Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Typy pytań w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
28.03.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Typy pytań w języku angielskim

Spis treści

W każdej rozmowie, niezależnie od języka, zdolność składania i rozumienia różnych typów pytań jest kluczem do płynnej i efektywnej interakcji. Pytania umożliwiają nie tylko pozyskiwanie potrzebnych informacji, ale także wyrażanie ciekawości, empatii oraz utrzymywanie dynamiki rozmowy. W tym artykule skoncentrujemy się na typach pytań w języku angielskim, analizując ich różne formy – od pytań zamkniętych i otwartych, przez pytania pośrednie, rozłączne, aż po retoryczne.  Poprzez praktyczne przykłady, ten artykuł wzbogaci Twoje umiejętności lingwistyczne, ale również zainspiruje do bardziej świadomego wykorzystania pytań w codziennych konwersacjach.

Podstawy budowania pytań po angielsku

Aby zadać pytanie w języku angielskim, często stosujemy inwersję, czyli odwracamy kolejność słów, co odróżnia pytania od zwykłych stwierdzeń.

W stwierdzeniach zazwyczaj stosujemy kolejność:

podmiot (subject) + orzeczenie (verb) + reszta zdania.

Przy tworzeniu pytań, zwłaszcza tych wymagających odpowiedzi tak/nie, ta kolejność ulega zmianie przez wprowadzenie pomocniczego czasownika (auxiliary verb) na początek pytania, przed podmiot.

Porównanie struktury stwierdzeń i pytań

Typ zdania Struktura Przykład
Stwierdzenie Podmiot + Czasownik główny + (Obiekt/Dopełnienie) She writes a letter.
Pytanie zamknięte Czasownik pomocniczy + Podmiot + Czasownik główny + (Obiekt/Dopełnienie)? Does she write a letter?
Pytanie otwarte Słowo pytające (Wh-) + Czasownik pomocniczy + Podmiot + Czasownik główny + (Obiekt/Dopełnienie)? What does she write?

 

W przypadku pytań otwartych, na początku umieszczamy słowo pytające (np. who, what, where), które określa rodzaj oczekiwanej informacji, a następnie stosujemy strukturę podobną do pytań zamkniętych.

Schemat procesu: Tworzenie pytania na bazie stwierdzenia

 1. Identyfikacja czasownika głównego w zdaniu. Jeśli zdanie zawiera czasownik pomocniczy (np. have, be, will), użyjemy go w pytaniu. Jeśli nie, użyjemy formy 'do’ odpowiedniej dla czasu i liczby.
 2. Przeniesienie czasownika pomocniczego na początek zdania/pytania.
 3. Dodanie słowa pytającego na początku pytania otwartego.
 4. Zachowanie reszty zdania bez zmian, dostosowując końcówkę czasownika głównego, jeśli to konieczne (np. przy użyciu 'do’ w czasie teraźniejszym i przeszłym).

Przeanalizujmy przykład:

 • Stwierdzenie: She can speak French.
 • Pytanie: Can she speak French?

Ten proces pokazuje, jak proste przekształcenie może zmienić stwierdzenie w pytanie, otwierając możliwość dialogu i głębszego zrozumienia. Poniżej znajdziesz schemat ilustrujący ten proces.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Rodzaje pytań w języku angielskim

Pytania zamknięte (Yes/No questions)

Pytania zamknięte to takie, na które można odpowiedzieć krótkim „tak” lub „nie”. Ich struktura charakteryzuje się użyciem czasownika pomocniczego (np. do, does, did, are, is) na początku pytania, przed podmiotem, a następnie głównym czasownikiem.

Struktura i przykłady pytań zamkniętych w różnych czasach gramatycznych 

Operator (czasownik pomocniczy / modalny) -> Podmiot ->
Główny czasownik (jeśli nie jest tożsamy z operatorem) -> Pozostała część zdania

Czas gramatyczny Czasownik pomocniczy Przykład użycia Tłumaczenie na język polski 
Present Simple do/does Do you like coffee? Czy lubisz kawę?
Past Simple did Did you see the movie? Czy widziałeś ten film?
Present Continuous am/is/are + -ing Are you working today? Czy pracujesz dzisiaj?
Past Continuous was/were + -ing Were you sleeping? Czy spałeś?
Future Simple will Will you go to the party? Czy pójdziesz na imprezę?
Present Perfect have/has + past participle Have you ever traveled to Italy? Czy kiedykolwiek byłeś we Włoszech?

