Scrolltop arrow icon
Left arrow icon Kategorie
Close icon
Aktualności
Nauka angielskiego
Parenting
PL
PL flag icon
Mobile close icon
CTA background
Zarezerwuj najlepsze lekcje angielskiego dla Twojego dziecka
Darmowa lekcja próbna
Udostępnij
LinkedIn share icon
Jak wytłumaczyć dziecku, czym jest fotosynteza? 
Jak wyjaśnić dziecku
Star icon
09.04.2024
Time icon 10 min
Comment icon 0 komentarze

Jak wytłumaczyć dziecku, czym jest fotosynteza? 

Spis treści

Fotosynteza to fascynujący proces zachodzący w przyrodzie, dzięki któremu rośliny potrafią zamienić światło słoneczne na energię, umożliwiając tym samym życie innych organizmów na naszej planecie.

Można ją opisać jako rodzaj magii natury, gdzie z pozoru niewidoczne światło słońca i powietrze zamieniają się w zielone liście i tlen. W tle tego procesu kryją się ważne prawa biologii, chemii i fizyki, które wspólnie tworzą życiodajny cykl na Ziemi. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie procesu fotosyntezy w sposób prosty i zrozumiały, tak aby nawet najmłodsi czytelnicy mogli pojąć, jak działa ta niezwykła fabryka życia, jaką są zielone rośliny.

Sprawdźmy zatem, co jest niezbędne do przebiegu fotosyntezy, jak zachodzi cały proces i kiedy w naszej strefie klimatycznej fotosynteza najintensywniej przebiega. Ale najpierw, zacznijmy od krótkiego słowniczka niezbędnych pojęć, które będą potrzebne do zrozumienia kolejnych etapów fotosyntezy.

Fotosynteza – słowniczek podstawowych pojęć

Te podstawowe pojęcia, pomogą zrozumieć, na czym polega i jak przebiega proces fotosyntezy.

 • Fotosynteza – Proces, w którym rośliny, niektóre bakterie i algi przekształcają światło słoneczne, wodę i dwutlenek węgla w glukozę (cukier) i tlen, wykorzystując do tego chlorofil.
 • Chlorofil – Zielony pigment występujący w chloroplastach roślin i niektórych organizmów, który umożliwia pochłanianie światła słonecznego, niezbędnego do fotosyntezy.
 • Chloroplasty – Organelle w komórkach roślin i alg, które zawierają chlorofil i w których zachodzi fotosynteza.
 • Glukoza – Prosty cukier (C₆H₁₂O₆), który jest głównym produktem fotosyntezy i podstawowym źródłem energii dla roślin i innych organizmów.
 • Tlen – Gaz wydzielany jako produkt uboczny w trakcie fotosyntezy, niezbędny do oddychania większości organizmów żywych.
 • Dwutlenek węgla – Gaz wykorzystywany przez rośliny podczas fotosyntezy do produkcji glukozy i tlenu.
 • Światło słoneczne – Główne źródło energii potrzebnej do przeprowadzenia fotosyntezy.
 • Enzymy – Białka, które przyspieszają i regulują przebieg reakcji chemicznych w organizmach żywych, w tym reakcje fotosyntezy.
 • Substraty fotosyntezy – Podstawowe składniki niezbędne do przeprowadzenia fotosyntezy, głównie woda i dwutlenek węgla.
 • Produkty fotosyntezy – Substancje powstające w wyniku fotosyntezy, do których należą głównie glukoza i tlen.
 • Chemosynteza – Proces, podczas którego niektóre organizmy (np. niektóre bakterie) produkują organiczne związki chemiczne, wykorzystując energię pochodzącą z reakcji chemicznych, a nie ze światła.

Na czym polega i jak przebiega proces fotosyntezy?

Fotosynteza to proces zachodzący naturalnie w naturze, który zamienia światło słoneczne, wodę i dwutlenek węgla w glukozę, będącą źródłem pożywienia dla roślin, oraz tlen, niezbędny do życia większości organizmów na Ziemi. To dzięki fotosyntezie, rośliny zielone, niektóre bakterie i algi mogą produkować pokarm, a my i inne zwierzęta mamy dostęp do tlenu do oddychania. Proces ten można przedstawić za pomocą uproszczonego schematu fotosyntezy, który ułatwia zrozumienie jego etapów i produktów.

