Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
przysłówek w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
29.09.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Przysłówek w języku angielskim – tworzenie przysłówków angielskich

Spis treści

Przysłówek to nieodmienna część mowy, określająca przede wszystkim czynności i stany, wprowadzana na ogół przez czasowniki, przymiotniki lub imiesłowy. Przysłówki odpowiadają na pytania takie jak „jak?”, „gdzie?”, „kiedy?” i „w jakim stopniu?”. Często modyfikują one czasowniki, przymiotniki, a nawet inne przysłówki, dostarczając dodatkowej informacji na temat działania.

Przysłówek to część mowy, która w języku angielskim odgrywa kluczową rolę w urozmaicaniu i precyzyjnym wyrażaniu myśli i intencji. Wyróżniamy 5 głównych przysłówków – częstotliwości, czasu, miejsca, sposobu, stopnia. 

W języku angielskim, przysłówki to nie jedyne słowa, które mogą pełnić funkcję określająca czasowniki, przymiotniki, lub inne przysłówki. Inne części mowy, które mogą pełnić podobne funkcje, to:

 1. Przymiotniki: W pewnych kontekstach, przymiotniki jak „fast” i „hard” mogą działać jako przysłówki. Na przykład, „He runs fast” (On biega szybko).
 2. Frazy przyimkowe: Często używane do określania miejsca, jak w zdaniu „She looked above” (Ona spojrzała w górę).
 3. Wyrażenia przysłówkowe: To grupy słów, które razem pełnią funkcję przysłówka, jak „in a hurry” w zdaniu „He left in a hurry” (On wyjechał w pośpiechu).

Sprawdź, na jakie pytania odpowiada przysłówek, jakie wyróżniamy rodzaje przysłówków oraz w jaki sposób tworzyć przysłówki w języku angielskim.

Na jakie pytania odpowiada przysłówek w języku angielskim?

Przysłówki w języku angielskim odpowiadają głównie na pytania:

 • Jak? (How?)
 • Gdzie? (Where?)
 • Kiedy? (When?)
 • W jakim stopniu? (To what extent?)

Przykładowo, w zdaniu „She sings beautifully,” przysłówek „beautifully” odpowiada na pytanie „jak?” i modyfikuje czasownik „sings”. Inne przykłady zdań z przysłówkiem w języku angielskim znajdują się poniżej.

 • „He swims quickly.” – On pływa szybko. (Przysłówek „quickly” odpowiada na pytanie „jak?” i modyfikuje czasownik „swims”.)
 • „She barely finished her work on time.” – Ona ledwo skończyła swoją pracę na czas. (Przysłówek „barely” odpowiada na pytanie „w jakim stopniu?” i modyfikuje frazę „finished her work on time”.)
 • „They usually eat lunch together.” – Oni zwykle jedzą obiad razem. (Przysłówek „usually” odpowiada na pytanie „jak często?” i modyfikuje czasownik „eat”.)

Rodzaje przysłówków angielskich lista

W języku angielskim można wyróżnić 5 głównych rodzajów przysłówków: 

 1. Przysłówki częstotliwości: Odpowiadają na pytanie „jak często?” i obejmują słowa takie jak „often,” „rarely,” i „sometimes.” Na przykład: „She often reads books.”
 2. Przysłówki czasu: Odpowiadają na pytanie „kiedy?” i zawierają słowa takie jak „now,” „yesterday,” i „soon.” Na przykład: „I will call you later.”
 3. Przysłówki miejsca: Odpowiadają na pytanie „gdzie?” i zawierają słowa takie jak „here,” „there,” i „nearby.” Na przykład: „He is standing there.”
 4. Przysłówki sposobu: Odpowiadają na pytanie „jak?” i są często tworzone od przymiotników przez dodanie „-ly.” Na przykład: „She sings beautifully.”
 5. Przysłówki stopnia: Odpowiadają na pytanie „w jakim stopniu?” i zawierają słowa takie jak „very,” „quite,” i „almost.” Na przykład: „She is very smart.”

Przysłówki częstotliwości (Adverbs of Frequency)

Przysłówki częstotliwości w języku angielskim służą do określania, jak często dana akcja lub zdarzenie ma miejsce. Mówią one o regularności, rutynie czy też przypadkowości występowania danej akcji. Odpowiadają one na pytania takie jak: „Jak często?”, „Czy zawsze?”, „Czy nigdy?”. Charakteryzują się tym, że najczęściej umieszczane są przed czasownikiem, na który mają wpływ, chociaż w przypadku czasowników „to be” umieszcza się je po czasowniku.

Angielski Polski
always zawsze
often często
sometimes czasami
rarely rzadko
never nigdy

 

Przykładowe zdania z przysłówkami częstotliwości: 

 • Always (zawsze): She is always late. (Ona jest zawsze spóźniona.)
 • Often (często): I often read books. (Często czytam książki.)
 • Sometimes (czasami): Sometimes I go swimming. (Czasami chodzę na pływanie.)
 • Never (nigdy): He never eats vegetables. (On nigdy nie je warzyw.)

