Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
Greșeli gramaticale frecvente: Profesorul ne spune cum le putem evita
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
29.06.2023
Time icon 8 min

Jak napisać esej po angielsku?

Spis treści

Pisanie eseju po angielsku nie różni się od ogólnych zasad pisania eseju. Niezależnie od języka, w którym piszemy esej, jego struktura i charakter pozostaną takie same. Pisząc esej po angielsku zmieni się jedynie wykorzystywane przez nas słownictwo, charakterystyczne zwroty i formy gramatyczne.

Pisanie eseju w języku angielskim wiąże się z kilkoma kluczowymi aspektami, które powinny być brane pod uwagę. Po pierwsze, język – zarówno ortografia, jak i gramatyka są niezbędne do napisania skutecznego eseju. Po drugie, wybór odpowiedniego tematu jest kluczowym krokiem, który może wpłynąć na całą strukturę, ton i jakość Twojego eseju.

Warto pamiętać, że esej, niezależnie od języka, wymaga przestrzegania określonej struktury. Mimo że słownictwo i składnia zdań mogą się różnić w zależności od języka, w którym piszemy, podstawowa struktura eseju – wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie – pozostaje taka sama.

Skuteczne napisanie eseju w języku angielskim wymaga również umiejętności krytycznego myślenia, zarządzania dostępnymi informacjami i umiejętnością wyrażania swoich myśli po angielsku, w jasny i przekonujący sposób. Esej jest zupełnie inną formą utworu literackiego niż rozprawka, pomimo kilku podobieństw między obydwoma tekstami. 

Zachęcamy do rozszerzenia swojej wiedzy na temat tego, co to jest esej i jak go napisać, o zasady pisania eseju po angielsku, które przedstawiono w tym artykule. Pisanie eseju po angielsku to zadanie, które często pojawia się na maturze z języka angielskiego lub na studiach, a zarazem stanowi ekscytujące wyzwanie językowe, zwłaszcza dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem.

Trzymaj się struktury eseju

Struktura eseju w języku angielskim nie różni się od ogólnych zasad pisania eseju, o których rozmawialiśmy wcześniej. Niezależnie od języka, w którym autor prezentuje swoje myśli, każdy esej ma trzy kluczowe elementy:

 • wstęp – po angielsku „introduction” (that presents your topic and thesis statement),
 • rozwinięcie – po angielsku „body” (containing your in-depth analysis and arguments),
 • zakończenie – po angielsku – „conclusion” (wrapping up your ideas).

Wstęp przedstawia wybrany przez autora temat eseju i tezę, rozwinięcie zawiera dogłębną analizę tematu, argumenty i naszą opinię, natomiast zakończenie podsumowuje wszystkie zebrane pomysły. Należy pamiętać, że pisząc esej po angielsku zmieścić się w limicie słów, który na maturze z angielskiego w latach 2023-2024 wynosi 80-130 słów w wypowiedzi pisemnej. Dla rozszerzonej matury z języka angielskiego ten limit wynosi 200-250 słów. 

Jak napisać wstęp do eseju po angielsku?

Wstęp, czyli „introduction” ma za zadanie zainteresować czytelnika i przedstawić główny temat oraz tezę wybranego przez tematu eseju. Najlepiej zacząć od zdania, które przyciągnie uwagę czytelnika. Na przykład, pisząc esej na temat globalnego ocieplenia, można zacząć od: „Global warming, a phenomenon we can no longer ignore, is changing our world in profound ways.” Używaj wyrażeń typu „It is often said that…” lub „It is undeniable that…”, „more and more people believe…”, „The issue is concerning because…”, „experts believe that” do wprowadzenia tematu.

Jak napisać rozwinięcie do eseju po angielsku?

Rozwinięcie, inaczej 'body’ eseju, to miejsce, gdzie autor przedstawia swoje argumenty, analizuje dane oraz interpretuje informacje w kontekście swojej tezy. Tutaj ważne jest, aby każdy akapit rozwinięcia skupiał się na jednym konkretnym argumencie, który powinien być jasno przedstawiony w pierwszym zdaniu tego akapitu. Kolejno w nowych akapitach należy przedstawić argumenty za i przeciw.

