Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Słownictwo na poziomie C1 w języku angielskim 
Gramatyka
Star icon
18.01.2024
Time icon 12 min
Comment icon 0 komentarze

Słownictwo na poziomie C1 w języku angielskim 

Spis treści

Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 wymaga używania zaawansowanego słownictwa oraz poprawnego korzystania z większości struktur gramatycznych. Osoba na poziomie C1 powinna znać angielskie C1 słownictwo, które umożliwi porozumiewanie się w wielu różnorodnych kontekstach, zarówno na codzienne jak i abstrakcyjne czy naukowe tematy.

Słownictwo angielskie C1 wykracza poza poziom podstawowy i obejmuje m.in. słownictwo specjalistyczne i techniczne, business English, wyrażanie emocji w precyzyjny i wyważony sposób oraz stosowanie zabiegów takich jak podtekst, ironia czy związki frazeologiczne.

Słownictwo C1 angielskie przydaje się, aby w codziennych sytuacjach porozumiewać się z rodzimymi użytkownikami języka, dorównując im płynnością i poprawnością językową. Poznaj kluczowe kategorie angielskich słówek C1 i sprawdź, ile z nich już znasz.

Abstrakcyjne i złożone tematy

Znajomość słownictwa na poziomie C1 umożliwia dyskusję na abstrakcyjne i złożone tematy, takie jak filozofia, etyka czy teorie naukowe. To pozwala na głębsze zrozumienie materiału oraz formułowanie własnych przemyśleń i teorii.

Tego rodzaju słownictwo jest niezbędne do wyrażania niuansów myśli oraz do zrozumienia subtelnych różnic między podobnymi koncepcjami.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
paradigm paradygmat
existential egzystencjalny
metaphysics metafizyka
epistemology epistemologia
ontology ontologia
cognitive poznawczy
dialectical dialektyczny
heuristic heurystyczny
transcendental transcendentalny
phenomenology fenomenologia
empirical empiryczny
subjective subiektywny
objective obiektywny
dichotomy dychotomia
synthesis synteza
anomaly anomalia
paradigm shift zmiana paradygmatu
conceptual framework ramy koncepcyjne
abstract reasoning rozumowanie abstrakcyjne
theoretical implications implikacje teoretyczne

Słownictwo specjalistyczne i techniczne

W dziedzinach takich jak medycyna, inżynieria czy informatyka, znajomość specjalistycznego słownictwa jest kluczowa. Pozwala to na precyzyjne i efektywne komunikowanie się w obrębie danej specjalności, zarówno w mowie, jak i piśmie.

Słownictwo techniczne jest również niezbędne przy czytaniu fachowej literatury oraz przy uczestnictwie w branżowych dyskusjach.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
algorithm algorytm
biotechnology biotechnologia
nanotechnology nanotechnologia
quantum computing komputery kwantowe
sustainable development zrównoważony rozwój
artificial intelligence sztuczna inteligencja
machine learning uczenie maszynowe
genetic engineering inżynieria genetyczna
renewable energy energia odnawialna
data encryption szyfrowanie danych
cybersecurity cyberbezpieczeństwo
augmented reality rzeczywistość rozszerzona
blockchain łańcuch bloków
cloud computing przetwarzanie w chmurze
neural networks sieci neuronowe
pharmacogenomics farmakogenomika
robotics robotyka
virtual reality rzeczywistość wirtualna
computational linguistics lingwistyka komputerowa
bioinformatics bioinformatyka

Płynność w języku akademickim i zawodowym

Płynne posługiwanie się językiem akademickim i zawodowym jest niezbędne dla studentów, naukowców oraz profesjonalistów. Obejmuje to umiejętność stosowania odpowiedniej terminologii, formułowanie złożonych argumentów oraz pisanie prac i raportów.

