Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Angielskie czasowniki frazowe z Look: zastosowanie i przykłady
Gramatyka
Star icon
11.04.2024
Time icon 8 min
Comment icon 0 komentarze

Angielskie czasowniki frazowe z Look: zastosowanie i przykłady

Spis treści

Czasowniki frazowe z „look” to wyrażenia składające się z czasownika „look” i przysłówka lub przyimka, które razem tworzą nowe, często nieoczywiste znaczenia. W dalszej części artykułu uczniowie poznają wszystkie przykłady czasowników frazowych z „look” wraz z ich tłumaczeniami na język polski.

Z artykułu dowiesz się, w jakich kontekstach używać angielskich phrasal verbs z look, aby w pełni wykorzystać ich potencjał w komunikacji. Ponadto przedstawimy praktyczne wskazówki, jak nie popełniać błędów i używać ich w naturalny, intuicyjny sposób.

Zapraszamy do wspólnego odkrywania tego aspektu gramatyki angielskiej, który otworzy przed uczniami nowe możliwości wyrażania swoich myśli w sposób biegły i sprawny. Ten artykuł to doskonały punkt startowy dla każdego, kto chce opanować umiejętność płynnego posługiwania się angielskimi czasownikami frazowymi z „look”.

Czym są angielskie phrasal verbs? 

Czasowniki frazowe, znane również jako phrasal verbs, stanowią nieodłączny element gramatyki języka angielskiego, będąc kluczem do płynnego i naturalnego komunikowania się.

Składają się one z czasownika połączonego z przysłówkiem lub przyimkiem (a czasami oboma), tworząc wyrażenie o znaczeniu, które często znacząco różni się od dosłownych znaczeń składowych słów.

Zrozumienie i prawidłowe użycie czasowników frazowych jest istotne, ponieważ mogą one zmieniać swoje znaczenie w zależności od kontekstu zdania. Na przykład, look up może oznaczać „sprawdzić coś” (np. w słowniku), podczas gdy look after znaczy „opiekować się”.

Dzięki nim język angielski staje się bardziej barwny i ekspresyjny. Aby nauczyć się, jak ich używać i zrozumieć ich znaczenie, zapoznaj się z osobnymi artykułami na blogu Novakid na tematy: Czasowniki frazowe (phrasal verbs) – co to takiego i jak ich używać? oraz Czasowniki w języku angielskim. Znajdziesz szczegółowe omówienie i przykłady, które pomogą Ci opanować te szersze zagadnienia.

W jakich kontekstach używa się czasowników frazowych z „look”?

Czasowniki frazowe z „look” mogą wyrażać akcje i stany związane z percepcją wzrokową, planowaniem, opieką, oczekiwaniem, a także wieloma innymi aspektami codziennego życia.

Na przykład, używamy ich do opisania procesu poszukiwania informacji lub rzeczy (np. przeglądania danych w internecie czy szukania czegoś w domu), dbania o kogoś lub coś, a także zmiany sposobu myślenia lub podejścia do danej sytuacji. Służą również do wyrażania próby przedstawienia się w określony sposób, radzenia sobie z problemami, oczekiwania na rozwój wydarzeń, czy nawet zapraszania do podziwiania.

Ich elastyczność sprawia, że są niezwykle przydatne w opisie złożonych emocji i myśli, takich jak próba zrozumienia czyjegoś zachowania lub uczuć. W związku z tym znajomość czasowników frazowych z „look” znacznie wzbogaca zdolność wyrażania się w języku angielskim, pozwalając na precyzyjne oddanie niuansów i subtelności w codziennej komunikacji.

Czy czasownik „look” może oznaczać obserwację?

W języku angielskim, czasownik „look” może faktycznie oznaczać obserwację, ale jego zastosowanie jest często bardziej aktywne niż bierna obserwacja. „Look” sugeruje świadome, celowe skierowanie wzroku na coś, na przykład: „Look at the sky!” (Spójrz na niebo!).

