Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
Greșeli gramaticale frecvente: Profesorul ne spune cum le putem evita
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
21.12.2023
Time icon 10 min

Past Participle w języku angielskim

Spis treści

Past Participle w języku angielskim to forma czasownika, która występuje w wielu strukturach gramatycznych. Istnieją dwie główne kategorie Past Participle: forma regularna i nieregularna. Formy regularne tworzymy poprzez dodanie końcówki -ed do formy podstawowej czasownika, jak na przykład 'worked’ od 'work’. Z kolei formy nieregularne nie podążają za tą zasadą i muszą być zapamiętane, jak na przykład 'written’ od 'write’.

Past Participle jest niezwykle ważne w tworzeniu czasów złożonych, takich jak Present Perfect czy Past Perfect, a także w strukturach biernych (strona bierna). Zapraszam do dalszej lektury naszego artykułu, gdzie w przystępny i bezstresowy sposób przybliżymy Ci zasady stosowania Past Participle w języku angielskim, a także pokażemy, jak efektywnie wykorzystywać tę konstrukcję gramatyczną w codziennej komunikacji.

Tworzenie Past Participle

Tworzenie formy Past Participle dla czasowników regularnych w języku angielskim polega na dodawaniu odpowiednich końcówek do formy podstawowej czasownika. W większości przypadków, jest to końcówka -ed. Na przykład, dla czasownika 'work’ (pracować), Past Participle to 'worked’. W sytuacjach, gdy czasownik kończy się już na literę 'e’, dodajemy tylko -d, jak w przypadku 'love’ (kochać), tworząc formę 'loved’.

Warto jednak pamiętać, że istnieje również grupa czasowników nieregularnych, które nie podlegają tej zasadzie. Ich formy Past Participle często różnią się znacznie od form podstawowych i wymagają osobnego omówienia. Przyjrzymy się im bliżej w kolejnej części naszego artykułu, aby ułatwić zrozumienie i zapamiętanie tych wyjątków.

Nieregularne Past Participle

Czasowniki nieregularne w języku angielskim oraz ich unikalne formy w postaci imiesłowów biernych, czyli Past Participle, nie podlegają standardowym regułom tworzenia i dodawania końcówki -ed, jak to ma miejsce w przypadku czasowników regularnych. Dlatego też, aby poprawnie używać tych form, konieczne jest zapamiętanie każdej z nich indywidualnie.

Przykładowo, czasownik 'go’ (iść) w formie Past Participle przyjmuje postać 'gone’, a 'see’ (widzieć) zmienia się na 'seen’. Inne popularne czasowniki nieregularne obejmują 'write’ (pisać), którego odpowiednikiem w Past Participle jest 'written’, oraz 'speak’ (mówić), zmieniający się na 'spoken’.

Lista takich czasowników jest długa, ale skupienie się na najczęściej używanych może znacznie ułatwić naukę i praktyczne stosowanie nieregularnych Past Participle w codziennym języku angielskim. Zapoznanie się z tymi formami jest kluczowe dla pełnego zrozumienia i efektywnego wykorzystania angielskich czasów oraz struktur gramatycznych.

Poniżej znajduje się tabela z 30 najpopularniejszymi formami czasowników w Past Participle. 

Czasownik (Infinitive) Past Participle
be been
begin begun
break broken
bring brought
build built
buy bought
choose chosen
come come
do done
drink drunk
drive driven
eat eaten
fall fallen
feel felt
find found
fly flown
forget forgotten
get got
give given
go gone
have had
know known
leave left
lose lost
make made
put put
read read
see seen
take taken
write written

 

Zapamiętanie tych form jest kluczowe dla prawidłowego stosowania czasów gramatycznych oraz konstrukcji zdań w strukturze biernej. 