Etapy procesu fotosyntezy

 1. Absorpcja światła przez chlorofil: Pierwszym krokiem jest pochłanianie energii świetlnej przez chlorofil, zielony pigment znajdujący się w chloroplastach roślin. Ta energia jest niezbędna do uruchomienia całego procesu.
 2. Rozkład wody (fotoliza wody): Energia świetlna pobrana przez chlorofil umożliwia rozkład cząsteczek wody (H₂O) na tlen (O₂), protony wodoru (H⁺) i elektrony. Tlen jest następnie uwalniany do atmosfery jako produkt uboczny.
 3. Przemiana dwutlenku węgla w glukozę: W cyklu Calvina, który jest następnym etapem, używając energii pochłoniętej przez chlorofil, a także elektronów i protonów uzyskanych z wody, dwutlenek węgla (CO₂) z atmosfery jest przekształcany w glukozę (C₆H₁₂O₆). Jest to etap, w którym energia świetlna zamieniana jest na energię chemiczną, magazynowaną w wiązaniach chemicznych glukozy.
 4. Produkty fotosyntezy: Podczas fotosyntezy powstają dwa główne produkty: glukoza i tlen. Glukoza służy roślinom jako źródło energii oraz materiał do budowy innych związków organicznych, takich jak skrobia czy celuloza. Tlen, jako produkt uboczny, jest uwalniany do atmosfery, gdzie stanowi kluczowy gaz dla procesu oddychania u zwierząt i ludzi.

Fazy fotosyntezy

Fotosynteza składa się z dwóch głównych faz:

 • Faza jasna, czyli zależna od światła, podczas której energia świetlna jest zamieniana na energię chemiczną w postaci ATP (adenozynotrifosforanu) i NADPH (zredukowanego nikotynamidoadeninodinukleotydu fosforanu). W tej fazie również dochodzi do fotolizy wody i uwalniania tlenu.
 • Faza ciemna (cykl Calvina), niezależna bezpośrednio od światła, w której wykorzystując ATP i NADPH z fazy jasnej, dwutlenek węgla jest przekształcany w glukozę.

Proces fotosyntezy można więc przedstawić jako niezwykłą, naturalną metodę przekształcania energii świetlnej w energię chemiczną, umożliwiającą życie na Ziemi. To podstawowy mechanizm, dzięki któremu rośliny są w stanie wytwarzać pokarm, a atmosfera naszej planety wzbogacana jest w tlen.

Gdzie zachodzi fotosynteza?

Fotosynteza zachodzi w komórkach roślin zielonych, alg oraz niektórych rodzajów bakterii. W roślinach lądowych głównym miejscem, gdzie przebiega fotosynteza, są liście, a dokładniej chloroplasty znajdujące się w komórkach liści. Chloroplasty to specjalne organelle zawierające chlorofil, pigment zdolny do pochłaniania światła słonecznego, co jest kluczowe dla rozpoczęcia procesu fotosyntezy.

W algach fotosynteza również odbywa się w chloroplastach, które są rozproszone w całych ich komórkach. W przypadku bakterii fotosyntetycznych, takich jak sinice, proces ten może zachodzić w zewnętrznych strukturach komórkowych zwanymi tylakoidami, które pełnią podobną funkcję do chloroplastów w roślinach i algach.

Podsumowując, fotosynteza odbywa się głównie w chloroplastach roślin zielonych i alg, a także w strukturach komórkowych niektórych bakterii, umożliwiając przekształcanie energii świetlnej w energię chemiczną.

Co jest potrzebne do zajścia fotosyntezy? 

Aby fotosynteza mogła zajść, potrzebne są określone warunki i składniki. Ich dostępność i jakość mają bezpośredni wpływ na intensywność, z jaką rośliny są w stanie przeprowadzać ten życiodajny proces. Poniżej prezentujemy czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy.