Język akademicki i zawodowy pomaga również w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia oraz analizy.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
bibliography bibliografia
peer review recenzja naukowa
empirical study badanie empiryczne
hypothesis hipoteza
methodology metodologia
abstract streszczenie
thesis statement teza
literature review przegląd literatury
citation cytowanie
academic journal czasopismo naukowe
scholarly article artykuł naukowy
primary source źródło pierwotne
secondary source źródło wtórne
critical analysis analiza krytyczna
argumentative essay esej argumentacyjny
quantitative research badania ilościowe
qualitative research badania jakościowe
case study studium przypadku
discourse analysis analiza dyskursu
theoretical framework ramy teoretyczne

Odniesienia kulturowe i aluzje

Zrozumienie odniesień kulturowych i aluzji jest ważne dla pełnego zrozumienia materiałów w języku angielskim, w tym literatury, filmów i programów telewizyjnych.

Wiedza na temat kultury anglojęzycznej ułatwia interpretację i docenianie wielowarstwowych znaczeń oraz humoru zawartego w języku.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
The American Dream Amerykański sen
The Great Depression Wielki Kryzys
The Cold War Zimna Wojna
The Civil Rights Movement Ruch Praw Obywatelskich
The Roaring Twenties Szalone lata dwudzieste
Brexit Brexit
Shakespearean Szekspirowski
Orwellian Orwellowy
Victorian Era Era wiktoriańska
The Beat Generation Generacja Beatników
Mythology references Odniesienia do mitologii
Biblical allusions Aluzje biblijne
Pop culture icons Ikony kultury popularnej
Literary tropes Motywy literackie
Historical events Wydarzenia historyczne
Folklore and legends Folklor i legendy
Satire and parody Satyra i parodia
Classic literature Literatura klasyczna
Cultural stereotypes Stereotypy kulturowe
Idiomatic expressions Wyrażenia idiomatyczne

Krytyczna analiza i dyskusja

Zaawansowane słownictwo umożliwia prowadzenie krytycznej analizy tekstów, argumentów oraz teorii. To kluczowy element akademickiej dyskusji, debat oraz pisania prac badawczych. Zdolność do krytycznego myślenia i formułowania przemyślanych argumentów jest niezbędna w wielu kontekstach zawodowych i akademickich.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
Critical thinking Myślenie krytyczne
Debate Debata
Argumentation Argumentacja
Rhetorical strategies Strategie retoryczne
Fallacy Błąd logiczny
Bias Uprzedzenie
Perspective Perspektywa
Interpretation Interpretacja
Analytical skills Umiejętności analityczne
Synthesis Synteza
Evaluation Ewaluacja
Hypothesis testing Testowanie hipotez
Logical reasoning Rozumowanie logiczne
Deductive reasoning Rozumowanie dedukcyjne
Inductive reasoning Rozumowanie indukcyjne
Qualitative analysis Analiza jakościowa
Quantitative analysis Analiza ilościowa
Peer-reviewed journals Czasopisma recenzowane
Scholarly discourse Dyskurs naukowy
Critical review Recenzja krytyczna

Skuteczna i przekonująca komunikacja

Skuteczna i przekonująca komunikacja jest niezbędna w wielu aspektach życia, od prezentacji biznesowych po dyskusje na tematy społeczne. Na poziomie C1, oczekuje się, że będziesz potrafił wyrażać swoje pomysły w sposób jasny, logiczny i przekonujący, używając odpowiedniego słownictwa.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
Persuasion Perswazja
Articulate Elastycznie wyrażać myśli
Coherence Spójność
Eloquence Elokwencja
Negotiation Negocjacje
Assertiveness Asertywność
Rhetoric Retoryka
Compelling Przekonujący
Influence Wpływ
Engagement Zaangażowanie
Concise Zwięzły
Persuasive techniques Techniki perswazyjne
Argumentative skills Umiejętności argumentacji
Clarity Jasność
Feedback Informacja zwrotna
Constructive criticism Konstruktywna krytyka
Empathy Empatia
Rapport Porozumienie
Consensus Konsensus
Diplomacy Dyplomacja
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Podtekst i implikacja