Użycie Past Participle w różnych czasach gramatycznych

Imiesłowy bierne, czyli Past Participle, odgrywają kluczową rolę w konstrukcji różnych czasów gramatycznych w języku angielskim. Są one niezbędne w tworzeniu czasów doskonałych, takich jak Present Perfect (np. „I have seen”), Past Perfect („I had gone”) czy Future Perfect („I will have done”). W tych strukturach, Past Participle łączy się z odpowiednią formą czasownika pomocniczego 'have’, aby wyrazić czynność zakończoną w odniesieniu do innego momentu w czasie.

Ponadto, Past Participle jest używany do tworzenia strony biernej (passive voice), gdzie podmiot jest obiektem działania, a nie jego sprawcą. Na przykład, w zdaniu „The book was written by the author”, 'written’ jest formą Past Participle czasownika 'write’, która wskazuje na wykonanie czynności przez podmiot. 

Past Participle w czasie teraźniejszym

Past Participle w czasie teraźniejszym używamy w strukturach czasu Present Perfect, gdzie łączy się z czasownikami posiłkowymi 'have’ lub 'has’. Na przykład, w zdaniu „She has finished her work”, 'finished’ jest formą Past Participle czasownika 'finish’.

Past Participle wykorzystywane są również z czasownikami modalnymi, tworząc struktury takie jak „must have gone” czy „should have done”, które wyrażają przypuszczenia lub konieczność odnoszące się do przeszłości.

Poza tym, Past Participle często pełni funkcję przymiotnika, opisując stan lub cechę, np. „broken window”, „written message”. Ta wielofunkcyjność Past Participle sprawia, że jest on nieodzownym elementem w codziennym komunikowaniu się w języku angielskim.

Past Participle w czasie przeszłym

W kontekście czasu przeszłego, należy rozróżniać czas przeszły (Past Simple) od użycia Past Participle w kontekście przeszłości. Past Simple, jak w wyrażeniach „I walked” czy „She sang”, odnosi się do konkretnych czynności, które miały miejsce w przeszłości. Natomiast Past Participle, używane w czasie Past Perfect, jak w zdaniach „I had walked” czy „She had sung”, co odnosi się do czynności, które zostały zakończone przed innym momentem w przeszłości. 

Ta subtelna różnica w użyciu pozwala na bardziej precyzyjne określenie kolejności wydarzeń w przeszłości i jest fundamentalna w zrozumieniu angielskich struktur gramatycznych, a przede wszystkim niuansów we wszystkich 12 angielskich czasach. 

Past Participle w czasie przyszłym

W przypadku czasu przyszłego, Past Participle jest używane głównie w konstrukcjach czasu Future Perfect, takich jak „I will have finished” czy „She will have gone”. W tych strukturach, Past Participle współdziała z czasownikami 'will’ i 'have’, tworząc formę wyrażającą czynność, która zostanie zakończona przed określonym momentem w przyszłości.

Taka forma używana jest w sytuacjach, gdy chcemy podkreślić zakończenie jakiegoś działania w określonym czasie przyszłym, co pozwala na tworzenie bardziej złożonych i precyzyjnych wypowiedzi.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Past Participle w stronie biernej

Tworzenie strony biernej (passive voice) w języku angielskim jest ściśle powiązane z użyciem formy Past Participle. Strona bierna pozwala skupić się na obiekcie działania, a nie na jego sprawcy.

Aby utworzyć zdanie w stronie biernej, należy użyć odpowiedniej formy czasownika 'to be’ w połączeniu z Past Participle głównego czasownika. Na przykład, zdanie czynne „The mechanic repairs the car” (Mechanik naprawia samochód) w stronie biernej brzmi „The car is repaired by the mechanic” (Samochód jest naprawiany przez mechanika). W tym przypadku 'repaired’ jest formą Past Participle czasownika 'repair’.

Innym przykładem może być zdanie „The teacher wrote the letter” (Nauczyciel napisał list), które w stronie biernej brzmi „The letter was written by the teacher” (List został napisany przez nauczyciela), gdzie 'written’ jest formą Past Participle czasownika 'write’. Użycie strony biernej jest szczególnie przydatne, gdy chcemy podkreślić działanie lub jego efekt, a niekoniecznie osobę, która tego działania dokonała.

