Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
życzenia po angielsku - ilustracja
Słownictwo
Star icon
15.11.2023
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Życzenia świąteczne po angielsku – jak złożyć życzenia bożonarodzeniowe? 

Spis treści

W okresie świąt Bożego Narodzenia zarówno wśród anglojęzycznych społeczności, tak jak i u nas, życzenia świąteczne są okazją do wyrażenia uczuć, nadziei i dobrych myśli. Możemy je składać zarówno naszym najbliższym, ale także w bardziej formalnych relacjach.

Kultura anglosaska, obfitująca w różnorodność i bogactwo wyrażeń, oferuje szeroki wachlarz formuł życzeń świątecznych. To, jak składamy życzenia świąteczne po angielsku, zależy od wielu czynników, takich jak kontekst społeczny, relacja z adresatem czy panujące zwyczaje. Interesującym aspektem jest różnorodność formułowania życzeń – inaczej bowiem będziemy zwracać się do rodziny, a inaczej do szefa czy współpracowników.

Z tego artykułu dowiesz się, jak złożyć życzenia bożonarodzeniowe w sposób formalny oraz jakie życzenia świąteczne bożonarodzeniowe po angielsku można składać rodzinie i przyjaciołom. Poznaj gotowe formuły życzeń świątecznych i noworocznych po angielsku i nie zapomnij życzyć współpracownikom i bliskim osobom Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku – Merry Christmas and a Happy New Year!

Życzenia świąteczne po angielsku – życzenia formalne    

W tej części artykułu skupimy się na składaniu formalnych życzeń świątecznych po angielsku. Zaprezentujemy przykłady i wskazówki, które pomogą w formułowaniu eleganckich i odpowiednich życzeń w kontekście zawodowym i biznesowym.

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku dla przełożonych

Gdy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, warto jest podziękować naszym przełożonym za ich wsparcie i przywództwo w codziennej wspólnej pracy. Oto kilka przykładów życzeń po angielsku, które mogą być idealnym sposobem, aby wyrazić wdzięczność w tym magicznym czasie.

1. „Dear [Name], May the magic of Christmas fill your heart and office with joy, peace, and success. Wishing you and your family a wonderful holiday season. Merry Christmas!” (Drogi [Imię], Niech magia Bożego Narodzenia wypełni Twoje serce i biuro radością, spokojem i sukcesem. Życzę Tobie i Twojej rodzinie wspaniałych świąt. Wesołych Świąt!)

2. „To our respected leader, Wishing you a delightful holiday season filled with moments of laughter and joy. Thank you for your guidance and inspiration. Merry Christmas and a prosperous New Year!” (Naszemu szanowanemu liderowi, Życzymy uroczych świąt pełnych chwil śmiechu i radości. Dziękujemy za Twoje kierownictwo i inspirację. Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!)

3. „Dear Manager, May the joy and peace of Christmas be with you throughout the coming year. Thank you for your guidance and support. Merry Christmas and a successful New Year!” (Drogi Menedżerze, Niech radość i spokój Bożego Narodzenia będą z Tobą przez cały nadchodzący rok. Dziękuję za Twoje wsparcie i pomoc. Wesołych Świąt i udanego Nowego Roku!)

4. „To our Esteemed Boss, Wishing you a season filled with beautiful moments and cherished memories with your loved ones. Thank you for your leadership. Merry Christmas and a blessed New Year!” (Naszemu Cenionemu Szefowi, Życzymy sezonu pełnego pięknych chwil i cennych wspomnień z najbliższymi. Dziękujemy za Twoje przywództwo. Wesołych Świąt i błogosławionego Nowego Roku!)

5. „Dear Supervisor, Sending warm wishes for a delightful Christmas. Your mentorship has been invaluable. May your holidays be filled with love and happiness. Merry Christmas!” (Drogi Kierowniku, Przesyłamy serdeczne życzenia cudownych Świąt. Twoje mentorstwo było nieocenione. Niech Twoje święta będą pełne miłości i szczęścia. Wesołych Świąt!)

Życzenia świąteczne po angielsku dla współpracowników

Wysyłając życzenia świąteczne do współpracowników, możemy podziękować za wspólnie spędzony rok i życzyć miłych chwil w okresie świątecznym. Można to zrobić wykorzystując poniższe przykładowe życzenia świąteczne po angielsku:

1. „Dear Team, May this Christmas end the present year on a cheerful note and make way for a fresh and bright New Year. Wishing you and your families joy and success. Merry Christmas!” (Drogi Zespole, Niech te Święta zakończą bieżący rok radosnym akcentem i otworzą drogę do świeżego i pełnego blasku Nowego Roku. Życzę Wam i Waszym rodzinom radości i sukcesu. Wesołych Świąt!)

