jakimś wydarzeniu (np. after lunch – po lunchu).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. Call me after 6 PM. – Zadzwoń do mnie po 18:00.
 2. After the movie, we went to a cafe. – Po filmie poszliśmy do kawiarni.
 3. She decided to take a break after two hours of study. – Ona zdecydowała się na przerwę po dwóch godzinach nauki.
 4. After graduation, he traveled around Europe. – Po ukończeniu studiów podróżował po Europie.
 5. The children went to bed after dinner. – Dzieci poszły spać po obiedzie.
 6. After the storm, the weather cleared up. – Po burzy pogoda się poprawiła.
 7. He felt better after taking the medicine. – Poczuł się lepiej po zażyciu lekarstwa.
 8. After many attempts, she finally succeeded. – Po wielu próbach jej się w końcu udało.
 9. After a few days, they became friends. – Po kilku dniach zostali przyjaciółmi.
 10. The meeting was postponed after the CEO’s announcement. – Spotkanie zostało przełożone po ogłoszeniu dyrektora generalnego.

„Before” – przed, zanim 

Przyimek „Before” pomaga w organizacji działań poprzez wskazanie czynności, która powinna zostać wykonana przed inną. Jest kluczowy dla wyrażania priorytetów i sekwencji wydarzeń.

Do czego stosuje się przyimek „before”?

Przyimek „before” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Zdarzeniach mających miejsce przed innym zdarzeniem (np. before the party – przed imprezą).
 • Czynnościach do wykonania przed określonym momentem (np. before midnight – przed północą).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. Finish your homework before dinner. – Skończ pracę domową przed obiadem.
 2. She always prays before going to bed. – Ona zawsze się modli przed pójściem spać.
 3. The store closes before midnight. – Sklep zamyka się przed północą.
 4. You should call before you arrive. – Powinieneś zadzwonić zanim przyjdziesz.
 5. I had never seen such a thing before that day. – Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego przed tym dniem.
 6. Check the oil level in your car before long trips. – Sprawdź poziom oleju w samochodzie przed długimi podróżami.
 7. I like to meditate before starting my day. – Lubię medytować przed rozpoczęciem dnia.
 8. Before the digital era, people relied more on traditional media. – Przed erą cyfrową ludzie bardziej polegali na tradycyjnych mediach.
 9. It’s crucial to understand the basics before moving to advanced topics. – Zrozumienie podstaw jest kluczowe przed przejściem do zaawansowanych tematów.
 10. Before signing any contract, always read the fine print. – Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy zawsze czytaj drobny druk.

„By” – przed, aż do, nie później niż

Przyimek „by” wskazuje na najpóźniejszy moment, w którym dana czynność musi być wykonana lub zdarzenie musi mieć miejsce. Jest to przyimek określający termin, którego nie wolno przekroczyć.

Do czego stosuje się przyimek „by”?

Przyimek „by” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Ostatecznym terminie wykonania czynności (np. by tomorrow – do jutra).
 • Momecie, przed którym coś się stanie (np. by 5 PM – do 17:00).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. The project must be finished by next week. – Projekt musi być zakończony do przyszłego tygodnia.
 2. I’ll be back by noon. – Będę z powrotem do południa.
 3. He promised to pay back the money by March. – Obiecał zwrócić pieniądze do marca.
 4. The letter needs to be sent by Friday. – List musi zostać wysłany do piątku.
 5. She aims to lose weight by the summer. – Ona zamierza schudnąć do lata.
 6. By 2023, we plan to open two more branches. – Do 2023 roku planujemy otworzyć jeszcze dwie filie.
 7. All employees must complete the training by the end of March. – Wszyscy pracownicy muszą ukończyć szkolenie do końca marca.
 8. The technology will be outdated by next year. – Technologia będzie przestarzała do przyszłego roku.
 9. I hope to be fluent in Spanish by the time I graduate. – Mam nadzieję biegle mówić po hiszpańsku do czasu mojego absolutorium.
 10. The cake will be ready by the time guests arrive. – Ciasto będzie gotowe zanim przybędą goście.

Czym różni się „by” od „before”? 

Przyimki „by” i „before” mogą na pierwszy rzut oka wydawać się podobne, ponieważ oba przetłumaczymy jako „przed”. Jednakże, kluczowa różnica polega na sposobie, w jaki każdy z nich określa czas i kontekst, w jakim są używane.