Poza obserwacją, „look” ma inne znaczenia, w tym odnoszenie się do sposobu, w jaki coś się prezentuje lub wydaje z perspektywy zewnętrznej, np. „It looks expensive” (To wygląda na drogie), czy wskazywanie na próbę znalezienia informacji, jak w „look up a word in a dictionary” (poszukać słowa w słowniku).

„Look” różni się od „see” i „watch” w zakresie zaangażowania i intencji. „See” jest bardziej pasywny i odnosi się do doświadczenia wzrokowego, które ma miejsce bez świadomego wysiłku, np. „I see a bird outside the window” (Widzę ptaka za oknem). Natomiast „watch” sugeruje trwającą, świadomą uwagę skierowaną na coś, co się porusza lub zmienia, coś, za czym obserwator „podąża” wzrokiem przez dłuższy czas, np. „Watch a movie” (Oglądać film) lub „watch the game” (Oglądać mecz).

W przeciwieństwie do „look”, gdzie chodzi o jednorazowe, skupione zainteresowanie, „watch” ma bardziej ciągły charakter. Ta subtelna różnica w użyciu pokazuje, jak bogaty i zróżnicowany jest język angielski w wyrażaniu pojęć związanych z percepcją wzrokową.

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Lista czasowników frazowych z czasownikiem „look” z tłumaczeniem na język polski

Poniżej prezentujemy tabelę z 15 najpopularniejszymi czasownikami frazowymi z „look” oraz ich znaczeniami z tłumaczeniem na język polski i przykładami użycia w zdaniach. Oto one. Ile z nich już znasz, a ile wymaga powtórki? 

Czasownik frazowy Tłumaczenie Przykład użycia
look after opiekować się, zajmować się She looks after her younger brother. (Ona opiekuje się swoim młodszym bratem.)
look at patrzeć na, rozważać Look at this beautiful painting. (Spójrz na ten piękny obraz.)
look into badać, przyglądać się The police are looking into the case. (Policja bada sprawę.)
look for szukać I’m looking for my keys. (Szukam moich kluczy.)
look forward to oczekiwać z niecierpliwością I look forward to meeting you. (Nie mogę się doczekać naszego spotkania.)
look up sprawdzać, wyszukiwać Look up the word in a dictionary. (Poszukaj słowa w słowniku.)
look out for uważać na, być ostrożnym wobec Look out for the ice on the road. (Uważaj na lód na drodze.)
look down on patrzeć z góry, pogardzać He looks down on anyone who doesn’t share his opinions. (On patrzy z góry na każdego, kto nie podziela jego opinii.)
look up to podziwiać, szanować She looks up to her teacher. (Ona podziwia swojego nauczyciela.)
look through przeglądać I looked through the report last night. (Przeglądałem wczoraj wieczorem raport.)
look back on wspominać He looks back on his childhood fondly. (On z rozrzewnieniem wspomina swoje dzieciństwo.)
look around rozglądać się, oglądać We looked around the old town. (Rozglądaliśmy się po starym mieście.)
look in on odwiedzać kogoś krótko, sprawdzić co u kogoś Can you look in on the cat while I’m away? (Czy możesz zajrzeć do kota, kiedy mnie nie będzie?)
look out uważać, być ostrożnym Look out! There’s a car coming. (Uważaj! Nadjeżdża samochód.)
look to liczyć na, zwracać się Companies often look to innovate to stay competitive. (Firmy często starają się innowować, by pozostać konkurencyjnymi.)

Jakie są najczęstsze błędy związane z użyciem czasownika „look”?

Najczęstsze błędy związane z użyciem „look” często wynikają z niezrozumienia różnic w znaczeniu między poszczególnymi czasownikami frazowymi oraz niepoprawnego stosowania przyimków. Oto kilka przykładów:

