Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Angielskie antonimy (opposite) -  słowa przeciwstawne w języku angielskim   
Gramatyka
Star icon
07.02.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Angielskie antonimy (opposite) –  słowa przeciwstawne w języku angielskim   

Spis treści

Antonimy, czyli słowa przeciwstawne, są nieodłącznym elementem języka angielskiego, które odgrywają kluczową rolę w komunikacji, umożliwiając wyrażenie przeciwieństw i kontrastów. Stanowią one fundament dla precyzyjnego i wyrazistego przekazu myśli, uczuć, cech czy opisów sytuacji. Słowa przeciwstawne, jak „hot” (gorący) i „cold” (zimny), „big” (duży) i „small” (mały), czy „early” (wcześnie) i „late” (późno), pozwalają na zniuansowane opisywanie rzeczywistości i zaznaczanie różnic między różnymi aspektami życia.

Opposite words wzbogacają język, dodając mu głębi i pozwalając na bardziej szczegółowe i zrozumiałe komunikowanie się. Antonimy są niezbędne nie tylko w literaturze, ale również w codziennej komunikacji, argumentacji i opisach, ułatwiając wyrażanie kontrastów i porównań.

Tworzenie słów przeciwstawnych w języku angielskim może odbywać się poprzez zapamiętywanie gotowych par antonimów lub przez dodawanie odpowiednich przedrostków do istniejących słów, takich jak „un-„, „in-„, „im-„, „dis-„, co pozwala na tworzenie przeciwnych znaczeń. Na przykład, dodając przedrostek „un-” do słowa „happy” (szczęśliwy), otrzymujemy „unhappy” (nieszczęśliwy), co ilustruje, jak za pomocą niewielkich zmian można wyrazić przeciwstawne idee.

W dalszej części artykułu przedstawione zostaną konkretniejsze przykłady antonimów oraz ich zastosowanie w praktyce. Zrozumienie słów przeciwstawnych w języku angielskim poszerzy Twoje możliwości wyrażania się i pomoże w budowaniu bogatszych, bardziej złożonych wypowiedzi.

Angielskie przymiotniki przeciwstawne (opposite adjectives)  

Angielskie przymiotniki przeciwstawne (opposite adjectives) to słowa używane do opisania cech, które są na przeciwległych końcach spektrum znaczeniowego. Takie przymiotniki pozwalają na dokładne przedstawianie właściwości osób, przedmiotów czy sytuacji, umożliwiając wskazanie różnic między nimi. Na przykład, przymiotniki „tall” (wysoki) i „short” (niski) opisują przeciwstawne cechy fizyczne.

Przymiotniki przeciwstawne umożliwiają wyrażenie dokładnego przeciwieństwa cech, co jest szczególnie przydatne przy opisach, porównaniach oraz w sytuacjach wymagających precyzji i klarowności. Przymiotniki te pozwalają na szybką i efektywną komunikację, eliminując niejednoznaczności i ułatwiając zrozumienie przekazu.

Tworzenie przymiotników przeciwstawnych w języku angielskim często opiera się na znajomości par przymiotników o przeciwstawnych znaczeniach, ale można je również tworzyć, dodając odpowiednie przedrostki negatywne, takie jak „un-„, „in-„, „im-„, czy „dis-„, do przymiotników, aby uzyskać ich antonimy. Na przykład, z „fortunate” (szczęśliwy) można uzyskać „unfortunate” (nieszczęśliwy), pokazując, jak przedrostki mogą zmieniać znaczenie słów na przeciwne.

Przykłady zdań z przymiotnikami przeciwstawnymi ilustrują ich użycie i kontekst:

 1. The room was incredibly hot, while the hallway was surprisingly cold. – Pokój był niesamowicie gorący, podczas gdy korytarz był zaskakująco zimny.
 2. She found the movie extremely interesting, but her brother thought it was quite boring. – Uznała film za niezwykle interesujący, ale jej brat uważał go za całkiem nudny.
 3. The new model of this car is very efficient, in contrast to the older model, which was rather inefficient. – Nowy model tego samochodu jest bardzo wydajny, w przeciwieństwie do starszego modelu, który był raczej niewydajny.
 4. During the summer, the weather in this region can be very dry, but in winter, it becomes quite wet. – Latem pogoda w tym regionie może być bardzo sucha, ale zimą staje się dość wilgotna.
 5. His approach to solving problems is very practical, unlike mine, which is more theoretical. – Jego podejście do rozwiązywania problemów jest bardzo praktyczne, w przeciwieństwie do mojego, które jest bardziej teoretyczne.