2. „To my amazing colleagues, Warmest thoughts and best wishes for a joyful holiday season. Thank you for your hard work and dedication. Merry Christmas and a happy New Year filled with prosperity!” (Moim wspaniałym kolegom i koleżankom, Najserdeczniejsze myśli i najlepsze życzenia na radosny czas świąt. Dziękuję za waszą ciężką pracę i poświęcenie. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku pełnego dobrobytu!)

3. „Dear Teammates, May the holiday season bring you joy, laughter, and cherished moments with your family and friends. Thank you for being an incredible team. Merry Christmas and a wonderful New Year!” (Drodzy Koledzy i Koleżanki z Zespołu, Niech okres świąteczny przyniesie Wam radość, śmiech i cenne chwile z rodziną i przyjaciółmi. Dziękuję za to, że jesteście niesamowitym zespołem. Wesołych Świąt i cudownego Nowego Roku!)

4. „To All My Colleagues, Wishing you a Christmas filled with love, laughter, and the warmth of the holiday spirit. Thank you for your cooperation. Merry Christmas and a prosperous New Year!” (Wszystkim Moim Kolegom i Koleżankom, Życzę Wam Świąt pełnych miłości, śmiechu i ciepła świątecznego ducha. Dziękuję za współpracę. Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!)

5. „Dear Coworkers, May this festive season bring you closer to your dreams and fill your heart with hope and gratitude. Thank you for your hard work. Merry Christmas and a joyful New Year!” (Drodzy Współpracownicy, Niech ten świąteczny czas przybliży Was do spełnienia marzeń i napełni Wasze serca nadzieją i wdzięcznością. Dziękuję za Waszą ciężką pracę. Wesołych Świąt i radosnego Nowego Roku!)

Życzenia po angielsku dla pracowników

Dla pracowników, życzenia bożonarodzeniowe mogą być wyrazem uznania dla ich zaangażowania i pracy przez cały rok. Można je sformułować w następujący sposób:

1. „Dear Team Members, May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this beautiful time. Thank you for your dedication. Wishing you a Merry Christmas and a fantastic New Year!” (Drodzy Członkowie Zespołu, Niech Wasze Święta będą pełne prawdziwych cudów i znaczenia tego pięknego czasu. Dziękuję za Wasze poświęcenie. Życzę Wam Wesołych Świąt i fantastycznego Nowego Roku!)

2. „To all our hardworking staff, Warmest wishes for a wonderful Christmas filled with love, happiness, and unforgettable moments. Thank you for your efforts. Merry Christmas and a prosperous New Year!” (Wszystkim naszym ciężko pracującym pracownikom, Najserdeczniejsze życzenia cudownych Świąt pełnych miłości, szczęścia i niezapomnianych chwil. Dziękuję za Wasze wysiłki. Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!)

3. „Dear Staff Members, Wishing you all the happiness, peace, and success that this magical season can bring. Your dedication has been exceptional. Merry Christmas and a fantastic New Year!” (Drodzy Pracownicy, Życzę Wam wszystkiego szczęścia, spokoju i sukcesu, jakie może przynieść ta magiczna pora. Wasze zaangażowanie było wyjątkowe. Wesołych Świąt i fantastycznego Nowego Roku!)

4. „To All Our Hardworking Employees, May your Christmas be blessed with love, peace, and happiness. Thank you for your commitment. Merry Christmas and a successful New Year!” (Wszystkim Naszym Ciężko Pracującym Pracownikom, Niech Wasze Święta będą błogosławione miłością, spokojem i szczęściem. Dziękuję za Wasze zaangażowanie. Wesołych Świąt i udanego Nowego Roku!)

5. „Dear Team, Sending warm wishes for a joyful and memorable Christmas. Your contributions have been invaluable. Wishing you a Merry Christmas and a bright New Year!” (Drogi Zespole, Przesyłam serdeczne życzenia radosnych i pamiętnych Świąt. Wasz wkład był nieoceniony. Życzę Wam Wesołych Świąt i jasnego Nowego Roku!)

Jakich zwrotów używać składając formalne życzenia?

