Skontaktuj się z nami

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ

PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ NOVAKID.PL

§1
SŁOWNICZEK

1. Novakid – usługodawca, którym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa Stanów Zjednoczonych: Novakid Inc USA, 548 Market St 8291, San Francisco, CA 94104-5401.

2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Strony i Platformy, w oparciu o Regulamin, zawiera z Novakid umowę o świadczenie usług.

3. Administratorzy - osoby upoważnione i działające w imieniu Novakid, zajmujące się koordynacją świadczenia Usług i czynnościami dotyczącymi wykonywania Umowy.

4. Dziecko - osoba fizyczna poniżej 18. roku życia, której za zgodą opiekuna prawnego został umożliwiony dostęp do korzystania z Platformy w celu uczestniczenia w lekcjach językowych.

5. Konto – indywidualne, elektroniczne konto, nadane konkretnemu Użytkownikowi, umożliwiające korzystanie z platformy służącej do nauki języków obcych.

6. Platforma – edukacyjna strona internetowa, za pomocą której Novakid świadczy Usługę, dostępna dla Użytkowników, którzy mają założone Konto, utrzymywana na portalu internetowym działającym pod adresem www.novakid.pl wraz z subdomenami.

7. Strona – strona internetowa, za pomocą której Novakid świadczy Usługę, dostępna dla Użytkowników, którzy mają założone Konto, utrzymywana na portalu internetowym działającym pod adresem www.novakid.pl wraz z subdomenami.

8. Lektor – osoba fizyczna prowadząca lekcje za pośrednictwem Platformy dla Dzieci w ramach usług świadczonych przez Novakid.

9. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta.

10. Dane dostępowe - login wraz z hasłem umożliwiające zalogowanie się do Platformy.

11. Treści - dane tekstowe, dane graficzne, pliki audio (np. nagrania), pliki audio/wideo (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, nagrania o Lektorach, kursy, itd.).

12. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Novakid a Użytkownikiem na czas nieokreślony , zawierana na odległość.

13. Usługa – prowadzenie lekcji językowych dla Dzieci za pośrednictwem Platformy, płatnych oraz bezpłatnych, w sposób umożliwiający bezpośrednią komunikację Użytkownika i Dziecka z Lektorem oraz transmisję obrazu, w tym obejmującą wizerunek Użytkownika, Dziecka i Lektora.

14. Pakiet lekcji – umowa zawarta na czas nieokreślony, w ramach której Novakid zobowiązuje się za określoną cenę do świadczenia Usług poprzez przeprowadzenie z góry ustalonej liczby lekcji dostępnej do zakupu przez Użytkowników poprzez Konto. Szczegółowe warunki zakupu każdego Pakietu usług lekcji dostępne są na profilu Konta.

15. Subskrypcja czyli Abonament – umowa zawarta na czas nieokreślony, w ramach której Novakid zobowiązuje się za określoną cenę do przeprowadzenia zakupionej liczby lekcji w ramach okresu rozliczeniowego, dostępna do zakupu przez Użytkowników poprzez Konto. Szczegółowe warunki zakupu Subskrypcji, w szczególności jej rodzaje, dostępne są na profilu Konta. W ramach subskrypcji Novakid jest uprawniony do regularnego, następującego co 28 dni, pobierania z karty Użytkownika ceny abonamentu, a lekcje w subskrypcji są ważne tylko w ramach bieżącego Okresu subskrypcji.

16. Okres subskrypcji – czas ważności Subskrypcji liczony od daty jej aktywacji lub kolejnego przedłużenia jako 28 dni kalendarzowych, okres może być zmieniony (skrócony), jeśli ilość ustalonych przez Użytkownika lekcji przypadających na dany okres subskrypcji przekroczyła liczbę lekcji nią objętych. W przypadku długiej subskrypcji (12 tygodni lub 24 tygodnie), 1 subskrypcja obejmuje 3 lub 6 podstawowych Okresów subskrypcji w zależności od wybranej długości.

17. Saldo lekcji – informacja o ilości lekcji, które pozostały do wykorzystania przez Użytkownika z przysługującego mu Pakietu lekcji, widniejąca na jego Koncie. Saldo lekcji nie jest dostępne na Koncie Użytkownika, który wykupił Subskrypcję.

18. Bilans bonusowy – informacja o liczbie bonusów, z których Użytkownik może skorzystać przy zapłacie za usługi na rzecz Novakid, a które zostają przyznane w ramach promocji, reklamacji, zmiany rodzaju Usług oraz rekompensat za lekcje, które przepadły.

19. Bonusy i promocje - czynności, wykonywane przez Administratorów, skierowane na realizację Usług poprzez podanie kodu (promo kodu) lub zaksięgowanie sumy na bilansie bonusowym, aby zachęcić i/lub zmotywować Użytkownika do świadczenia usług.

20. Gotowość do uczestnictwa w lekcji - sytuacja, w której Użytkownik lub Lektor jest zalogowany na swoim Koncie w Platformie w dacie i godzinie właściwej dla planowanej, zgodnie z harmonogramem, lekcji i celem rozpoczęcia lekcji wybrał opcję „Wejdź do klasy”.

21. Harmonogram - ustalony przez Novakid i Użytkownika plan świadczenia Usługi, obejmujący daty i godziny lekcji Dziecka z Lektorem.

§2
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z Platformy oraz prawa i obowiązki stron Umowy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, a także zawieraniem ww. Umowy na odległość.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy oraz Usług koniecznym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, a także zaakceptowanie jego treści.

3. Novakid udostępnia niniejszy Regulamin na Stronie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią w każdym czasie, a także swobodne kopiowanie, drukowanie, pobieranie.

