Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Przekształcanie zdań w języku angielskim: transformacje i parafrazy  
Gramatyka
Star icon
25.01.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Przekształcanie zdań w języku angielskim: transformacje i parafrazy  

Spis treści

Przekształcanie zdań w języku angielskim to proces adaptacji struktury zdania bez zmiany jego podstawowego znaczenia. Jest to umiejętność niezbędna w różnych aspektach nauki angielskiego, zarówno podczas codziennej komunikacji jak i podczas testów i egzaminów językowych. Przekształcanie zdań i parafrazowanie to szczególnie przydatne umiejętności dla osób uczących się angielskiego jako drugiego języka.

Swobodne parafrazowanie pomaga unikać powtórzeń słownictwa oraz plagiatu podczas pisania pracy akademickiej na wyższym poziomie zaawansowania. Dowiedz się więcej o zasadach gramatycznych niezbędnych przy przekształcaniu zdań w języku angielskim. Odkryj przykłady przekształceń zdań, które pomogą Ci w sprawnej komunikacji w języku angielskim.

Na czym polega przekształcanie zdań?  

Przekształcanie zdań to proces modyfikacji struktury zdania w taki sposób, aby zachować jego pierwotne znaczenie, ale zmieniając jego formę. Jest to umiejętność pozwalająca na elastyczne posługiwanie się językiem i adaptowanie wypowiedzi do różnych kontekstów i potrzeb.

Czym są transformacje? Transformacje to zmiany aplikowane do zdań w celu dostosowania ich formy, nie wpływając negatywnie na treść i intencję wypowiedzi. Mogą one obejmować zmianę czasu gramatycznego, strony czynnej na bierną, konstrukcji zdań złożonych na proste i odwrotnie, a także zastosowanie synonimów w celu parafrazowania.

Transformacje polegają na zastosowaniu reguł gramatycznych w celu przekształcenia zdania, zachowując przy tym jego semantyczną wartość. Oznacza to, że zdanie po transformacji powinno przekazywać tę samą informację, co zdanie oryginalne, ale może się różnić pod względem struktury, czasu, osoby, czy też aktywności (strona czynna/bierna).

Głównym celem transformacji jest zwiększenie płynności językowej, umożliwienie unikania powtórzeń oraz uatrakcyjnienie tekstu. Transformacje po angielsku są także używane w celu dostosowania wypowiedzi do określonego kontekstu, np. formalnego lub nieformalnego, oraz w celu spełnienia wymogów gramatycznych określonych typów tekstów.

Gdzie możemy się spotkać z transformacjami? Transformacje znajdują zastosowanie w praktycznie każdym aspekcie użycia języka angielskiego: podczas pisania tekstów akademickich i twórczych, w komunikacji biznesowej i codziennej, a także w testach językowych, gdzie często wymagana jest umiejętność przekształcania zdań.

Przykłady transformacji w języku angielskim:

 1. Ze względu na czas: „I am going to the store.” może być przekształcone na „I will go to the store.”
 2. Strona czynna na bierną: „The committee will review your application.” na „Your application will be reviewed by the committee.”
 3. W konstrukcji zdań: Zdanie proste „She opened the door and smiled.” można przekształcić w zdanie złożone „After she opened the door, she smiled.”
 4. Jako parafrazowanie: „The manager accepted our proposal due to its innovative approach.” na „Our proposal was accepted by the manager because it was innovative.”

Opanowanie technik transformacji zdania pozwala na płynne i efektywne porozumiewanie się, dając użytkownikowi języka narzędzia do precyzyjnego i kreatywnego wyrażania swoich myśli.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jakie są rodzaje przekształceń zdań? 