 

Pytania otwarte („Wh-” questions)

Pytania otwarte, znane również jako pytania „Wh-„, wymagają bardziej rozbudowanej odpowiedzi niż proste „tak” lub „nie”. Charakteryzują się one użyciem słów pytających rozpoczynających się od „Wh-„ (who, what, when, where, why) oraz „how”, które służą do uzyskania szczegółowych informacji na dany temat.

Struktura i przykłady pytań otwartych 

Zaimek pytający „wh-” -> Operator -> Podmiot -> Główny czasownik -> Pozostała część zdania

Zaimek pytający „wh-” w języku angielskim Polskie tłumaczenie Przykład użycia Tłumaczenie
who? kto? Who is your favorite author? Kto jest twoim ulubionym autorem?
what? co? What do you do? Co robisz?
where? gdzie? Where do you live? Gdzie mieszkasz?
when? kiedy? When is your birthday? Kiedy są twoje urodziny?
why? dlaczego? Why are you learning English? Dlaczego uczysz się angielskiego?
which? który? Which book do you prefer? Którą książkę wolisz?
how? jak? How do you make coffee? Jak robisz kawę?

 

Pytania pośrednie (Indirect questions)

Pytania pośrednie są formą zapytania, która pozwala na zadawanie pytań w sposób bardziej uprzejmy i mniej bezpośredni niż pytania bezpośrednie. Są one często stosowane w sytuacjach formalnych lub gdy nie chcemy być zbyt nachalni. Pytania pośrednie zazwyczaj zaczynają się od wstępnego wyrażenia, takiego jak „Czy możesz mi powiedzieć…”, „Czy wiesz…”, po którym następuje zdanie w formie oświadczenia zamiast typowego pytania.

Struktura i przykłady pytań pośrednich 

Wyrażenie wstępne + [zaimek pytający „wh-„/”how”] + zdanie w kolejności twierdzącej

Wyrażenie wstępne Przykład użycia Tłumaczenie
Could you tell me Could you tell me where the nearest bank is? Czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie jest najbliższy bank?
Do you know Do you know if the meeting is still on? Czy wiesz, czy spotkanie nadal się odbędzie?
I was wondering I was wondering how to get to the airport. Zastanawiałem się, jak dostać się na lotnisko.
Can you let me know Can you let me know when you will arrive? Czy możesz dać mi znać, kiedy przybędziesz?
I would like to know I would like to know what time the store opens. Chciałbym wiedzieć, o której godzinie otwiera się sklep.
Could you explain Could you explain why the project was delayed? Czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego projekt został opóźniony?
I’m curious to find out I’m curious to find out what the plans are. Jestem ciekaw, jakie są plany.
Would it be possible to know Would it be possible to know your decision by Friday? Czy byłoby możliwe, aby poznać twoją decyzję do piątku?

 

Pytania rozłączne (Question tags)

Pytania rozłączne to krótkie pytania dodawane na końcu zdania twierdzącego lub przeczącego, mające na celu potwierdzenie lub uzyskanie informacji. Służą one do zachęcania rozmówcy do odpowiedzi i często wyrażają poszukiwanie zgody. Struktura pytania rozłącznego zależy od czasu, tego czy wykorzystywany jest czasownik modalny, główny czy „to be” i formy zdania głównego.

Struktura i przykłady pytań rozłącznych 

[Zdanie oświadczające], [przeciwstawny czasownik pomocniczy/modalny] + podmiot?