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem.

5. Kontakt z obsługą administracyjną lub techniczną Novakid jest możliwy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 09.00 do 20.30 CEST:

 • poprzez czat Novakid.pl
 • poprzez wiadomość e-mail na adres: bok@novakid.pl, który jest właściwy do kierowania wszelkiej korespondencji do Novakid

Aktualne informacje obejmujące dane kontaktowe i godziny pracy dostępne są pod adresem: www.novakid.pl

§3
REJESTRACJA

1. Założenie Konta na Platformie jest bezpłatne.

2. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto z indywidualnie do niego przyporządkowanym adresem e-mail i numerem telefonu.

3. Celem założenia Konta Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się na Stronie. W tym celu konieczne jest podanie następujących danych: imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, a następnie wybór opcji „umów lekcję próbną”. Następnie celem umówienia daty i godziny pierwszej bezpłatnej lekcji Użytkownik jest zobowiązany do podania danych w postaci imienia oraz wieku dziecka. Następnie Novakid kontaktuje się z Użytkownikiem: na podany przez Użytkownika adres e-mail oraz numer telefonu wysyłane są dane dostępowe i instrukcje.

4. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, a w przypadku ich zmiany, do niezwłocznego poinformowania Novakid o powyższym fakcie poprzez skontaktowanie się z obsługa administracyjną Novakid poprzez czat, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.

5. Adres poczty elektronicznej wraz z numerem telefonu jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Novakid i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

6. Novakid może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Platformy lub jeżeli Novakid poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Novakid lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Danych dostępowych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

§4
ZAWARCIE i REALIZACJA UMOWY

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Novakid jest możliwe po dokonaniu prawidłowej Rejestracji, zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu, a także wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie wizerunku swojego oraz dziecka w trakcie i w celu zrealizowania Usługi poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

2. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że:

  3. a) podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia Umowy.

4. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzenia warunków technicznych sprzętu komputerowego oraz wykonania testu wydajności łącza, poprawność działania mikrofonu oraz kamery. Novakid zapewnia w ramach Platformy funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie ww. parametrów. W tym celu Użytkownik wybiera widoczną poprzez Platformę opcję „Test sprzętu”.

5. Novakid świadczy Usługi wyłącznie dla Dzieci w wieku od 4 do 12 lat. W indywidualnych przypadkach Novakid może świadczyć Usługi dla Dzieci poniżej 4 oraz powyżej 12 roku życia – decyzję w tej sytuacji podejmuje Novakid po każdorazowej weryfikacji konkretnego przypadku.

6. Pierwsza lekcja próbna odbywa się bezpłatnie i ma na celu zapoznanie się Użytkownika z Platformą i formą świadczenia Usług, w tym określenie poziomu znajomości języka przez Dziecko. Przeniesienie lub anulowanie lekcji próbnej może nastąpić nie później, niż na 8 (osiem) godzin przed jej rozpoczęciem. W przypadku nie stawienia się przez Użytkownika na lekcję próbną, Administratorzy mają prawo odmowy ponownego jej przeprowadzenia. Jeśli w ustalonym czasie rozpoczęcia lekcji próbnej Użytkownik nie jest obecny przez pierwsze 5 (pięć) minut, Lektor ma prawo przerwać oczekiwanie na Użytkownika i lekcja uważa się za zakończoną, przy czym niezależnie od czasu pojawienia się Użytkownika, za godzinę rozpoczęcia lekcji uważa się tą, która określona jest w Harmonogramie na Koncie Użytkownika.

7. Użytkownik zainteresowany dalszym świadczeniem przez Novakid Usług i odbyciem lekcji płatnych wykupuje dostępne poprzez Konto Subskrypcję lub Pakiety, jeśli te są dostępne na koncie Użytkownika . Płatność możliwa jest wyłącznie w formie bezgotówkowej za pomocą platformy pośredniczącej w płatnościach internetowych www.stripe.com. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

8. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Novakid są cenami brutto. Cena Pakietu lekcji lub Subskrypcji podana na Stronie, Koncie lub Platformie jest wiążąca w chwili wykupienia przez Użytkownika danej Usługi.

9. Świadczenie usług przez Novakid odbywa się poprzez Platformę. Użytkownik po zalogowaniu do swojego Konta ma możliwość monitorowania Salda lekcji lub Okresu subskrypcji. Zawierając Umowę z Novakid Użytkownik jest świadomy wyboru danego pakietu lub subskrypcji, czasu trwania jednej lekcji, a także ceny za Usługę.

10. Z jednego Pakietu lekcji wykupionego przez Użytkownika lub opłacanej Subskrypcji może jednocześnie korzystać więcej niż jedno Dziecko danego Użytkownika.

11. Dla jednego Dziecka może być przypisany więcej niż jeden Lektor.

12. Harmonogram świadczenia Usług, a także osoba Lektora są ustalane wspólnie przez obsługę administracyjną Novakid oraz Użytkownika. Użytkownik ma prawo do zmiany Lektora, co zgłasza poprzez wiadomość na czacie, e-mail lub telefonicznie obsłudze administracyjnej Novakid, jednak nie później niż na 8 godzin przed planowanym zgodnie z harmonogramem rozpoczęciem lekcji.

13. Użytkownik ma prawo do zmiany lub anulowania terminu świadczenia Usługi, jednak nie później niż na 8 godzin przed planowanym zgodnie z harmonogramem rozpoczęciem lekcji. Brak zgłoszenia zmiany lub anulowania zgodnie z powyższym będzie równoznaczny z odbyciem się lekcji w pierwotnie planowanym wedle harmonogramu terminie.

