Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Wszystkie kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
SPRÓBUJ ZA DARMO
Udostępnij
LinkedIn share icon
15 najtrudniejszych słów w języku angielskim: poprawna wymowa, przyczyny trudności
Gramatyka
Star icon
28.05.2024
Time icon 8 min

15 najtrudniejszych słów w języku angielskim: poprawna wymowa, przyczyny trudności

Spis treści

Jednym z najważniejszych aspektów nauki języka angielskiego jest poprawna wymowa słów. Choć angielski jest językiem globalnym, to jego bogata leksyka i zróżnicowane akcenty mogą stanowić prawdziwe wyzwanie nawet dla zaawansowanych uczniów. Niektóre słowa, ze względu na swoją wymowę, stają się prawdziwymi „łamaczami języka”.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak poprawnie wymawiać słowa takie jak „squirrel” czy „anemone”? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie! Przedstawimy 15 najtrudniejszych słów w języku angielskim, których wymowa sprawia trudność zarówno Polakom, jak i osobom z innych krajów.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym uczniem, czy też masz już pewne umiejętności w posługiwaniu się angielskim, ten artykuł pomoże zrozumieć i przećwiczyć wymowę bardziej skomplikowanych słów. Każde z nich omówimy szczegółowo, prezentując praktyczne wskazówki oraz przykłady, które ułatwią Ci ich opanowanie.

Wprowadźmy razem trochę zabawy do nauki angielskiej wymowy i przekonajmy się, że nawet najtrudniejsze słowa można wymawiać z pewnością siebie!

Dlaczego wymowa angielskich słów różni się od pisowni? 

Różnice między wymową a pisownią w języku angielskim mają swoje korzenie w skomplikowanej historii języka, jego ewolucji oraz wpływach innych języków. Oto kilka kluczowych powodów, które wyjaśniają tę rozbieżność.

1. Historia języka. Angielski to język złożony z wielu warstw historycznych. Wywodzi się z germańskiego języka staroangielskiego, który z kolei został znacząco zmodyfikowany przez wpływy łaciny, staronordyckiego i francuskiego. Każdy z tych języków wniósł swoje własne zasady wymowy i pisowni. W rezultacie, wiele angielskich słów ma pisownię, która odzwierciedla ich pochodzenie, a nie aktualną wymowę.

2. Wielka Przesuwka Samogłoskowa (Great Vowel Shift). W XV-XVI wieku miała miejsce istotna zmiana w wymowie angielskich samogłosek, znana jako Wielka Przesuwka Samogłoskowa. Podczas tego okresu wymowa samogłosek uległa znaczącej transformacji, ale ich pisownia pozostała w dużej mierze niezmieniona. Przykładowo, słowo „name” w średniowiecznej Anglii było wymawiane bliżej współczesnego „nah-meh”, ale zmiana wymowy na „neɪm” nie wpłynęła na jego pisownię .

3. Wpływ języków obcych. Język angielski zapożyczył wiele słów z innych języków, w tym francuskiego, łaciny, greki, a także bardziej współczesnych wpływów jak języki niemiecki czy hiszpański. Wiele z tych zapożyczeń zachowało oryginalną pisownię, ale ich wymowa została dostosowana do angielskich norm fonetycznych. Przykładem jest słowo „ballet” z francuskiego, które w angielskim wymawia się jako /ˈbæleɪ/, a nie jak po francusku /ba.lɛ/ .

4. Brak standaryzacji ortografii. W czasach, gdy wiele zasad ortograficznych języka angielskiego się kształtowało, nie było jeszcze standaryzacji pisowni. Druk wynaleziono pod koniec XV wieku, a wcześniej wiele słów mogło być zapisywanych na różne sposoby. Nawet po wprowadzeniu druku, zasady pisowni były niespójne, co przyczyniło się do zachowania niektórych archaicznych form w pisowni.

5. Zmiany fonetyczne i socjolingwistyczne. Język angielski, jak każdy żywy język, jest w ciągłym procesie zmian. Wymowa słów zmienia się z biegiem lat, wpływają na to zarówno zmiany fonetyczne, jak i socjolingwistyczne. Słowa takie jak „knight” czy „knock” były kiedyś wymawiane z głoską „k” na początku, ale z czasem ta głoska zanikła, podczas gdy pisownia pozostała niezmieniona.

Jak czytać wymowę słów po angielsku? 

Czytanie wymowy słów po angielsku może być wyzwaniem ze względu na różnice między pisownią a wymową. Kluczowym narzędziem w nauce poprawnej wymowy jest Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny (IPA).

IPA to system symboli, który przedstawia dźwięki mowy niezależnie od języka. Każdy symbol odpowiada konkretnemu dźwiękowi, co pozwala na precyzyjne zapisywanie wymowy słów.