Przysłówki czasu w angielskim (Adverbs of Time)

Przysłówki czasu służą do określenia momentu występowania akcji. Mogą one określać czas przeszły, teraźniejszy lub przyszły. Odpowiadają na pytania „kiedy?”, „od kiedy?”, „do kiedy?”. Często stoją na końcu zdania, chociaż nie jest to reguła. Mogą również wystąpić na początku zdania dla podkreślenia.

Angielski Polski
now teraz
yesterday wczoraj
today dziś/dzisiaj
soon wkrótce
later później

 

Przykładowe zdania z przysłówkami czasu w angielskim: 

 • Now (teraz): She is eating now. (Ona je teraz.)
 • Yesterday (wczoraj): I saw him yesterday. (Widziałem go wczoraj.)
 • Soon (wkrótce): They will arrive soon. (Oni wkrótce przyjadą.)
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Przysłówki miejsca (Adverbs of Place)

Przysłówki miejsca określają, gdzie dana akcja się odbywa. Odpowiadają na pytania „gdzie?”, „skąd?”, „dokąd?”. Zazwyczaj umieszcza się je na końcu zdania.

Angielski Polski
here tutaj
there tam
nearby w pobliżu
everywhere wszędzie
nowhere nigdzie

 

Przykładowe zdania z przysłówkami miejsca: 

 • Here (tu): Come here. (Chodź tu.)
 • There (tam): Look there. (Spójrz tam.)
 • Everywhere (wszędzie): I see it everywhere. (Widzę to wszędzie.)

Przysłówki sposobu (Adverbs of Manner)

Przysłówki sposobu określają, w jaki sposób dana akcja jest wykonywana. Odpowiadają na pytanie „jak?”. Często tworzone są od przymiotników przez dodanie końcówki „-ly”, ale nie zawsze.

Angielski Polski
quickly szybko
slowly wolno
beautifully pięknie
loudly głośno
softly delikatnie

 

Przykładowe zdania z przysłówkami sposobu w angielskim: 

 • Quickly (szybko): She runs quickly. (Ona biega szybko.)
 • Badly (źle): He sings badly. (On śpiewa źle.)

Przysłówki stopnia (Adverbs of Degree)

Przysłówki stopnia określają w jakim stopniu cecha jest wyrażona. Odpowiadają na pytania „w jakim stopniu?”, „jak bardzo?” . Umieszcza się je zazwyczaj przed przymiotnikiem, który określają. 

Angielski Polski
very bardzo
quite dość
too zbyt
almost prawie
absolutely absolutnie

 

Przykłady użycia przysłówka stopnia w zdaniach: 

 • Very (bardzo): She is very happy. (Ona jest bardzo szczęśliwa.)
 • Too (zbyt): This is too expensive. (To jest zbyt drogie.)

Gdzie umieścić przysłówki w zdaniu?

Miejsce, w którym umieszczamy przysłówek w zdaniu, zależy od kilku czynników, w tym od typu przysłówka oraz od tego, co chcemy zaakcentować. Oto kilka ogólnych zasad:

 • Przysłówki modyfikujące czasowniki: Jeśli przysłówek modyfikuje czasownik, zwykle umieszcza się go zaraz po czasowniku. Przykład: „She sings beautifully.”, „He runs quickly.”
 • Przysłówki modyfikujące całe zdanie: Jeżeli przysłówek ma wpływ na całe zdanie, zwykle umieszcza się go na początku lub na końcu zdania. Przykład: „Suddenly, she started to sing.”, „She started to sing suddenly.”
 • Przysłówki częstotliwości: Przysłówki takie jak „always,” „often,” „usually,” „sometimes,” i „never” umieszcza się zwykle pomiędzy podmiotem a czasownikiem. Przykład: „He always runs.”, „They often visit us.”
 • Jednak jeśli czasownik jest czasownikiem posiłkowym, jak „be,” „have,” „will,” itd., przysłówek umieszcza się po czasowniku. Przykład: „He will always be here.”, „They have often visited us.”
 • Niektóre przysłówki, takie jak „too,” „enough,” i „not,” mają swoje własne, unikatowe zasady dotyczące zajmowanej pozycji w zdaniu. Przykład: „The coffee is too hot.”, „She is not coming.”
 • Orzeczenie: Jeśli w zdaniu jest orzeczenie, przysłówek zwykle umieszcza się za czasownikiem „be”. Przykład: „She is often late.”

Miejsce przysłówka w zdaniu jest nie tylko kwestią gramatyki, ale też stylu i znaczenia. W zależności od tego, na co chcemy zwrócić uwagę, możemy umieścić przysłówek w różnych miejscach zdania. Ważne jest jednak, aby pamiętać o podstawowych zasadach, aby nasze zdania były nie tylko zrozumiałe dla rozmówcy, ale też gramatycznie poprawne.

