Skontaktuj się z nami

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ

PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ NOVAKID.PL

§1
SŁOWNICZEK

1. Novakid – uusługodawca, którym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa Stanów Zjednoczonych: Novakid Inc USA, 548 Market St 8291, San Francisco, CA 94104-5401.

2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Strony i Platformy, w oparciu o Regulamin, zawiera z Novakid umowę o świadczenie usług

3. Dziecko - osoba fizyczna poniżej 18. roku życia, której za zgodą opiekuna prawnego został umożliwiony dostęp do korzystania z Platformy w celu uczestniczenia w lekcjach językowych.

4. Konto – indywidualne, elektroniczne konto, nadane konkretnemu Użytkownikowi, umożliwiające korzystanie z platformy służącej do nauki języków obcych.

5. Platforma – aplikacja edukacyjna, za pomocą której Novakid świadczy Usługę, dostępna dla Użytkowników, którzy mają założone Konto, utrzymywana na portalu internetowym działającym pod adresem www.novakid.pl wraz z subdomenami.

6. Strona – aplikacja edukacyjna, za pomocą której Novakid świadczy Usługę, dostępna dla Użytkowników, którzy mają założone Konto, utrzymywana na portalu internetowym działającym pod adresem www.novakid.pl wraz z subdomenami.

7. Lektor – osoba fizyczna prowadząca lekcje za pośrednictwem Platformy dla Dzieci w ramach usług świadczonych przez Novakid.

8. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta.

9. Dane dostępowe - login wraz z hasłem umożliwiające zalogowanie się do Platformy.

10.Treści - dane tekstowe, dane graficzne, pliki audio (np. nagrania), pliki audiowideo (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, nagrania o Lektorach, kursy, itd.).

11. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Novakid a Użytkownikiem na czas nieokreślony w wybranym przez Użytkownika pakiecie. Umowa jest zawierana na odległość.

12. Usługa – prowadzenie lekcji językowych dla Dzieci za pośrednictwem Platformy, płatnych oraz bezpłatnych, w sposób umożliwiający bezpośrednią komunikację Użytkownika i Dziecka z Lektorem oraz transmisję obrazu, w tym obejmującą wizerunek Użytkownika, Dziecka i Lektora.

13. Gotowość do uczestnictwa w lekcji - sytuacja, w której Użytkownik lub Lektor jest zalogowany na swoim Koncie w Platformie w dacie i godzinie właściwej dla planowanej, zgodnie z harmonogramem, lekcji i celem rozpoczęcia lekcji wybrał opcję „Wejdź do klasy”.

§2
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z Platformy oraz prawa i obowiązki stron Umowy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, a także zawieraniem ww. Umowy na odległość.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy oraz Usług koniecznym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, a także zaakceptowanie jego treści.

3. Novakid udostępnia niniejszy Regulamin na Stronie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią w każdym czasie, a także swobodne kopiowanie, drukowanie, pobieranie.

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem.

5. Kontakt z obsługą administracyjną Novakid jest możliwy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 09.00 do 20.30 CEST:

 • pod numerem telefonu: +48 22 39 06 433
 • poprzez wiadomość e-mail na adres: bok@novakid.pl, który jest właściwy do kierowania wszelkiej korespondencji do Novakid.

Aktualne informacje obejmujące dane kontaktowe i godziny pracy dostępne są pod adresem: www.novakid.pl

§3
REJESTRACJA

1. Założenie Konta na Platformie jest bezpłatne.

2. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto z indywidualnie do niego przyporządkowanym adresem e-mail i numerem telefonu.

3. Celem założenia Konta Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się na Stronie. W tym celu konieczne jest podanie następujących danych: imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, a następnie wybór opcji „wyślij aplikację”. Na podany przez Użytkownika adres e-mail oraz numer telefonu wysyłane są dane dostępowe. Następnie Novakid kontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem celem ustalenia daty i godziny pierwszej bezpłatnej lekcji. W trakcie rozmowy telefonicznej Użytkownik jest zobligowany do podania danych w postaci imienia oraz wieku dziecka. Rozmowa telefoniczna jest nagrywana, o czym Użytkownik zostaje poinformowany przed jej rozpoczęciem.

4. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, a w przypadku ich zmiany, do niezwłocznego poinformowania Novakid o powyższym fakcie poprzez skontaktowanie się z obsługa administracyjną Novakid telefonicznie lub wiadomość e-mail.

5. Adres poczty elektronicznej wraz z numerem telefonu jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Novakid i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

6. Novakid może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Platformy lub jeżeli Novakid poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Novakid lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Danych dostępowych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

§4
ZAWARCIE i REALIZACJA UMOWY

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Novakid jest możliwe po dokonaniu prawidłowej Rejestracji, zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu, a także wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie wizerunku swojego oraz dziecka w trakcie i w celu zrealizowania Usługi poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

2. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że:

  a) podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  b) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia Umowy.

3. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzenia warunków technicznych sprzętu komputerowego oraz wykonania testu wydajności łącza, poprawność działania mikrofonu oraz kamery. Novakid zapewnia w ramach Platformy funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie ww. parametrów. W tym celu Użytkownik wybiera widoczną poprzez Platformę opcję „Uruchom test”.

4. Novakid świadczy Usługi wyłącznie dla Dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W indywidualnych przypadkach Novakid może świadczyć Usługi dla Dzieci poniżej 6 oraz powyżej 12 roku życia – decyzję w tej sytuacji podejmuje Novakid po każdorazowej weryfikacji konkretnego przypadku.

5. Pierwsza lekcja wprowadzająca odbywa się bezpłatnie.

6. Użytkownik zainteresowany dalszym świadczeniem przez Novakid Usług i odbyciem lekcji płatnych wykupuje dostępne poprzez Platformę pakiety lekcji poprzez wybór opcji „Doładowanie salda konta”. Płatność możliwa jest wyłącznie w formie bezgotówkowej za pomocą platformy pośredniczącej w płatnościach internetowych www.stripe.com. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Novakid są cenami brutto. Cena pakietu podana na Stronie lub Platformie jest wiążąca w chwili wykupienia przez Użytkownika danej Usługi.

8. Świadczenie usług przez Novakid odbywa się poprzez Platformę. Użytkownik po zalogowaniu do swojego Konta ma możliwość monitorowania liczby lekcji pozostałych do wykorzystania w ramach wykupionego wcześniej pakietu. Zawierając Umowę z Novakid Użytkownik jest świadomy wyboru danego pakietu, czasu trwania jednej lekcji, a także ceny za Usługę.

9. Z jednego pakietu wykupionego przez Użytkownika może jednocześnie korzystać więcej niż jedno Dziecko danego Użytkownika.

10. Dla jednego Dziecka może być przypisany więcej niż jeden Lektor.

11. Harmonogram świadczenia Usług, a także osoba Lektora są ustalane wspólnie przez obsługę administracyjną Novakid oraz Użytkownika w trakcie rozmowy telefonicznej. Użytkownik ma prawo do zmiany Lektora, co zgłasza poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie obsłudze administracyjnej Novakid, jednak nie później niż na 8 godzin przed planowanym zgodnie z harmonogramem rozpoczęciem lekcji.

12. Użytkownik ma prawo do zmiany lub anulowania terminu świadczenia Usługi, jednak nie później niż na 8 godzin przed planowanym zgodnie z harmonogramem rozpoczęciem lekcji. Brak zgłoszenia zmiany lub anulowania zgodnie z powyższym będzie równoznaczny z odbyciem się lekcji w pierwotnie planowanym wedle harmonogramu terminie.

