Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
Gramatyka
Star icon
18.01.2024
Time icon 12 min

Spis treści

Poznaj najważniejsze angielskie słownictwo na poziomie B2, które umożliwi uczniom skutecznie poszerzyć swoje umiejętności językowe i przybliżyć się do płynności w komunikacji.

W tym wpisie odkryjemy, jakie słowa i zwroty są niezbędne do swobodnego wyrażania myśli i uczestnictwa w zaawansowanych dyskusjach po angielsku na poziomie B2. Zaprezentowane słownictwo przyda się także na testach i egzaminach językowych, odpowiadających poziomowi B2

Nasze praktyczne wskazówki dotyczące nauki i zapamiętywania słownictwa, a także metody na efektywne włączanie nowych wyrażeń do codziennego użycia, umożliwią uczniom bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Zachęcamy do nauki i szlifowania umiejętności językowych na poziomie B2. Angielskie B2 słownictwo otworzy przed uczniami nowe możliwości zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niech ten artykuł stanie się dobrym przewodnikiem na drodze do doskonalenia swoich umiejętności w języku angielskim!

Szczegółowe opisy

Na poziomie B2 zdolność do tworzenia jasnych, szczegółowych opisów i narracji jest kluczowa. Pozwala ona na wyrażanie opinii, wyjaśnianie punktów widzenia na aktualne kwestie oraz omawianie zalet i wad różnych sytuacji.

Oto tabela zawierająca słownictwo, które ułatwi tworzenie bogatych opisów w języku angielskim, wraz z ich polskimi tłumaczeniami:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
intricate zawiły
compelling przekonujący
nuanced subtelny
depict przedstawiać
perspective perspektywa
insight wgląd
elaborate szczegółowy
contrast kontrast
attribute przypisywać
emphasize podkreślać
narrative narracja
critique krytyka
standpoint punkt widzenia
articulate elokwentny
overview przegląd
implication implikacja
analogy analogia
discrepancy rozbieżność
evaluate oceniać
assumption założenie

Miejsce pracy i język zawodowy

Opanowanie słownictwa związanego z miejscem pracy i językiem zawodowym na poziomie B2 umożliwia omówienie złożonych sytuacji w miejscu pracy, relacji zawodowych, terminologii branżowej, i korespondencji biznesowej. Poniżej znajduje się lista słów przydatnych w kontekście zawodowym:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
collaboration współpraca
efficiency efektywność
deadline termin
objective cel
negotiation negocjacje
hierarchy hierarchia
mentorship mentorstwo
networking nawiązywanie kontaktów
portfolio portfolio
revenue przychód
strategy strategia
benchmark punkt odniesienia
delegation delegowanie
innovation innowacja
leadership przywództwo
objective obiektywny
performance wyniki
recruitment rekrutacja
skillset zestaw umiejętności
workflow przepływ pracy

Język akademicki i studia

Słownictwo akademickie na poziomie B2 umożliwia tworzenie i rozumienie złożonych argumentów i hipotez, co jest niezbędne podczas studiów i czytania tekstów naukowych. Oto słowa, które pomogą w akademickich dyskusjach na średnio zaawansowanym poziomie:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
hypothesis hipoteza
methodology metodologia
analysis analiza
conclusion wniosek
framework ramy
literature review przegląd literatury
variable zmienna
empirical empiryczny
citation cytowanie
abstract streszczenie
theoretical teoretyczny
significance znaczenie
research badania
thesis praca dyplomowa
peer review recenzja naukowa
academic journal czasopismo naukowe
study studium
publication publikacja
hypothesis testing testowanie hipotez
qualitative jakościowy

Niuanse kulturowe i odniesienia

Znajomość słownictwa umożliwiającego rozumienie i omawianie odniesień kulturowych, literatury, muzyki, i sztuki z krajów anglojęzycznych jest nieoceniona. Pozwala ona na głębsze zrozumienie kultury i kontekstu, w którym język jest używany:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
heritage dziedzictwo
idiom idiom
genre gatunek
motif motyw
satire satyra
allegory alegoria
folklore folklor
narrative narracja
protagonist protagonista
symbolism symbolika
theme temat
ethos etos
pathos patos
plot fabuła
setting sceneria
archetype archetyp
characterization charakterystyka postaci
dialogue dialog
irony ironia
metaphor metafora