Zrozumienie i stosowanie podtekstów oraz implikacji jest kluczowe dla zaawansowanej komunikacji w języku angielskim. Pozwala to na wyrażanie myśli w sposób subtelny oraz na zrozumienie dodatkowych znaczeń w komunikacji międzyludzkiej.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
Implication Implikacja
Inference Wniosek
Subtext Podtekst
Nuance Niuanse
Insinuation Insynuacja
Connotation Konotacja
Intimation Zasugerowanie
Understatement Niedopowiedzenie
Overstatement Przesadnienie
Hint Wskazówka
Allegory Alegoria
Symbolism Symbolizm
Irony Ironia
Sarcasm Sarkazm
Euphemism Eufemizm
Ambiguity Dwuznaczność
Metaphor Metafora
Satire Satyra
Paradox Paradoks
Rhetorical question Pytanie retoryczne

Rejestry formalne i nieformalne

Opanowanie różnych form językowych, zarówno formalnych, jak i nieformalnych, jest niezbędne dla efektywnej i odpowiedniej komunikacji. Pozwala to na dostosowanie stylu wypowiedzi do kontekstu, sytuacji oraz relacji w stosunku do odbiorcy.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
Formal register Rejestr formalny
Informal register Rejestr nieformalny
Colloquial language Język potoczny
Slang Slang
Jargon Żargon
Politeness Uprzejmość
Courtesy Grzeczność
Professionalism Profesjonalizm
Casual language Język swobodny
Technical language Język techniczny
Academic language Język akademicki
Idiomatic expressions Wyrażenia idiomatyczne
Phrasal verbs Czasowniki frazowe
Euphemisms Eufemizmy
Taboo language Język tabu
Formality Formalność
Informality Nieformalność
Tone Ton
Register awareness Świadomość rejestru

Kwestie globalne i sprawy bieżące

Znajomość słownictwa związanego z kwestiami globalnymi i bieżącymi pozwala na uczestnictwo w dyskusjach na temat ważnych tematów międzynarodowych. Obejmuje to zarówno problemy środowiskowe, polityczne, jak i społeczne.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
Climate change Zmiana klimatu
Global warming Globalne ocieplenie
Sustainability Zrównoważony rozwój
Renewable energy Energia odnawialna
Biodiversity Bioróżnorodność
Human rights Prawa człowieka
Equality Równość
Social justice Sprawiedliwość społeczna
Poverty Ubóstwo
Economic disparity Dysproporcje ekonomiczne
Globalization Globalizacja
International relations Stosunki międzynarodowe
Diplomacy Dyplomacja
Terrorism Terroryzm
Refugee crisis Kryzys uchodźczy
Cybersecurity Cyberbezpieczeństwo
Pandemic Pandemia
Vaccination Szczepienia
Artificial intelligence Sztuczna inteligencja
Digital divide Podział cyfrowy

Inteligencja emocjonalna i empatia w języku

Umiejętność wyrażania i rozumienia emocji w języku angielskim jest kluczowa dla inteligencji emocjonalnej i empatii. Na poziomie C1, oczekuje się, że użytkownicy języka nie tylko będą potrafili identyfikować i wyrażać własne emocje, ale także interpretować i reagować na emocje innych, używając odpowiedniego słownictwa.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
Emotional intelligence Inteligencja emocjonalna
Empathy Empatia
Compassion Współczucie
Sensitivity Wrażliwość
Self-awareness Samoświadomość
Interpersonal skills Umiejętności interpersonalne
Sympathy Sympatia
Emotional resilience Odporność emocjonalna
Emotional expression Wyrażanie emocji
Understanding Zrozumienie
Listening skills Umiejętności słuchania
Emotional support Wsparcie emocjonalne
Affection Uczucie
Mindfulness Uważność
Validation Walidacja, potwierdzenie
Non-verbal cues Sygnały niewerbalne
Tone of voice Ton głosu
Empathetic listening Empatyczne słuchanie
Emotional vocabulary Słownictwo emocjonalne
Conflict resolution Rozwiązywanie konfliktów