Składanie formalnych życzeń świątecznych po angielsku wymaga zrozumienia i przestrzegania określonych zasad językowych i kulturowych. Oto niektóre z kluczowych aspektów, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

 1. Ton i styl: Formalne życzenia powinny być wyrażane w jasny, uprzejmy i pełen szacunku sposób. Używaj pełnych form, unikaj skrótów i potocznych wyrażeń. Ton powinien być ciepły, ale jednocześnie zachować odpowiednią rezerwę.
 2. Wybór słów: Ważne jest używanie odpowiednich słów i fraz, które oddają szacunek i profesjonalizm. Zwroty takie jak „Best wishes”, „Warm regards”, „Season’s greetings” są powszechnie akceptowane. Unikaj zbyt osobistych wyrażeń, które mogą być nieodpowiednie w formalnym kontekście.
 3. Personalizacja: Mimo formalnego charakteru, staraj się personalizować życzenia, np. przez dodanie imienia adresata (jeśli to możliwe) czy odniesienie do wspólnej pracy czy projektu. To nadaje życzeniom bardziej osobisty charakter, jednocześnie pozostając w ramach formalności.
 4. Różnice kulturowe: Bądź świadomy kulturowych różnic i unikaj życzeń, które mogą być nieodpowiednie lub niezrozumiałe w innych kulturach. Przykładowo, w międzynarodowym środowisku lepiej używać neutralnych zwrotów typu „Happy Holidays” zamiast konkretnie „Merry Christmas”. Staraj się nie zakładać, że każdy obchodzi święta w ten sam sposób. Szanuj różnorodność religijną i kulturową. Stawiaj na neutrale formuły życzeń.
 5. Krótko i zwięźle: Formalne życzenia powinny być krótkie i na temat. Długie i rozwlekłe formuły mogą być postrzegane jako nieprofesjonalne.
 6. Forma pisemna: W przypadku pisemnych życzeń, np. w e-mailach czy kartkach, zwróć uwagę na poprawność gramatyczną, ortografię i formatowanie. Profesjonalny wygląd i poprawność językowa są niezwykle ważne dla dobrego odbioru naszych życzeń.

Pamiętając o tych zasadach, będziesz w stanie skutecznie i odpowiednio komunikować świąteczne życzenia w anglosaskim środowisku formalnym. Dodatkowo, podczas składania formalnych życzeń bożonarodzeniowych po angielsku, możesz skorzystać z poniższych słówek i przydatnych wyrażeń.

Angielski Polski
Dear [Name], Szanowny [Imię],
Wishing you… Życzę Ci…
May this season bring… Niech ten okres przyniesie…
Warmest thoughts Najserdeczniejsze myśli
Thank you for… Dziękuję za…
Your hard work Twoją ciężką pracę
Best wishes for… Najlepsze życzenia na…
With gratitude… Z wdzięcznością…
Joyful holiday season Radosny okres świąteczny
Thank you for your leadership Dziękuję za Twoje przywództwo
Season’s greetings Życzenia świąteczne
To our respected leader Nasz szanowany lider
Cherished memories Cenne wspomnienia
May your Christmas be filled with… Niech Twój Boże Narodzenie będzie wypełnione…
Sending warm wishes Wysyłając serdeczne życzenia
Wishing you and your family… Życzę Tobie i Twojej rodzinie…
The warmth of the holiday spirit Ciepło świątecznego ducha
Thank you for your dedication Dziękuję za Twoje zaangażowanie
Wonderful holiday season Cudowny okres świąteczny
Season filled with joy Okres pełen radości
Your guidance and support Twoje wsparcie i pomoc
A prosperous New Year Pomyślnego Nowego Roku
Valuable contributions Cenne wkłady
Blessings of the season Błogosławieństwa okresu
A bright New Year Jasnego Nowego Roku
Your commitment Twoje zaangażowanie
Unforgettable moments Niezapomniane chwile
Peace and happiness Pokój i szczęście
Grateful for… Wdzięczny za…
To all our hardworking staff Dla wszystkich naszych pracowników
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku – dla rodziny i przyjaciół   

Składając życzenia naszym najbliższym – rodzinie i przyjaciołom, ważne jest, aby pokazać im, jak bardzo są dla nas ważni. Można to zrobić poprzez spersonalizowane i serdeczne życzenia, pełne słówek związanych z miłością, troską, domowym ciepłem oraz ze słowami otuchy. To idealny moment, aby wyrazić swoje emocje i okazać wdzięczność za obecność bliskich w naszym życiu.

Składając życzenia bożonarodzeniowe po angielsku rodzinie i przyjaciołom warto wprowadzić elementy, które odzwierciedlają bliskość relacji, takie jak osobiste wspomnienia, wyrazy miłości i wdzięczności. Skoncentruj się na osobie, której składasz życzenia, dostosuj je do jej zainteresowań i relacji. Nie bój się wyrazić swoich uczuć – użyj szczerych słów i emocji, by wyrazić swoją miłość, szacunek i wdzięczność.