Następnie należy rozwijać ten argument, korzystając z dowodów lub przykładów. Warto pamiętać, aby w rozwinięciu używać fraz kluczowych, takich jak „first of”, „furthermore”, „in addition”, „for instance”, co pomoże czytelnikom zrozumieć strukturę naszego rozumowania. Warto jednocześnie przedstawić argumenty za i przeciw, aby poprzeć naszą tezę w możliwie najszerszy sposób. 

Przykładowe rozwinięcie w eseju po angielsku:

„Firstly, learning English provides more job opportunities (teza w pierwszym zdaniu akapitu). In today’s globalized world, English has become the lingua franca in many industries, particularly in business and science (rozwinięcie argumentu). For instance, a research study by the British Council reports, that 85% of job postings required English proficiency (dowód argumentu).”

Jak napisać zakończenie do eseju po angielsku?

Zakończenie, znane jako 'conclusion’, jest równie ważne jak wstęp – to ostatnia szansa, aby przekonać czytelnika do naszej perspektywy. Należy podsumować użyte argumenty i sformułować wnioski, które wynikają z analizy tematu. Należy unikać wprowadzania nowych informacji w zakończeniu.

Często stosowanymi zwrotami w zakończeniach są „in conclusion”, „to sum up” czy „all things considered”, „summing”, „even though”. W zakończeniu należy raz jeszcze zaprezentować swoją opinię na dany temat i odwołać się do poszczególnych akapitów. Najważniejsze w zakończeniu eseju po angielsku, to zwięźle i logicznie podsumować swoją wypowiedź na podstawie postawionej tezy. 

Przykładowo, esej akademicki na temat przydatności języka angielskiego w pracy można zakończyć następująco: „In conclusion, learning English significantly expands employment opportunities, as it is a requisite skill in many professional sectors. Ensuring language proficiency can, therefore, lead to a more fruitful career.”

Edycja i korekta eseju

Edycja i korekta napisanego eseju po angielsku są kluczowymi elementami, które mogą podnieść jakość eseju w języku angielskim. Finalne sprawdzanie struktury, spójności argumentów, gramatyki, pisowni i interpunkcji jest niezbędne. Pomoże to mieć pewność, że cały esej jest zrozumiały, czytelny i pozbawiony błędów. 

Pisanie to proces, który nie kończy się na samodzielnym postawieniu ostatniej kropki. Narzędzia online, takie jak Grammarly, Hemingway Editor, czy Scribbr, mogą być nieocenioną pomocą w tym procesie. O czym jeszcze warto pamiętać podczas pisania eseju po angielsku i jego późniejszym sprawdzaniu? 

Sprawdź pisownię

Weryfikacja pisowni jest kluczowa, szczególnie w przypadku trudniejszych słówek na poziomie C1-C2, które mogą znacznie wzbogacić cały esej. Warto pamiętać, że błędy w pisowni mogą wpływać na całościową percepcję eseju przez czytelnika i potencjalnie obniżać jego ocenę.

W eseju po angielsku należy unikać wyrażeń potocznych i stosować zwroty i wyrażenia akademickie, które w sposób logiczny i profesjonalny pomagają autorowi wyrazić opinię na dany temat. Należy unikać także form skróconych, np. zamiast pisać „I’d rather”, warto zastosować „I would rather” a zamiast „he hasn’t” – „he has not”. Można także wprowadzić do eseju takie zwroty jak: „I believe that”, „is a matter of”, „that it is”, „the problem is”, „they have their opinion”. 

Inne przydatne zwroty, których warto używać w eseju, na poziomie C1-C2 to: „it is an undeniable fact that”, „there has been a great deal of heated debate about”, „therefore”, „thus”, „the most crucial point is”, „according to scientific research”, „to some extent/degree” , „contrary to common belief”, „obviously”, „ultimately”, „in a nutshell”. 

Sprawdź gramatykę i interpunkcję

Gramatyka jest kolejnym istotnym aspektem, który należy zweryfikować podczas edycji eseju. Błędy gramatyczne mogą utrudniać zrozumienie argumentów i odwracać uwagę od istoty całego eseju. Należy sprawdzać konstrukcje zdań, struktur gramatycznych, użycie czasów, liczby pojedynczej i mnogiej, a także odpowiednie użycie przyimków. Gramatyczne zasady ich pisania można zawsze potwierdzić w słowniku lub narzędziach online sprawdzających poprawną pisownię po angielsku. 

