Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Spójniki w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
29.09.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Spójniki w języku angielskim

Spis treści

Spójniki, po angielsku conjunctions lub linking words, to część mowy, która przyjmuje postać krótkich wyrazów, łączących słowa, wyrażenia lub zdania, nadając im spójność i logiczną strukturę. 

Spójniki służą do łączenia różnych elementów w zdaniach, tworząc między nimi różnego rodzaju relacje: przyczynowo-skutkowe, czasowe, warunkowe itd. Stosowanie spójników pozwala m.in. oddzielić zdania i umożliwia ich złożoną budowę, kiedy chcemy powiedzieć o wielu informacjach naraz. W języku angielskim podobnie jak w innych językach, spójniki pełnią kluczową rolę w budowaniu sensownych i zrozumiałych wypowiedzi.

Te krótkie słówka pełnią rolę łączników w angielskim i dzięki nim możemy nadać dodatkowy sens naszej wypowiedzi, dodać do niej dodatkowe informacje oraz pokazać łączność między zdaniami i zależność między nimi. W tym artykule sprawdzimy, jakie są spójniki po angielsku i jak z ich wykorzystaniem prawidłowo wykonać połączenia dwóch zdań po angielsku. 

W języku angielskim występują co najmniej 4 podziały na rodzaje spójników. Każdy z angielskich spójników pełni inną funkcję w zdaniu i wymaga różnego użycia. Im więcej spójników angielskich znamy, tym lepiej, poradzimy sobie w codziennej komunikacji. Poniżej znajdziesz podział linking words angielskich na różne kategorie takich spójników. 

Spójniki łączne w języku angielskim

Spójniki łączne są używane do wyrażania różnych relacji między częściami zdania, takich jak przyczyna i skutek, przeciwieństwo czy warunek. Pomagają w utrzymaniu płynności i logiki w komunikacji. Ze spójników łącznych korzystamy, gdy chcemy połączyć dwa lub więcej zdań w jedną całość, zachowując przy tym ich logiczną spójność, sens i znaczenie. Jakie to są spójniki łączne? Parę przykładów ich użycia w zdaniach znajdziesz poniżej. 

 • Because (ponieważ) – np. „I am tired because I didn’t sleep well.” (Jestem zmęczony, ponieważ źle spałem.)
 • And (i) – np. „She reads and writes every day.” (Ona czyta i pisze każdego dnia.)
 • But (ale) – np. „I want to go, but I can’t.” (Chcę iść, ale nie mogę.)
 • Or (lub) – np. „Would you like tea or coffee?” (Chcesz herbaty czy kawy?)
 • So (więc) – np. „It was raining, so I took an umbrella.” (Padało, więc wziąłem parasol.)

Spójniki współrzędne w języku angielskim

Spójniki współrzędne (ang. coordinating conjunctions) to część mowy, która łączy elementy o równorzędnej funkcji, takie jak zdania, frazy lub słowa. Spójniki te używane są do łączenia zdań, które mogą stanowić odrębne myśli, ale są logicznie powiązane. Korzystamy z nich, gdy chcemy utworzyć złożone, ale spójne wypowiedzi. Jakie to są spójniki współrzędne w angielskim? Przykłady znajdują się poniżej: 

 • And (i) – np. „He reads books and plays games.” (On czyta książki i gra w gry.)
 • But (ale) – np. „I like coffee, but I don’t like tea.” (Lubię kawę, ale nie lubię herbaty.)
 • Or (lub) – np. „Do you want tea or coffee?” (Chcesz herbaty czy kawy?)
 • Nor (ani) – np. „He neither reads nor writes.” (On ani nie czyta, ani nie pisze.)
 • So (więc) – np. „She was tired, so she went to bed.” (Była zmęczona, więc poszła spać.)
 • Yet (jednak) – np. „I haven’t finished yet.” (Jeszcze nie skończyłem.)
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Spójniki podrzędne w języku angielskim

Spójniki podrzędne (ang. subordinating conjunctions) to kolejna kategoria spójników, która wprowadza zdania podrzędne i łączy je ze zdaniem nadrzędnym. Te spójniki pomagają określić zależność między różnymi informacjami w zdaniu. Używamy ich, gdy chcemy zaznaczyć, że jedno zdanie jest wynikiem, przyczyną, warunkiem itd. drugiego zdania. Jakie to są spójniki podrzędne w angielskim? Przykłady znajdują się poniżej.  