Tabela z przykładami wykorzystania question tags w zdaniach w różnych czasach gramatycznych 

Czas gramatyczny zdania głównego Przykład zdania głównego Pytanie rozłączne Całe zdanie z pytaniem rozłącznym Tłumaczenie na polski
Present Simple (Twierdzenie) You know him, don’t you? You know him, don’t you? Znasz go, prawda?
Present Simple (Przeczenie) He doesn’t like coffee, does he? He doesn’t like coffee, does he? On nie lubi kawy, prawda?
Past Simple (Twierdzenie) She worked late, didn’t she? She worked late, didn’t she? Pracowała późno, prawda?
Past Simple (Przeczenie) They didn’t see us, did they? They didn’t see us, did they? Oni nas nie zobaczyli, prawda?
Present Continuous (Twierdzenie) You are coming, aren’t you? You are coming, aren’t you? Przychodzisz, prawda?
Present Continuous (Przeczenie) He isn’t coming, is he? He isn’t coming, is he? On nie przychodzi, prawda?
Past Continuous (Twierdzenie) We were talking, weren’t we? We were talking, weren’t we? Rozmawialiśmy, prawda?
Past Continuous (Przeczenie) It wasn’t raining, was it? It wasn’t raining, was it? Nie padało, prawda?
Present Perfect (Twierdzenie) They have arrived, haven’t they? They have arrived, haven’t they? Oni przybyli, prawda?
Present Perfect (Przeczenie) She hasn’t called, has she? She hasn’t called, has she? Ona nie zadzwoniła, prawda?
Future Simple (Twierdzenie) You will help, won’t you? You will help, won’t you? Pomożesz, prawda?
Future Simple (Przeczenie) He won’t forget, will he? He won’t forget, will he? On nie zapomni, prawda?

 

Tabela z przykładami wykorzystania question tags w zdaniach z modal verbs 

Czasownik modalny w zdaniu głównym Przykład zdania głównego Pytanie rozłączne Całe zdanie z pytaniem rozłącznym Tłumaczenie po polsku
can You can swim, can’t you? You can swim, can’t you? Potrafisz pływać, prawda?
could She could see us, couldn’t she? She could see us, couldn’t she? Mogła nas zobaczyć, prawda?
will He will come, won’t he? He will come, won’t he? On przyjdzie, prawda?
would They would agree, wouldn’t they? They would agree, wouldn’t they? Zgodziliby się, prawda?
shall I shall start, shan’t I? I shall start, shan’t I? Zacznę, prawda?
should You should try it, shouldn’t you? You should try it, shouldn’t you? Powinieneś/Powinnaś to wypróbować, prawda?
must He must leave, mustn’t he? He must leave, mustn’t he? On musi odejść, prawda?
might They might know, mightn’t they? They might know, mightn’t they? Mogą wiedzieć, prawda?
may She may win, mayn’t she? She may win, mayn’t she? Może wygrać, prawda?

 

Tabela z przykładami wykorzystania question tags w zdaniach z odmianą „to be” 

Forma czasownika „to be” z osobą Przykład zdania głównego Pytanie rozłączne Całe zdanie z pytaniem rozłącznym Tłumaczenie na polski
I am I am late, aren’t I? I am late, aren’t I? Jestem spóźniony, prawda?
You are You are ready, aren’t you? You are ready, aren’t you? Jesteś gotowy, prawda?
He/She/It is He is here, isn’t he? He is here, isn’t he? On jest tutaj, prawda?
We are We are on time, aren’t we? We are on time, aren’t we? Jesteśmy na czas, prawda?
You are (plural) You are coming, aren’t you? You are coming, aren’t you? Idziecie, prawda?
They are They are happy, aren’t they? They are happy, aren’t they? Oni są szczęśliwi, prawda?

 

Pytania retoryczne (Rhetorical questions)

Pytania retoryczne to pytania, na które nie oczekujemy odpowiedzi lub odpowiedź jest oczywista. Są one używane, aby wywołać efekt u słuchacza lub czytelnika, a nie uzyskać informację. Pytania retoryczne mogą służyć różnym celom, takim jak podkreślenie punktu, prowokacja do myślenia, wyrażenie emocji, czy nawet jako sposób na wzmocnienie argumentu.