Przyimek Znaczenie Implikacje Przykład
By (przed) Wskazuje na najpóźniejszy moment, w którym coś musi zostać wykonane. Oznacza ostateczny termin, który nie może zostać przekroczony. „The report must be submitted by Friday. – Raport musi zostać złożony do piątku.”
Before (przed) Wskazuje na dowolny moment przed określonym punktem czasu. Nie implikuje konkretnego terminu zakończenia, pozwala na większą elastyczność. „Please call me before you leave. – Proszę zadzwoń do mnie zanim wyjdziesz.”
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

„During” – podczas, w trakcie

„During” wskazuje na to, co ma miejsce w trakcie trwania innego zdarzenia. Jest niezbędny do podkreślenia aktywności odbywających się w tym samym czasie.

Do czego stosuje się przyimek „during”?

Przyimek „during” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Zdarzeniach mających miejsce w czasie trwania innego zdarzenia (np. during the meeting – podczas spotkania).
 • Czynnościach wykonywanych równolegle do innych aktywności (np. during the summer – w trakcie lata).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. He fell asleep during the movie. – On zasnął podczas filmu.
 2. Many accidents happen during the winter. – Wiele wypadków zdarza się w trakcie zimy.
 3. During our stay in Italy, we visited many historical sites. – Podczas naszego pobytu we Włoszech odwiedziliśmy wiele historycznych miejsc.
 4. She learned to swim during the holidays. – Ona nauczyła się pływać w czasie wakacji.
 5. The phone rang several times during the meeting. – Telefon dzwonił kilkakrotnie podczas spotkania.
 6. It’s forbidden to use flash photography during the play. – Jest zabronione używanie lampy błyskowej podczas sztuki.
 7. During the winter, it gets dark very early. – Zimą robi się ciemno bardzo wcześnie.
 8. Attendance tends to drop during holiday seasons. – Frekwencja ma tendencję do spadku w sezonie świątecznym.
 9. During the exam, please remain silent and focused. – Podczas egzaminu proszę zachować ciszę i skupienie.
 10. Many festivals take place during the summer. – Wiele festiwali odbywa się latem.

„For” – od, przez

Przyimek „for” pozwala wyrazić długość trwania czegoś, wskazując na dany okres, przez który trwa dane zdarzenie lub działanie. Jest kluczowy, gdy chcemy podkreślić czas trwania aktywności.

Do czego stosuje się przyimek „for”?

Przyimek „for” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Długości trwania (np. for two hours – przez dwie godziny, for a long time – od długiego czasu).
 • Okresie, na który coś jest planowane (np. for the weekend – na weekend).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. For many years, they were the best team in the league. – Przez wiele lat byli najlepszą drużyną w lidze.
 2. She’s been studying for three hours now. – Ona uczy się już od trzech godzin.
 3. We’re going to Spain for a holiday. – Jedziemy do Hiszpanii na wakacje.
 4. I’ve known him for a long time. – Znam go od długiego czasu.
 5. They rented the apartment for six months. – Wynajęli mieszkanie na sześć miesięcy.
 6. For centuries, this castle has watched over the valley. – Przez wieki ten zamek strzegł doliny.
 7. We’ve been waiting for an hour. – Czekamy już godzinę.
 8. He’s gone to Australia for six weeks. – Pojechał do Australii na sześć tygodni.
 9. This gift is for you. – Ten prezent jest dla ciebie.
 10. I’ve been working here for five years. – Pracuję tutaj od pięciu lat.

„From…To” – od… do… 

Przyimek „from…to” używany jest do wskazania początku i końca pewnego zakresu czasowego lub przestrzennego, podkreślając okres lub zasięg czegoś.

Do czego stosuje się przyimek „from…to”?

Przyimek „from…to” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Zakresie czasowym (np. from January to March – od stycznia do marca).
 • Przedziale czasowym działania (np. from morning to evening – od rana do wieczora).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. The museum is open from 9 AM to 5 PM. – Muzeum jest otwarte od 9 do 17.
 2. The course runs from October to December. – Kurs trwa od października do grudnia.
 3. We worked from dawn to dusk. – Pracowaliśmy od świtu do zmierzchu.
 4. The temperature varies from 20 to 30 degrees. – Temperatura waha się od 20 do 30 stopni.
 5. The festival takes place from Friday to Sunday. – Festiwal odbywa się od piątku do niedzieli.
 6. The journey from London to Paris takes about two hours by train. – Podróż z Londynu do Paryża pociągiem trwa około dwóch godzin.
 7. The shop is open from Monday to Friday. – Sklep jest otwarty od poniedziałku do piątku.
 8. My work hours are from 8 AM to 4 PM. – Moje godziny pracy to od 8 do 16.
 9. We will be on holiday from July 1st to July 14th. – Będziemy na wakacjach od 1 do 14 lipca.