Te przykłady pokazują, jak przymiotniki przeciwstawne mogą być używane do tworzenia wyrazistych, kontrastowych opisów, podkreślając różnice między osobami, przedmiotami, czy sytuacjami, i jak ważną rolę odgrywają w codziennej komunikacji oraz w języku angielskim.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Lista popularnych przymiotników przeciwstawnych

Oto lista 50 popularnych przymiotników przeciwstawnych, pogrupowanych tematycznie, wraz z ich polskimi tłumaczeniami. Lista ta ułatwi zapamiętanie angielskich antonimów osobom uczącym się języka angielskiego, pomagając nie tylko w rozszerzeniu słownictwa, ale również w praktycznym stosowaniu przymiotników przeciwstawnych w różnych kontekstach. ​

Lp. Angielski przymiotnik Polski przymiotnik Angielski antonim Polski antonim
1 happy szczęśliwy sad smutny
2 big duży small mały
3 easy łatwy difficult trudny
4 early wcześnie late późno
5 hot gorący cold zimny
6 good dobry bad zły
7 many wiele few niewiele
8 far daleko near blisko
9 fast szybki slow wolny
10 hard trudny easy łatwy
11 old stary young młody
12 clear jasny foggy mglisty
13 loud głośny quiet cichy
14 expensive drogi cheap tani
15 heavy ciężki light lekki
16 strong silny weak słaby
17 sweet słodki bitter gorzki
18 fragrant pachnący stinky śmierdzący
19 bright jasny dark ciemny
20 round okrągły square kwadratowy
21 soft miękki hard twardy
22 smooth gładki rough szorstki
23 healthy zdrowy sick chory
24 upbeat pogodny gloomy ponury
25 sunny słoneczny rainy deszczowy
26 rich bogaty poor biedny
27 high wysoki low niski
28 wide szeroki narrow wąski
29 deep głęboki shallow płytki
30 clean czysty dirty brudny
31 dry suchy wet mokry
32 open otwarty closed zamknięty
33 full pełny empty pusty
34 hardworking pracowity lazy leniwy
35 careful ostrożny careless nieostrożny
36 friendly przyjacielski unfriendly nieprzyjacielski
37 beautiful piękny ugly brzydki
38 intelligent inteligentny stupid głupi
39 interesting interesujący boring nudny
40 patient cierpliwy impatient niecierpliwy
41 generous hojny stingy skąpy
42 brave odważny cowardly tchórzliwy
43 active aktywny passive pasywny
44 optimistic optymistyczny pessimistic pesymistyczny
45 loyal lojalny disloyal nielojalny
46 modern nowoczesny ancient starożytny
47 flexible elastyczny rigid sztywny
48 polite uprzejmy rude nieuprzejmy
49 warm ciepły cool chłodny
50 secure bezpieczny dangerous niebezpieczny

Słowa przeciwstawne (Opposite words)

Słowa przeciwstawne w języku angielskim, znane również jako antonimy, to słowa o przeciwnych znaczeniach, które pozwalają na wyrażenie kontrastu lub przeciwieństwa między różnymi osobami, przedmiotami, sytuacjami czy cechami. Użycie słów przeciwstawnych jest kluczowym elementem języka, umożliwiającym precyzyjne i zrozumiałe komunikowanie się poprzez zaznaczanie różnic. Dzięki nim możemy opisywać świat w bardziej szczegółowy i zniuansowany sposób.

Oto trzy przykłady zdań wykorzystujących słowa przeciwstawne, które demonstrują ich kontekst i użycie:

 1. The water in the lake was cold, but the sun felt incredibly hot. – Woda w jeziorze była zimna, ale słońce czuło się niesamowicie gorąco.
 2. In the morning, the streets were empty, but by the afternoon, they became very busy. – Rano ulice były puste, ale po południu stały się bardzo zatłoczone.
 3. He was known to be very brave, unlike his brother, who was quite timid. – Był znany z tego, że jest bardzo odważny, w przeciwieństwie do swojego brata, który był dość nieśmiały.

Te zdania pokazują, jak antonimy mogą być używane do tworzenia wyraźnych kontrastów w komunikacji, co jest niezwykle przydatne zarówno w mowie, jak i piśmie, pozwalając na wyrażanie się w sposób bardziej dynamiczny i zróżnicowany.

Słowa przeciwstawne – rzeczowniki

Słowa przeciwstawne w kategorii rzeczowników pozwalają na zaznaczanie różnic między osobami, miejscami, przedmiotami czy zjawiskami. Ich znajomość i umiejętne użycie wzbogaca komunikację i pozwala na precyzyjniejsze opisywanie świata.

Lista słów przeciwstawnych – rzeczowniki

Słowa przeciwstawne w kategorii rzeczowników pozwalają na zaznaczanie różnic między osobami, miejscami, przedmiotami czy zjawiskami. Ich znajomość i umiejętne użycie wzbogaca komunikację i pozwala na precyzyjniejsze opisywanie świata.