14. Użytkownik chcąc anulować lub zmienić termin świadczenia Usługi określonej harmonogramem może dokonać powyższego:

 • samodzielnie poprzez odpowiednią funkcjonalność Platformy;
 • poprzez zgłoszenie na czacie, telefoniczne bądź mailowe do obsługi administracyjnej Novakid. Anulowanie lub zmiana terminu musi się odbyć nie później niż na 8 godzin przed rozpoczęciem Usługi. Przy planowaniu anulowania lub zmiany terminu Usługi Użytkownik musi brać pod uwagę godziny pracy obsługi administracyjnej. Jeśli Użytkownik chce wprowadzić zmiany, dotyczące harmonogramu Usługi, w godzinach, kiedy obsługa administracyjna nie jest czynna, należy zrobić to poprzez funkcjonalność Platformy.

15. O skutecznie dokonanej zmianie lub anulowaniu terminu świadczenia Usługi Użytkownik otrzymuje powiadomienie na podany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail.

16. Brak gotowości do odbycia lekcji przez Dziecko w terminie wynikającym z harmonogramu nie uprawnia do zwrotu uiszczonej zapłaty. Jednak Użytkownik ma prawo domagać się uznania, iż nieodbycie lekcji nastąpiło z usprawiedliwionych przyczyn, a to w trybie zgłoszenia reklamacji zgodnie z §15 niniejszego Regulaminu. Uwzględnienie reklamacji będzie równoznaczne z przyznaniem mu prawa do odbycia dodatkowej bezpłatnej lekcji.

17. Zmiana terminu lekcji na wniosek Lektora może nastąpić nie później niż na 24 godziny przed planowanym zgodnie z harmonogramem terminem świadczenia Usługi.

18. Dwukrotne anulowanie przez Użytkownika ustalonego terminu bezpłatnej lekcji wprowadzającej uprawnia Novakid do odmowy przyznania danemu Użytkownikowi lub jego Dziecku prawa do bezpłatnej lekcji.

19. Zarówno Lektor jak i Użytkownik wraz z Dzieckiem zobowiązują się do pozostawania w gotowości do odbycia lekcji w terminie zgodnym z Harmonogramem. Lektor będzie oczekiwał na Użytkownika przez cały czas trwania lekcji. W przypadku bezpłatnej lekcji próbnej Lektor będzie oczekiwał na Użytkownika przez 5 minut.

20. Każda lekcja trwa 25 minut, z tym zastrzeżeniem iż spóźnienie Dziecka powoduje skrócenie jej trwania o czas spóźnienia.

21. Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail przypomnienie o zbliżającej się lekcji.

22. Lekcja, która nie odbyła się z powodu braku gotowości Lektora, podlega bezpłatnemu przeniesieniu na inny termin, wedle uznania Użytkownika, w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego subskrypcji.

23. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie dźwięku i obrazu na swoim urządzeniu teleinformatycznym tak aby poprzez Platformę możliwe było prawidłowe wykonanie Usługi przez Novakid, tj. odbycie lekcji z Lektorem przy jednoczesnym przesyle obrazu i dźwięku zarówno ze strony Lektora, jak i Użytkownika i Dziecka.

24. Novakid świadczy Usługę od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 09.00 do 20.30 CEST.

§5
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Novakid i działający w jej imieniu Administratorzy zapewniają Użytkownikowi wykonanie Usługi na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Pakietem lekcji na koncie, jeśli ten jest dostępny na koncie Użytkownika, lub Subskrypcją wybranymi przez Użytkownika.

2. Usługi świadczone przez Administratorów są wykonywane zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych w oparciu o wykorzystanie globalnych sieci komputerowych w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do niezbędnych materiałów Platformy oraz do realizacji i zarządzania procesem prowadzenia lekcji niezależnie od lokalizacji Użytkownika.

3. Użytkownik poprzez Konto wykupuje określony rodzaj Pakietu lekcji lub Subskrypcji aktualnie oferowanych przez Novakid. Szczegółowe warunki wybranego przez Użytkownika Pakietu lekcji lub Subskrypcji stanowią integralną część Umowy.

4. Harmonogram świadczenia Usług, a także osoba Lektora są ustalane wspólnie przez Administratorów oraz Użytkownika przez odpowiednią sekcję na Koncie Użytkownika.

5. Użytkownik ma prawo do zmiany Lektora. Prośbę wraz z uzasadnieniem o zmianę Lektora zgłasza poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Administratorów lub poprzez czat dostępny na Platformie, jednak nie później niż na 48 (czterdzieści osiem) godziny przed planowaną zgodnie z harmonogramem lekcją. Administratorzy mają prawo podjąć decyzję o zmianie Lektora w ciągu 48 godzin od otrzymania prośby lub odmówić zmiany Lektora.

6. Administratorzy mogą polecać Lektorów według własnego uznania, biorąc pod uwagę cel nauki języka, poziom znajomości języka, wybraną kategorię Lektora (“Premium” lub “Standard”), a także częstotliwość lekcji z jaką Dziecko może się uczyć. Użytkownik zostaje poinformowany, że Administratorzy określają poziom znajomości języka Dziecka w celu sporządzenia Harmonogramu lekcji i doboru Lektora, ocena ta ma charakter informacyjny i może różnić się od oceny, którą Użytkownik może otrzymać od osób trzecich. W toku nauki Użytkownikowi mogą zostać zaoferowane lekcje na różnych poziomach znajomości języka w celu przećwiczenia określonej wiedzy i umiejętności na zlecenie Lektora.

7. Harmonogram zajęć ustala się na podstawie wybranego rodzaju Pakietu lekcji lub Subskrypcji oraz wolnych terminów Lektora i Użytkownika. Administratorzy mają prawo, ale nie są zobowiązani do rezerwacji terminów u Lektora stałym użytkownikom.