Past Participle jako przymiotniki

Past Participle w języku angielskim może pełnić również funkcję przymiotników, opisując stan lub cechę rzeczowników. W takim użyciu, Past Participle często nadaje zdaniom głębsze znaczenie lub opisuje rezultat jakiejś czynności.

 • Na przykład, w zdaniu „The broken window was hard to fix”, 'broken’ (Past Participle od 'break’) działa jako przymiotnik opisujący okno.
 • Innym przykładem może być „The written exam was difficult”, gdzie 'written’ (od 'write’) opisuje egzamin.
 • W zdaniu „A forgotten melody played in the background”, słowo 'forgotten’ (od 'forget’) opisuje melodię.
 • W kontekście „The stolen painting was finally recovered”, 'stolen’ (od 'steal’) charakteryzuje obraz.
 • W „The cooked food smelled delicious”, 'cooked’ (od 'cook’) opisuje jedzenie.
 • Przykład, „An excited audience awaited the performer”, używa 'excited’ (od 'excite’) do opisania publiczności. 

Ta wszechstronność Past Participle jako przymiotników czyni je niezwykle użytecznymi w tworzeniu bogatych i barwnych opisów w języku angielskim.

Najczęstsze błędy przy korzystaniu z Past Participle

Podczas nauki i stosowania Past Participle, u uczniów mogą pojawić się błędy, które mogą prowadzić do nieporozumień lub niepoprawnych konstrukcji zdaniowych. Poniżej przedstawiam najczęstsze z nich wraz z przykładami poprawnego użycia:

 1. Niepoprawne używanie formy Past Participle zamiast Past Simple: Częstym błędem jest stosowanie formy Past Participle zamiast właściwej formy czasu przeszłego prostego (Past Simple). Na przykład, niepoprawne jest zdanie „I have went to the store” – poprawną formą jest „I have gone to the store”, ponieważ 'gone’ jest Past Participle czasownika 'go’.
 2. Mylenie form regularnych z nieregularnymi: Często uczący się angielskiego mylą czasowniki regularne z nieregularnymi, tworząc nieprawidłowe formy Past Participle. Na przykład, zamiast „I have seen the movie” (poprawne), mówią „I have saw the movie” (niepoprawne), gdzie 'seen’ jest prawidłową formą Past Participle czasownika 'see’.
 3. Błędne tworzenie strony biernej: W przypadku strony biernej, kluczowe jest używanie odpowiedniej formy czasownika 'to be’ w połączeniu z Past Participle. Niepoprawne jest na przykład zdanie „The cake was ate by the children” – poprawną formą jest „The cake was eaten by the children”, gdzie 'eaten’ jest formą Past Participle czasownika 'eat’.
 4. Omyłkowe stosowanie Past Participle jako przymiotników: W niektórych przypadkach, Past Participle są błędnie używane jako przymiotniki, zmieniając znaczenie zdania. Należy pamiętać, że jako przymiotniki, Past Participle opisują stan lub cechę. Na przykład, niepoprawne jest „She was bored the book” – poprawnie brzmi „She was bored with the book”, gdzie 'bored’ funkcjonuje jako przymiotnik.
 5. Zapominanie o nieregularnych formach Past Participle: Wiele czasowników nieregularnych ma unikalne formy Past Participle, które łatwo jest pomylić lub zapomnieć. Na przykład, zamiast używać „I have drunk the water” (poprawne), niektórzy mówią „I have drank the water” (niepoprawne), gdzie 'drunk’ jest prawidłową formą Past Participle czasownika 'drink’.

Znajomość tych błędów i regularne ćwiczenie poprawnych form może pomóc uczniom, zwłaszcza na początkowym poziomie zaawansowania w opanowaniu skutecznego użycia Past Participle w języku angielskim.

Czy ten artykuł był pomocny? 

3/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Rzeczowniki w języku angielskim
Gramatyka
Zaimki w języku angielskim
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.