Korzystanie z alfabetu fonetycznego może znacznie ułatwić naukę wymowy angielskich słów. Oto kilka przykładów wyrazów zapisanych alfabetem fonetycznym:

 • cat – /kæt/
 • through – /θruː/
 • phone – /foʊn/

Dzięki znakom alfabetu fonetycznego uczniowie dokładnie wiedzą, jak wymówić każde słowo, niezależnie od jego pisowni.

Więcej o alfabecie fonetycznym i jego zastosowaniu znajdziesz w osobnym artykule na blogu, który został poświęcony w całości temu zagadnieniu.

Najtrudniejsze słowa po angielsku 

Przyjrzyjmy się najpierw 15 absolutnie najtrudniejszym w wymowie słówkom po angielsku. Czy domyślasz się, jak powinna brzmieć ich poprawna wymowa?

Słowo Zapis fonetyczny (IPA) Wymowa przybliżona w polskich znakach
Squirrel /ˈskwɪrəl/ skłiryl
Anemone /əˈnɛməni/ enemoni
Colonel /ˈkɝrnəl/ kernel
Worcestershire /ˈwʊstərʃɪr/ łuster-szyr
Rural /ˈrʊrəl/ ruryl
Sixth /sɪksθ/ syksth
Isthmus /ˈɪsθməs/ ystmys
Phenomenon /fəˈnɑːmənən/ fenamenon
February /ˈfɛbjuˌɛri/ febjueri
Synecdoche /sɪˈnɛkdəki/ synekdoki
Quinoa /ˈkiːnwɑː/ kinła
Choir /ˈkwaɪər/ kłajr
Knight /naɪt/ najt
Epitome /ɪˈpɪtəmi/ epitemi
Entrepreneur /ˌɑːntrəprəˈnɝr/ ątreprener

 

Te słowa mogą być szczególnie trudne do wymówienia ze względu na nieregularne zasady fonetyczne języka angielskiego. Warto przećwiczyć ich wymowę, korzystając z międzynarodowego alfabetu fonetycznego oraz dostępnych nagrań dźwiękowych, aby zyskać pewność siebie w ich używaniu.

Pełna lista najtrudniejszych do wymówienia słów (z kategoriami)

Tutaj zebraliśmy jeszcze więcej przykładów trudniejszych do wymówienia angielskich słówek, których pisownia znacząco różni się od ich wymowy.

Zobacz też koniecznie materiał wideo, w którym native speaker wymawia niektóre z najtrudniejszych angielskich słów:

Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Powód #1: Wymawiane w sposób nieoczywisty

Niektóre angielskie słowa są wymawiane zupełnie inaczej, niż sugerowałaby ich pisownia. Te niespodziewane różnice często wynikają z historycznych zmian w języku.

Słowo Zapis fonetyczny (IPA) Wymowa przybliżona w polskich znakach
Colonel /ˈkɝrnəl/ kernel
Worcestershire /ˈwʊstərʃɪr/ łuster-szyr
Knight /naɪt/ najt
Choir /ˈkwaɪər/ kłajr
Island /ˈaɪlənd/ ajlend

Powód #2: Wymawiane w sposób nieoczywisty ze względu na pochodzenie z innego języka

Angielski zapożyczył wiele słów z innych języków, zachowując ich oryginalną pisownię. Wymowa tych słów może być zaskakująca, jeśli nie znamy ich etymologii.

Słowo Zapis fonetyczny (IPA) Wymowa przybliżona w polskich znakach
Coup d’etat /ˌkuː deɪˈtɑː/ ku de ta
Quinoa /ˈkiːnwɑː/ kinła
Bourgeois /ˈbʊrʒwɑː/ burżła
Genre /ˈʒɒnrə/ żanra
Ballet /bæˈleɪ/ balej

Powód #3: Trudne do wymówienia, ponieważ są długie i zawierają wiele podobnych dźwięków

Długie słowa z wieloma podobnymi dźwiękami mogą sprawiać trudności w wymowie. Wymagają one precyzyjnego artykułowania każdej sylaby, co bywa wyzwaniem.

Słowo Zapis fonetyczny (IPA) Wymowa przybliżona w polskich znakach
Consciousness /ˈkɒnʃəsnɪs/ konszysnys
Anesthetist /əˈnɛsθətɪst/ aneste-tyst
Phenomenon /fəˈnɑːmənən/ fenamenon
Supercalifragilisticexpialidocious /ˌsuːpərˌkælɪˌfrædʒɪˌlɪstɪkˌɛkspiælɪˈdoʊʃəs/ superkali-fradżilistyks-ekspialidouszys
Antidisestablishmentarianism /ˌæntɪˌdɪsɪˌstæblɪʃmənˈtɛəriənɪzəm/ anty-disis-tabli-szmentarianizm

Powód #4. Łatwo mylone z innymi słowami

Istnieje wiele słów w języku angielskim, które brzmią bardzo podobnie do siebie. Mogą być mylone z innymi słowami, co sprawia, że ich wymowa jest trudna do opanowania.