8. W przypadku, gdy Użytkownik nie zapłaci za Usługę na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed rozpoczęciem lekcji, zostaje ona anulowana.

§6
ZMIANA LUB ANULOWANIE TERMINU LEKCJI

1. Zmiana lub anulowanie terminu lekcji przez Użytkownika bez pobrania opłaty może nastąpić nie później niż na 8 (osiem) godzin przed planowanym zgodnie z Harmonogramem rozpoczęciem lekcji. Brak zgłoszenia chęci zmiany lub anulowania zgodnie z powyższym będzie równoznaczny z odbyciem się lekcji w pierwotnie planowanym wedle Harmonogramu terminie a brak gotowości do odbycia lekcji przez Dziecko nie uprawnia do zwrotu uiszczonej zapłaty. Jednak Użytkownik ma prawo domagać się uznania, iż nieodbycie lekcji nastąpiło z usprawiedliwionych przyczyn, a to w trybie zgłoszenia reklamacji zgodnie z §15 niniejszego Regulaminu. Uwzględnienie reklamacji będzie równoznaczne z przyznaniem mu prawa do odbycia dodatkowej bezpłatnej lekcji.

2. Użytkownik ma prawo do jednorazowej zmiany terminu lekcji na mniej niż 8 (osiem) godzin i nie później niż 1 (jedną) godzinę przed planowanym zgodnie z Harmonogramem rozpoczęciem lekcji, pod warunkiem, że zmiana nastąpi na wolny termin tego samego Lektora w ciągu najbliższego tygodnia kalendarzowego. W przypadku braku wolnego terminu u Lektora w ciągu najbliższego tygodnia, Użytkownik traci możliwość zmiany, a lekcja odbędzie się zgodnie z pierwotnym Harmonogramem. W przypadku, gdy Dziecko nie będzie gotowe do odbycia lekcji w pierwotnym terminie Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

3. Użytkownik chcąc anulować lub zmienić termin świadczenia Usługi określonej Harmonogramem może dokonać powyższego:

 • samodzielnie poprzez odpowiednią funkcjonalność Platformy;
 • poprzez zgłoszenie poprzez czat, telefoniczne bądź mailowe Administratorom Novakid. Przy planowaniu anulowania lub zmiany terminu Usługi Użytkownik musi brać pod uwagę godziny pracy obsługi administracyjnej. Jeśli Użytkownik chce wprowadzić zmiany, dotyczące harmonogramu Usługi, w godzinach, kiedy obsługa administracyjna nie jest czynna, należy zrobić to poprzez funkcjonalność Platformy.

4. O skutecznie dokonanej zmianie lub anulowaniu terminu świadczenia Usługi Użytkownik otrzymuje powiadomienie na podany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail.

5. Zmiana terminu lekcji na wniosek Lektora może nastąpić nie później niż na 24 godziny przed planowanym zgodnie z Harmonogramem terminem świadczenia Usługi.

6. Lektor ma prawo do zmiany terminu lekcji (w przypadku choroby lub innych ważnych powodów) uprzedzając o tym Administratorów. W takim przypadku Użytkownikowi przydzielany jest Lektor zastępczy. Użytkownik ma prawo zrezygnować z lekcji z Lektorem zastępczym w następujący sposób:

 • poprzez zablokowanie opcji Lektora zastępczego na Koncie Użytkownika
 • powiadamiając o tym Administratorów,

7. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z lekcji z Lektorem zastępczym, jak też gdy nie udało się znaleźć Lektora zastępczego, Użytkownik zostanie powiadomiony o anulowaniu terminu lekcji.

8. Użytkownik może złożyć prośbę o zmianie Lektora w przypadku, jeśli Lektor, według Użytkownika, zbyt często zmienia ustalone z Harmonogramem terminy lekcji. Na Koncie Użytkownika znajduje się opcja “Zmiana nauczyciela”.

9. W przypadku, gdy Użytkownik nie pozostaje w gotowości do odbycia lekcji zgodnie z Harmonogramem, a jednocześnie nie zgłosił prośby o zmianę jej terminu lub anulowanie zgodnie z zasadami określonymi powyżej, lekcja jest uznawana za odbytą.

10. Lekcje, które nie odbyły się zgodnie z Harmonogramem z winy Lektora podlegają bezpłatnemu anulowaniu lub następuje zmiana ich terminu na inny dogodny dla Użytkownika termin, w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego subskrypcji.

§7
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ.
ZMIANY Z INICJATYWY ADMINISTRATORÓW

1. Użytkownik ma prawo tymczasowo zawiesić lekcje, ale jednocześnie, miejsce w Harmonogramie Lektora staje się dostępne dla innych Użytkowników. Przy wznowieniu zajęć, Użytkownik wraz z Administratorem na nowo ustalają Harmonogram.

2. Administratorzy mają prawo zawiesić świadczenie Usług z własnej inicjatywy w dni ustawowo wolne od pracy w kraju Użytkownika lub w miejscu pracy Administratorów, uprzednio informując o tym Użytkownika.

3. Administratorzy mają prawo do zmiany Lektora z ważnych powodów (choroba, planowana nieobecność, inne okoliczności). O zmianie Lektora Administratorzy informują Użytkownika poprzez e-mail, telefonicznie lub wiadomością SMS. W przypadku, kiedy Użytkownik odmówi podjęcia nauki z Lektorem zastępczym, Użytkownik ma prawo zawiesić zajęcia w sposób określony niniejszą umową.

