Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim
Gramatyka
Star icon
19.12.2023
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim

Spis treści

Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim to gotowe sformułowania, które składają się z przyimka (np. in, on, at) oraz dopełnienia, które może być rzeczownikiem, przymiotnikiem lub przysłówkiem. Te konstrukcje służą do opisywania miejsca, czasu, przyczyny i wielu innych aspektów, nadając zdaniom dodatkowej precyzji. Wyróżniamy 3 typy wyrażeń przyimkowych: z przyimkiem, z przymiotnikiem i z rzeczownikiem, a ich zrozumienie i prawidłowe użycie są istotne dla płynnego komunikowania się w języku angielskim.

W dalszej części artykułu szczegółowo omówimy różne typy wyrażeń przyimkowych, w tym te z przymiotnikiem, przyimkiem i rzeczownikiem, podając praktyczne przykłady ich użycia. Na końcu artykułu znajduje się również praktyczny quiz, który pomoże w utrwaleniu i sprawdzeniu nowo zdobytej wiedzy.

Czym są wyrażenia przyimkowe w języku angielskim?

Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim, czyli prepositional phrases, to gotowe do zastosowania zwroty, które tworzą jedna całość znaczeniowa. Podstawowym elementem składowym wyrażeń przyimkowych jest angielski przyimek. 

Każde wyrażenie składa się z przyimka (np. in, on, at) oraz dopełnienia, które może być rzeczownikiem, przyimkiem, przymiotnikiem lub rzadziej inną częścią mowy. Wyrażenia przyimkowe odgrywają kluczową rolę w angielskiej gramatyce, gdyż pozwalają na precyzyjne określenie relacji przestrzennych, czasowych oraz abstrakcyjnych powiązań między elementami zdania. Są nieodzowne do wyrażania miejsc, porównań, czasu, przyczyny czy sposobu wykonania czynności.

Poniżej znajduje się krótka lista najpowszechniej używanych wyrażeń przyimkowych w języku angielskim wraz z ich tłumaczeniami na język polski:

 1. Above the law – ponad prawem
 2. Across the country – przez cały kraj
 3. Against the wall – o ścianę, przy ścianie
 4. Among the crowd – wśród tłumu
 5. Around the corner – za rogiem
 6. At home – w domu

Te frazy są nie tylko wszechobecne w mowie i piśmie, ale także niezwykle przydatne w codziennym komunikowaniu się w języku angielskim. Ich znajomość i stosowanie znacząco wpływa na płynność i naturalność wypowiedzi. Częste używanie wyrażeń przyimkowych powoduje, że nasz angielski staje się bardziej zaawansowany i bliżej nam do swobody komunikacyjnej równej biegłości native speakera.3

Wyrażenia przyimkowe z przyimkiem

Wyrażenia przyimkowe z przyimkiem to frazy, w których kluczową rolę odgrywa właśnie przyimek. Są one niezbędne do określania relacji przestrzennych, czasowych oraz innych zależności między obiektami lub zdarzeniami. Zwykle składają się z przyimka oraz rzeczownika lub zaimka i określają kontekst, w jakim używany jest dany rzeczownik.

 1. On the table – na stole
 2. In the garden – w ogrodzie
 3. At the door – przy drzwiach
 4. Under the bridge – pod mostem
 5. Over the hill – przez wzgórze
 6. By the river – przy rzece
 7. From the kitchen – z kuchni
 8. Into the room – do pokoju
 9. Through the window – przez okno
 10. Between the lines – między wierszami
 11. Against the odds – wbrew przeciwnościom
 12. Beyond the horizon – za horyzontem
 13. Around the world – dookoła świata
 14. Before the storm – przed burzą
 15. After the party – po imprezie
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Wyrażenia przyimkowe z przymiotnikiem

Wyrażenia przyimkowe z przymiotnikiem tworzą kombinację przymiotnika z przyimkiem, co nadaje dodatkowe znaczenie opisywanemu obiektowi czy sytuacji. Takie konstrukcje często używane są do opisywania stanów emocjonalnych, relacji lub charakterystyk.