Rodzaje przekształceń zdań w języku angielskim można sklasyfikować według 5 kryteriów, które pomagają w zrozumieniu, jak można manipulować strukturą zdania, zachowując jego pierwotne znaczenie. Dla porządku wylistowaliśmy kluczowe kategorie przekształceń, które będą szerzej opisywane w dalszej części tekstu:

 1. Od mowy czynnej do biernej – przekształcenie zdania, aby podmiot stał się obiektem czynności wykonanej przez agenta.
 2. Mowa bezpośrednia do pośredniej – zmiana formy zdania z bezpośredniego zacytowania wypowiedzi na jej parafrazę lub opis.
 3. Zdania negatywne do pozytywnych – konwersja zdania z formy przeczącej na twierdzącą.
 4. Od stwierdzenia do pytania (i odwrotnie) – zmiana zdania oznajmującego na pytające i vice versa.
 5. Upraszczanie zdań złożonych – przekształcenie zdania złożonego, zawierającego więcej niż jedno orzeczenie lub podmiot, na zdanie prostsze.

1. Od mowy czynnej do biernej

Przekształcenie z mowy czynnej do biernej polega na zmianie struktury zdania, tak aby obiekt działania stał się podmiotem zdania, a podmiot działania – jeśli jest wspomniany – staje się 'agentem’, wyrażonym zazwyczaj przez frazę „by [podmiot]”. Konstrukcja zdania w stronie biernej obejmuje formę „be” w odpowiednim czasie gramatycznym oraz czasownik w formie trzeciej (past participle).

Przykłady:

 • Strona czynna: The chef cooks the meal. (Szef kuchni gotuje posiłek.)
 • Strona bierna: The meal is cooked by the chef. (Posiłek jest gotowany przez szefa kuchni.)

2. Mowa bezpośrednia do pośredniej

Przekształcanie z mowy bezpośredniej do pośredniej wiąże się z parafrazowaniem czyjejś wypowiedzi, nie cytując jej dokładnie, lecz przekazując ogólny sens. W mowie pośredniej, czasowniki przesuwają się zazwyczaj o jeden czas wstecz (np. z teraźniejszego na przeszły), a zaimki i wskazówki czasowe są dostosowane do kontekstu mówiącego.

Przykłady:

 • Mowa bezpośrednia: He said, „I am eating.”
 • Mowa pośrednia: He said that he was eating.

3. Zdania negatywne do pozytywnych

Transformacja zdania negatywnego do pozytywnego wymaga odwrócenia konstrukcji negacji, zmieniając znaczenie zdania na przeciwne. Często wymaga to użycia antonimów lub zmiany konstrukcji gramatycznej zdania.

Przykłady:

 • Zdanie negatywne: She does not like coffee. (Ona nie lubi kawy.)
 • Zdanie pozytywne: She likes coffee. (Ona lubi kawę.)

4. Od stwierdzenia do pytania (i odwrotnie)

Zmiana zdania stwierdzającego na pytające (i odwrotnie) polega na modyfikacji konstrukcji zdania tak, aby spełniało funkcję pytającą lub stwierdzającą. Pytania wymagają inwersji (zmiany kolejności) podmiotu i pomocniczego czasownika lub dołączenia operatora pytającego (np. do/does/did).

Przykłady:

 • Stwierdzenie: You have seen that movie. (Widziałeś ten film.)
 • Pytanie: Have you seen that movie? (Czy widziałeś ten film?)

5. Upraszczanie zdań złożonych

Upraszczanie zdań złożonych polega na rozbiciu długich, złożonych konstrukcji składających się z kilku klauzul na prostsze zdania, każde wyrażające jedną myśl. Często wymaga to eliminacji zbędnych spójników i przekształcenia zdań podrzędnych na główne.

Przykłady:

 • Zdanie złożone: Although he was tired, he decided to continue working. (Chociaż był zmęczony, zdecydował się kontynuować pracę.)
 • Zdanie uproszczone: He was tired. However, he decided to continue working. (Był zmęczony. Mimo to zdecydował się kontynuować pracę.)