 • Because (ponieważ) – np. „He is sad because he failed the test.” (Jest smutny, ponieważ oblał test.)
 • Although (chociaż) – np. „He smiled, although he was sad.” (Uśmiechnął się, chociaż był smutny.)
 • While (podczas gdy) – np. „She reads while he watches TV.” (Ona czyta, podczas gdy on ogląda telewizję.)
 • If (jeśli) – np. „You will succeed if you try hard.” (Osiągniesz sukces, jeśli się postarasz.)
 • Unless (chyba że) – np. „You won’t understand unless you pay attention.” (Nie zrozumiesz, chyba że będziesz uważać.)

Spójniki skorelowane w języku angielskim

Spójniki skorelowane (ang. correlative conjunctions) to pary spójników, które współdziałają razem, aby łączyć i nadać sens różnym elementom w zdaniach. Są one używane w parach i muszą być umieszczone w odpowiednich miejscach w zdaniu, aby zachować równowagę i spójność. Te spójniki są używane do łączenia zdań w sposób, który podkreśla ich wzajemne relacje i tworzy bardziej złożone struktury gramatyczne. Korzystamy z nich, gdy chcemy wprowadzić bardziej złożone struktury zdaniowe i podkreślić relacje między różnymi elementami zdania. Jakie to są spójniki skorelowane w angielskim? Poniżej znajdują się przykłady.  

 • Either… or (albo… albo) – np. „You can either go by train or take a bus.” (Możesz albo pojechać pociągiem, albo wziąć autobus.)
 • Neither… nor (ani… ani) – np. „He is neither smart nor diligent.” (On nie jest ani mądry, ani pilny.)
 • Not only… but also (nie tylko… ale także) – np. „She is not only intelligent but also kind.” (Ona jest nie tylko inteligentna, ale także uprzejma.)
 • Both… and (zarówno… jak i) – np. „He is both a musician and a painter.” (On jest zarówno muzykiem, jak i malarzem.)
 • Whether… or (czy… czy) – np. „I don’t know whether to be happy or sad.” (Nie wiem, czy być szczęśliwym, czy smutnym.)

Angielskie spójniki podzielone na funkcje – linking words

Linking words, czyli wyrazy łączące, to termin odnoszący się do słów i fraz, które łączą różne elementy w zdaniu, tworząc logiczną i spójną całość. Są to wyrazy takie jak „however,” „moreover,” „therefore,” czy „in addition,” które pomagają w składaniu zdań i paragrafów w logiczną całość. Służą one do pokazywania relacji między różnymi częściami zdania oraz między różnymi zdaniami w paragrafie czy tekście.

Wyrazy łączące są niezbędne, gdy chcemy wprowadzić przyczynę, wynik, wniosek, sprzeczność lub jakikolwiek inny rodzaj relacji między dwoma myślami czy pomysłami. Można ich używać w różnych kontekstach: w pisaniu akademickim, w artykułach, esejach, ale także w mowie potocznej. Są one szczególnie przydatne, gdy chcemy zwiększyć czytelność i zrozumienie tekstu, podkreślając jego strukturę i logiczną konstrukcję.

Przykładem użycia może być zdanie: „I love reading books; therefore, I spend a lot of time in the library.” Wyraz łączący „therefore” w tym zdaniu wskazuje na logiczny wniosek wynikający z pierwszej części zdania.

Sprawdźmy, jakie funkcje mogą pełnić poszczególne spójniki w zdaniu.