 1. Afraid of heights – bojący się wysokości
 2. Angry at the situation – zły na sytuację
 3. Excited about the trip – podekscytowany wycieczką
 4. Keen on playing – chętny do gry
 5. Tired of waiting – zmęczony oczekiwaniem
 6. Good at mathematics – dobry z matematyki
 7. Bad at sports – słaby w sporcie
 8. Interested in art – zainteresowany sztuką
 9. Responsible for the project – odpowiedzialny za projekt
 10. Similar to her mother – podobny do jej matki
 11. Proud of his achievements – dumny ze swoich osiągnięć
 12. Worried about the future – zmartwiony przyszłością
 13. Different from the rest – inny niż reszta
 14. Focused on the goal – skupiony na celu
 15. Surprised by the news – zaskoczony wiadomością

Wyrażenia przyimkowe z rzeczownikiem

Wyrażenia przyimkowe z rzeczownikiem łączą przyimek z rzeczownikiem, tworząc zwrot, który precyzuje sytuację, czas, miejsce lub inny aspekt związany z rzeczownikiem. Takie konstrukcje są powszechnie używane do tworzenia bardziej złożonych i szczegółowych opisów.

 1. Love for music – miłość do muzyki
 2. Need for approval – potrzeba akceptacji
 3. Desire for knowledge – pragnienie wiedzy
 4. Hatred for injustice – nienawiść do niesprawiedliwości
 5. Passion for art – pasja do sztuki
 6. Reason for delay – powód opóźnienia
 7. Talent for painting – talent do malowania
 8. Capacity for change – zdolność do zmiany
 9. Respect for nature – szacunek dla natury
 10. Thirst for adventure – pragnienie przygód
 11. Room for improvement – miejsce na poprawę
 12. Hope for peace – nadzieja na pokój
 13. Quest for truth – poszukiwanie prawdy
 14. Fight for freedom – walka o wolność
 15. Taste for adventure – upodobanie do przygód

Powszechne błędy przy stosowaniu wyrażeń przyimkowych w języku angielskim

Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim mogą na początku sprawiać trudność osobom uczącym się tego języka. Błędy te najczęściej dotyczą nieprawidłowego użycia przyimków, co prowadzi do zmiany znaczenia zdania lub nawet do całkowitego braku sensu utworzonego wyrażenia.

Poznawanie i rozumienie tych błędów może pomóc nie popełniać podobnych błędów w przyszłości, zwłaszcza jeżeli wynikają one z różnic w znaczeniach względem innych języków, np. języka polskiego. Oto kilka typowych błędów, które zdarzają się przy stosowaniu wyrażeń przyimkowych w angielskim.

 1. Nieodpowiednie dobranie przyimków: Uczący się często mylą przyimki, co zmienia znaczenie wyrażenia, np. „confused about” zamiast „confused with” czy „angry on” zamiast „angry at”.
 2. Dosłowne tłumaczenie z języka ojczystego: Bezpośrednie przekładanie struktur z języka polskiego na angielski często prowadzi do błędów, np. „listen me” zamiast poprawnego „listen to me”.
 3. Używanie niewłaściwych form czasowników z przyimkami: Takie błędy pojawiają się, gdy uczeń używa czasownika w niewłaściwej formie po przyimku, np. „interested in to learn” zamiast „interested in learning”.
 4. Pomijanie przyimków tam, gdzie są wymagane: Niekiedy uczniowie opuszczają przyimki w wyrażeniach, gdzie są one niezbędne, np. „wait you” zamiast „wait for you”.
 5. Dodawanie niepotrzebnych przyimków: Tak samo jak ich pomijanie, dodawanie niepotrzebnych przyimków również jest błędem, np. „discuss about” zamiast „discuss”.