Techniki skutecznego parafrazowania  

Techniki skutecznego parafrazowania są kluczowe dla każdego, kto pragnie płynnie i precyzyjnie posługiwać się językiem angielskim, szczególnie w kontekście pisania tekstów akademickich, profesjonalnych oraz twórczych. Oto kilka sprawdzonych metod:

1. Zmiana struktury zdania przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnego znaczenia. Ta technika polega na przearanżowaniu komponentów zdania, aby zmienić jego formę, nie wpływając jednak na treść.

 • Oryginał: The government will introduce a new education policy. Parafraza: A new education policy will be introduced by the government.
 • Oryginał: Scientists discovered new evidence of water on Mars. Parafraza: New evidence of water on Mars was discovered by scientists.

2. Zastępowanie synonimów bez zmiany oryginalnego kontekstu. Wymaga to użycia słów o podobnym znaczeniu, aby uniknąć plagiatu, jednocześnie zachowując główną ideę wypowiedzi.

 • Oryginał: Global warming causes ice caps to melt. Parafraza: Climate change leads to the dissolving of polar ice.
 • Oryginał: The author argues that social media influences public opinion. Parafraza: The writer contends that social networks sway the public’s viewpoint.

3. Modyfikowanie konstrukcji gramatycznej ze strony czynnej na bierną i odwrotnie. Ta technika umożliwia znaczną zmianę struktury zdania, pomagając uniknąć podobieństwa do oryginału.

 • Oryginał: The museum exhibits artifacts from Ancient Egypt. Parafraza: Artifacts from Ancient Egypt are exhibited by the museum.
 • Oryginał: The team will launch the project next month. Parafraza: The project will be launched by the team next month.

4. Wskazówki dotyczące zapewnienia, że parafrazowana treść jest wolna od plagiatu. Ważne jest, aby przy parafrazowaniu tworzyć zupełnie nową formę wypowiedzi, która jednocześnie wiernie oddaje sens oryginału. Używanie własnych słów i unikalnych struktur zdaniowych jest kluczowe.

 • Oryginał: Technology is rapidly changing the workplace. Parafraza: The workplace is being transformed quickly by advancements in technology.
 • Oryginał: Eating vegetables is beneficial for health. Parafraza: Consuming green produce has advantages for one’s health.

Dobre parafrazowanie wymaga praktyki i zrozumienia głębokiego znaczenia tekstu źródłowego. Stosując te techniki, można skutecznie przekształcać treści, unikając plagiatu i poprawiając własne umiejętności językowe.

Najczęstsze wyzwania i rozwiązania 

Przekształcanie zdań i parafrazowanie, mimo swojej użyteczności, może przysporzyć uczniom pewnych trudności. Do najczęstszych wyzwań należą niezamierzone zmienianie oryginalnego znaczenia tekstu oraz nadmierne komplikowanie struktur zdaniowych, co może prowadzić do niejasności i błędów interpretacyjnych.

Zmiana oryginalnego znaczenia może nastąpić, gdy w procesie parafrazowania dodajemy lub pomijamy kluczowe informacje, co zmienia kontekst wypowiedzi. Aby temu zapobiec, ważne jest dokładne zrozumienie tekstu źródłowego przed jego przekształceniem.

 • Oryginał: „Police arrested the subject after a brief chase.”
 • Nieudana parafraza: „After a short chase, the subject captured the police.”

Rozwiązaniem jest ponowne przeczytanie oryginału, aby upewnić się, że parafraza wiernie oddaje jego sens.

Nadmierne komplikowanie występuje, gdy w próbie uatrakcyjnienia tekstu używamy zbyt wielu skomplikowanych słów lub niepotrzebnie złożonych struktur zdaniowych, co utrudnia zrozumienie przekazu. Przykład:

 • Oryginał: „The project was successful.”
 • Zbyt skomplikowana parafraza: „The endeavor was characterized by a high degree of successfulness.”

Aby uniknąć tego błędu, należy kierować się zasadą klarowności i prostoty, pamiętając, że cel parafrazowania to przede wszystkim przekazanie znaczenia w sposób jasny i zrozumiały.