  1. Niepoprawne używanie przyimka: Częstym błędem jest zamiana przyimków, co prowadzi do zmiany znaczenia frazy. Na przykład, zamiana „look for” (szukać) na „look at” (patrzeć na). Użytkownik mógł mieć na myśli: „I’m looking for my glasses” (Szukam moich okularów), a przez pomyłkę powiedzieć: „I’m looking at my glasses”, co zmienia sens zdania na „Patrzę na moje okulary”.
  2. Zakładanie dosłownego tłumaczenia: Niektórzy uczniowie próbują dosłownie tłumaczyć frazy na język polski, co może prowadzić do nieporozumień. Przykład: „look up to someone” nie oznacza „patrzeć na kogoś z góry” (co miałoby negatywne konotacje), lecz „podziwiać kogoś”. Błąd ten może prowadzić do niezamierzonego wyrażenia pogardy zamiast podziwu.
  3. Pomijanie przyimków w czasownikach frazowych: Inny błąd to całkowite pominięcie przyimka w czasowniku frazowym, co sprawia, że zdanie traci swoje pierwotne znaczenie. Na przykład, mówienie „I need to look my notes” zamiast „I need to look at my notes” (Muszę spojrzeć na moje notatki).
  4. Użycie nieodpowiedniej formy czasownika frazowego: Używanie „look” z niewłaściwym przyimkiem lub przysłówkiem może całkowicie zmienić znaczenie wypowiedzi. Na przykład, „look forward” zamiast „look forward to” – „I look forward my vacation” jest niepoprawne i brakuje mu końcówki „to”, która jest kluczowa dla sensu frazy (Oczekuję z niecierpliwością na moje wakacje).

Aby uniknąć tych błędów, warto dokładnie zapoznać się z użyciem oraz znaczeniem różnych czasowników frazowych z „look”, ćwiczyć ich stosowanie w kontekście oraz korzystać z materiałów dydaktycznych, które jasno wyjaśniają różnice między nimi. Regularne ćwiczenie nowego słownictwa, najlepiej w praktyce, może znacznie pomóc w opanowaniu poprawnego użycia tych fraz.

Czy istnieją idiomy ze słowem „look”?

Tak, w języku angielskim istnieje wiele idiomów zawierających słowo „look”, które wzbogacają mowę kolokwialną, dodając jej barwności i wyrazistości. Oto pięć przykładów takich idiomów wraz z ich tłumaczeniami na język polski:

  1. Look before you leap – dosłownie: „Spójrz, zanim skoczysz”. Ten idiom oznacza, że należy dobrze wszystko przemyśleć przed podjęciem ważnej decyzji lub działania. W języku polskim odpowiada to powiedzeniu „pomyśl, zanim zrobisz”.
  2. Look the other way – dosłownie: „Spójrz w inną stronę”. Oznacza ignorowanie czegoś, co jest niewłaściwe lub nielegalne, świadome przemilczanie. W polskim odpowiednikiem może być „przymknąć na coś oko”.
  3. A look-see – potoczne wyrażenie oznaczające krótkie sprawdzenie lub przeglądanie czegoś. W języku polskim mogłoby to być tłumaczone jako „rzucić okiem”.
  4. Look on the bright side – dosłownie: „Spójrz na jasną stronę”. Idiom ten zachęca do optymistycznego spojrzenia na sytuację, szukania pozytywów nawet w niekorzystnych okolicznościach. Polskim odpowiednikiem jest „patrzeć optymistycznie”, „szukać pozytywów”.
  5. Have a look-in – być uwzględnionym, mieć szansę na sukces. W języku polskim mogłoby to być interpretowane jako „mieć szansę”, „mieć możliwość”.

Te idiomy z „look” pokazują, jak język angielski używa wizualnych metafor do opisywania różnorodnych sytuacji życiowych.

Dzięki nauce z nauczycielem native-speakerem, angażującym i interaktywnym materiałom do nauki oraz metodzie grywalizacji, język angielski dla początkujących może być wspaniałą przygodą. Dzięki angażującym lekcjom w szkole online Novakid, mali uczniowie w mig opanują tematy związane z czasownikami i inne zagadnienia gramatyczne. Przekonaj się, jak działają lekcje online nastawione na zanurzenie językowe w Novakid. Wypróbujcie z dzieckiem pierwsze zajęcia za darmo. Sprawdźcie, który program będzie najlepiej dopasowany do potrzeb dziecka.

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.