Czym jest orzeczenie w języku angielskim?

Orzeczenie (predikat w języku angielskim) to element zdania, który mówi coś o podmiocie i jest zazwyczaj wyrażone przez czasownik w jednej z jego form. W angielskich zdaniach orzeczenie jest kluczowe, bo to ono definiuje strukturę zdania i relację między podmiotem a resztą elementów zdania.

Orzeczenie odpowiada głównie na pytania takie jak: „Co robi?”, „Co się dzieje?”, „Jaki jest?”, itd. W zależności od konkretnego przypadku, pytania mogą być bardziej złożone, ale zawsze koncentrują się one na akcji, stanu czy właściwościach podmiotu.

Na jakie pytanie odpowiada orzeczenie a na jakie pytania odpowiada przysłówek?

Orzeczenie w języku angielskim odpowiada na pytania takie jak „What is happening?” (Co się dzieje?) lub „What is the subject doing?” (Co robi podmiot?). Odnosi się ono głównie do czasownika i mówi, co podmiot robi lub jakim jest.

Przysłówek, z kolei, zwykle odpowiada na pytania „How?” (Jak?), „When?” (Kiedy?), „Where?” (Gdzie?), „Why?” (Dlaczego?), czy „To what extent?” (W jakim stopniu?). Modyfikuje on czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek, dostarczając dodatkowych informacji o działaniu, cechach czy okolicznościach.

Jak tworzyć przysłówki w języku angielskim?

W większości przypadków, przysłówki tworzymy przez dodanie końcówki „-ly” do przymiotnika. Zasada ta jest szczególnie przydatna, jeśli znasz już przymiotnik i chcesz szybko utworzyć odpowiadający mu przysłówek. Dzięki tej zasadzie tworzenie przysłówków w języku angielskim jest w dużej mierze intuicyjne. Mimo to istnieje kilka dodatkowych reguł i wyjątków, które warto znać. 

Przykład jak tworzyć przysłówek od przymiotnika. 

 • Quick -> Quickly: „He runs quickly.” (On biega szybko.)
 • Beautiful -> Beautifully: „She sings beautifully.” (Ona śpiewa pięknie.)

Nie wszystkie przymiotniki pozwalają na taką transformację. Na przykład, przymiotnik „good” staje się przysłówkiem „well.”

Niektóre przysłówki mają dokładnie taką samą formę jak przymiotniki, co może być mylące.

 • Fast -> Fast: „He runs fast.” (On biega szybko.)
 • Hard -> Hard: „She works hard.” (Ona pracuje ciężko.)

Pozycja słówka w zdaniu często pomoże zrozumieć, czy mamy do czynienia z przymiotnikiem, czy przysłówkiem. Na przykład w zdaniu: „He is a fast runner” (On jest szybkim biegaczem) – tu „fast” jest przymiotnikiem.

Wyjątki w przysłówkach angielskich

Jak w każdym języku, również w angielskim istnieją wyjątki, które trzeba zapamiętać.

 • Well: Używamy „well” zamiast „good” jako przysłówka. Na przykład: „He speaks English well.” (On mówi dobrze po angielsku.)
 • Farther / Further: Są to formy przysłówkowe przymiotnika „far,” ale mają nieco różne znaczenia. „Farther” jest zwykle używane w kontekście odległości fizycznej, a „Further” w odniesieniu do bardziej abstrakcyjnych pomiarów. Na przykład: „He walked farther than his friend.” (Poszedł dalej niż jego przyjaciel.)

Przysłówki angielskie ćwiczenia

Wykonaj poniższe ćwiczenia na przysłówki w języku angielskim i sprawdź swoją wiedzę!

Which sentence uses the adverb "quickly" correctly?
Where should you place the adverb "always" in the sentence "He (be) late"?
Which sentence uses the adverb "too" correctly?
What is the correct form of the adverb for the adjective "beautiful"?
Which sentence does NOT use an adverb correctly?
Which sentence correctly uses the adverb "well"?
What is the correct form of the adverb for the adjective "happy"?
Which sentence correctly places the adverb "never"?
How would you correctly use the adverb "suddenly" in a sentence?
What is the correct position of the adverb "usually" in the sentence "I (go) to the gym"?
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi

Zrozumienie i poprawne używanie przysłówków w języku angielskim jest kluczowe dla płynności i precyzji w komunikacji w tym języku obcym. Dzięki znajomości różnych rodzajów przysłówków i ich poprawnego umiejscowienia w zdaniach, uczniowie mogą stawać się coraz bardziej zaawansowanymi użytkownikami języka angielskiego. Dlatego też warto poświęcić czas na ćwiczenie w praktyce i rozwiązywanie zadań utrwalających wiedzę. Mamy nadzieję, że artykuł pomógł Ci w nauce i życzymy Ci dalszych sukcesów! Angielską gramatykę da się polubić! 

Czy ten artykuł był pomocny? 

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.