„Since” – od, odkąd, od kiedy 

Przyimek „since” często występuje z czasem Present Perfect, ponieważ ten czas gramatyczny jest używany do opisania działań, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz lub mają wpływ na teraźniejszość.

Do czego stosuje się przyimek „since”?

Przyimek „since” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Punkcie początkowym w czasie (np. since 1990 – od 1990).
 • Czasie trwania od określonego momentu w przeszłości do teraz (np. since my birthday – od moich urodzin).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. I haven’t seen her since the party. – Nie widziałem jej od imprezy.
 2. Since moving to London, he’s become more independent. – Odkąd przeprowadził się do Londynu, stał się bardziej niezależny.
 3. It’s been raining since yesterday. – Pada od wczoraj.
 4. She’s been on the phone since she arrived. – Ona rozmawia przez telefon odkąd przybyła.
 5. Since 2000, the city has changed a lot. – Od 2000 roku miasto bardzo się zmieniło.
 6. We’ve been best friends since childhood. – Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi od dzieciństwa.
 7. Since starting college, I’ve learned a lot. – Od rozpoczęcia studiów wiele się nauczyłem.
 8. She has changed a lot since we first met. – Ona bardzo się zmieniła odkąd się poznaliśmy.
 9. Since the new manager came, there have been many changes in the company. – Odkąd przyszedł nowy menedżer, w firmie zaszło wiele zmian.
 10. It’s the first time it has rained since April. – To pierwszy raz, jak pada od kwietnia.

Czym różni się „since” od „from”? 

Przyimki „since” i „from” można przetłumaczyć jako „od”, jednak te dwa słowa różnią się zastosowaniem. Oto tabela, która pokazuje ich najważniejsze różnice w zastosowaniu:

Przyimek Znaczenie Implikacje
Since Wskazuje na moment początkowy ciągłej akcji lub stanu aż do teraz. Podkreśla trwanie czegoś od określonego punktu w przeszłości do obecnej chwili.
From Wskazuje na początek okresu, ale wymaga określenia końca (często używany z „to”). Określa zakres czasu między dwoma punktami, niekoniecznie związany z ciągłością do teraz.

„Until” – do, aż do, dopóki 

Przyimek „until” mówi nam, że coś się dzieje aż do określonego momentu. Używamy go, gdy chcemy podkreślić, że pewna sytuacja trwa, dopóki nie dojdzie do innego wydarzenia.

Do czego stosuje się przyimek „until”?

Przyimek „until” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Kontynuacji zdarzeń aż do określonego punktu w czasie (np. until the end of the month – do końca miesiąca).
 • Zachowaniu stanu rzeczy dopóki nie nastąpi inna akcja (np. until you apologize – dopóki nie przeprosisz).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. We waited until midnight. – Czekaliśmy do północy.
 2. The store is open until 9 PM. – Sklep jest otwarty do 21:00.
 3. I can’t go out until I finish my homework. – Nie mogę wyjść dopóki nie skończę pracy domowej.
 4. Keep stirring until the mixture thickens. – Mieszaj aż mieszanina zgęstnieje.
 5. The contract is valid until 2023. – Umowa jest ważna do 2023 roku.
 6. Until the rain stops, let’s stay inside. – Dopóki nie przestanie padać, zostańmy w środku.
 7. The museum will remain closed until further notice. – Muzeum będzie zamknięte do odwołania.
 8. I can’t relax until the exam is over. – Nie mogę się zrelaksować dopóki egzamin się nie skończy.
 9. Keep the cake in the oven until it’s golden brown. – Trzymaj ciasto w piekarniku aż będzie złociste.
 10. She won’t be back until next week. – Ona nie wróci przed przyszłym tygodniem.

„While” – podczas gdy, kiedy 

Przyimek „while” umożliwia pokazanie, że dwie rzeczy dzieją się jednocześnie lub zaznaczenie różnicy między dwoma sytuacjami.

Do czego stosuje się przyimek „while”?

Przyimek „while” stosuje się głównie, kiedy mówimy o:

 • Zdarzeniach odbywających się równocześnie (np. while I cook, you could set the table – podczas gdy ja gotuję, mógłbyś nakryć do stołu).
 • Wskazaniu na kontrast między dwoma sytuacjami (np. while it’s sunny in Spain, it’s raining here – podczas gdy w Hiszpanii jest słonecznie, tutaj pada).

Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

 1. While you were sleeping, I read a book. – Podczas gdy spałeś, czytałem książkę.
 2. I like to listen to music while working. – Lubię słuchać muzyki podczas pracy.
 3. While some prefer tea, others like coffee more. – Podczas gdy niektórzy wolą herbatę, inni wolą bardziej kawę.
 4. She called me while I was at the gym. – Zadzwoniła do mnie kiedy byłem na siłowni.
 5. While it may seem difficult at first, it gets easier with practice. – Podczas gdy na początku może się wydawać trudne, z czasem staje się łatwiejsze.
 6. While I appreciate your help, I need to do this on my own. – Chociaż doceniam twoją pomoc, muszę to zrobić sam.
 7. While cooking, she listened to her favorite podcast. – Gotując, słuchała swojego ulubionego podcastu.
 8. While many are asleep, some animals are just starting their day. – Podczas gdy wielu śpi, niektóre zwierzęta dopiero zaczynają swój dzień.
 9. While the north enjoys snow, the south celebrates sunny days. – Podczas gdy północ cieszy się śniegiem, południe świętuje słoneczne dni.
 10. He managed to solve the puzzle while traveling by train. – Udało mu się rozwiązać łamigłówkę podróżując pociągiem.

Czym różni się „while” od „during”? 

Przyimki „while” i „during” nie są synonimami, chociaż oba pozwalają na opisanie dwóch toczących się równocześnie zdarzeń. Kluczowa różnica między nimi polega na strukturze zdania, w jakiej są używane, oraz na sposobie, w jaki opisują relację czasową między zdarzeniami. Oto tabela wyjaśniająca te różnice:

Cecha While During
Znaczenie Opisuje zdarzenia zachodzące równocześnie lub kontrast między dwoma sytuacjami. Wskazuje na to, co ma miejsce w trakcie trwania innego zdarzenia.
Struktura zdania Często wymaga zdania podrzędnego (np. While I was reading, the phone rang.) Zwykle używany z rzeczownikiem lub frazą rzeczownikową (np. During the movie, he fell asleep.)
Kontekst Podkreśla równoległość akcji lub ich przeciwieństwo. Może wskazywać na przyczynę lub skutek. Skupia się na określonym czasie, w którym coś się dzieje, bez konieczności równoległości lub kontrastu.
Przykłady – While you were out, we received a package. – Podczas Twojej nieobecności otrzymaliśmy paczkę. – During the lecture, she took a lot of notes. – Podczas wykładu zrobiła wiele notatek.

Czym są przyimki w języku angielskim? 

Angielskie przyimki to krótkie słowa lub zwroty, które  pozwalają w zdaniu określić relacje między obiektami, ludźmi i miejscami, a także określają czas i sposób wykonywania czynności. Przyimki zazwyczaj stawiamy przed rzeczownikiem, zaimkiem lub frazą rzeczownikową, tworząc klarowne i precyzyjne wskazówki na temat tego, co się dzieje w zdaniu.

W języku angielskim nie ma odmiany przez przypadki, dlatego łącząc dany przyimek z rzeczownikiem, nie trzeba zastanawiać się nad jego odmianą, co znacząco ułatwia komunikację. Wśród najpopularniejszych przyimków znajdziemy takie słówka jak: „in”, „at”, „on”, „of”, „to”, które pomagają nam określić lokalizację, czas, przynależność czy kierunek.

Poza przyimkami czasu w gramatyce angielskiej występują jeszcze dwa rodzaje przyimków – miejsca oraz ruchu.

Przyimki miejsca

Przyimki miejsca pozwalają na określanie lokalizacji, kierunków oraz relacji przestrzennych między obiektami. Są one kluczowe dla opisu położenia, miejsca, w którym coś się znajduje, lub kierunku, w którym coś lub ktoś się udaje. Najpopularniejsze przyimki takie jak „in”, „at” oraz „on” pozwalają na precyzyjne określenie miejsca zdarzenia lub lokalizacji przedmiotu (np. „in the park”, „at the station”, „on the table”).

Przyimki ruchu

Przyimki ruchu w języku angielskim pełnią kluczową funkcję w opisywaniu kierunku, w którym coś lub ktoś się przemieszcza oraz dodają dynamiki opisom. Są one bardzo istotne w kontekście opisu przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego, wskazywania na trasę, kierunek lub cel podróży. Przyimki takie jak „to”, „towards”, „into”, „through” oraz „across” umożliwiają precyzyjne określenie ruchu obiektów lub osób (np. „go to the store”, „move towards the light”, „walk into the room”, „drive through the tunnel”, „swim across the lake”).

Czy ten artykuł był pomocny?

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Zaimki w języku angielskim
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.