Cel spójnika w zdaniu Przykłady spójników po angielsku
Dodawanie podobnego sensu do głównej wypowiedzi and, as well as, besides, moreover, furthermore, what is more, In addition, not only … but also
Porównywanie  but, however, although, despite, in spite of, nevertheless, on the contrary, on the one hand, on the other hand, whereas, while, in contrast, neither…nor
Wprowadzanie zdania względnego who, where, that, which, whose, to whom, when, what, why
Podawanie powodu because, as, since, this is why, because of, due to, owing to, for this reason
Wyrażanie rezultatu so, so…that, such a…that, therefore, thus, consequently, as a result, too…for/to, not enough…for/to
Wyrażanie celu to, so as to, in order that, so that, for
Prowadzenie narracji First (of all), At first, At the beginning, In the beginning, then, next, before, after, after that, afterwards, when, while, during, soon, prior to, immediately, once, suddenly, as soon as, No sooner…than, Hardly…when, finally, eventually, at the end, in the end, at last, To begin with, until
Wyrażanie opinii I would say that, In my opinion, I think (that), I believe (that), personally, apparently
Podawanie przykładów for example, for instance, for one thing, this includes, such as
Podsumowanie All in all, overall, generally, In conclusion, on the whole, in the main, To sum up
Podkreślanie czegoś especially, particularly, naturally, exactly, because, above all, whatever, whenever, too / enough, the more …

 

Czy przed spójnikami stawiamy przecinki?

W języku angielskim zasady stawiania przecinków z spójnikami są dość specyficzne i zależą od kontekstu. Najczęściej przecinek przed spójnikiem jest stawiany, gdy łączymy dwie niezależne części zdania (cause). To znaczy, że obie części zdania, które łączymy, mogą istnieć jako osobne, pełne zdania. Na przykład:

 • „I wanted to buy a new phone, but I didn’t have enough money.” (Chciałem kupić nowy telefon, ale nie miałem wystarczająco dużo pieniędzy.)

W tym przypadku przed spójnikiem „but” stawiamy przecinek, ponieważ „I wanted to buy a new phone” i „I didn’t have enough money” mogą istnieć jako osobne zdania.

Jeżeli jednak łączymy zdanie główne z podrzędnym, przecinek nie jest zazwyczaj wymagany. Na przykład:

 • „I ran because I was late.” (Biegałem, ponieważ spóźniłem się.)

W tym przypadku przed spójnikiem „because” nie stawiamy przecinka, ponieważ „I was late” nie jest zdaniem niezależnym.

Najczęściej decyzja o użyciu przecinka przed spójnikiem zależy od rodzaju zdania lub wyrażenia, które tym spójnikiem spajamy. Często bywa dość intuicyjna, jednak dzięki częstej praktyce, stanie się zrozumiała.

Ćwiczenia do nauki języka angielskiego – spójniki 

Wykonaj poniższe ćwiczenia w formie przyjemnego quizu. Dzięki odpowiedziom na pytania utrwalisz wiedzę o angielskich popularnych spójnikach i zapamiętasz nowo poznane krótkie linking words. Nauka angielskiego i gramatyki jest przyjemniejsza niż myślisz! Pamietaj, że każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź! 

Which conjunction best completes the sentence: "I wanted to go to the party, _____ I had to study."
Choose the correct conjunction: "She is very smart, _____ she can't solve every problem."
Fill in the blank: "_____ you finish your dinner, you can't have dessert."
Which conjunction fits here: "I enjoy playing the piano, _____ I don't like practicing scales."
Complete the sentence: "I like tea _____ coffee."
Choose the correct linking word: "She didn't call me. _____, I didn't know what happened to her."
Which conjunction should you use: "_____ you practice more, you won't get better."
Fill in the blank: "He is both intelligent _____ humble."
Which is the correct conjunction: "_____ he was tired, he still managed to finish his homework."
Select the appropriate conjunction: "She will attend the conference _____ she has time."
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi
5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.