§8
SPOSOBY POWIADOMIEŃ

1. Novakid informuje Użytkownika o ustaleniu, anulowaniu lub zmianie terminu lekcji, przydzieleniu Lektora zastępczego i innych wydarzeniach poprzez wiadomość e-mail lub SMS. Wiadomości o nadchodzących lekcjach na dzień i w dzień rozpoczęcia lekcji mają charakter powiadomień, a Novakid nie gwarantuje ich dostarczenia.

2. Brak gotowości do odbycia lekcji zgodnie z Harmonogramem ze strony Dziecka z powodu braku powiadomienia nie stanowi uzasadnionej przyczyny do żądania ponownego jej przeprowadzenia w innym terminie i w takim przypadku lekcja jest uznana za odbytą. Obowiązkiem Użytkownika jest przestrzeganie i kontrola Harmonogramu.

3. Użytkownik może powiadomić Administratora o zmianie, anulowaniu lub tymczasowym zawieszeniu lekcji poprzez czat lub wiadomość e-mail. Wiadomości z informacją o zmianie, anulowaniu lub tymczasowym zawieszeniu lekcji przyjmowane są tylko w godzinach pracy (od 9.00 do 20.30). Na wiadomości, które były wysłane poprzez chat lub wiadomość e-mail poza godzinami pracy, Administratorzy odpowiadają w następny dzień roboczy w określonych godzinach.

4. Użytkownik ma prawo poinformować Administratora o chęci zwiększenia, zmiany liczby, a także czasu trwania lekcji, zmiany Lektora, kontaktując się z Administratorem w sposób określony w ust. 3

§9
CENA I PŁATNOŚĆ

1. Zapłata za Usługi następuje na zasadzie 100% przedpłaty. Dostęp do Usług jest możliwy po dokonaniu pełnej przedpłaty. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto bankowe Novakid lub rachunek osób trzecich uprawnionych do odbioru środków na rzecz Novakid.

2. Zamówienie Usług odbywa się przez Użytkownika na Platformie poprzez wybór i opłatę rodzaju Pakietu lekcji lub Subskrypcji na Koncie Użytkownika i ich opłacenie .

3. Przy opłacie Usług na Koncie Użytkownika, Użytkownik wybiera sposób opłaty i wykonuje czynności przewidziane regulaminami odpowiednich systemów płatności elektronicznych oraz firm obsługujących. Momentem płatności w tym przypadku jest moment pozytywnego wyniku autoryzacji płatności w wybranym systemie płatności.

4. Ilość lekcji, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po opłaceniu Usług, zależy od wybranego Pakietu lekcji lub Subskrypcji.

§10
PAKIET LEKCJI i SUBSKRYPCJA

1. W ramach Pakietu lekcji Novakid zobowiązuje się do przeprowadzenia z góry ustalonej liczby lekcji, stosownie do wybranego przez Użytkownika rodzaju Pakietu, bez ograniczenia czasowego ich wykorzystania, a Użytkownik do zapłaty określonej ceny.

2. Poprzez Konto Użytkownik ma wgląd w aktualne Saldo lekcji.

3. W ramach subskrypcji Novakid zobowiązuje się za określoną cenę do przeprowadzenia zakupionej liczby lekcji w ramach okresu rozliczeniowego, a Użytkownik do zapłaty określonej ceny.

4. Podstawowy Okres subskrypcji wynosi 28 kalendarzowych dni, ale może być zmieniony (skrócony), jeśli ilość zajęć ustalonych przez Ucznia w okresie Subskrypcji przekroczy ilość Usług zawartych w aktualnej Subskrypcji Użytkownika.

5. Użytkownik opłaca Subskrypcję kartą kredytową i przy pomocy zewnętrznego serwisu płatniczego. Pierwsza płatność jest dokonywana przez Użytkownika z wpisaniem danych z karty, następnie dla subskrypcji na 4 tygodnie tworzony jest plan płatności zgodnie z wybranym okresem subskrypcji, zgodnie z którym operator usług płatniczych automatycznie pobierze określoną kwotę z karty. Jeśli kolejna płatność nie zostanie zrealizowana z powodu braku środków na karcie lub z innego powodu, system wyśle powiadomienie i ponowi próbę pobrania środków jeszcze dwa razy w odstępie 24 h (dwudziestu czterech) godzin. W przypadku długich subskrypcji (12 lub 24 tygodni) system nie tworzy planu płatności, ani nie pobiera kolejnych opłat automatycznie.

6. Novakid informuje Użytkownika o zbliżającej się płatności za Subskrypcję poprzez wiadomości SMS. Wiadomości wysyłane klientowi mają charakter powiadomień. Novakid nie gwarantuje dostarczenia wiadomości.

7. Subskrypcja na 4 tygodnie zakłada automatyczne pobranie środków za Usługę co 28 dni od daty opłaty lub przedłużenia Subskrypcji. W przypadku braku zgody na powyższą kolejność płatności z Usługi, Użytkownik ma prawo wysłać stosowną prośbę o dezaktywację Subskrypcji do Administratorów poprzez wiadomość e-mail lub poprzez czat albo poprzez przycisk “Anuluj Subskrypcję” na Koncie Użytkownika. W ramach długiej subskrypcji użytkownik opłaca z góry 3 lub 6 Okresów subskrypcji po 4 tygodnie i automatyczne pobranie środków nie następuje, a niewykorzystane w ramach każdego Okresu subskrypcji lekcje wygasają.