Struktura pytań retorycznych jest taka sama jak struktura zwykłych pytań otwartych i zamkniętych, ale to intonacja i kontekst określają ich retoryczny charakter.

Przykłady z naciskiem na intonację i jej wpływ na znaczenie:

 1. „Is the Pope Catholic?” – pytanie retoryczne podkreślające oczywistość odpowiedzi; intonacja może być spokojna i stwierdzająca.
 2. „Do bears live in the woods?” – używane do podkreślenia, że coś jest oczywiste lub powszechnie znane; ton często jest ironiczny lub lekko sarkastyczny.
 3. „What next, aliens?” – wyraża frustrację lub zdumienie wobec rosnącej ilości nieoczekiwanych lub absurdalnych sytuacji; intonacja jest przeważnie pełna niedowierzania lub irytacji.
 4. „Who knows?” – może służyć do wyrażenia niepewności lub braku kontroli nad sytuacją; intonacja często jest rezygnująca lub pytająca.
 5. „Am I my brother’s keeper?” – wyraża zaprzeczenie odpowiedzialności lub obowiązku; intonacja może być obronna lub wyzywająca.

Formułowanie krótkich odpowiedzi

Formułowanie krótkich odpowiedzi zależy od typu pytania. Odpowiedzi na pytania zamknięte mogą ograniczać się do „yes” i „no”,  natomiast pytania otwarte wymagają bardziej rozbudowanej odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania rozłączne i pośrednie mogą wymagać wyjaśnienia lub potwierdzenia informacji. Poniżej przedstawiamy przykłady krótkich odpowiedzi na różne rodzaje pytań:

Pytania zamknięte

 • Pytanie: „Do you like coffee?”
  Odpowiedź: „Yes, I do.” / „No, I don’t.”
 • Pytanie: „Have you finished your work?”
  Odpowiedź: „Yes, I have.” / „No, I haven’t.”

Pytania otwarte

 • Pytanie: „Where are you from?”
  Odpowiedź: „I’m from Brazil.”
 • Pytanie: „How do you get to work?”
  Odpowiedź: „I take the bus.”

Pytania rozłączne

 • Pytanie: „You’re a student, aren’t you?”
  Odpowiedź: „Yes, I am.” / „No, actually, I’m a teacher.”
 • Pytanie: „This is delicious, isn’t it?”
  Odpowiedź: „It really is!” / „Well, it’s not to my taste.”

Pytania pośrednie

 • Pytanie: „Could you tell me what time it is?”
  Odpowiedź: „It’s 3 o’clock.”
 • Pytanie: „I wonder if you could help me.”
  Odpowiedź: „Certainly, what do you need?”

Porady dotyczące formułowania zwięzłych, lecz informatywnych odpowiedzi:

 • Odpowiedz bezpośrednio i na temat: Stosuj konkretne informacje związane z pytaniem.
 • Użyj słów-kluczy z pytania: Pokaż, że rozumiesz pytanie, używając podobnego słownictwa w odpowiedzi.
 • Bądź uprzejmy, ale zwięzły: Zwłaszcza w odpowiedziach na pytania pośrednie i rozłączne, zwięzłość może wyrażać uprzejmość.
 • Zachowaj kontekst: Twoja odpowiedź powinna pasować do kontekstu sytuacji lub rozmowy.
 • Praktykuj intonację: W odpowiedziach ustnych intonacja może zmieniać znaczenie odpowiedzi.

Zachęcamy do ćwiczenia tworzenia pytań w praktyce – to świetny sposób, by zwiększyć płynność językową i pewność siebie w używaniu angielskiego. A jeśli chcesz, aby Twoje dzieci rozwijały swoje umiejętności pod okiem lektora, rozważ zapisy na lekcje angielskiego od podstaw w Novakid, gdzie doświadczeni nauczyciele pomogą im opanować sztukę zadawania pytań w angażujący i interaktywny sposób. Praktykując z native speakerami, szybko poczują się swobodniej w używaniu angielskiego w różnych sytuacjach – od codziennych rozmów po zaawansowane dyskusje.

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.