 1. Światło słoneczne – Jest głównym źródłem energii potrzebnej do fotosyntezy. Intensywność światła wpływa na szybkość procesu; zbyt mało światła ogranicza fotosyntezę, natomiast zbyt duża ilość może uszkodzić chlorofil i inne komponenty komórkowe.
 2. Dwutlenek węgla (CO₂) – Jest niezbędnym substratem, z którego w procesie fotosyntezy powstaje glukoza. Im wyższe stężenie CO₂ w otoczeniu, tym intensywniej może przebiegać fotosynteza, jednak tylko do pewnego punktu nasycenia.
 3. Woda (H₂O) – Woda jest kluczowym elementem fotolizy, jej niedobór może poważnie ograniczyć możliwość prowadzenia fotosyntezy. Rośliny pobierają ją z gleby przez system korzeniowy. Woda jest źródłem elektronów i protonów w procesie fotolizy wody, a także uwalnianego w tym procesie tlenu.
 4. Temperatura – Ma kluczowe znaczenie dla aktywności enzymów uczestniczących w fotosyntezie. Proces ten najlepiej przebiega w temperaturach optymalnych dla danego gatunku rośliny, zazwyczaj w zakresie od 0 do 40°C. Zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury mogą hamować fotosyntezę lub nawet ją zatrzymać.
 5. Chlorofil – Zielony pigment, niezbędny do pochłaniania światła słonecznego. Jego obecność w chloroplastach komórek roślinnych umożliwia przekształcenie energii świetlnej w energię chemiczną.
 6. Chloroplasty – Organelle w komórkach roślinnych, w których zachodzi fotosynteza. Posiadają chlorofil i inne pigmenty zdolne do pochłaniania światła.
 7. Składniki odżywcze – Niedobory składników mineralnych, takich jak azot, fosfor, potas czy magnez (niezbędny dla chlorofilu), mogą ograniczać zdolność roślin do przeprowadzania fotosyntezy.
Jesteś rodzicem i chcesz podzielić się swoim doświadczeniem?
Skontaktuj się i opowiedz nam swoją historię.

Jakie są rodzaje fotosyntezy?

Fotosynteza, jako kluczowy proces biologiczny umożliwiający życie na Ziemi, może przebiegać różnie w zależności od organizmu i warunków środowiskowych. Głównie wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje fotosyntezy: fotosyntezę tlenową i fotosyntezę beztlenową, które różnią się głównie obecnością tlenu jako produktu ubocznego.

 • Fotosynteza tlenowa. Jest to najbardziej znany typ fotosyntezy, zachodzący u większości roślin, alg oraz sinic. Proces ten wykorzystuje wodę jako dawcę elektronów, co prowadzi do wytworzenia tlenu jako produktu ubocznego. Można go opisać równaniem chemicznym:

gdzie CO₂ to dwutlenek węgla, H₂O to woda, C₆H₁₂O₆ to glukoza, a O₂ to tlen. W tym procesie energia świetlna (fizyka) jest przekształcana w energię chemiczną zmagazynowaną w wiązaniach glukozy (chemia), zaś cały proces jest katalizowany przez chlorofil (biologia).

 • Fotosynteza beztlenowa. Zachodzi głównie u niektórych bakterii fotosyntetycznych, takich jak zielone bakterie siarkowe i purpurowe bakterie siarkowe, które zamiast wody wykorzystują siarkowodór (H_2S) lub inne związki organiczne jako dawcę elektronów, nie wytwarzając przy tym tlenu. Produktami są związki siarki lub inne substancje, a nie tlen. Proces ten można przybliżyć równaniem:

gdzie CH₂O reprezentuje prostą formę organiczną, np. glukozę H₂O to wida, a S to siarka. Ta forma fotosyntezy jest adaptacją do życia w środowiskach ubogich w tlen.

Znaczenie fotosyntezy w przyrodzie

Warto sobie uświadomić, że fotosynteza jest fundamentem życia na Ziemi – to ona stoi na straży naszego dostępu do tlenu, którym oddychamy, oraz pokarmu, który konsumujemy. Jest niczym serce ekosystemów, pompujące energię słoneczną w żyły przyrody i umożliwiające istnienie złożonych sieci życia. Bez fotosyntezy świat, jaki znamy, po prostu by nie istniał – lasy nie byłyby zielone, a pola uprawne nie dałyby plonów.

Fotosynteza wpływa nie tylko na produkcję tlenu i pożywienia. Ma także kluczową rolę w obiegu węgla na naszej planecie, pomagając regulować poziom dwutlenku węgla w atmosferze. To naturalny mechanizm walki z efektem cieplarnianym, który, jeśli nie zostanie zakłócony, pomaga utrzymać klimat Ziemi w równowadze.