Jak identyfikować i poprawiać te błędy? Nasze zalecenia to: 

 • Praktyka i ekspozycja na język: Regularne korzystanie z języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i piśmie, pomaga zrozumieć, jak naturalnie używać wyrażeń przyimkowych.
 • Nauka kontekstowego użycia przyimków: Zamiast uczyć się przyimków jako oddzielnych elementów, warto skupić się na ich użyciu w konkretnych kontekstach.
 • Korzystanie z materiałów dydaktycznych: Podręczniki i zasoby online często zawierają listy powszechnych błędów oraz przykłady poprawnego użycia wyrażeń przyimkowych.
 • Ćwiczenia z zamianą przyimków: Rozwiązywanie ćwiczeń, w których trzeba zamienić przyimek na odpowiedni, pomaga zrozumieć ich właściwe użycie.
 • Zwracanie uwagi na różnice w znaczeniu wywołane przez różne przyimki: Nauka, jak zmienia się znaczenie frazy przy użyciu innego przyimka, jest niezwykle pomocna.

Rozumienie i identyfikowanie tych błędów jest kluczowe dla osiągnięcia płynności w używaniu języka angielskiego, zwłaszcza w mowie. Uświadamianie sobie, jak subtelne zmiany w wyrażeniach przyimkowych mogą wpływać na znaczenie zdania, jest ważnym krokiem w procesie nauki.

Czym są przyimki w języku angielskim?

Angielskie przyimki to krótkie słowa lub kilka słów, które pełnią kluczową rolę w zdaniach, pozwalając określić lokalizację przedmiotu, czas, miejsce, lub pewien stan. Są to słowa operujące na płaszczyźnie relacji, łączące różne elementy zdania w logiczną całość. Występują zazwyczaj w zdaniu przed rzeczownikiem, zaimkiem, gerundium lub wyrażeniem rzeczownikowym, tworząc z nimi wyrażenia przyimkowe.

Przyimki są wysoce idiomatyczne, co oznacza, że ich użycie często nie wynika bezpośrednio z dosłownych znaczeń, lecz jest ustalone przez konwencje językowe. Dlatego ich nauka może być wyzwaniem, wymagającym zrozumienia kontekstu i zwyczajów językowych.

Oto kilka przykładów przyimków w języku angielskim:

 • In – używany do określania znajdowania się wewnątrz czegoś (np. „in the box” – w pudełku).
 • On – określa położenie na powierzchni (np. „on the table” – na stole).
 • At – używany do określania konkretnego miejsca lub czasu (np. „at the station” – na stacji).
 • For – wskazuje cel lub przyczynę czegoś (np. „for pleasure” – dla przyjemności).
 • With – wskazuje na posiadanie, towarzyszenie lub narzędzie (np. „with a friend” – z przyjacielem).

Znajomość przyimków i ich prawidłowego użycia jest kluczowa w nauce angielskiego, ponieważ są one nieodłączną częścią codziennej komunikacji.

Wyrażenia przyimkowe ćwiczenia 

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy z wyrażeń przyimkowych w języku angielskim. Sprawdź, czy wiesz, co to jest wyrażenie przyimkowe, oraz ile wyrażeń przyimkowych angielskich udało Ci się już zapamiętać. 

Co jest poprawnym tłumaczeniem wyrażenia "in front of"?
Jakie wyrażenie najlepiej pasuje do zdania: "She is really good ___ singing."?
Jak przetłumaczyć na angielski "zainteresowany sztuką"?
Które wyrażenie nie pasuje do pozostałych?
Jaki jest odpowiednik angielski frazy "przed burzą"?
Wybierz poprawne użycie wyrażenia przyimkowego: "We talked ___ the phone."
Które z poniższych wyrażeń jest błędne?
Jak przetłumaczyć na angielski "pod mostem"?
Co oznacza wyrażenie "behind schedule"?
W którym zdaniu wyrażenie przyimkowe zostało użyte niepoprawnie?
Jakie wyrażenie pasuje do zdania: "He is responsible ___ the project."?
Która fraza jest poprawna?
Sprawdź wyniki
Sprawdź odpowiedzi
5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.