Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Matura ustna z angielskiego - jak się przygotować? 
Edukacja dziecka
Star icon
28.02.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Matura ustna z angielskiego – jak się przygotować? 

Spis treści

Matura ustna z języka angielskiego to wyjątkowy moment na edukacyjnej drodze każdego ucznia, będący jednocześnie wielkim wyzwaniem, jak i szansą na pokazanie swoich umiejętności językowych. Jest to egzamin, który może wywołać stres i niepewność, lecz odpowiednie przygotowanie jest kluczem do sukcesu i może znacząco podnieść pewność siebie.

W tym wpisie, skierowanym do rodziców i ich dzieci stojących przed tą ważną częścią egzaminu dojrzałości, przedstawimy praktyczne wskazówki, które pomogą lepiej zrozumieć wymagania egzaminacyjne i dobrze się do nich przygotować.

Dzięki naszym poradom matura ustna z angielskiego przestanie być czymś przerażającym i nieosiągalnym, a stanie się wyzwaniem, do którego można podejść z optymizmem i pewnością siebie. Dowiesz się, jak zorganizować naukę, jakie aspekty języka są kluczowe oraz jak radzić sobie z tremą, aby dzień matury ustnej z angielskiego okazał się dniem pełnym sukcesów.

Jak wygląda matura ustna z angielskiego? 

Matura ustna z języka angielskiego to egzamin, który sprawdza umiejętności komunikacyjne ucznia, jego zdolność do wyrażania myśli oraz zrozumienia mówionego i pisanego tekstu w języku angielskim. Proces egzaminowania składa się z kilku kluczowych etapów, które są ściśle określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin rozpoczyna się od przywitania przez egzaminatora i krótkiej rozmowy wprowadzającej, mającej na celu oswojenie ucznia z sytuacją egzaminacyjną. Następnie uczestnik losuje zestaw egzaminacyjny, który zawiera trzy części: wypowiedź na podstawie materiałów stymulacyjnych (np. zdjęcia, wykresy), zadanie z zakresu rozumienia ze słuchu oraz zadanie z zakresu rozumienia czytanego i używania języka.

 1. Wypowiedź na podstawie materiałów stymulacyjnych: Uczeń ma za zadanie przygotować i przedstawić wypowiedź na podstawie otrzymanych materiałów. W tym czasie może korzystać ze słownika. Po wypowiedzi, egzaminator może zadać pytania dodatkowe, aby sprawdzić zdolność do dyskusji na dany temat.
 2. Rozumienie ze słuchu: Uczeń słucha nagrania (lub dwóch nagrań) i na podstawie usłyszanych informacji odpowiada na pytania lub wykonuje zadanie. Zadanie to ma na celu sprawdzenie zdolności do zrozumienia mówionego języka angielskiego.
 3. Rozumienie tekstu czytanego i używanie języka: Ta część polega na czytaniu tekstu i odpowiedzi na pytania z nim związane lub uzupełnianiu brakujących informacji. Sprawdzana jest tutaj umiejętność analizy tekstu, jak również znajomość gramatyki i słownictwa.

Na zakończenie egzaminu uczestnik może zostać poproszony o krótką refleksję na temat całego egzaminu lub jego części. Całość matury ustnej z języka angielskiego trwa około 15-20 minut, jednak czas ten może różnić się w zależności od indywidualnego przebiegu egzaminu.

Kluczowym aspektem przygotowania do matury ustnej z angielskiego jest regularne ćwiczenie każdego z tych elementów, co pozwala nie tylko lepiej zrozumieć strukturę egzaminu, ale również zwiększyć swoją pewność siebie i płynność wypowiedzi.

Przykładowe zadania

Na egzaminie maturalnym ustnym z języka angielskiego zadania zazwyczaj koncentrują się na sprawdzeniu umiejętności komunikacyjnych i płynności wypowiedzi. Uczniowie mogą być proszeni o przedstawienie i obronę swojego punktu widzenia na konkretny temat, opis obrazka lub reagowanie na pytania egzaminatora dotyczące przeczytanego tekstu lub wysłuchanego nagrania.

Innym typem zadania jest symulacja sytuacji życiowej lub rozmowy, gdzie uczestnik musi wykazać się umiejętnością stosowania języka w praktycznych kontekstach. Zadania te mają na celu ocenę zdolności do płynnego komunikowania się, zrozumienia oraz reagowania na mówiony angielski w różnych sytuacjach.

Zadanie 1

Opis: Pierwsze zadanie na maturze ustnej z języka angielskiego często polega na opisie i analizie zdjęć lub innych materiałów wizualnych. Egzaminowany musi porównać i skontrastować dwa obrazy, odnosząc się do konkretnej tematyki, np. życie miejskie vs życie na wsi, edukacja tradycyjna vs edukacja online.

Przykładowe zadanie: Otrzymujesz dwa zdjęcia przedstawiające różne formy spędzania wolnego czasu przez młodzież. Porównaj i skomentuj te zdjęcia, wyrażając swoją opinię na temat preferowanych form aktywności.