Dbając o proces fotosyntezy, dbamy o całą Ziemię. Oznacza to ochronę lasów, które są wielkimi „fabrykami” tlenu, oraz unikanie działań, które mogą je niszczyć, jak niekontrolowana wycinka czy pożary. Ochrona roślinności nie oznacza jedynie zakazu wycinania drzew, ale także zachowania roślin na niższych poziomach – nie deptanie trawników i nie niszczenie zielonych przestrzeni miejskich. Każda roślina, nawet ta najmniejsza, przyczynia się do produkcji tlenu i absorpcji CO₂.

Działania takie jak sadzenie nowych drzew i roślin, ochrona lasów deszczowych oraz zrównoważona gospodarka rolna to tylko niektóre z kroków, które możemy podjąć, aby wspierać ten życiodajny proces. Zrozumienie i docenienie roli fotosyntezy w przyrodzie powinno nas motywować do troski o naszą planetę – dla naszego dobra i przyszłych pokoleń. Warto więc potraktować naukę o procesie fotosyntezy jako zadanie przyszłościowe i rozwojowe, a nie tylko jako zwykłe zapamiętanie materiału na sprawdzian, czy kartkówkę w szkole.

Czy fotosynteza może zajść bez światła i czy zachodzi w nocy?

Fotosynteza jako proces nie może zajść bez światła, ponieważ światło słoneczne jest niezbędne do aktywacji chlorofilu, który inicjuje przemiany chemiczne prowadzące do produkcji glukozy i tlenu. Dlatego fotosynteza nie zachodzi w nocy. W ciemności rośliny nadal oddychają, zużywając tlen i wytwarzając dwutlenek węgla, ale bez światła proces fotosyntezy jest zatrzymany.

Kto odkrył proces fotosyntezy? 

Odkrycie fotosyntezy nie może być przypisane jednej osobie, ponieważ był to proces stopniowych, mniejszych odkryć dokonanych przez wielu naukowców na przestrzeni wieków. Jednak kilka kluczowych postaci miało znaczący wpływ na nasze dzisiejsze zrozumienie tego procesu:

 1. Jan van Helmont (1580–1644) – Jeden z pierwszych naukowców, który przeprowadził eksperymenty sugerujące, że rośliny pobierają większość swojej masy z wody, co było ważnym krokiem w kierunku zrozumienia fotosyntezy.
 2. Joseph Priestley (1733–1804) – Odkrył, że rośliny mają zdolność do odnawiania powietrza, które zostało „zepsute” przez palenie świeczki lub oddychanie zwierząt, co wskazywało na produkcję tlenu przez rośliny.
 3. Jan Ingenhousz (1730–1799) – Pokazał, że światło słoneczne jest niezbędne do procesu oczyszczania powietrza przez rośliny i że tylko zielone części roślin są w stanie produkcję tlenu – był to bezpośredni dowód na proces fotosyntezy.
 4. Melvin Calvin (1911–1997) – Prowadził badania nad procesem chemicznym fotosyntezy, odkrywając tzw. cykl Calvina, czyli szereg reakcji, w których dwutlenek węgla jest przekształcany w glukozę. Za te odkrycia został nagrodzony Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii w 1961 roku.

Te i wiele innych odkryć naukowych przyczyniło się do zrozumienia fotosyntezy jako złożonego procesu, w którym energia słoneczna jest przekształcana w energię chemiczną, umożliwiając roślinom produkcję pokarmu i tlenu.

Ciekawostki o fotosyntezie: pytania i odpowiedzi dla dociekliwych

Jeżeli Twoje dziecko jest zapalonym miłośnikiem przyrody, koniecznie sprawdźcie poniższe pytania oraz fascynujące odpowiedzi na nie. A może już kiedyś pociecha zadała Ci podobne pytanie i nie wiedziałeś jak odpowiedzieć? Nadciągamy z pomocą.

Pytanie 1: Czy wszyscy czerpiemy energię ze słońca? Czy jakiekolwiek organizmy mogą przetrwać bez niego?