Poprawna iterpunkcja jest równie ważna dla odbioru eseju po angielsku. Pomaga zrozumieć sens zdań i utrzymuje płynność czytania. Niepoprawne użycie przecinków, kropek, średników itp. może wpływać na klarowność argumentów. Warto upewnić się, że każde zdanie zaczyna się i kończy właściwie, a myśli są odpowiednio oddzielone.

Sprawdź, czy esej lub jego fragment nie jest plagiatem

Sprawdzenie, czy esej nie jest plagiatem, to ważna część procesu pisania jakiejkolwiek pracy. Warto mieć pewność, że dodajemy swoje unikalne spostrzeżenia i myśli do eseju akademickiego. Narzędzia do sprawdzania plagiatu, takie jak Scribbr Plagiarism Checker, pomagają autorom zweryfikować, czy ich praca nie zawiera niewłaściwie zacytowanego lub niezacytowanego wcale materiału. W oficjalnych pracach należy przedstawić bibliografię, która stanowi listę odwołań do źródeł, z których korzystaliśmy podczas pisania naszego eseju. 

Poszukaj wsparcia u bardziej doświadczonych pisarzy eseistów

Dobre pisanie po angielsku to nieustanny proces uczenia się, a wsparcie doświadczonych autorów może być nieocenione. Warto konsultować swoje prace z nauczycielem lub porównywać z pracami bardziej doświadczonych autorów eseistów. Zaleca się uwzględnianie ich uwag i sugestii. Należy też pamiętać, że każdy błąd to okazja do nauki. Doskonalenie umiejętności pisarskich, w tym struktury eseju, gramatyki i interpunkcji oraz bogatego słownictwa wymaga czasu i praktyki. Warto być cierpliwym i nie zniechęcać się sporadycznymi błędami.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jak wybrać temat do eseju po angielsku?

Esej stanowi dojrzałą formę twórczości literackiej i rzadko wspomina się o tematach eseju dla dzieci. Jednak, pisanie eseju po angielsku na nieskomplikowany temat, stanowi doskonałą formę ćwiczenia pisania w języku angielskim i rozwijania kompetencji językowych. Esej jest na tyle luźną formą, że znajdą się tematy dla dzieci, do ćwiczenia pisania po angielsku.

Wybór tematu do eseju po angielsku zależy od kontekstu całej pracy i odbiorcy, do którego chcemy kierować nasz esej. Dla dzieci, które uczą się języka angielskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, dobrymi tematami mogą być na przykład: „Mój ulubiony zwierzak”, „Co chciałbym robić, kiedy dorosnę?” czy „Moja ulubiona zabawka/ książka/ bajka i dlaczego ją lubię”.

Dla maturzystów i studentów, tematy eseju mogą być bardziej skomplikowane i powiązane z ich obszarem zainteresowań i kariery. Przykładowa esej w języku angielskim może podejmować tematy takie takie jak: „Wpływ globalizacji na gospodarki rozwijające się”, „Wpływ urbanizacji na postęp globalnego ocieplenia” lub „Etyczne dylematy w genetyce”. 

Aby sprawdzić swoje umiejętności w zakresie pisania eseju po angielsku, warto spróbować zająć się jednym z tematów, które znajdują się poniżej: 

 1. „The Impact of Social Media on Interpersonal Relationships”. This topic could explore how platforms like Facebook, Instagram, and Twitter are changing the way we interact with others.
 2. „Climate Change: Causes and Solutions”. An essay on this topic could discuss the human activities contributing to global warming and what measures can be taken to mitigate these effects.
 3. „The Role of Artificial Intelligence in Modern Society”. This would involve exploring the growing prevalence of AI in various sectors, from healthcare to finance, and discussing its implications.
 4. „Examining the Themes of Love and Sacrifice in Shakespeare’s Romeo and Juliet”. This literary analysis could delve into how these themes are portrayed in the play and their relevance in the story.
 5. „The Importance of Mental Health Awareness”. Here, you could discuss why understanding and promoting mental health is crucial, particularly in the context of rising global mental health issues.
 6. „The Influence of Online Learning on Education”. This topic has gained particular relevance in the light of the COVID-19 pandemic, which has necessitated a shift towards remote learning in many parts of the world. You could examine the advantages and disadvantages of this approach.

Esej językowy matura – przykładowy for and against essay

Eseje językowe są nieodłączną częścią egzaminu maturalnego z języka angielskiego, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Najczęściej jest spotykany for and against essay, który wymaga od uczniów umiejętności prezentacji argumentów za i przeciw na dany temat w sposób logiczny i przekonujący. 