Przykładowa wypowiedź: „Looking at these two pictures, we can see distinctly different ways in which young people choose to spend their free time. The first image shows a group of teenagers playing football in a park, which is a representation of outdoor activities. In contrast, the second picture depicts another group of young individuals engaging in video games indoors. While both activities have their own merits, I believe that outdoor activities, as shown in the first image, not only promote physical health but also encourage social interactions among participants. However, video games can be beneficial for improving strategic thinking and hand-eye coordination. Personally, I prefer outdoor activities because they help me relax and connect with nature.”

Zadanie 2

Opis: Drugie zadanie egzaminacyjne skupia się na rozumieniu ze słuchu. Uczestnik słucha nagrania (np. dialogu, wywiadu) i odpowiada na pytania lub wykonuje zadania związane z treścią nagrania. Celem jest sprawdzenie zdolności do zrozumienia mówionego angielskiego oraz umiejętności analitycznych.

Przykładowe zadanie: Po wysłuchaniu nagrania rozmowy dwóch osób na temat zalet i wad pracy zdalnej, opowiedz, jakie argumenty przedstawili rozmówcy i wyraź swoją opinię na ten temat.

Przykładowa wypowiedź: „In the conversation, one speaker highlighted the flexibility and comfort of working from home as significant advantages. They mentioned being able to manage work-life balance more effectively. On the other hand, the second speaker pointed out feelings of isolation and the challenge of separating work from personal life as the main drawbacks. Personally, I agree with both perspectives. While the flexibility of remote work is highly beneficial, maintaining discipline and social interactions becomes challenging. I believe that a hybrid model could be the best solution, combining the benefits of both arrangements.”

Zadanie 3

Opis: Trzecie zadanie na maturze ustnej z języka angielskiego wymaga od uczniów przedstawienia i obrony swojego punktu widzenia na dany temat. Zadanie to sprawdza zdolności argumentacyjne, bogactwo słownictwa oraz płynność wypowiedzi.

Przykładowe zadanie: Wyraź swoją opinię na temat znaczenia podróżowania i poznawania nowych kultur. Czy uważasz, że jest to ważne dla młodych ludzi?

Przykładowa wypowiedź: „I strongly believe that traveling and experiencing new cultures play a crucial role in personal development, especially for young people. It broadens our horizons, teaches us tolerance, and fosters an appreciation for diversity. By exposing ourselves to different ways of life, we become more open-minded and gain a better understanding of our place in the world. In my opinion, the value of such experiences cannot be overstated, as they contribute significantly to shaping well-rounded, empathetic individuals. Therefore, I advocate for young people to seek opportunities to travel and immerse themselves in new cultures whenever possible.”

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak oceniana jest matura ustna z angielskiego? 

Ocena matury ustnej z języka angielskiego opiera się na starannie opracowanej metodologii, która ma na celu sprawiedliwe i obiektywne ocenienie umiejętności egzaminowanego. W procesie oceniania kluczowe jest uwzględnienie różnorodnych aspektów wypowiedzi, takich jak płynność, poprawność gramatyczna, bogactwo słownictwa, umiejętność reagowania na pytania oraz zdolność do tworzenia spójnych i logicznych wypowiedzi na dany temat.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis metodologii oceniania, zawierający najważniejsze kryteria oceniania matury ustnej z angielskiego.

 1. Płynność i spójność wypowiedzi: Egzaminator ocenia, jak płynnie i swobodnie kandydat wyraża swoje myśli, jak również to, jak skutecznie łączy zdania i myśli w logiczną i spójną całość.
 2. Poprawność gramatyczna i użycie struktur językowych: Analizowana jest poprawność zastosowania czasów gramatycznych, struktur zdań oraz innych elementów gramatycznych. Ważne jest również odpowiednie stosowanie struktur językowych na odpowiednim poziomie zaawansowania.
 3. Słownictwo: Ocena obejmuje zarówno bogactwo słownictwa, jak i jego poprawność oraz adekwatność do kontekstu. Szczególną uwagę zwraca się na umiejętność używania słownictwa specjalistycznego oraz idiomów.
 4. Wymowa i intonacja: Wymowa nie musi być doskonała, ale powinna być wystarczająco jasna, aby nie utrudniać zrozumienia. Egzaminator ocenia również naturalność intonacji i akcentowania.
 5. Reagowanie na pytania: Ważna jest zdolność do szybkiego i trafnego reagowania na pytania egzaminatora, co świadczy o umiejętności zrozumienia mówionego angielskiego oraz elastyczności w komunikacji.
 6. Ogólne wrażenie: Ogólne wrażenie może również wpłynąć na ocenę, w tym sposób prezentacji, pewność siebie i ogólny poziom płynności wypowiedzi.

System oceniania matury ustnej z angielskiego jest zaprojektowany tak, aby jak najlepiej odzwierciedlić kompetencje językowe ucznia.

Dzięki precyzyjnym kryteriom oceniania, każdy uczestnik ma możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami i szanse na osiągnięcie dobrego wyniku na maturze ustnej z języka angielskiego.