Unikaj sztampowych zwrotów i ogólnikowych fraz, które nie odzwierciedlają relacji ani uczuć. Raczej wystrzegaj się zbytniej formalności. W przypadku życzeń dla bliskich, zdecydowanie lepiej od zbyt ogólnych życzeń, które nie odnoszą się bezpośrednio do konkretnej osoby lub relacji, sprawdzą się szczere słowa wyrażające nasze prawdziwe uczucia.

Życzenia świąteczne po angielsku – gotowe przykłady

Poniższe przykłady życzeń podzielone zostały na trzy grupy: dla bliskich, przyjaciół i znajomych. Życzenia dla bliskich i rodziny są najbardziej osobiste, dla przyjaciół zawierają ciepłe życzenia, a dla znajomych są bardziej szerokie kontekstowo, ale wciąż pełne serdeczności i radości świątecznej.

Życzenia dla bliskich:

 1. „Dear Mary, May the magic of Christmas fill our home with joy, our hearts with love, and our lives with laughter. Merry Christmas to my dear family!” (Droga Marysiu, Niech magia Bożego Narodzenia wypełni nasz dom radością, nasze serca miłością, a nasze życie śmiechem. Wesołych Świąt mojej drogiej rodzinie!)
 2. „My lovely siblings, Wishing you a holiday season full of warmth, cherished moments, and endless happiness. Merry Christmas, my beloved ones!” (Moi drodzy rodzeństwo, Życzę Wam świątecznego czasu pełnego ciepła, cennych chwil i niekończącego się szczęścia. Wesołych Świąt, moi ukochani!)
 3. „To my wonderful mother, may this Christmas bring us closer together and bless us with peace and love. Merry Christmas and a Happy New Year!” (Mojej cudownej mamie, niech te Święta zbliżą nas do siebie i obdarzą nas pokojem i miłością. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!)
 4. „May this festive season wrap us in love, surround us with joy, and strengthen the bonds of our family. Merry Christmas, dear family!” (Niech ten świąteczny czas otuli nas miłością, otoczy radością i umocni więzi naszej rodziny. Wesołych Świąt, droga rodzinie!)
 5. „Dear grandma, Warmest thoughts and best wishes to the most amazing family member. May your Christmas be filled with blessings and unforgettable moments. Merry Christmas!” (Droga Babciu, Najserdeczniejsze myśli i najlepsze życzenia dla najwspanialszego członka rodziny. Niech Twoje Święta będą pełne błogosławieństw i niezapomnianych chwil. Wesołych Świąt!)

Dla Przyjaciół:

 1. „Anne and Thomas, Wishing you a season filled with laughter, cherished friendships, and the warmth of the holiday spirit. Merry Christmas, my dear friends!” (Anno i Tomaszu, Życzę Wam zimy pełnej śmiechu, cenionych przyjaźni i ciepła świątecznego ducha. Wesołych Świąt, moi drodzy przyjaciele!)
 2. „May this Christmas bring us more reasons to laugh, more opportunities to create memories, and more time to cherish our friendship. Merry Christmas, pals!” (Niech te Święta przyniosą nam więcej powodów do śmiechu, więcej okazji do tworzenia wspomnień i więcej czasu na pielęgnowanie naszej przyjaźni. Wesołych Świąt, kumple!)
 3. „To my wonderful friends from UK, may your holiday season be as bright as your spirits and as joyful as our friendship. Merry Christmas and cheers to our bond!” (Moim wspaniałym przyjaciołom z Wielkiej Brytanii, niech Wasz okres świąteczny będzie tak jasny jak Wasze nastroje i tak radosny jak nasza przyjaźń. Wesołych Świąt i toast za naszą więź!)
 4. „Here’s to a magical Christmas filled with shared moments, laughter, and the joy of friendship. Wishing you all the happiness this season can bring. Merry Christmas, my best friend Hendrik!” (Oto magiczne Święta pełne wspólnych chwil, śmiechu i radości przyjaźni. Życzę Ci ogromu szczęścia, jaki ta pora może przynieść. Wesołych Świąt, mój najlepszy przyjacielu Hendriku!)
 5. „My lovely Kate, Warm wishes for a Christmas surrounded by good friends, good times, and good cheer. Merry Christmas to the friend who makes my life brighter!” (Moja droga Kasiu, Serdeczne życzenia Świąt otoczonych dobrymi przyjaciółmi, dobrymi chwilami i dobrym nastrojem. Wesołych Świąt dla przyjaciółki, która rozświetla moje życie!”)