Media i wiadomości

W dzisiejszym świecie umiejętność analizowania artykułów informacyjnych, raportów, i zrozumienie różnych sformułowań dziennikarskich bardzo się przydaje. Słownictwo poniżej pomoże Ci lepiej zrozumieć media i wiadomości w języku angielskim:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
bias stronniczość
credibility wiarygodność
headline nagłówek
narrative narracja
objective obiektywny
propaganda propaganda
source źródło
editorial artykuł redakcyjny
fake news fałszywe wiadomości

Osobiste przekonania i argumenty

Rozwijanie umiejętności wyrażania osobistych przekonań, stanowisk oraz formułowanie dobrze skonstruowanych argumentów jest istotne na poziomie B2. Pozwala to na omawianie różnych punktów widzenia w sposób przemyślany i przekonujący.

Poniżej przedstawiamy słownictwo, które wspiera budowanie argumentacji i wyrażanie opinii:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
belief przekonanie
standpoint stanowisko
argument argument
rationale uzasadnienie
perspective perspektywa
bias stronniczość
reasoning rozumowanie
conviction przekonanie
refute obalać
advocate popierać
consensus konsensus
dispute spór
evidence dowody
justify uzasadniać
opinion opinia
principle zasada
rebuttal odporność
viewpoint punkt widzenia
assumption założenie
controversy kontrowersja
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Formalne i nieformalne rejestry

Znajomość i umiejętność stosowania różnych stylów mowy, od formalnych po nieformalne, jest kluczowa dla efektywnej komunikacji. W zależności od kontekstu, ważne jest, aby móc dostosować swój język, by był on odpowiedni.

Oto przykłady słownictwa charakterystycznego dla różnych rejestrów językowych:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
formal formalny
informal nieformalny
colloquial potoczny
slang slang
courteous uprzejmy
casual swobodny
jargon żargon
polite grzeczny
concise zwięzły
articulate wyraźny
euphemism eufemizm
abbreviation skrót
dialect dialekt
idiom idiom
vernacular język lokalny
technical techniczny
professional profesjonalny
nuanced subtelny
explicit wyraźny
implicit domyślny

Kwestie społeczne i środowiskowe

Omawianie i rozumienie złożonych kwestii społecznych i środowiskowych wymaga bogatego słownictwa. Pozwala to na głębsze zrozumienie problemów globalnych, polityki środowiskowej oraz proponowanych rozwiązań. Oto przydatne angielskie B2 słówka w tym kontekście:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
sustainability zrównoważony rozwój
inequality nierówność
advocacy poparcie
environmentalism ekologizm
social justice sprawiedliwość społeczna
activism aktywizm
policy polityka
reform reforma
ethics etyka
diversity różnorodność
conservation ochrona
empowerment upoważnienie
legislation ustawodawstwo
poverty ubóstwo
renewable odnawialny
discrimination dyskryminacja
grassroots oddolny
humanitarian humanitarny
initiative inicjatywa
sustainability zrównoważony rozwój

Inteligencja emocjonalna w języku

Wyrażanie i rozumienie szerokiego zakresu emocji jest ważnym aspektem komunikacji międzyludzkiej. Słownictwo poniżej umożliwi lepsze zrozumienie i wyrażanie uczuć:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
empathy empatia
sympathy sympatia
frustration frustracja
joy radość
disappointment rozczarowanie
anger gniew
fear strach
gratitude wdzięczność
contentment zadowolenie
anxiety niepokój
enthusiasm entuzjazm
sorrow smutek
pride duma
jealousy zazdrość
relief ulga
compassion współczucie
apathy apatia
insecurity niepewność
confidence pewność siebie
affection uczucie

Złożone i abstrakcyjne tematy

Dyskusje na tematy takie jak globalne ocieplenie, polityka czy filozofia wymagają zaawansowanego słownictwa. Poniżej lista słów wspierających rozmowy o złożonych i abstrakcyjnych koncepcjach:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
philosophy filozofia
ethics etyka
existential egzystencjalny
ideology ideologia
paradigm paradygmat
utopia utopia
dystopia dystopia
abstract abstrakcyjny
hypothesis hipoteza
theoretical teoretyczny
global warming globalne ocieplenie
sustainability zrównoważony rozwój
democracy demokracja