Lista słów przeciwstawnych – rzeczowniki

Angielski rzeczownik Polski rzeczownik Angielski antonim Polski antonim
success sukces failure porażka
love miłość hatred nienawiść
peace pokój war wojna
truth prawda lie kłamstwo
happiness szczęście sadness smutek
friend przyjaciel enemy wróg
beginning początek end koniec
victory zwycięstwo defeat porażka
day dzień night noc
wealth bogactwo poverty bieda

 

Przykłady zdań z rzeczownikami przeciwstawnymi

1. After years of war, the country finally found peace.

 • Po latach wojny, kraj w końcu znalazł pokój.

2. The truth eventually came out, despite all the lies.

 • Prawda w końcu wyszła na jaw, pomimo wszystkich kłamstw.

3. Their happiness turned into sadness after hearing the news.

 • Ich szczęście zamieniło się w smutek po usłyszeniu wiadomości.

4. He went from poverty to wealth through hard work and determination.

 • Przeszedł od biedy do bogactwa dzięki ciężkiej pracy i determinacji.

Słowa przeciwstawne – czasowniki

Czasowniki przeciwstawne opisują akcje lub stany, które są sobie wzajemnie przeciwne. Poznając te pary, łatwiej jest wyrażać zmiany, przeciwstawne działania i relacje dynamiczne.

Lista słów przeciwstawnych – czasowniki

Czasowniki przeciwstawne opisują akcje lub stany, które są sobie wzajemnie przeciwne. Poznając te pary, łatwiej jest wyrażać zmiany, przeciwstawne działania i relacje dynamiczne.

Lista słów przeciwstawnych – czasowniki

Angielski czasownik Polski czasownik Angielski antonim Polski antonim
to arrive przybyć to depart odjechać
to build budować to destroy niszczyć
to accept akceptować to reject odrzucać
to begin zaczynać to finish kończyć
to love kochać to hate nienawidzić
to laugh śmiać się to cry płakać
to win wygrywać to lose przegrywać
to save oszczędzać to spend wydawać
to give dawać to take brać
to rise wzrastać to fall spadać

 

Przykłady zdań z czasownikami przeciwstawnymi

1. Every morning he arrives at work early, but he departs late in the evening.

 • Każdego ranka przybywa wcześnie do pracy, ale odjeżdża późno wieczorem.

2. They built their dream house, but a storm destroyed it years later.

 • Zbudowali swój wymarzony dom, ale lata później burza go zniszczyła.

3. She accepted the job offer, while her friend rejected it.

 • Ona zaakceptowała ofertę pracy, podczas gdy jej przyjaciółka ją odrzuciła.

4. The audience laughed at the comedian’s jokes, but cried during the dramatic performance.

 • Publiczność śmiała się z żartów komika, ale płakała podczas dramatycznego występu.

Słowa przeciwstawne – przysłówki

Przysłówki przeciwstawne służą do opisania sposobu wykonania danej czynności, wskazując na przeciwne cechy lub intensywność działań. Znajomość tych słów umożliwia bardziej szczegółowy opis sytuacji.

Lista słów przeciwstawnych – przysłówki

Przysłówki przeciwstawne służą do opisania sposobu wykonania danej czynności, wskazując na przeciwne cechy lub intensywność działań. Znajomość tych słów umożliwia bardziej szczegółowy opis sytuacji.

Lista słów przeciwstawnych – przysłówki

Angielski przysłówek Polski przysłówek Angielski antonim Polski antonim
quickly szybko slowly wolno
loudly głośno quietly cicho
easily łatwo hardly z trudem
always zawsze never nigdy
early wcześnie late późno
well dobrze poorly źle
here tutaj there tam
up w górę down w dół
inside wewnątrz outside na zewnątrz
together razem apart osobno

 

Przykłady zdań z przysłówkami przeciwstawnymi

1. She speaks English quickly, but he learns slowly.

 • Ona mówi po angielsku szybko, ale on uczy się wolno.

2. The music played loudly in the club, but we spoke quietly to each other.

 • Muzyka grała głośno w klubie, ale rozmawialiśmy ze sobą cicho.

3. He always wakes up early, but today he woke up late.

 • On zawsze wstaje wcześnie, ale dziś obudził się późno.

4. They used to live apart, but now they live together.

 • Kiedyś mieszkali osobno, ale teraz żyją razem.

Te przykłady pokazują, jak słowa przeciwstawne w różnych kategoriach gramatycznych mogą być używane do tworzenia wyrazistych opisów i zrozumiałej komunikacji.

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.