13. Użytkownik chcąc anulować lub zmienić termin świadczenia Usługi określonej harmonogramem może dokonać powyższego:

 • samodzielnie poprzez odpowiednią funkcjonalność Platformy;
 • poprzez zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe do obsługi administracyjnej Novakid. Anulowanie lub zmiana terminu musi się odbyć nie później niż na 8 godzin przed rozpoczęciem Usługi. Przy planowaniu anulowania lub zmiany terminu Usługi Użytkownik musi brać pod uwagę godziny pracy obsługi administracyjnej. Jeśli Użytkownik chce wprowadzić zmiany, dotyczące harmonogramu Usługi, w godzinach, kiedy obsługa administracyjna nie jest czynna, należy zrobić to poprzez funkcjonalność Platformy.

14. O skutecznie dokonanej zmianie lub anulowaniu terminu świadczenia Usługi Użytkownik otrzymuje powiadomienie na podany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail.

15. Brak gotowości do odbycia lekcji przez Dziecko w terminie wynikającym z harmonogramu nie uprawnia do zwrotu uiszczonej zapłaty. Jednak Użytkownik ma prawo domagać się uznania, iż nieodbycie lekcji nastąpiło z usprawiedliwionych przyczyn, a to w trybie zgłoszenia reklamacji zgodnie z §9 niniejszego Regulaminu. Uwzględnienie reklamacji będzie równoznaczne z przyznaniem mu prawa do odbycia dodatkowej bezpłatnej lekcji.

16. Zmiana terminu lekcji na wniosek Lektora może nastąpić nie później niż na 24 godziny przed planowanym zgodnie z harmonogramem terminem świadczenia Usługi.

17. Dwukrotne anulowanie przez Użytkownika ustalonego terminu bezpłatnej lekcji wprowadzającej uprawnia Novakid do odmowy przyznania danemu Użytkownikowi lub jego Dziecku prawa do bezpłatnej lekcji.

18. Zarówno Lektor jak i Użytkownik wraz z Dzieckiem zobowiązują się do pozostawania w gotowości do odbycia lekcji w terminie zgodnym z harmonogramem. Lektor będzie oczekiwał na Użytkownika przez 15 minut od planowanego zgodnie z harmonogramem rozpoczęcia lekcji. W przypadku bezpłatnej lekcji wprowadzającej Lektor będzie oczekiwał na Użytkownika przez 5 minut.

19. Każda lekcja trwa 25 minut, z tym zastrzeżeniem iż spóźnienie Dziecka powoduje skrócenie jej trwania o czas spóźnienia.

20. Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail przypomnienie o zbliżającej się lekcji.

21. Lekcja, która nie odbyła się z powodu braku gotowości Lektora, podlega bezpłatnemu przeniesieniu na inny termin, wedle uznania Użytkownika.

22. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie dźwięku i obrazu na swoim urządzeniu teleinformatycznym tak aby poprzez Platformę możliwe było prawidłowe wykonanie Usługi przez Novakid, tj. odbycie lekcji z Lektorem przy jednoczesnym przesyle obrazu i dźwięku zarówno ze strony Lektora, jak i Użytkownika i Dziecka.

23. Novakid świadczy Usługę od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 09.00 do 20.30 CEST.

§5
WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Aby korzystać z Platformy i Usług Novakid niezbędny jest:

  a) komputer z systemem operacyjnym: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11; Pamięć RAM: 2 GB; Procesor: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz (lub analogiczny);

  b) przeglądarka internetowa Google Chrome wersja stabilna z aktywną automatyczną aktualizacją;

  c) sprawny mikrofon i kamera video;

  d) łącze internetowe o przepustowości przynajmniej 5Mb/s

2. Rekomendowane przez Novakid wymagania techniczne to:

  a) komputer z systemem operacyjnym Windows 8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.10, 10.11; Pamięć RAM: 4 GB lub wyższa; Procesor: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz (lub analogiczny);

  b) przeglądarka internetowa Google Chrome wersja stabilna z aktywną automatyczną aktualizacją;

  c) sprawny mikrofon i kamera video

  d) łącze internetowe o przepustowości przynajmniej 35Mb/s lub wyższej

3. Zaleca się zamknięcie przez Użytkownika wszelkich programów, które mogą obciążać łączę internetowe.

4. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownicy korzystający z Usług za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.