Dla Znajomych:

 1. „May this festive season be a time of joy, reflection, and beautiful moments shared among friends. Merry Christmas to all my acquaintances!” (Niech ten świąteczny czas będzie pełen radości, refleksji i pięknych chwil spędzonych wśród przyjaciół. Wesołych Świąt wszystkim moim znajomym!)
 2. „Wishing you a Christmas filled with peace, joy, and shared moments with those you hold dear. Merry Christmas, dear neighbour” (Życzę Ci Świąt pełnych spokoju, radości i chwil spędzonych z bliskimi. Wesołych Świąt, drogi sąsiedzie.)
 3. „Sending warm thoughts and best wishes for a wonderful holiday season. May your Christmas be merry and your days filled with happiness. Merry Christmas Anne!” (Przesyłam ciepłe myśli i najlepsze życzenia na wspaniały okres świąteczny. Niech Twoje Święta będą radosne, a pozostałe dni pełne szczęścia. Wesołych Świąt Anno!)
 4. „Dear Josh, May the holiday season bring you delightful surprises, joyous celebrations, and cherished moments with friends and family. Merry Christmas!” (Drogi Joshu, niech okres świąteczny przyniesie Ci wspaniałe niespodzianki, radosne świętowanie i cenne chwile z przyjaciółmi i rodziną. Wesołych Świąt!)
 5. „Wishing you a Merry Christmas and a fantastic New Year!” (Życzę Ci Wesołych Świąt i fantastycznego Nowego Roku!)

Te życzenia są skierowane do różnych grup osób, biorąc pod uwagę relacje i stopień bliskości. Życzenia dla bliskich są bardziej osobiste, dla przyjaciół zawierają ciepłe życzenia, a dla znajomych są bardziej ogólne, ale wciąż pełne serdeczności i radości świątecznej.

Jakich słówek i zwrotów używać składając życzenia świąteczne rodzinie i znajomym?

Podczas składania życzeń świątecznych rodzinie i znajomym warto używać serdecznych słów i zwrotów, takich jak „Dear”, „Wishing you”, „Family”, „Love” oraz wyrażeń takich jak „May this season bring” czy „Warm wishes”. Dodanie osobistych akcentów, takich jak dziękowanie za miłość czy wspomnienia, sprawia, że życzenia są bardziej wyjątkowe i bliskie sercu. Używanie zwrotów typu „Merry Christmas”, „Hugs and kisses” czy „Sending love and joy” dodaje ciepła i radości do życzeń. Nie zapomnij spersonalizować swoich życzeń do najbliższych, poprzez zaadresowanie ich z imienia.

Angielski Polski
Dear Drogi / Droga
Wishing you… Życzę Ci…
Family Rodzina
May this season bring… Niech ten okres przyniesie…
Love Miłość
Thank you for… Dziękuję za…
Warmth Ciepło
Cherished Cenne / Umiłowane
Happiness Szczęście
Best wishes Najlepsze życzenia
With gratitude… Z wdzięcznością…
Joyful Radosny / Pełen radości
Merry Christmas! Wesołych Świąt!
Thank you for your love Dziękuję za Twoją miłość
Peace Pokój
Best regards Najlepsze życzenia
Memories Wspomnienia
Togetherness Wspólne spędzanie czasu
Warm wishes Serdeczne życzenia
Blessings Błogosławieństwa
Thankful for… Wdzięczny za…
Sharing Dzielenie się
Heartfelt Szczere / Serdeczne
Hugs and kisses Uściski i całusy
Special moments Wyjątkowe chwile
Grateful Wdzięczny
Precious Cenny / Wartościowy
Sending love and joy Wysyłając miłość i radość
Warmest greetings Najserdeczniejsze pozdrowienia
Fond memories Umiłowane wspomnienia

Podsumowanie 

Podsumowując, podczas składania życzeń świątecznych dla rodziny i znajomych, warto wykorzystać serdeczne słowa i dodać osobisty akcent poprzez wyrażanie miłości, wdzięczności i pochylenie się nad wspólnymi wspomnieniami.

Natomiast w przypadku życzeń formalnych dla osób, z którymi jesteśmy związani zawodowo, istotne jest zachowanie profesjonalizmu poprzez wybór odpowiednich słów i pilnowaniu formalnego tonu. Niezależnie od relacji, nasz osobisty wkład oraz szacunek do drugiej osoby stanowią klucz do sformułowania udanych życzeń świątecznych, które są wyjątkowym sposobem wyrażenia uczuć w tym wyjątkowym okresie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
opis obrazka po angielsku
Słownictwo
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.