Jak podejść do transformacji zdania w języku angielskim, aby nie popełnić błędu?

 1. Dokładne zrozumienie tekstu źródłowego: Przed przystąpieniem do parafrazowania upewnij się, że w pełni rozumiesz przekaz oryginału.
 2. Użycie synonimów z umiarem: Zastąp słowa synonimami tylko tam, gdzie to możliwe bez zmiany znaczenia.
 3. Prostota przede wszystkim: Staraj się utrzymać prostotę i klarowność przekazu, unikając niepotrzebnie skomplikowanych konstrukcji.
 4. Sprawdzanie wierności parafrazy: Po przekształceniu, porównaj swoją wersję z oryginałem, aby upewnić się, że nie zmieniłeś niezamierzenie jego znaczenia.
 5. Korzystanie z narzędzi i zasobów: W razie wątpliwości, skorzystaj z dostępnych narzędzi, takich jak słowniki synonimów czy bazy gramatyczne, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich słów i form.

Stosując się do tych rozwiązań i najlepszych praktyk, można skutecznie przezwyciężyć wyzwania związane z przekształcaniem zdań i parafrazowaniem, czyniąc proces ten mniej problematycznym i bardziej efektywnym.

Praktyczne zastosowania

Poniżej przedstawiamy praktyczne rozwiązania i przykłady parafrazowania angielskich zdań w wybranych kontekstach.

1. Pisanie prac akademickich:

 • Unikanie plagiatu: Kluczową umiejętnością w pisaniu akademickim jest parafrazowanie źródeł w taki sposób, aby nie naruszać praw autorskich, jednocześnie zachowując pierwotne znaczenie tekstu. Zamiast kopiować definicję słowa z encyklopedii, przeczytaj ją, zrozum i zapisz swoimi słowami, zachowując kluczowe informacje.
 • Streszczanie źródeł: Efektywne streszczanie pozwala na przedstawienie głównych idei danego tekstu w skondensowanej formie. Przeczytaj rozdział książki i stwórz streszczenie, które zawiera główne argumenty autora, używając własnego stylu pisania.

2. Pisanie kreatywne:

 • Zwiększanie różnorodności stylistycznej: Eksperymentowanie z różnymi sposobami wyrażania tych samych myśli może wzbogacić tekst o nowe, ciekawe formy. Opisując scenerię, spróbuj użyć różnych struktur zdaniowych i słownictwa, aby każdy opis był unikalny i malowniczy.
 • Dostosowywanie tonów: Zdolność do zmiany tonu tekstu poprzez parafrazowanie może być szczególnie przydatna w tworzeniu dialogów, które realistycznie odzwierciedlają różnorodność ludzkich głosów. Zmieniaj ton wypowiedzi postaci w zależności od sytuacji, w której się znajduje, używając parafrazowania do dostosowania języka do kontekstu emocjonalnego.

3. Komunikacja biznesowa:

 • Przeformułowanie wiadomości dla różnych odbiorców: W biznesie często ta sama treść musi być przekazana różnym grupom odbiorców, od pracowników po klientów, wymagając dostosowania języka. Informacja o nowej polityce firmy może być przedstawiona w sposób formalny dla zarządu i w wersji bardziej przystępnej dla zespołu.

4. Język codzienny:

 • Poprawa zrozumienia i umiejętności komunikacyjnych: Parafrazowanie może pomóc w lepszym zrozumieniu i wyjaśnieniu trudnych koncepcji podczas codziennych rozmów. Wyjaśniając zasady gry, użyj parafrazowania, aby upewnić się, że wszyscy uczestnicy zrozumieją instrukcje.

Zastosowanie tych technik w praktyce wymaga wprawy, ale zdecydowanie podbija umiejętności językowe uczniów. Parafrazowanie pomaga osiągnąć językową elastyczność i wysoki poziom zrozumienia języka, a także usprawnia codzienną komunikację i głębsze zrozumienie gramatyki języka angielskiego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
18.01.2024
Time icon 12 min
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.