Tego rodzaju esej na maturze z angielskiego wymaga od piszącego przedstawienia zarówno korzyści, jak i wad pewnej kwestii, omówienia ich w sposób zbalansowany i obiektywny. Jest to doskonała okazja do zgłębienia różnych perspektyw, wyrażenia własnego stanowiska oraz zdobycia cennego doświadczenia w pisaniu eseju po angielsku.

Czym się różni pisanie eseju po angielsku, a pisanie rozprawki po angielsku?

Esej jest zupełnie odrębną formą literacką, różną od rozprawki. Obie formy służą do wyrażania pisemnej twórczości, jednak w różny sposób. Rozprawka to formalne, strukturalne i obiektywne przedstawienie argumentu na konkretny temat, często wymagane w szkołach i na maturze. Esej, z drugiej strony, jest bardziej swobodny, umożliwiając autorowi większą swobodę w wyrażaniu myśli i opinii, często na bardziej subiektywne tematy.

Częste mylenie tych dwóch form może wynikać z niepełnego zrozumienia ich różnic, zwłaszcza w kontekście edukacji szkolnej i egzaminów, gdzie terminy te są często używane zamiennie. Jednak, napisać rozprawkę po angielsku, a napisać dobry esej, to dwie odrębne kwestie. 

Angielski opinion essay to rodzaj pisemnej wypowiedzi na konkretny temat, której autor stara się przekonać odbiorcę (czytelnika) do przedstawionej własnej opinii przy pomocy rzeczowej, silnej argumentacji, przedstawiając jednocześnie kontrargumenty.

Rodzaje esejów po angielsku

Zgodnie z ogólnym podziałem wyróżniamy cztery główne kategorie eseju: argumentacyjne, ekspozycyjne, narracyjne i opisowe. W języku angielskim istnieje jednak wiele różnych rodzajów esejów, do których zaliczamy:

 • Narrative Essays
 • Argumentative Essays
 • Expository Essays
 • Descriptive Essays
 • Persuasive Essays
 • Informative Essays
 • Personal Narrative Essays
 • Synthesis Essays
 • Definition Essays
 • Analytical Essays
 • Compare and Contrast Essays
 • Cause and Effect Essays
 • Evaluation Essays
 • Process Essays 

Co to jest esej i jak napisać esej?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, czym jest esej i jak go prawidłowo napisać, zapraszamy do dalszego zgłębienia tematu. Poznaj szczegółowe informacje na temat struktury eseju, jego cech charakterystycznych, a także praktyczne wskazówki i porady, które pomogą Ci w procesie pisania. Znajdź odpowiedzi na pytania takie jak: jak zacząć esej, jak dobrze rozwijać swoje argumenty, jak zastosować takie zwroty, które zachęcają czytelnika do zapoznania się z treścią naszego eseju, czy jak poprawnie zakończyć i podsumować swój tekst.

Pamiętaj, że pisanie eseju po angielsku to proces, który wymaga czasu i praktyki. Nie zniechęcaj się, jeśli na początku napotkasz pewne trudności. Każda próba pisania eseju to krok do przodu w kierunku doskonalenia Swojego warsztatu pisarskiego w języku obcym. 

Podsumowując, pisanie eseju po angielsku jest procesem, który wymaga zarówno twórczego myślenia, jak i ścisłego przestrzegania pewnych zasad i struktur. Zacznij od wyboru tematu, który powinien być nie tylko interesujący, ale także adekwatny do poziomu odbiorcy. Następnie zbuduj strukturę z dobrze zdefiniowanymi akapitami wprowadzenia do tematu oraz przedstawienia argumentów w rozwinięciu i ich podsumowaniu w zakończeniu. Finalnie, dokonaj dokładnej redakcji i sprawdzania całego tekstu eseju pod kątem błędów językowych, interpunkcyjnych, gramatycznych i leksykalnych. Pamiętaj, że każdy etap pisania eseju po angielsku wymaga czasu, uwagi i staranności.

Pisanie eseju to podróż, podczas której najważniejsze są cierpliwość, praktyka i nieustające dążenie do poprawy. Miej na uwadze, że nawet najbardziej doświadczeni pisarze stale się uczą i rozwijają. Więc bądź łaskawy dla siebie, ciesz się procesem i nie przestawaj pisać! 

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Gramatyka
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.