8. Użytkownik ma możliwość zmiany Pakietu lekcji na Subskrypcję wybierając odpowiednią opcję przy zapłacie. Wówczas, w momencie wykupienia Subskrypcji, lekcje znajdujące się na Saldzie są przeliczane na Bilans bonusowy, przy założeniu, że 1 punkt bonusowy jest równy 1 zł. Użytkownik otrzymuje liczbę bonusów w przeliczeniu proporcjonalnym do iloczynu liczby lekcji na Saldzie i ich jednostkowego kosztu. Przy kolejnym pobraniu środków za Subskrypcję z Bilansu bonusowego pobierane są środki, co umożliwia zmniejszenie kosztu Subskrypcji o 25% jej kosztu.

9. Użytkownik, posiadający na swoim profilu Użytkownika opcję zakupu Pakietu ma możliwość zmiany Subskrypcji na Pakiet lekcji poprzez wysłanie prośby o zmianę Subskrypcji na Pakiet Usług przez wiadomość e-mail lub poprzez czat do Administratorów. Administratorzy zobowiązani są do anulowania przedłużenia subskrypcji. Po wygaśnięciu anulowanej Subskrypcji, Użytkownik będzie mógł wykupić Pakiet lekcji. Wówczas lekcje, do których przeprowadzenia byłby uprawniony w ramach anulowanej subskrypcji, są przeliczane na Bilans bonusowy w wysokości 50% wartości lekcji.

10. Użytkownik ma możliwość zawieszenia subskrypcji na okres od 1 do 4 tygodni. W tym przypadku, wartość niewykorzystanych lekcji zostanie w całości zaksięgowana na Bilansie bonusowym.

11. Użytkownik ma możliwość wykorzystania Bonusów lub promocji i do dokonania częściowej płatności za pośrednictwem Bonusów przysługujących w ramach Salda. Użytkownik zgadza się z tym, że zasady programów bonusowych i promocji są ustalane i zmieniane przez Administratorów jednostronnie, z 14-dniowym wyprzedzeniem czasowym, a Administratorzy zobowiązani są do poinformowania Użytkownika o tych zmianach. Informacje o programach bonusowych i trwających promocjach, a także warunkach ich gromadzenia i realizacji są zamieszczane na Stronie i/lub Koncie Użytkownika na Platformie, a także w sieciach społecznościowych Novakid i stanowią integralną część niniejszej Umowy.

13. Płatności za Usługi są przetwarzane przez Stripe (zwane dalej „Centrum Przetwarzania”), działając na podstawie umowy zawartej z Administratorami. Administratorzy mają prawo do podłączania alternatywnych ośrodków przetwarzania. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z procesu rozliczeniowego powstają bezpośrednio pomiędzy Centrum Przetwarzania a Użytkownikiem.

14. Administracja nie sprawuje kontroli nad kompleksem sprzętowo-programowym elektronicznych systemów płatności i nie ponosi odpowiedzialności za błędy w takim kompleksie sprzętowym i technicznym. Jeżeli w wyniku takich błędów środki Użytkownika zostały obciążone, ale płatność nie została autoryzowana, obowiązek zwrotu środków Użytkownikowi spoczywa na dostawcy elektronicznego systemu płatności.

15. Użytkownik samodzielnie płaci za powiązane usługi stron trzecich (w tym usługi komunikacyjne, Internet itp.) niezbędne do korzystania z usług Platformy Novakid.

16. Administracja nie przetwarza danych osobowych płatników przekazanych do rozliczeń za pośrednictwem Centrum Przetwarzania. Novakid nie przechowuje danych kart bankowych płatników w swoich zasobach, w tym serwerach, technologiach chmurowych itd.

§11
WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Aby korzystać z Platformy i Usług Novakid niezbędny jest:

  a) komputer z systemem operacyjnym: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11; Pamięć RAM: 2 GB; Procesor: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz (lub analogiczny);

  b) przeglądarka internetowa Google Chrome wersja stabilna z aktywną automatyczną aktualizacją;

  c) sprawny mikrofon i kamera video;

  d) łącze internetowe o przepustowości przynajmniej 5Mb/s

  2. Rekomendowane przez Novakid wymagania techniczne to:

  a) komputer z systemem operacyjnym Windows 8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.10, 10.11; Pamięć RAM: 4 GB lub wyższa; Procesor: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz (lub analogiczny);

  b) przeglądarka internetowa Google Chrome wersja stabilna z aktywną automatyczną aktualizacją;

  c) sprawny mikrofon i kamera video

  d) łącze internetowe o przepustowości przynajmniej 35Mb/s lub wyższej

3. Zaleca się zamknięcie przez Użytkownika wszelkich programów, które mogą obciążać łącze internetowe.

4. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownicy korzystający z Usług za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

5. Operator wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Platformy przez Użytkownika, a w szczególności w celu:

  a. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Platformy), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać hasła;

  b. dostosowania Platformy do potrzeb Użytkowników; oraz

  c. tworzenia statystyk oglądalności Strony.

Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

§12
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Szczegółowe 1. Użytkownik zobowiązany jest do:

  a) korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;

  b) korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;

  c) informowania Novakid o wszelkich usterkach Platformy;

  d) niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Platformy;

  e) niemodyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Platformy;

  f) nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Platformę;

  g) niemodyfikowania w jakimkolwiek celu Usługi Platformy, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na Stronie;

  h) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych w Platformie, w szczególności podczas lekcji, takich na przykład jak przedstawiających: treści pornograficzne, nagość, przezroczyste ubrania, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia intymnych części ciała lub propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści, obraźliwe lub naruszające prawo do prywatności; ponadto, komentarze, opinie, oceny i wiadomości Użytkownika nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

  i) korzystania z Usług oferowanych przez Novakid w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników, Lektorów oraz dla Novakid z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;

  j) niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów lub oprogramowania Platformy;

  k) korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

  l) niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Novakid lub Platformy;

  m) dostarczania wyłącznie Treści, do których zamieszczenia w Platformie Użytkownik jest uprawniony;

  n) uczestniczenia w lekcji z Lektorem w sposób merytoryczny, uprzejmy oraz zgodny z materiałami opracowanymi przez Novakid lub danego Lektora, a także sprawowania nadzoru i dbałości o to, aby Dziecko korzystało z Usług w taki sam sposób;

  o) nienagrywania i niepublikowania poza Platformą poszczególnych lekcji z Lektorem, ich części lub slajdów, odbywanych w ramach świadczenia Usługi.