Przydatne zwroty na maturę z angielskiego

Znajomość określonych zwrotów i wyrażeń może znacząco ułatwić zdawanie matury ustnej z języka angielskiego. Takie „gotowce” do budowania zdań nie tylko pomagają w płynniejszym formułowaniu myśli, ale także pozwalają na wzbogacenie wypowiedzi i sprawiają, że komunikacja brzmi bardziej w stylu native-speakerów.

Użycie odpowiednich fraz może również zaimponować egzaminatorowi, pokazując szeroki zakres słownictwa oraz zaawansowaną umiejętność stosowania języka angielskiego w praktyce. Poniżej przedstawiamy listę 25 przydatnych zwrotów, które mogą okazać się nieocenioną pomocą podczas matury ustnej, wraz z ich tłumaczeniem.

 1. In my opinion / view… – Moim zdaniem…
 2. I strongly believe that… – Głęboko wierzę, że…
 3. It seems to me that… – Wydaje mi się, że…
 4. From my perspective… – Z mojej perspektywy…
 5. I am convinced that… – Jestem przekonany, że…
 6. One of the main arguments is… – Jednym z głównych argumentów jest…
 7. It cannot be denied that… – Nie można zaprzeczyć, że…
 8. On the one hand… on the other hand… – Z jednej strony… z drugiej strony…
 9. Firstly / Secondly / Thirdly… – Po pierwsze / Po drugie / Po trzecie…
 10. Moreover / Furthermore / Additionally… – Co więcej / Ponadto / Dodatkowo…
 11. In contrast / On the contrary… – W przeciwieństwie / Wręcz przeciwnie…
 12. To sum up / In conclusion… – Podsumowując / Na zakończenie…
 13. It is widely believed that… – Powszechnie uważa się, że…
 14. According to (someone)… – Według (kogoś)…
 15. As far as I am concerned… – Jeśli o mnie chodzi…
 16. I would like to point out that… – Chciałbym zwrócić uwagę, że…
 17. This leads to… / This results in… – To prowadzi do… / To skutkuje…
 18. For instance / For example… – Na przykład…
 19. Such as… – Takie jak…
 20. Despite / In spite of… – Pomimo…
 21. This illustrates that… – To ilustruje, że…
 22. It is worth mentioning that… – Warto wspomnieć, że…
 23. The way I see it… – Sposób, w jaki to widzę…
 24. Let’s consider… – Rozważmy…
 25. I’d like to emphasize that… – Chciałbym podkreślić, że…

Opanowanie tych zwrotów pozwoli na płynne przejście przez różne części wypowiedzi, od wprowadzenia, przez rozwinięcie, aż po konkluzję, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na maturze ustnej z języka angielskiego.

Jak pomóc dziecku przygotować się do matury z angielskiego? 

Przygotowanie juz dorosłego dziecka do matury z języka angielskiego to proces, który wymaga zaangażowania zarówno ze strony ucznia, jak i rodziców. Oto kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc w efektywnym przygotowaniu:

 • Zachęcaj do regularnej nauki: Ustal z dzieckiem harmonogram nauki, który będzie realistyczny i możliwy do utrzymania na dłuższą metę.
 • Korzystaj z różnorodnych materiałów: Urozmaicaj materiały do nauki, wykorzystując książki, filmy, podcasty czy gry językowe, aby nauka była ciekawsza i bardziej angażująca.
 • Organizuj konwersacje w języku angielskim: Regularne rozmowy w języku angielskim pomogą dziecku zwiększyć płynność wypowiedzi i pewność siebie.
 • Skorzystaj z korepetycji lub kursów online: Profesjonalne wsparcie nauczyciela może być nieocenione w zakresie poprawy konkretnych umiejętności językowych.
 • Wykorzystaj aplikacje do nauki języków: Aplikacje takie jak Duolingo czy Babbel mogą być doskonałym uzupełnieniem tradycyjnej nauki.
 • Przygotuj się do każdej części egzaminu: Upewnij się, że dziecko zna format egzaminu i ćwiczy każdy jego rodzaj zadań.
 • Zachęcaj do samodzielnej nauki: Samodzielne poszukiwanie materiałów i informacji może rozwijać umiejętność uczenia się i samodyscyplinę.
 • Ucz się razem z dzieckiem: Twoje zaangażowanie może być dodatkową motywacją i okazją do wspólnego spędzania czasu.

Pomoc dziecku w przygotowaniu się do matury z języka angielskiego wymaga czasu, cierpliwości i odpowiedniego podejścia. Kluczem do sukcesu jest regularna nauka, wykorzystanie różnorodnych materiałów oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności językowych. Rodzice mogą odgrywać kluczową rolę w motywowaniu i wspieraniu dziecka na każdym etapie przygotowań.

Pamiętaj, że najlepszym sposobem na osiągnięcie biegłości w języku angielskim jest rozpoczęcie nauki już od najmłodszych lat. Platformy edukacyjne takie jak Novakid oferują kursy dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, które mogą pomóc Twojemu dziecku nie tylko świetnie przygotować się do matury, ale również polubić język angielski na całe życie. Zacznij naukę już dziś i otwórz przed swoim dzieckiem drzwi do globalnych możliwości!

Czy ten artykuł był pomocny?

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.