Słownictwo techniczne i specjalistyczne

Zrozumienie i używanie technicznego lub specjalistycznego słownictwa B2 pozwala na efektywną komunikację w określonych dziedzinach zainteresowań, takich jak informatyka, medycyna czy piłka nożna. Oto przykłady słownictwa z tych trzech obszarów:

Informatyka:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
algorithm algorytm
database baza danych
encryption szyfrowanie
hardware sprzęt komputerowy
software oprogramowanie
network sieć
programming programowanie
user interface interfejs użytkownika
application aplikacja
cybersecurity cyberbezpieczeństwo

 

Medycyna:

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
diagnosis diagnoza
treatment leczenie
prescription recepta
surgery operacja
vaccine szczepionka
symptoms objawy
infection infekcja
chronic przewlekły
prevention zapobieganie
rehabilitation rehabilitacja

 

Piłka nożna: 

Angielskie słowo Polskie tłumaczenie
penalty rzut karny
goalkeeper bramkarz
offside spalony
match mecz
league liga
striker napastnik
defense obrona
midfielder pomocnik
tactics taktyka
referee sędzia

Zaawansowana gramatyka i składnia

Opanowanie bardziej złożonych struktur gramatycznych jest istotne w komunikacji po angielsku na wyżej średnio-zaawansowanym poziomie biegłości językowej. Wiedza na temat strony biernej, trybu łączącego, zdań warunkowych i czasowników modalnych pozwala na precyzyjne i zróżnicowane wyrażanie myśli.

Przykłady zastosowań tych struktur gramatycznych znajdują się poniżej:

Strona bierna (Passive voice)

 • The new shopping mall was opened last month. (Nowe centrum handlowe zostało otwarte w zeszłym miesiącu.) Tutaj skupiamy się na fakcie otwarcia centrum handlowego, a nie na podmiocie, który je otworzył.
 • The book was written by George Orwell. (Książka została napisana przez George’a Orwella.) W tym zdaniu ważne jest, kto jest autorem książki, a nie działanie pisania jako takie.

Tryb łączący (Subjunctive mood)

 • It is essential that she be informed about the changes. (Jest niezbędne, aby została poinformowana o zmianach.) Użycie formy „be” zamiast „is” wskazuje na tryb łączący, który wyraża konieczność poinformowania jej.
 • I suggest that he read the book before making a comment. (Sugeruję, aby przeczytał książkę przed zabraniem głosu.) Użycie podstawowej formy czasownika „read” zamiast „reads” wskazuje na tryb łączący, podkreślając sugestię.

Zdania warunkowe (Conditional sentences)

 • If you study hard, you will pass the exam. (Jeśli będziesz ciężko studiować, zdasz egzamin.) Zdanie to wyraża bezpośrednią zależność między warunkiem a jego konsekwencją w przyszłości.
 • If I had known about the traffic, I would have left earlier. (Gdybym wiedział o korkach, wyszedłbym wcześniej.) Tutaj mamy do czynienia ze zdaniem warunkowym typu 3, wyrażającym hipotetyczną sytuację w przeszłości i jej możliwą konsekwencję.

Czasowniki modalne (Modal verbs)

 • You must wear a helmet when riding a bike. (Musisz nosić kask podczas jazdy na rowerze.) „Must” wyraża konieczność noszenia kasku ze względów bezpieczeństwa.
 • Can you help me move this table? (Czy możesz mi pomóc przesunąć ten stół?) „Can” w tym zdaniu wyraża prośbę o możliwość pomocy w wykonaniu czynności.

Zaawansowane wyrażenia i idiomy

Używanie i rozumienie szerokiego zakresu wyrażeń idiomatycznych oraz języka metaforycznego wzbogaca komunikację i pozwala na pełniejsze wyrażanie niuansów emocjonalnych i kulturowych.

Idiomy i wyrażenia są często specyficzne dla danego regionu, co może stanowić wyzwanie, ale i okazję do głębszego zrozumienia języka i kultury. Przykłady idiomów w języku angielskim na poziomie B2:

 • Break the ice – przełamać lody
 • Piece of cake – bułka z masłem
 • Hit the nail on the head – trafić w dziesiątkę
 • Let the cat out of the bag – wygadać się
 • Bite off more than one can chew – wziąć na siebie za dużo

Znajomość tych zaawansowanych elementów języka angielskiego znacząco podnosi poziom biegłości, umożliwiając płynną i efektywną komunikację w różnorodnych sytuacjach.

Czy ten artykuł był pomocny? 

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.