  p) przekazywać Administratorom prawdziwe i kompletne dane niezbędne dla okazania usług. Podane informacje muszą być prawdziwe i kompletne.

  r) przestrzegać ustalonego harmonogramu lekcji oraz zasad ich odwoływania;, odwoływanie ich i zmienianie planu w odpowiednim czasie.

  s) nie udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim;

  t) niezwłocznie powiadomić Administratorów o jakimkolwiek przypadku nieuprawnionego dostępu do Konta lub Platformy;

  u) nie naruszać praw intelektualnych Novakid i nie przekazywać wyników pracy intelektualnej pracowników Novakid osobom trzecim. Nie kopiować i nie rozpowszechniać materiałów Platformy;

  w) nie kopiować i nie rozpowszechniać materiałów Platformy;

  x) odrabiać prace domowe zadane przez Lektora podczas lekcji;

  y) nie udostępniać danych do logowania na Platformę osobom trzecim. Strony zgadzają się z tym, że wszelkie czynności wykonywane na Profilu Użytkownika przy użyciu loginu i hasła Użytkownika, uważa się za popełnione przez Użytkownika.

2. Użytkownik ma prawo do:

  a) nieprzerwanego dostępu do Platformy oraz Konta, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;

  b) dostępu poprzez Platformę do archiwalnych nagrań audiowizualnych z lekcji, zadań domowych i innych materiałów umieszczonych na Platformie;

  c) odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;

  d) korzystania z Platformy i zamieszczonych na niej materiałów zgodnie z jej funkcjonalnym przeznaczeniem i zamieszczonych materiałów i w granicach określonych Umową;.

  e) Wymagać od Administratorów, aby wykonywali swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy w terminie i z należytą jakością, chyba, że warunki niniejszej Umowy stanowią inaczej. Lekcję uważa się za przeprowadzoną prawidłowo, jeśli w ciągu 24h od jej przeprowadzenia Użytkownik nie zgłosi reklamacji Administratorom co do jakości lekcji. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika i, w przypadku pojawienia się uzasadnionych powodów, decyzją Administratorów, do zwrócenia lekcji.

  f) Wysłać prośbę o zmianę lektora z uzasadnieniem tej prośby. W tym przypadku, Administratorzy mają prawo podjąć decyzję o zmianie lektora w ciągu 48h od wysłania prośby.

  g) Odwoływać lub zmienić datę i (lub) godzinę lekcji na warunkach określonych w punkcie 5 i 6 niniejszej Umowy.

  h) Tymczasowo zawiesić lekcje, ale jednocześnie wolne terminy w grafiku Lektora pozostają dostępne dla innych Użytkowników. Wznawiając zajęcia, Użytkownik i Administrator na nowo ustalają grafik zajęć.

  i) Dostępu do zadań domowych i innych materiałów umieszczonych na platformie.

§13
PRAWA I OBOWIĄZKI NOVAKID

1. Novakid jest zobowiązany jest do:

  a) zapewnienia dostępu do Platformy w czasie wskazanym w Regulaminie, chyba że wystąpią przyczyny opisane w Regulaminie;

  b) niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi;

  c) wybrania Lektorów przeprowadzających lekcje w ramach Usługi z zachowaniem należytej staranności;

2. Novakid ma prawo do:

  a) przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Platformy ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy albo ze względu na działanie siły wyższej;

  b) wysyłania na adres e‐mail danego Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy i realizacją Usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Platformie;

  c) zablokowania Konta Użytkownikom, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu;

  d) korzystać z usług dowolnych osób fizycznych i prawnych w celu terminowego i wysokiej jakości wypełnienia usług wynikających z Umowy;.

  e) żądać od Użytkownika terminowego opłacania kosztów Usług zgodnie z warunkami niniejszej umowy;.

  f)nagrywania lekcji audio i wideo, w celu kontroli jakości kształcenia;.

  g) wykorzystywanie adresu e-mail, numeru telefonu i innych danych, które Użytkownik podał podczas rejestracji na Stronie i na Platformie do wysyłania Użytkownikowi materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym celu informowania Użytkownika o działaniach Platformy i przebiegu Umowy. Rejestrując się na Stronie i/lub korzystając z usług Platformy, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym celu przez Administratorów lub strony trzecie zaangażowane przez Administratorów w celu spełnienia warunków niniejszej Umowy.

  h) z uzasadnionych przyczyn odmówić Użytkownikowi świadczenia i roszczenia Usług bez wyjaśnienia przyczyn, z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu pieniędzy za niewykorzystane lekcje, z wyjątkiem tych lekcji, które były przyznane jako bonus lub prezent;.

  i) bez bez konsultacji z Użytkownikiem modyfikować i uaktualniać interfejsy i usługi Platformy/Strony, dodawać nowe materiały;.

samodzielnie określać:

  j) format pracy Platformy;

  k) ustalać koszt Usługi dla Użytkownika;

  l) ustalać formy promocji i/lub reklamy w celu dla przyciągnięcia Użytkowników na Platformę;

  m)korzystając z Platformy w dowolnym czasie i dowolnej ilości wysyłać Użytkownikowi wiadomości z informacją, potwierdzające fakt korzystania z Platformy i/lub dostarczających informacji, które są istotne dla efektywnego korzystania z Platformy, w tym wiadomości o zmianach w Harmonogramie, rozpoczęciu lekcji, zadanej pracy domowej itd.;

  n)tymczasowo zawiesić świadczenie Usług w ramach niniejszej Umowy z uzasadnionych przyczyn technicznych, technologicznych lub innych utrudniających świadczenie Usług, na okres usunięcia powyższych przyczyn.

  o) zmienić lektora z uzasadnionych powodów (tymczasowa niezdolność do pracy, urlop, inne okoliczności). O zmianie Lektora Administratorzy informują Użytkownika za pomocą różnych kanałów komunikacji wiadomości e-mail, SMS, telefonicznie.