Język kreatywny i opisowy

Język kreatywny i opisowy na poziomie C1 pozwala na bogate i barwne przedstawianie pomysłów, miejsc, osób i zdarzeń. To nie tylko umiejętność tworzenia obrazów w umyśle słuchacza czy czytelnika, ale także zdolność do przekazywania głębszych znaczeń i emocji.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
Vivid imagery Żywe obrazy
Descriptive language Język opisowy
Metaphor Metafora
Simile Porównanie
Personification Uosobienie
Hyperbole Hiperbola
Sensory details Detale zmysłowe
Creative writing Pisanie kreatywne
Narrative style Styl narracyjny
Storytelling Opowiadanie historii
Figurative language Język figuratywny
Imaginative Pomysłowy, wyobraźniowy
Evocative Sugestywny, ewokatywny
Mood creation Tworzenie nastroju
Setting description Opis otoczenia
Character development Rozwój postaci
Plot construction Konstrukcja fabuły
Literary devices Środki stylistyczne
Symbolism Symbolizm
Creative expression Ekspresja kreatywna

Zniuansowane formułowanie opinii i argumentów

Zdolność do zniuansowanego formułowania opinii i argumentów jest niezbędna na poziomie C1. Umożliwia to prowadzenie zaawansowanych dyskusji, prezentowanie przekonujących argumentów oraz wyrażanie subtelnych różnic w opinii.

Słowo/Zwrot Tłumaczenie
Nuanced Zniuansowany
Argumentation Argumentacja
Critical analysis Analiza krytyczna
Counterargument Kontrargument
Persuasive Przekonujący
Logical fallacies Błędy logiczne
Reasoned debate Uzasadniona debata
Objective reasoning Obiektywne rozumowanie
Subjective perspective Subiektywna perspektywa
Constructive feedback Konstruktywna informacja zwrotna
Evidence-based Oparte na dowodach
Thesis statement Teza
Premise Przesłanka
Conclusion Wniosek
Rhetorical devices Urządzenia retoryczne
Debating skills Umiejętności debatowania
Logical coherence Spójność logiczna
Ethos, Pathos, Logos Etyka, Emocje, Logika
Dialectical thinking Myślenie dialektyczne
Refutation Obalenie

Zaawansowana gramatyka i składnia

Zaawansowana gramatyka i składnia obejmują zrozumienie i stosowanie skomplikowanych struktur językowych, co pozwala na precyzyjne i zróżnicowane wyrażanie myśli.

Na poziomie C1 ważne jest opanowanie poniższych zagadnień.

Gramatyczna kategoria Przykłady zastosowania Opis
Czasy zaprzeszłe Past perfect, past perfect continuous Używane do opisywania działań, które miały miejsce przed innym działaniem w przeszłości.
Tryb warunkowy Mixed conditionals Umożliwia wyrażenie sytuacji hipotetycznych łączących czas przeszły z teraźniejszym lub przyszłym.
Mowa zależna Reporting verbs, indirect questions Pozwala na przekazywanie cudzych wypowiedzi, pytań, poleceń bez bezpośredniego cytowania.
Strony bierne Passive voice in various tenses Używane do skupienia uwagi na czynności lub stanie rzeczy, a nie na podmiocie. 

 

Podsumowując, znajomość zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie C1 w języku angielskim otwiera przed uczniami szerokie możliwości swobodnej komunikacji w różnorodnych kontekstach.

Opanowanie przedstawionych tu słów i zwrotów pozwoli na płynne poruszanie się po zaawansowanych funkcjach języka angielskiego oraz na precyzyjne i wyważone wyrażanie własnych myśli i emocji.

Zachęcamy do regularnych ćwiczeń oraz wzbogacania swojego słownictwa, korzystając z różnorodnych źródeł i materiałów. Pamiętaj, że nauka języka to proces ciągły, który wymaga czasu, cierpliwości i przede wszystkim praktyki. Powodzenia w dalszej nauce!

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.