5. Operator wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Platformy przez Użytkownika, a w szczególności w celu:

  a. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Platformy), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać hasła;

  b. dostosowania Platformy do potrzeb Użytkowników; oraz

  c. tworzenia statystyk oglądalności Strony.

Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

§6
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

  a) korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;

  b) korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu;

  c) informowania Novakid o wszelkich usterkach Platformy;

  d) niepodejmowania prób złamania zabezpieczeń Platformy;

  e) niemodyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Platformy;

  f) nieingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Platformę;

  g) niemodyfikowania w jakimkolwiek celu Usługi Platformy, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na Stronie;

  h) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych w Platformie, w szczególności podczas lekcji, takich na przykład jak przedstawiających: treści pornograficzne, nagość, przezroczyste ubrania, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia intymnych części ciała lub propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści, obraźliwe lub naruszające prawo do prywatności; ponadto, komentarze, opinie, oceny i wiadomości Użytkownika nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem oraz z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

  i) korzystania z Usług oferowanych przez Novakid w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników, Lektorów oraz dla Novakid z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;

  j) niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów lub oprogramowania Platformy;

  k) korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

  l) niezamieszczania Treści lub wypowiedzi mających charakter reklamy lub o charakterze komercyjnym, naruszających dobre obyczaje lub dobry wizerunek Novakid lub Platformy;

  m) dostarczania wyłącznie Treści, do których zamieszczenia w Platformie Użytkownik jest uprawniony;

  n) uczestniczenia w lekcji z Lektorem w sposób merytoryczny, uprzejmy oraz zgodny z materiałami opracowanymi przez Novakid lub danego Lektora, a także sprawowania nadzoru i dbałości o to, aby Dziecko korzystało z Usług w taki sam sposób;

  o) nienagrywania i niepublikowania poza Platformą poszczególnych lekcji z Lektorem, ich części lub slajdów, odbywanych w ramach świadczenia Usługi.

2. Użytkownik ma prawo do:

  a) nieprzerwanego dostępu do Platformy oraz Konta, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu;

  b) dostępu poprzez Platformę do archiwalnych nagrań audiowizualnych z lekcji;

  c) odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

§7
PRAWA I OBOWIĄZKI NOVAKID

1. Novakid jest zobowiązany jest do:

  a) zapewnienia dostępu do Platformy w czasie wskazanym w Regulaminie, chyba że wystąpią przyczyny opisane w Regulaminie;

  b) niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi;

  c) wybrania Lektorów przeprowadzających lekcje w ramach Usługi z zachowaniem należytej staranności;

2. Novakid ma prawo do:

  a) przejściowego, krótkotrwałego zaprzestania utrzymywania Platformy ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy albo ze względu na działanie siły wyższej;

  b) wysyłania na adres e‐mail danego Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy i realizacją Usługi oraz nowymi funkcjonalnościami w Platformie;

  c) zablokowania Konta Użytkownikom, których działania lub zaniechania naruszają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia Regulaminu.

3. Novakid oświadcza i zapewnia, że:

  a) będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, a także europejskiego, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zgodnie z obowiązkowymi zasadami ochrony danych osobowych określonymi w klauzuli 5 ust. 1 lit. b) decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 czerwca 2001 r. numer 2001/497/WE w sprawie standardowych klauzul umownych w związku z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich na podstawie Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 181/19, z 4.07.2001),

  b) będzie odpowiadać wyczerpująco i w rozsądnym terminie na zapytania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także na zapytania Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, a także ich przekazywaniem do państw trzecich spoza UE oraz będzie przestrzegał zaleceń udzielonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także udostępni mu swoje urządzenia do przetwarzania danych osobowych w celu kontroli,

  c) w związku z tym, że dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane przez pracowników Novakid w jednostkach organizacyjnych znajdujących się na terenie Federacji Rosyjskiej. nie ma żadnego powodu, aby sądzić, że ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej uniemożliwia mu wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy, a w przypadku zmiany tego ustawodawstwa, która mogłaby mieć znaczący negatywny skutek dla udzielonych gwarancji, powiadomi o tej zmianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wstrzyma przekazywanie danych do Federacji Rosyjskiej.