3. Novakid oświadcza i zapewnia, że:

  a) będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, a także europejskiego, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zgodnie z obowiązkowymi zasadami ochrony danych osobowych określonymi w klauzuli 5 ust. 1 lit. b) decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 czerwca 2001 r. numer 2001/497/WE w sprawie standardowych klauzul umownych w związku z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich na podstawie Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 181/19, z 4.07.2001),

  b) będzie odpowiadać wyczerpująco i w rozsądnym terminie na zapytania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także na zapytania Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, a także ich przekazywaniem do państw trzecich spoza UE oraz będzie przestrzegał zaleceń udzielonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także udostępni mu swoje urządzenia do przetwarzania danych osobowych w celu kontroli,

  c) w związku z tym, że dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane przez pracowników Novakid w jednostkach organizacyjnych znajdujących się na terenie Federacji Rosyjskiej. nie ma żadnego powodu, aby sądzić, że ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej uniemożliwia mu wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy, a w przypadku zmiany tego ustawodawstwa, która mogłaby mieć znaczący negatywny skutek dla udzielonych gwarancji, powiadomi o tej zmianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wstrzyma przekazywanie danych do Federacji Rosyjskiej.

§14
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Novakid nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.

2. Novakid nie ponosi odpowiedzialności za rezultat prowadzonego kursu języka angielskiego.

3. Novakid nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Platformy lub Usługi.

4. Novakid nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

5. Novakid dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy nadzorowaniu metodyki nauczania stosowanej przez Lektorów.

6. Novakid nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Platformy oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Novakid zobowiązana jest do poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

7. Novakid zapewnia, że Administratorzy będą wykonywali swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy w terminie i z należytą jakością.

8. Novakid zobowiązuje się do naprawienia szkody, którą Użytkownik poniósł w wyniku zawinionego naruszenia przez Novakid obowiązków i gwarancji określonych w §7, §13, §15 Regulaminu.

§15
REKLAMACJE

1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez Novakid. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail do obsługi administracyjnej Novakid.

1.2 Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przeprowadzenia lekcji przez Lektora należy zgłosić w terminie 24 godzin od jej odbycia. Po upływie ww. terminu lekcja jest uważana za odbytą w sposób prawidłowy.

1.3 Reklamacje dotyczące świadczenia usług w pozostałym zakresie niż wymieniony w ust. 2 należy zgłosić w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

1.4 Administratorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika i w przypadku pojawienia się uzasadnionych powodów do zwrócenia lekcji.

2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Novakid najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Novakid poinformuje Użytkownika o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Novakid konieczności uzupełniania reklamacji przez Użytkownika, Novakid niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem.

4. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona Użytkownik może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§16
ZGŁASZANIE BEZPRAWNYCH TREŚCI

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści oraz uczestnictwo w lekcjach. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia na Platformie Treści naruszających Regulamin, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z obsługa administracyjną Novakid.

3. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Platformy bezprawnych Treści lub Treści, z którymi jest związana bezprawna działalność.

4. Novakid zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych Treści, co do których stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Novakid nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.

5. W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Platformy danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem.

§17
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1. Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania ze swojego Konta i dostępnych Usług Platformy, jak również żądać jego usunięcia. Żądanie zgłasza do obsługi administracyjnej Novakid.

2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik powinien, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przesłać formularz oświadczenia o odstąpieniu na adres e‐mail: bok@novakid.pl. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu umieszczonego na Stronie.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy, jak również po wykonaniu całości Umowy.

5. Wzór odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest konieczne do prawidłowego odstąpienia od Umowy.

§18
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa może zostać przez Użytkownika rozwiązana poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia skierowanego do Novakid poprzez wiadomość e-mail.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych z tytułu niewykorzystanych lekcji w ramach zakupionego Pakietu lekcji lub Subskrypcji.

§19
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Użytkownik ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj.:

  a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ;

  c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów ( www.federacja‐konsumentow.org.pl ). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

3. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce.

§20
PRAWA AUTORSKIE

1. Novakid przysługuje całość praw autorskich majątkowych do utworów znajdujących się na Platformie, w tym m.in. do materiałów edukacyjnych.

2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek Treści zawartych na Platformie bez uprzedniej pisemnej zgody Novakid jest zabroniony.

3. Użytkownik nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować Treści na Platformie. Użytkownik nie będzie mieć także prawa do użycia Treści w sposób, który wymaga uzyskania licencji na użytek (odtwarzanie) publiczny.

§21
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Możliwe są zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku każdy z Użytkowników powinien otrzymać informację o zaistniałej zmianie poprzez korespondencję e‐ mail lub poprzez komunikat na Stronie lub Platformie, w obu przypadkach, z co najmniej 14‐dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

2. Novakid zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych przyczyn:

  a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie;

  b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

  c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Platformy, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

  d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Platformy, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Novakid.

3. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.