Tak, w sposób pośredni wszyscy czerpiemy energię ze słońca. Rośliny, korzystając z procesu fotosyntezy, przekształcają energię słoneczną w glukozę, która jest podstawą łańcucha pokarmowego. Zwierzęta i ludzie jedzą rośliny (lub zwierzęta, które zjadają rośliny), czerpiąc w ten sposób energię pochodzącą ze słońca. Istnieją jednak organizmy, takie jak niektóre bakterie głębinowe, które wykorzystują chemosyntezę do produkcji energii z reakcji chemicznych, niezależnie od światła słonecznego.

Pytanie 2: Czy drzewa o innych kolorach również produkują tlen?

Tak, drzewa o innych kolorach także produkują tlen. Kolor liści wynika z obecności różnych pigmentów, ale dopóki w komórkach znajduje się chlorofil, który może pochłaniać światło, fotosynteza – i produkcja tlenu – mogą zachodzić. Zmiana koloru liści, na przykład na jesień, nie oznacza natychmiastowego zatrzymania produkcji tlenu.

Pytanie 3: Czy drzewa produkują tlen jesienią?

Tak, drzewa mogą produkować tlen również jesienią, dopóki mają liście zdolne do przeprowadzenia fotosyntezy. Zmieniający się kolor liści jest sygnałem przygotowania drzewa do zimy i zmniejszenia aktywności fotosyntetycznej, ale nie oznacza to, że produkcja tlenu całkowicie się zatrzymuje.

Pytanie 4: Czy algi również produkują tlen?

Tak, algi są znaczącym źródłem tlenu na Ziemi. Podobnie jak rośliny lądowe, wykorzystują one światło słoneczne do przeprowadzenia fotosyntezy, w wyniku której wytwarzają glukozę i tlen. W rzeczywistości, algi w oceanach są odpowiedzialne za znaczną część globalnej produkcji tlenu.

Pytanie 5: Czy istnieje jakakolwiek maszyna stworzona przez człowieka lub mechanizm, który produkuje tlen w taki sam sposób?

Na chwilę obecną nie ma maszyny, która by dokładnie naśladowała naturalny proces fotosyntezy w pełni biologicznym sposobem produkcji tlenu. Naukowcy pracują jednak nad technologiami, które mogą inspirować się fotosyntezą do produkcji tlenu lub paliw, na przykład poprzez sztuczną fotosyntezę. Te technologie naśladują pewne aspekty naturalnego procesu, ale nie są one jeszcze w pełni efektywne ani powszechnie stosowane.

Jeżeli chcesz wspólnie z dzieckiem dowiedzieć się jeszcze więcej o procesie fotosyntezy, zachęcamy do odwiedzenia strony edukacyjnej polskiego Ministerstwa Edukacji, na której znajdują się dodatkowe informacje i ćwiczenia, które możecie wspólnie wykonać, aby sprawdzić swoją wiedzę z zakresu fotosyntezy.

Podsumowując, fotosynteza jest fascynującym mostem między światem nieożywionym a życiem, podtrzymującym istnienie niemal wszystkich form życia na Ziemi przez przekształcanie energii słonecznej w energię chemiczną. Od tlenowych lasów po tętniące życiem głębiny oceanów, ten proces jest kluczem do zrozumienia naszej egzystencji na planecie Ziemi.

Dbając o środowisko i wspierając naturalne procesy takie jak fotosynteza, przyczyniamy się do utrzymania zdrowia naszej planety i zapewniamy lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Zachowanie drzew, ochrona różnorodności biologicznej i inwestycje w zrównoważony rozwój są nie tylko wyrazem szacunku dla natury, ale także inwestycją w naszą wspólną przyszłość.

 

Czy artykuł był inspirujący?

5/5

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wybór redakcji
Gramatyka
Słownictwo
Edukacja dziecka
Może Ci się spodobać
Mama uczy dziecko sylab - ilustracja
Jak wyjaśnić dziecku
Jak wyjaśnić dziecku
Jak wyjaśnić dziecku
Wybierz język
Down arrow icon
Russia Global English Czech Republic Italy Portugal Brazil Romania Japan South Korea Spain Chile Argentina Slovakia Turkey Poland Israel Greece Malaysia Indonesia Hungary France Germany Global العربية Norway India India-en Netherlands Sweden Denmark Finland
Cookie icon
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.