Słowo Zapis fonetyczny (IPA) Wymowa przybliżona w polskich znakach
Thorough /ˈθʌroʊ/ thorough (tho-row)
Though /ðoʊ/ tho
Thought /θɔːt/ thot
Through /θruː/ thru
Threw /θruː/ thru

  

Jakie słowa są najtrudniejsze dla Polaków? 

Dla Polaków uczących się angielskiego, najtrudniejsze do wymówienia są często słowa, które mają skomplikowaną lub nieoczywistą wymowę. Wynika to z różnic fonetycznych między językiem polskim a angielskim.

Trudność sprawiają także zapożyczenia z innych języków, długie wyrazy z wieloma podobnymi dźwiękami oraz słowa łatwo mylące się z innymi. Oto kilka przykładów takich słów:

 • Receipt – /rɪˈsiːt/ – rysit
 • Aisle – /aɪl/ – ajl
 • Debt – /dɛt/ – det
 • Subtle – /ˈsʌtəl/ – satl
 • Chaos – /ˈkeɪɒs/ – kejos
 • Bury – /ˈbɛri/ – beri

Słowa te są wymawiane w sposób nieoczywisty, co często prowadzi do błędów. Dodatkowo, Polacy mają trudności z wymową zapożyczeń, takich jak:

 • Chauffeur – /ʃoʊˈfɜːr/ – szofer
 • Debris – /dəˈbriː/ – de-bri
 • Faux pas – /ˌfoʊ ˈpɑː/ – fo pa
 • Rendezvous – /ˈrɒndeɪˌvuː/ – ron-dej-wo
 • Genre – /ˈʒɒnrə/ – żanra

Długie i skomplikowane słowa, takie jak:

 • Incomprehensibilities – /ˌɪnkɒmprɪˌhɛnsəˈbɪlɪtiz/ – in-kam-pri-hen-si-bi-li-tiz
 • Counterintuitive – /ˌkaʊntərɪnˈtjuːɪtɪv/ – kałnter-in-ti-u-i-tiw
 • Indistinguishable – /ˌɪndɪˈstɪŋɡwɪʃəbəl/ – in-di-stin-gwisz-a-bl
 • Sesquipedalian – /ˌsɛskwɪpɪˈdeɪliən/ – ses-kwi-pi-de-lian
 • Uncharacteristically – /ˌʌnkærɪktəˈrɪstɪkli/ – an-ka-rik-te-ris-tik-li

Również stanowią wyzwanie, podobnie jak słowa łatwo mylące się z innymi:

 • Accept – /əkˈsɛpt/ – ak-sept
 • Except – /ɪkˈsɛpt/ – ek-sept
 • Complement – /ˈkɒmplɪmənt/ – kom-pli-ment
 • Compliment – /ˈkɒmplɪmənt/ – kom-pli-ment
 • Stationary – /ˈsteɪʃənəri/ – stej-sze-ne-ri
 • Stationery – /ˈsteɪʃənəri/ – stej-sze-ne-ri

Podsumowanie

Nauka języka angielskiego może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy stajemy przed trudnościami związanymi z wymową skomplikowanych słów. Jednak, jak każda podróż, także i ta jest pełna satysfakcji i radości z osiągniętych postępów. Najważniejsze, aby podejść do nauki z pozytywnym nastawieniem i determinacją.

Regularne ćwiczenie jest kluczem do sukcesu. Wykorzystuj dostępne narzędzia, takie jak Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny (IPA), aplikacje do nauki języka, nagrania dźwiękowe i interaktywne ćwiczenia online. Słuchaj nagrań native speakerów, próbuj naśladować ich wymowę i nie bój się popełniać błędów – to naturalna część procesu nauki.

Szukaj też okazji do używania języka w praktyce. Rozmawiaj z innymi uczącymi się, dołącz do klubów językowych, uczestnicz w kursach konwersacyjnych i korzystaj z każdej sposobności, aby mówić po angielsku. Im więcej praktyki, tym pewniej będziesz się czuć w rozmowach.

Z odrobiną wytrwałości, systematycznością i pozytywnym nastawieniem osiągniesz swoje cele językowe. Ciesz się każdym momentem tej wspaniałej podróży i pamiętaj, że każdy dzień przynosi nowe możliwości do nauki i doskonalenia swoich umiejętności.

Czy artykuł był pomocny?

Rate this post

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redactor's choice
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
You might also like
Gramatyka
Zaimki w języku angielskim
Gramatyka
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.