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Novakid nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.

2. Novakid nie ponosi odpowiedzialności za rezultat prowadzonego kursu języka angielskiego.

3. Novakid nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Platformy lub Usługi.

4. Novakid nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

5. Novakid dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy nadzorowaniu metodyki nauczania stosowanej przez Lektorów.

6. Novakid nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Platformy oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Novakid zobowiązana jest do poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

7. Novakid zobowiązuje się do naprawienia szkody, którą Użytkownik poniósł w wyniku zawinionego naruszenia przez Novakid obowiązków i gwarancji określonych w §7 ust. 3, §13 ust. 1-3, §15 ust. 4 Regulaminu.

§9
REKLAMACJE

1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi przez Novakid. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail do obsługi administracyjnej Novakid w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Novakid najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona Novakid poinformuje Użytkownika o

roponowanym sposobie realizacji reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez Novakid konieczności uzupełniania reklamacji przez Użytkownika, Novakid niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem.

4. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona Użytkownik może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Bezpłatne informacje udzielane są telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w biurze rzecznika. Adres i telefon odpowiedniego rzecznika można znaleźć w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§10
ZGŁASZANIE BEZPRAWNYCH TREŚCI

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści oraz uczestnictwo w lekcjach. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia na Platformie Treści naruszających Regulamin, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z obsługa administracyjną Novakid.

3. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Platformy bezprawnych Treści lub Treści, z którymi jest związana bezprawna działalność.

4. Novakid zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych Treści, co do których stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Novakid nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.

5. W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Platformy danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem.

§11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1. Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania ze swojego Konta i dostępnych Usług Platformy, jak również żądać jego usunięcia. Żądanie zgłasza do obsługi administracyjnej Novakid.

2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik powinien, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przesłać formularz oświadczenia o odstąpieniu na adres e‐mail: bok@novakid.pl. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu umieszczonego na Stronie.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy, jak również po wykonaniu całości Umowy.

5. Wzór odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest konieczne do prawidłowego odstąpienia od Umowy.

§12
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa może zostać przez Użytkownika rozwiązana poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia skierowanego do Novakid poprzez wiadomość e-mail.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych z tytułu wykupionych w pakiecie, a niewykorzystanych lekcji.

§13
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Użytkownik ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, tj.:

  a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ;

  c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów ( www.federacja‐konsumentow.org.pl ). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

3. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce.

§14
PRAWA AUTORSKIE

1. Novakid przysługuje całość praw autorskich majątkowych do utworów znajdujących się na Platformie, w tym m.in. do materiałów edukacyjnych.

2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek Treści zawartych na Platformie bez uprzedniej pisemnej zgody Novakid jest zabroniony.

3. Użytkownik nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować Treści na Platformie. Użytkownik nie będzie mieć także prawa do użycia Treści w sposób, który wymaga uzyskania licencji na użytek (odtwarzanie) publiczny.

§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Możliwe są zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku każdy z Użytkowników powinien otrzymać informację o zaistniałej zmianie poprzez korespondencję e‐ mail lub poprzez komunikat na Stronie lub Platformie, w obu przypadkach, z co najmniej 14‐dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

2. Novakid zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych przyczyn:

  a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie;

  b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

  c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Platformy, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

  d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Platformy, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Novakid.

3. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.